Άρθρο 4 (άρθρο 4 της Οδηγίας) Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων

1. Στη νομοθεσία και στην πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης:

α) πρόληψη,

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

γ) ανακύκλωση,

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και

ε) διάθεση.

2. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, λαμβάνονται μέτρα και προωθούνται οι εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο από περιβαλλοντική άποψη αποτέλεσμα. Αυτά ενδέχεται να απαιτούν παρέκκλιση από την εφαρμογή της ιεράρχησης για ορισμένα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τους.

3. Η διαμόρφωση της νομοθεσίας και της πολιτικής για τα απόβλητα είναι διαδικασία απόλυτα διαφανής, σε εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες και με τους εμπλεκόμενους παράγοντες και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

4. Κατά τη διαμόρφωση των μέτρων στο πλαίσιο της παρ. 2 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικά εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των φυσικών πόρων καθώς και οι συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία σύμφωνα με το άρθρα 1 και 13.

 • 2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. the best overall environmental outcome. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί την παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων.

  To καλύτερο συνολικά ( overall ) ή υπεράνω όλων περιβαλλοντικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει την ρύπανση ολου του πλανήτη και είναι πολύτιμος ορος Το να απαλειφεθεί αυτος ο όρος συνεπάγεται λανθασμένες εκτιμήσεις.

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη της νομοθεσίας και της πολιτικής για τα απόβλητα είναι μια απολύτως διαφανής διαδικασία, τηρώντας τους υφιστάμενους εθνικούς κανόνες όσον αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των (φυσικων) πόρων resources καθώς και το συνολικό αντίκτυπο (επιπτώσεις) impact στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 13.

  Αλλες δυο πρωτοβουλίες του Νομοθέτη μας : οι πόροι που δεν είναι μονο οι φυσικοί πόροι και το impact που είναι ο αντίκτυπος και οχι οι επιπτώσεις ( που είναι μονον αρνητικές )είναι οι ακριβείς εκφράσεις της Οδηγίας

 • 13 Απριλίου 2011, 21:21 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  Α.4.3 Η παράγραφος αυτή έχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία. Θα έπρεπε να αναφέρει τα μέτρα ή τις πρακτικές με τις οποίες εξασφαλίζεται η υποχρέωση της διαφάνειας, της παρακολούθησης και διαβούλευσης των πολιτών και των ομάδων συμφερόντων (που δεν μπορώ να αιτιολογήσω γιατί αποδίδονται με τον όρο «εμπλεκόμενοι», που έχει μάλλον αρνητική χροιά)

 • 13 Απριλίου 2011, 18:50 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Είναι σωστή η ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, αρκεί να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές περί προστασίας περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικά εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των φυσικών πόρων καθώς και οι συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 11:09 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  Η εναπόθεση των αστικών στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων σε Χωματερές και ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ που ισχύει μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει μεγάλο οικολογικό πρόβλημα λόγω της οξείας ρύπανσης και μόλυνσης του Περιβάλλοντος (έδαφος, υδροφόρο ορίζοντα, νερά, θάλασσα, αέρα) καθώς και της υποβάθμισης της ζωής των πολιτών με την έκκληση οσμών και την μόλυνση της τροφικής αλυσίδας.
  Η μη αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος μέχρι και σήμερα οφείλεται, είτε σε άγνοια των εκάστοτε αρμοδίων, είτε στην εμπλοκή ιδιοτελών συμφερόντων που ήθελαν και θέλουν να αισχροκερδήσουν σε βάρος της χώρας και της υγείας των πολιτών της.
  Η κατάσταση αυτή έφτασε σήμερα ευτυχώς στο τέλος της, λόγω :
  • Της μεγάλης πίεσης που άσκησε και ασκεί η Ε.U. προς συνολική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και με επιβολή μεγάλων προστίμων.
  • Της απαίτησης των πολιτών να ζουν σε ένα Καθαρό Περιβάλλον, γιατί πλέον κατανόησαν ότι η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων είναι ένας αργός καθημερινός θάνατος.
  • Της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλει η σημερινή Κυβέρνηση, με το αρμόδιο Υπουργείο, για την επίλυση του προβλήματος αυτού.
  Η επίλυση αυτού του προβλήματος της διαχείρισης των Αστικών στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων, που είναι τόσο σημαντική και καθοριστική για το Περιβάλλον μας και για την υγεία και την ζωή των πολιτών, πρέπει να γίνει με τις πλέον σύγχρονες Τεχνολογικές και διεθνώς καταξιωμένες μεθόδους και όχι με τις πεπαλαιωμένες μεθόδους.
  Η ανάγκη της χρησιμοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και όχι των πεπαλαιωμένων για την διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη και επιτακτική για τους εξής σημαντικούς λόγους :
  • Το περιβάλλον στην Ελλάδα είναι κατά πολύ περισσότερο επιβαρυμένο από τα αντίστοιχα των χωρών της Ε.U.
  • Οι παλαιές τεχνολογικά μέθοδοι, διαχείρισης αποβλήτων – απορριμμάτων οι οποίες αποσύρονται από την Ευρώπη λόγω των υψηλών ρύπων που εκλύουν και που είναι σε λειτουργία πάνω από είκοσι έτη όπως :
   Καύση.
   Διαχείριση με παραγωγή RDF και Καύση.
   Κομποστοποίηση χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση.
   Πυρόλυση.
  όσο και αν προσεχθούν μολύνουν και ρυπαίνουν, όπως η μονάδα Καύσης στο Βελγίου λόγων των διοξινών που εκλύθηκαν επήλθε η νόσος των τρελών Αγελάδων, με εκατοντάδες ανθρώπινα θύματα.
  Δεν μπορούν να διαχειριστούν απολύτως τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα καθώς και καθόλου απόβλητα που εμπεριέχουν καρκινογόνα Βαρέα Μέταλλα, με συνέπεια όλες αυτές οι θανατηφόρες ύλες να παραμένουν στο κατάλοιπο που παράγεται από την επεξεργασία.
  Ακόμη κατά την λειτουργία τους εκλύουν δυσάρεστες οσμές.
  • Τα Ελληνικά Αστικά στερεά απόβλητα – απορρίμματα είναι ανάμικτα με επικίνδυνα απόβλητα (σφάγια, βαρέα μέταλλα κλπ) και με τοξικά απόβλητα (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, χρώματα κλπ), λόγω της ανύπαρκτης στην πράξη διαλογής στην πηγή και δεν είναι εφικτή η διαχείριση τους από τις παλαιές – αποσυρόμενες τεχνολογίες.
  • Τα κατάλοιπα, τέφρα και κόμποστ που παράγονται από την επεξεργασία των πεπαλαιωμένων μεθόδων, εμπεριέχουν επικίνδυνες και τοξικές ύλες, γιατί τα απόβλητα που εισήχθηκαν στην μονάδα επεξεργασίας εμπεριέχουν
  επικίνδυνες και τοξικές ύλες, βαρέα μέταλλα κλπ που οι πεπαλαιωμένες μέθοδοι δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και μένουν στα κατάλοιπα.
  Άρα το κατάλοιπο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, που πολλές φορές το κόστος είναι εφάμιλλο με το κόστος της κατασκευής της κύριας μονάδας.
  Για αυτό και σε τέτοιες μονάδες παλαιού τύπου δεν επεξηγείται επακριβώς και εγγυημένα ο τρόπος διαχείρισης του καταλοίπου και η νεφελώδης αυτή αντιμετώπιση έχει σαν αποτέλεσμα το κατάλοιπο αυτό να μολύνει και να ρυπαίνει όπου εναποτεθεί περισσότερο από ότι τα πρωτογενή απόβλητα – απορρίμματα..
  • Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι παλαιάς τεχνολογίας και με μεγάλα λειτουργικά ετήσια έξοδα, που θα κληθεί για μία ακόμα φορά να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος είτε απευθείας είτε ως αμοιβή εισόδου (gate fee) μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Οι νέες σύγχρονες τεχνολογίες βελτιώσανε όλες τις ατέλειες και έλυσαν όλα τα περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα που είχαν οι παλαιές τεχνολογίες, όπως ενδεικτικά αναφέραμε ανωτέρω.
  Το σύνολο των κρατών της Ε.U. που διαχειρίζονται τα απόβλητα τους, εδώ και μία τριακονταετία, με μονάδες που χρησιμοποιούν τις παλαιές μεθόδους, άρχισαν σταδιακά να τις αλλάζουν με μονάδες νέας τεχνολογίας.
  Οι σύγχρονες τεχνολογικά μονάδες έχουν λύσει σχεδόν στο σύνολο τους, όλες τις ατέλειες και δυσλειτουργίες που είχαν οι απερχόμενες μονάδες παλαιάς τεχνολογίας, με γνώμονα :
   Τον απόλυτο σεβασμό στο Περιβάλλον, με μηδενική ρύπανση, μόλυνση και μηδενική έκλυση οσμών.
   Την παραγωγή από την επεξεργασία προϊόντος και όχι κατάλοιπου αποφεύγοντας τις ολέθριες συνέπειες που έχει το κατάλοιπο, αν δεν το διαχειριστούμε και αυτό καταλλήλως.
   Την μεγάλη μείωση του όστους κατασκευής και του κόστους της ετήσιας λειτουργίας.
  Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι Περιβαλλοντικά και Οικονομικά και συνοπτικά αναλύονται κατωτέρω :
  • Δεν επιβαρύνουν το ήδη βεβαρυμμένο Περιβάλλον της Ελλάδας, γιατί δεν εκλύουν αέρια (δεν είναι Καύση, Πυρόλυση) και για αυτό δεν εκλύουν διοξίνες, φουράνια, και λοιπά επικίνδυνα αέρια.

  • Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρισθούν με απόλυτη επιτυχία :

   Τα αστικά στερεά απόβλητα – απορρίμματα, με παραγωγή ενέργειας και τελικού αδρανούς Προϊόντος καταχωρημένου στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση προϊόντος (commodity code).
   Όλων των ειδών τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και να διασπάσουν όλες τις τοξικές χημικές ενώσεις.
   Την ανάκτηση και να αδρανοποίηση των βαρέων μετάλλων και έτσι η εμπορική εκμετάλλευσης των να είναι εφικτή.
   Την αδρανοποίηση όλης της απομένουσας μάζας της επεξεργασμένης ύλης, μετατρέποντάς τη σε ένα υαλώδες υλικό το οποίο αποτελεί Προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση προϊόντος (commodity code).

  • Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλοιπο και είναι απολύτως ασφαλές και αδρανές ώστε να μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, στην οδοποιία και για διακοσμητικές ακόμη χρήσεις ή και να εναποτεθεί σε ΧΥΤΥ λόγω της αδρανούς υφής του.

  • Επίσης, ο άνθρακας που εμπεριέχεται στη μάζα των αποβλήτων -απορριμμάτων αποσπάται πλήρως από τις ενώσεις του, ορισμένες εν των οποίων είναι άκρως τοξικές και αξιοποιείται πλήρως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ίχνος εκπομπής τοξικών αερίων (διοξίνες, φουράνια) στην ατμόσφαιρα.

  • Την λυματολάσπη, που στην Ελλάδα περιέχει τοξικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα λόγω του κυκλώματος αποχέτευσης που αναμιγνύει αστικά και βιομηχανικά λύματα. Η λυματολάσπη μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο προϊόν, ηλεκτρική ενέργεια και υπάρχει και η δυνατότητα ανάκτησης και εμπορίας των μετάλλων που εμπεριέχει. Λύνεται έτσι μία μακροχρόνια πληγή η οποία μαστίζει τη χώρα μας και ιδιαίτερα το λεκανοπέδιο της Αθήνας και τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις και η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η άκρως τοξική και επικίνδυνη λυματολάσπη εναποτίθεται στις χωματερές ή ΧΥΤΑ αποξεραμένη ή μη, με τεράστια έξοδα και ολέθριες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία.

  • Τέλος, οι νέες τεχνολογίες είναι πολύ φθηνότερες από τις πεπαλαιωμένες και κατασκευαστικά αλλά ιδίως όσον αφορά τα λειτουργικά τους έξοδα, αφού εξαιτίας των προηγμένων τεχνικών τους δεν απαιτούν πανάκριβες και εξειδικευμένες διατάξεις καθαρισμού καυσαερίων που εκτοξεύουν τα λειτουργικά κόστη. Επίσης, παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι κατάλοιπα τα οποία χρειάζονται περεταίρω, ακόμη πιο ακριβή επεξεργασία, για να αδρανοποιηθούν.

 • 5 Απριλίου 2011, 14:43 | Δ.Σ.ΔΑΜΑΣΚΟΣ

  Παρακαλώ διαβάστε στον σύνδεσμο http://green-attack.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html?spref=bl

  ένα πάρα πολύ καλό κείμενο του Β.Στογιάννη που αναλύει:

  1. Το σφάλμα (οικολογικό έγκλημα – οικονομικό σκάνδαλο) των ΠΕΣΔΑ .

  2. Κατά την άποψή μου σκιαγραφεί επίσης τις συνθήκες διαπλοκής – διαφθοράς ή (και) ανικανότητας-αδυναμίας σε κόμματα,
  ΜΚΟ, ΟΤΑ, κ.ο.κ. ….αφού αυτοί οι σχεδιασμοί προχωρούν ακάθεκτοι.

  3. Προσδιορίζει την εύκολη και άμεσα εφικτή λύση (σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, την τέχνη και την επιστήμη,
  την ισχύουσα τάση σήμερα και την μέση ευρωπαική πρακτική που με διαρκώς επιταχυνόμενους ρυθμούς εδράζεται
  στον Διαχωρισμό στην Πηγή).

  Η μοναδική μου προσθήκη-εξειδίκευση στο κείμενό αυτό είναι ότι οι εγκαταστάσεις συγκέντρωσης – διάθεσης/εμπορίας των διαχωρισμένων
  στην πηγή υλικών συσκευασίας να είναι περισσότερες και μικρότερες (για έως 5-15.000 κατοίκους και όχι για 200.000).
  Το ίδιο και για τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης προδιαλεγμένου-διαχωρισμένου στην πηγή βιοαποδομήσιμου.
  Και αυτά σαν προτεραιότητα (όπου και όσο είναι κατά περίσταση δυνατό – σύμφωνα και με την ορθή ερμηνεία της αρχής της εγγύτητας))
  Μεγάλες εγκαταστάσεις περίπλοκης επεξεργασίας όπου απαιτείται ‘’οικονομία κλίμακος’’ είναι απαραίτητες για τα εναπομένοντα σε σύμμεικτη κατάσταση.
  Και π.χ. για 200.000 κατοίκους δεν πρέπει αυτές να ξεπερνάνε σχεδιαστικά τους 30.000 τόνους/έτος που είναι το 30% των παραγομένων 100.000 τόνων/έτος.
  Η μείωση του ποσοστού των σκουπιδιών που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή πρέπει να συνδέεται άμεσα, ξεκάθαρα και αναλυτικά κατανοητά
  με τα δημοτικά τέλη. Αυτό είναι το ισχυρό κίνητρο που μέχρι στιγμής, λόγω διαφθοράς(?), διαπλοκής(?), ανικανότητας(?), δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία.

  Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω μείωση στα εξής:

  1/ των χρόνων υλοποίησης των αποτελεσμάτων (τα μικρά συστήματα έχουν ταχύτερους ρυθμούς απόκρισης…)

  2/ στα κόστη μεταφοράς-διαχείρισης-κατασκευής-περιβάλλοντος.

  3/ στην αλλοτρίωση του καταναλωτή-παραγωγού από τα αποτελέσματα (οικονομικά, οικολογικά…) των ενεργειών του (διαχωρισμός).
  Πράγμα που θα εντείνει αυξανόμενα την συμμετοχή του κόσμου καθώς και τον αποτελεσματικά τεκμηριωμένο έλεγχο και τις
  εξειδικευμένες και άμεσες πιέσεις από τους πολίτες προς τους δυστροπούντες ΟΤΑ.

  05/04/11
  Δ.Σ.ΔΑΜΑΣΚΟΣ

 • 1 Απριλίου 2011, 10:57 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΔΕΝΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ.

  Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ.

  Α)ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑ ΠΕΠΙΘΕΣΗΣ ΟΤΙ Η ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

  Β)ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,ΚΥΡΩΣΕΩΝ Η ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΕΦΑΡΜΩΖΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ)ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
  ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ.
  ΟΡΓΑΝΙΚΑ.ΠΛΑΣΤΙΚΑ -ΧΑΡΤΙΑ-ΓΥΑΛΙΑ,ΜΕΤΑΛΑ.
  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΟΜΗΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΥΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ.
  ΑΣ ΣΚΕΥΘΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΣΟ ΠΟΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΟΜΗΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΒΡΩΜΑ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΙΕΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΖΟΥΜΙΑ.
  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΝΕΡΟΥ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΝΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ,Ο ΔΕ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΣΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
  Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΥΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΣ,.
  ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΤΑΣΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΑΠΕΔΟΚΥΠΕΛΩΝ.
  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟ,ΑΛΛΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΑ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΒΑΖΕ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑΤΟΝ ΠΙΝΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ.
  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΝ ΤΟΝ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.