Άρθρο 15-Δικαιώματα δικαιούχων-μη μελών

Άρθρο 15
Δικαιώματα δικαιούχων-μη μελών (Άρθρο 7 Οδηγίας)
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13, του άρθρου 27, της παραγράφου 2 του άρθρου 38 και του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στους δικαιούχους-μη μέλη.

  • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:27 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

    Άρθρο 15 του Νομοσχεδίου
    Το σχετικό άρθρο 7 της Οδηγίας προβλέπει εφαρμογές κάποιων άρθρων της και σε μη-μέλη, αλλά αυτή η δυνατότητα δεν προβλέπεται άνευ της προϋποθέσεως ότι τα μη -μέλη «έχουν άμεση νομική σχέση» με τους Οργανισμούς
    Προτείνεται, στο τέλος του άρθρου 15 του Νομοσχεδίου, η προσθήκη της φράσης «εφ’όσον αυτά τα μη -μέλη έχουν άμεση νομική σχέση με τους οργανισμούς».

  • Άρθρο 15 Νομοσχεδίου

    Αντίκειται στο αντίστοιχο άρθρο 7 της Οδηγίας, το οποίο προβλέπει μεν εφαρμογές διαφόρων άρθρων και σε μη-μέλη, όχι όμως αδιακρίτως και καθολικά, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι τα μη -μέλη «έχουν άμεση νομική σχέση» με τους Οργανισμούς.