Άρθρο 51-Συνέπειες προσωρινής και οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας

Άρθρο 51
Συνέπειες προσωρινής και οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας
1. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία του οργανισμού εκτός από την ικανότητα παράστασής του σε εκκρεμείς δίκες.
2. Με την απόφαση οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τη νομική μορφή του διατάξεις, επιφυλασσομένων τυχόν αντίθετων διατάξεων στον παρόντα νόμο, ότι τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ενεργούν ως εκκαθαριστές και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση διαφωνίας ή άρνησης των προσώπων που ασκούν την εποπτεία να ενεργήσουν ως εκκαθαριστές, ο Υπουργός Πολιτισμού ορίζει με απόφασή του τους εκκαθαριστές.
3. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί, εναλλακτικώς, να ορίσει με απόφασή του ότι η διαχείριση των δικαιωμάτων του οργανισμού του οποίου ανεκλήθη οριστικώς η άδεια, αναλαμβάνεται από υφιστάμενο οργανισμό διαχείρισης (διάδοχος οργανισμός). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Οι συλλογικές συμβάσεις που έχει συνάψει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, του οποίου η άδεια ανακαλείται, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον διάδοχο οργανισμό.
β. Οι συμβάσεις των χρηστών με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, του οποίου η άδεια ανακαλείται, ισχύουν και μετά από τη θέση σε ισχύ της ανάκλησης. Η αξίωση καταβολής της οφειλόμενης αμοιβής περιέρχεται στον διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Η καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής έχει ενέργεια απόσβεσης χρέους.
γ. Οι συμβάσεις ανάθεσης που έχουν συναφθεί με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, του οποίου η άδεια ανακαλείται, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον διάδοχο οργανισμό, εκτός αν μέλος του ανακληθέντος οργανισμού γνωστοποιήσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης στον διάδοχο οργανισμό ότι δεν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από αυτόν. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, του οποίου η άδεια ανακαλείται, υποχρεούται να παραδώσει στον διάδοχο οργανισμό όλα τα έγγραφα που αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών του, εκτός από εκείνα που αφορούν σε μέλη που έχουν ήδη προβεί στη γνωστοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε απαραίτητη σχετική πληροφορία.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:30 | ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε

  Παρ. 2. Με την απόφαση οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση
  ( σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού και του νόμου και του νόμου περί συνεταιρισμών για τη λύση νομικών προσώπων δεν είναι δυνατόν να λυθούν τα νομικά πρόσωπα με την ανάκληση αδείας. Απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες )

  Παρ. 3 Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί, εναλλακτικώς, να ορίσει με απόφασή του ότι η διαχείριση των δικαιωμάτων του οργανισμού του οποίου ανεκλήθη οριστικώς η άδεια, αναλαμβάνεται από υφιστάμενο οργανισμό διαχείρισης (διάδοχος οργανισμός). Aυτό αντίκειται στη σύμβαση ανάθεσης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι την ελευθερία των δικαιούχων κλπ Παρακάτω αναφέρεται ότι αν σε τριάντα ημέρες δεν γνωστοποιήσει ένας δικαιούχος ότι δεν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από ένα διάδοχο οργανισμό. Πρώτον μπορεί να μην το μάθει και δεύτερον έρχεται μπροστά σε μία τετελεσμένη απόφαση που είναι δύσκολο να αρνηθεί.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:49 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 51 Ανάκληση αδείας

  Διαφωνούμε με την δυνατότητα ανάκλησης ή αναστολής της αδείας λειτουργίας ενός ΟΣΔ. Αντιθέτως πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις η συνέχεια λειτουργίας ενός ΟΣΔ, ακόμα και εάν αυτός έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβιάσεις των διατάξεων του νόμου. Ακόμα και στην περίπτωση που επιβάλλεται η εκκαθάριση ενός ΟΣΔ θα πρέπει να προηγείται ο διορισμός Επιτρόπου ο οποίος θα διασφαλίσει τη συνέχεια λειτουργίας του ΟΣΔ ακόμα και εάν απαιτείται η μεταβίβαση των συμβάσεων σε νέο νομικό πρόσωπο. Χωρίς Επίτροπο ένας ΟΣΔ αποκλείεται να παραδώσει όλα τα έγγραφα, συμβάσεις και αρχεία σε έναν τρίτο ΟΣΔ ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας των συμβάσεων.

 • ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡ. 3

  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
  Στην περίπτωση που Υπουργός Πολιτισμού ορίσει μετά την ανάκληση της αδείας των ΟΣΔ ότι η διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών αναλαμβάνονται από υφιστάμενους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (διάδοχοι οργανισμοί) δεν μπορεί παρά οι διάδοχοι οργανισμοί να είναι της ίδιας κατηγορίας με αυτούς των οποίων η άδεια ανακλήθηκε και δεν μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικοί. Διαφορετικά δεν πληρούται εν προκειμένω ο σκοπός του νομοθέτη, δηλαδή η υγιής συνέχιση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των δημιουργών αυτών των ΟΣΔ.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:31 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

  Άρθρο 51, παρ. 2 του Νομοσχεδίου
  Σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α’ της παρ. 2. Του άρθρου 51, «…Με την απόφαση οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση…»
  Με τη διάταξη αυτή οδηγείται σε απαλλοτρίωση ένα νομικό πρόσωπο, που αν και δεν έχει άδεια λειτουργίας ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, θα μπορούσε με τροποποίηση του σκοπού του να λειτουργήσει ως νομικό πρόσωπο.
  Προτείνεται η κατάργηση των προβλέψεων για διάλυση του νομικού προσώπου μετά την ανάκληση της αδείας.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:40 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Ως προς την παρ. 3.γ., αν δεν προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις επί των νομίμων εκπροσώπων του ΟΣΔ του οποίου ανακλήθηκε ήδη οριστικά η άδεια, η διάταξη της δεύτερης περιόδου θα παραμένει απλώς ευχολόγιο, αφού το νομικό πρόσωπο του οποίου έχει ήδη ανακληθεί η άδεια, δεν έχει κανένα λόγο να συνεργαστεί με τον διάδοχο οργανισμό.