Άρθρο 29 (άρθρο 29 της Οδηγίας) Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων

1. Το Υπουργείο ΠΕΚΑ θέτει σε ισχύ, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 4 του παρόντος νόμου, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013, εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και επεξεργάζεται κατευθύνσεις, ούτως ώστε αυτό το πρόγραμμα να ενσωματωθεί στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 28. Κατά την ενσωμάτωση του προαναφερόμενου προγράμματος σε σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, προσδιορίζονται επακριβώς τα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που αφορούν στα απόβλητα του εκάστοτε σχεδίου.

2. Το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθορίζει τους στόχους της πρόληψης. Ο γενικός στόχος του προγράμματος αποσκοπεί στη ρήξη της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

3. Στο προαναφερόμενο πρόγραμμα περιγράφονται τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης και αξιολογείται η χρησιμότητα εφαρμογής των παραδειγμάτων μέτρων του Παραρτήματος IV του παρόντος νόμου ή άλλων κατάλληλων μέτρων. Προσδιορίζονται οι κατάλληλες ειδικές ποιοτικές ή ποσοτικές παράμετροι για τα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, οι οποίες εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πραγματοποιηθείσας προόδου στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

4. Οι δείκτες των μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 39, παράγραφος 3. Επιπλέον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζει, κατά περίπτωση, ειδικούς στόχους και δείκτες ποιοτικούς ή ποσοτικούς.

5. Για την προετοιμασία των προγραμμάτων το ΥΠΕΚΑ λαμβάνει υπόψη του πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα προέρχονται από την Επιτροπή.

6. Το ΥΠΕΚΑ εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων προς όλους του ενδιαφερόμενους και το κοινό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, πλην των κατευθυντηρίων γραμμών που αναπτύσσει η Επιτροπή, επεξεργάζεται επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές για την αρωγή των Περιφερειών στην προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 28.3.

 • 13 Απριλίου 2011, 21:25 | Ανδρέας Λουκάτος

  Για τη βελτιστοποίηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα διαμόρφωσης ειδικών θεματικών προγραμμάτων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων (πχ στον τομέα του τουρισμού, στον δημόσιο τομέα κλπ). Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλέπεται η ελαχιστοποίηση της χρήσης έντυπου χαρτιού στις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα και η υποκατάσταση του από ηλεκτρονική επικοινωνία. Ειδικά πρέπει να προβλεφθεί ότι το σύνολο των μελετών και των συναφών εργασιών παραδίδονται αποκλειστικά και μόνο σε ψηφιακή μορφή από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος νόμου.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Τα προγράμματα αυτά, όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, πρέπει να είναι συνεχή και όχι μέχρι το 2013, με βάση και αυτά που αναφέρουμε στο άρθρο 9.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 10:45 | Αθηνά Μπούρκα

  Το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης (όπως αναφέρονται και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας) κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας (οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων, ανάλυση κύκλου ζωής), των Δημόσιων Πράσινων Συμβάσεων, της ενημέρωσης των πολιτών για προϊόντα, κλπ.
  Κατά συνέπεια το Εθνικό αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματωθεί όχι μόνο στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων αλλά σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών σε διάφορα υπουργεία, όπως Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (για βιομηχανίες, προϊόντα, κλπ.), Υπουργείο Άμυνας (για την πρόληψη στο στρατό), στο Υπουργείο Παιδείας (για την πρόληψη στα σχολεία), στο Υπουργείο Οικονομικών (για χρηματοδοτήσεις), στο Υπουργείο Εσωτερικών (για Περιφέρειες, Δήμους) αλλά και σε διάφορες επιμέρους πολιτικές του ΥΠΕΚΑ, συμπεριλαμβάνοντας και το νέο νόμο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των επιχειρήσεων (να περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ σχέδιο πρόληψης παραγωγής των αποβλήτων).
  Mε βάση το παραπάνω σκεπτικό της πρότασης, θα πρέπει να συσταθεί δι-υπουργική επιτροπή για την ανάπτυξη και τον έλεγχο της υλοποίησης του σχεδίου αυτού.