Άρθρο 45 Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα κάτωθι παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εργασίες διάθεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Εργασίες ανάκτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Παραδείγματα μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 29

Κατεβάστε τα Παραρτήματα από εδώ.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:00 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
  (του Νόμου-Πλαισίου για τα απόβλητα)

  R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού μετασχηματισμού) (**)

  Προτείνω την διατύπωση του Παραρτήματος ΙΙ, την 3η εργασία ανάκτησης ως εξής:

  R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών, θερμικής επεξεργασίας-ξήρανση, σταθεροποίησης με ασβέστη κ.λ.π.), κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού μετασχηματισμού) (**)

  Διατυπώνοντας την 3η, εργασία ανάκτησης R3, του Παραρτήματος ΙΙ ως ανωτέρω για τους εξής λόγους:
  Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες μέθοδοι αποτελούν ούτως ή άλλως Διεθνείς μεθόδους Ανακύκλωσης / ανάκτησης, επεξεργασίας αποβλήτων, θεωρούμε, ότι προς αποφυγή παρερμηνειών και αυθαίρετων αξιολογήσεων από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να αναφερθούν ρητά τα όσα προτείνονται.

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  Το R1 το οποίο θέσπισε η Ε.Ε. στην οδηγία 2008/98, λανθασμένα αποδίδεται ως ενεργειακή απόδοση, καθώς δεν αποτελεί ενεργειακό βαθμό απόδοσης της μονάδας, αλλά ένα μαθηματικό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.

  Συνεπώς προτείνουμε να ονομαστεί Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης, αντί για Ενεργειακή Απόδοση, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες.

  Για την επιβεβαίωση των προαναφερόμενων, μια μονάδα θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων μεσαίου μεγέθους με δυναμικότητα 300.000 τόνων ετησίως, παράγει 25 MWe ηλεκτρικής ισχύος με ένα τυπικό βαθμό απόδοσης 26,5% ενώ ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης έχει τιμή R1 = 0,697

  Για περισσότερες πληροφορίες ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ): http://www.wtert.gr