Άρθρο 67-Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 67
Ζητήματα Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), και Υπουργού Οικονομικών, καταβάλλεται στο κατ’ άρθρο 7, παρ. 7ε του Ν. 2557/1997 καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ειδική πρόσθετη αμοιβή για κάθε ημέρα κατάδυσης. Η ειδική πρόσθετη αμοιβή επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) και υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καθώς και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ επιτρέπεται να χρηματοδοτείται (και) από δωρεές για την αιτία αυτή, οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού προς το ΤΑΠΑ, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου αυτού. Με την ίδια ως άνω κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος καταβολής και το ύψος της εν λόγω αμοιβής, οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

2. Η δαπάνη για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, τη διανυκτέρευση και την ημερήσια αποζημίωση του καταδυόμενου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α, το οποίο μετακινείται για την εκτέλεση καταδυτικής υπηρεσίας που αφορά σε τεχνικό έργο ή σε αρχαιολογική έρευνα, δύναται να καταβάλλεται από οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι κύριος του έργου, συνεργάζεται στην έρευνα ή χρηματοδοτεί αυτά. Οι εν λόγω μετακινήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συνυπολογίζονται για την εξαγωγή του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9, του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ Α/40/15/3/2010), σύμφωνα και με το άρθρο 10, παρ. 3, του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α94/14-8-2015), του τελευταίου ισχύοντος από 1/1/2016, θα ισχύουν όμως όλες οι λοιπές διατάξεις που αφορούν στις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

3. Η ειδική πρόσθετη αμοιβή του καταδυόμενου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α, εξαιρείται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (Α’ 226), από τον χρόνο που αυτές ίσχυσαν. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ειδική πρόσθετη αμοιβή οφείλεται και για όσες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν το εν λόγω χρονικό διάστημα από το καταδυόμενο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει έως σήμερα καταβληθεί στους δικαιούχους της και δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα, θα επιβαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΠΑ και θα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, καθώς και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.