Άρθρο 27-Παροχή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος

Άρθρο 27
Παροχή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος
(Άρθρο 20 Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος σε οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας σύμβασης αμοιβαιότητας ή σε οποιονδήποτε δικαιούχο ή σε οποιονδήποτε χρήστη -ακόμη και δυνητικό- με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας που εκπροσωπεί, τα δικαιώματα που διαχειρίζεται, απευθείας ή στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας και τις επικράτειες που καλύπτονται, ή
β) αν λόγω του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης τα έργα αυτά ή άλλα αντικείμενα προστασίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας που εκπροσωπεί, τα δικαιώματα που διαχειρίζεται, απευθείας ή δυνάμει συμβάσεων αμοιβαιότητας και τις επικράτειες που καλύπτονται.
2. Η υποχρέωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης της παραγράφου 1 υφίσταται και για τις ανάγκες διενέργειας καλόπιστης επιμελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 27Α ν. 2121/1993.