Άρθρο 7 (άρθρο 7 της Οδηγίας) Κατάλογος αποβλήτων

1. Tα μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος νόμου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταλόγου αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ (EE L 204, 21.7.1998, σελ 37), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573 της Επιτροπής ΕΚ και ισχύει, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 39, παράγραφος 2. Ο κατάλογος αποβλήτων περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τη σύνθεση των αποβλήτων καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά στον προσδιορισμό των αποβλήτων που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Η καταχώριση μιας ουσίας ή αντικειμένου στον κατάλογο δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκη, ότι συνιστά απόβλητο υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Μια ουσία ή αντικείμενο θεωρούνται απόβλητα μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 3, παράγραφος 1.

2. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, είναι δυνατόν, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, να χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο ένα απόβλητο, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται ως τέτοιο στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εμφανίζει μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Το ΥΠΕΚΑ κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμελλητί. Τις καταγράφει στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 1, και παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες. Με βάση τις λαμβανόμενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του.

3. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν ένα συγκεκριμένο απόβλητο, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο αποβλήτων ως επικίνδυνο απόβλητο, και δεν εμφανίζει καμιά από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, να θεωρηθεί ως μη επικίνδυνο απόβλητο. Το ΥΠΕΚΑ κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμελλητί και παρέχει στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση τις λαμβανόμενες κοινοποιήσεις, ο κατάλογος αναθεωρείται προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου συστήνεται γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται από εξειδικευμένους επιστήμονες, εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης και εκπροσώπους επιστημονικών φορέων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.

5. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμιξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.

6. Τα μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος νόμου, και αφορούν στην αναθεώρηση του καταλόγου προκειμένου να αποφασισθεί η προσαρμογή του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 39, παράγραφος 2, και τίθεται αυτομάτως σε ισχύ.

7. Για κατοπτρικές καταχωρήσεις στον κατάλογο αποβλήτων, η διαδικασία επιλογής μη επικίνδυνης ή επικίνδυνης εκδοχής του αποβλήτου καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.

 • 7. Για κατοπτρικές καταχωρήσεις στον κατάλογο αποβλήτων, η διαδικασία επιλογής μη επικίνδυνης ή επικίνδυνης εκδοχής του αποβλήτου καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.

  αυτό μπήκε εμβόλιμο – ενδιαφέρον είναι αυτο που δεν μπήκε καθόλου :

  7. Η Ευρωπαική Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος των αποβλήτων, καθώς και κάθε αναθεώρηση του καταλόγου αυτού, συμμορφούνται καταλλήλως προς τις αρχές της σαφήνειας, του εύληπτου και της εξασφάλισης της πρόσβασης των χρηστών, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

  Εδώ ο Νομοθέτης μαςς απέφυγε να αναφέρει οτι η συγκεκριμένη γνωμοδοτική επιτροπή και οι σχετικες εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαικής Επιτροπής η οποία βλέπουμε ότι δεσμεύεται από σαφείς αρχες και προστατεύει τους μικρομεσαίους

 • 13 Απριλίου 2011, 22:46 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  7.3 Το Κράτος Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7(2) της Οδηγίας έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στη Επιτροπή, αφενός, τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει χαρακτηρίσει ως μη επικίνδυνο ένα απόβλητο, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως επικίνδυνο, αφετέρου, να τις παράσχει όλα τα σχετικά τεκμήρια (όχι απλώς πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο)

  7.4. Δεν είναι σαφής ο ρόλος της γνωμοδοτικής επιτροπής, για την οποία δεν ορίζεται σύνθεση. Επιπλέον η αποτελεσματικότητα της επιτροπής εξαρτάται από το εάν θα καθοριστούν άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κατώφλια επικινδυνότητας για το σύνολο των κινδύνων του παρατήματος ΙΙΙ. Κατά την άποψή μου απαιτείται κανονιστική πράξη ή κατευθυντήριες γραμμές, ή υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν εκπονηθεί από άλλα Κράτη Μέλη, για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΚΑ. Η αναφερόμενη εγκύκλιος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις κατοπτρικές κατηγορίες, παρότι αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα εφαρμογής, διότι θα είναι αποσπασματική. Μήπως αντί για να ενταχθεί μια γενική ρύθμιση στην ΚΥΑ, θα ήταν σκόπιμο να συγκροτηθεί μια τεχνική-νομική ad hoc επιτροπή, με αντικείμενο την έκδοση της κανονιστικής πράξης /κατευθυντήριων γραμμών, για την εφαρμογή του ΕΚΑ;

 • 13 Απριλίου 2011, 22:18 | Δημήτρης Τ

  στην παράγραφο 4 ορίζει την σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου, η οποία ουσιαστικά θα ορίζει την επικινδυνότητα ή οχι των αποβλήτων.
  και στην 13588 οριζόταν οτι μια επιτροπή θα συστήνόταν και θα ήταν αρμόδια για τον χαρακτηρισμό των επικινδύνων αποβλήτων. ποτέ όμως δεν έγινε!!! τι θα αλλάξει τώρα??

 • 13 Απριλίου 2011, 22:54 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  7.3 Το Κράτος Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7(2) της Οδηγίας έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στη Επιτροπή, αφενός, τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει χαρακτηρίσει ως μη επικίνδυνο ένα απόβλητο, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως επικίνδυνο, αφετέρου, να τις παράσχει όλα τα σχετικά τεκμήρια (όχι απλώς πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο)

 • 13 Απριλίου 2011, 18:05 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Να γίνεται αυστηρή εφαρμογή των χαρακτηριστικών των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων του καταλόγου προϊόντων

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 13:10 | Κ.Φ.

  Παράγραφος 7: Έως ότου εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ πως θα τεκμηριώνεται ο επικίνδυνός ή μη χαρακτήρας του αποβλήτου;

 • 12 Απριλίου 2011, 10:38 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Στην παράγραφο 1
  Αναφέρεται ότι: «Ο κατάλογος αποβλήτων περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα ….»
  Προτείνεται να αναφέρεται
  Ο κατάλογος αποβλήτων συμπεριλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα ή περιλαμβάνει και τα επικίνδυνα απόβλητα ….

 • 10 Απριλίου 2011, 10:06 | Σοφία Καραγεώργου

  θα πρέπει ο κατάλογος και ο χαρακτηρισμός των διαφόρων τύπων αποβλήτων αλλά και ο καθορισμός της σημασίας της λέξεως «απόβλητο» να είναι προσβάσιμος και διαθέσιμος σε όλους τους πολίτες αναξαρτήτως ηλικίας και γνώσεων διότι μόνο τότε μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμος. Σχετικά τοξικά και επικίνδυνα είναι και αρκετά οικιακά απόβλητα που οι καταναλωτές ξεφορτώνονται στον συνήθη κάδο απλά διότι δεν γνωρίζουν τι πρέπει να τα κάνουν. Θεωρώ οτι το υπουργείο περιβάλλοντος θα έπρεπε να οργανώσει μια ενημέρωση -είτε με φυλλάδια, είτε σε σελίδα εφημερίδας είτε ακόμη και στον ηλεκτρονικό τύπο -που να εξηγούν ακριβώς τα παραπάνω -απλά και συγκεντρωμένα -και πως θα πρέπει να τα διαχειρίζεται ο πολίτης.

 • Σε σχέση με το θέμα 5, σιγά κόλωσαν τώρα αυτοί που το κάνουν επί δεκαετίες. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο; Άντε να δω πώς θα αποδείξετε ότι αραιώθηκε.
  Βέβαια, αν κρίνετε ότι χρειάζεστε βοήθεια (ιδιαίτερα για κίνδυνο ανθρώπινων ζωών), στείλτε ένα μήνυμα να σας πω. Να είστε έτοιμοι βέβαια για το τι θα ακολουθήσει.
  Καλό και το επικοινωνιακό, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλο πράγμα. Αν αρχίσουν να σας ζορίζουν, θα πρέπει να αντέξετε. Δηλαδή, με τους μισθούς που παίρνετε αν δεν αντέξετε, τι να πω άλλο…
  Επίσης, με πρόλαβε ο Αλέξανδρος (πάρε μια ψήφο από μένα Αλέξανδρε) για ένα γεγονός που το ανέφερα και εγώ. Τα φάρμακα είναι ή όχι απόβλητα;
  Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, καλό θα είναι να μην κοιτάει μόνο τα περί δικαιωμάτων και κερδών, αλλά και τις υποχρεώσεις του. Στέλνει τα παιδιά του να κάνουν μπάνιο εκεί που κάποιοι άλλοι πετούν ληγμένα φάρμακα;
  Παρακαλώ μη μου αρχίσετε συνδικαλιστικές μην πω τη λέξη, γιατί θα ξεράσω. Κρατείστε τις Νομοθεσίες για τους Υπουργούς και τις Φαρμακευτικές (Ευχαριστούμε για τα Φάρμακα παιδιά!). Άλλο η πραγματικότητα, άλλο η Νομοθεσία.

  Θ. Ιωαννίδης κλπ, έχω κάνει πολλά σχόλια βαριέμαι…

  ΥΓ. Απόβλητα για το Περιβάλλον είναι και τα Αδρανή (sorry αγαπητοί μου μοχλοί της ανάπτυξης, αλλά είναι αλήθεια κι αυτό)

 • 3 Απριλίου 2011, 15:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Δεν είναι επαρκώς κατανοητή η έκφραση «κατοπτρικές καταχωρήσεις » στην παράγραφο 7. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια καλύτερη και άμεσα κατανοητή έκφραση ή θα πρέπει να οριστεί η λέξη-έννοια «κατοπτρικές»

 • 31 Μαρτίου 2011, 12:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να περιληφθούν και τα
  ληγμένα – απορριπτόμενα φάρμακα. Είναι απαράδεκτο σήμερα εκατομμύρια ασθενείς να απορρίπτουν στα κοινά οικιακά απορρίματα τα μισογεμάτα κουτιά φαρμάκων που δεν χρησιμοποιούν. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
  μέσω της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα είναι τεράστιος. Προτείνεται η δημιουγία δικτύου συλλογής απορριπτόμενων φαρμάκων στρα φαρμακεία
  με χρήση ειδικών κάδων και εποπτεία απο ΕΟΦ. Το ελάχιστο κόστος συκγέντρωσης και καταστροφής σε ειδικούς κλιβάνους μπορεί να καλυφθεί
  απο ειδική εισφορά των φαρμακοβιομηχανιών μέσω ειδικής εισφοράς.
  Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλείται να στηρίξει τεχνικά την πρόταση αυτή αποδεικνύοντας στη πράξη οτι ενδιαφέρεται για την δημόσια υγεία …