Άρθρο 28 (άρθρο 28 της Οδηγίας) Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των αρχών των άρθρων 1, 4, 13 και 16 του παρόντος νόμου, καταρτίζονται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ) και τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Τα προαναφερόμενα σχέδια καλύπτουν συνδυασμένα το σύνολο της επικράτειας της χώρας για όλα τα είδη αποβλήτων.

1. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση.

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αφορά στο σύνολο των προς διαχείριση αποβλήτων της Χώρας. Ειδικότερα, το ΕΣΔΑ ρυθμίζει τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), των βιομηχανικών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, στερεών και υγρών), των ρευμάτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση (κατά την έννοια του Ν. 2939/2001), των ιλύων από επεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων, των αδρανών αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων των γεωργικών αποβλήτων κ.α.

Το ΕΣΔΑ προσδιορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για:

• τη διαχείριση των αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

• την εφαρμογή των ανάλογων πολιτικών και μηχανισμών για την επίτευξή τους,

• τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων και υπόδειξης των κατάλληλων επιλογών διαχείρισης και μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές, περιβαλλοντικές, χωροταξικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας.

• τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περιβαλλοντικά ορθή βελτίωση της προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης, της ανάκτησης και της διάθεσης των αποβλήτων.

• τη δημιουργία ολοκληρωμένων και κατάλληλων δικτύων εγκαταστάσεων διάθεσης και ανάκτησης για όλα τα είδη των αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

• την προστασία του δικτύου, μέσω περιορισμού των εισαγωγών αποβλήτων, τα οποία προορίζονται για ανάκτηση ενέργειας σε αποτεφρωτήρες, εφόσον καταστεί σαφές ότι οι εισαγωγές αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση των εθνικών αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με τον ΕΣΔΑ.

Στο περιεχόμενο του ΕΣΔΑ περιλαμβάνονται τα εξής:

• Το βασικό θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων, με επισήμανση των γενικών και ειδικότερων στόχων (π.χ. για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων) που καθορίζονται στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

• Αποτυπώνεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση και ιδίως:

α) οι τύποι, οι ποσότητες και οι πηγές των παραγόμενων στην επικράτεια αποβλήτων, τα απόβλητα που είναι πιθανόν να αποσταλούν από ή προς την εθνική επικράτεια, με αξιολόγηση και της μελλοντικής εξέλιξης των ροών αποβλήτων,

β) τα υφιστάμενα προγράμματα συλλογής αποβλήτων και οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης.

γ) η επάρκεια και καταλληλότητα των υφιστάμενων συστημάτων και υποδομών διαχείρισης.

• Προσδιορίζονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το σύστημα ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. Καταγράφονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του ΕΣΔΑ (π.χ. αρμόδιες αρχές, δραστηριότητες που παράγουν τα απόβλητα, υπόχρεοι φορείς διαχείρισης των αποβλήτων κ.λπ.).

• Προτείνονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, με την προαναφερόμενη ιεράρχηση των δράσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

α) αξιολόγηση της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής, για το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, για πρόσθετες υποδομές / εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και, εφόσον απαιτείται, για σχετικές επενδύσεις,

β) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή/και των εγκαταστάσεων ανάκτησης, εάν χρειαστεί,

γ) οι γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ή πολιτικών για απόβλητα, τα οποία θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης.

δ) αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις ανά ρεύμα αποβλήτου εάν κριθεί αναγκαίο ή και συνολικά προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο ΕΣΔΑ.

• Προσδιορίζονται οι ανάγκες τεχνολογικών επιλογών τόσο για την πρόληψη, μείωση ή/και αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων, όσο και για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

• Προσδιορίζονται οι οικονομικές και λοιπές απαιτήσεις (π.χ. οργανωτικές, νομοθετικές, διοικητικές, κοινωνικές κ.α.) για την υλοποίηση και λειτουργία των συστημάτων συλλογής και των υποδομών επεξεργασίας και ασφαλούς τελικής διάθεσης των αποβλήτων.

• Προσδιορίζονται οι οργανωτικές πτυχές που συνδέονται με τη διαχείριση αποβλήτων, και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν τη διαχείριση αποβλήτων.

• Προτείνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών.

• Προτείνονται μέτρα για την αποκατάσταση παλαιών ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων.

• Προσδιορίζεται η στρατηγική και τα μέτρα για την υλοποίηση της μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων, τα οποία προορίζονται για διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

• Προσδιορίζεται η στρατηγική και τα μέτρα για την διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών προϊόντων, σε συμφωνία με το άρθρο 14 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

• Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΕΣΔΑ και καταρτίζονται ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα και οι αντίστοιχοι χάρτες για τις προτάσεις των δικτύων και των υποδομών του. Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων του ΕΣΔΑ καταχωρείται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

• Καθορίζονται οι οικονομικοί πόροι υλοποίησης του ΕΣΔΑ, προτείνονται επενδυτικά σχήματα, οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και καθορίζονται κίνητρα για επενδυτικά σχέδια υλοποίησης των έργων του ΕΣΔΑ.

• Προδιαγράφονται τα οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΑ και κυρίως τα περιβαλλοντικά οικονομικά οφέλη.

Το ΕΣΔΑ είναι στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός, εκπονείται από το ΥΠΕΚΑ και εγκρίνεται με νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ και των συναρμοδίων Υπουργείων.

2. Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ)

α) Για ειδικά ρεύματα αποβλήτων (Αμίαντος, Υδράργυρος, Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων, Ζωικά Υποπροϊόντα κλπ), των οποίων η διαχείριση, λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης τους, των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους, και για λόγους οικονομίας κλίμακας χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης, καταρτίζονται Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισής Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ). Τα ΕΕΣΔΑ εμπεριέχονται στον ΕΣΔΑ και ρυθμίζουν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, την ολοκληρωμένη διαχείρισή των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων.

Εάν καταστεί ανάγκη για κατάρτιση και έγκριση Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισής Αποβλήτου (ΕΕΣΔΑ) (εξειδικευμένου ρεύματος αποβλήτου που δεν εμπεριέχεται στον εγκεκριμένο ΕΣΔΑ), αυτό εκπονείται από το ΥΠΕΚΑ, εγκρίνεται με ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ και των συναρμοδίων Υπουργείων και λαμβάνεται υπόψη κατά την επόμενη αναθεώρηση του ΕΣΔΑ.

Τα ΕΕΣΔΑ αποτελούν στρατηγικούς, πολιτικούς και επιχειρησιακούς σχεδιασμούς.

Τα ΕΕΣΔΑ των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων ακολουθούν, ως προς το περιεχόμενό τους, τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συγκεκριμένου ειδικού ρεύματος αποβλήτου, για το οποίο καταρτίστηκαν.

β) Το ΕΣΔΑ και τα ΕΕΣΔΑ διαχείρισης των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των ΠΕΣΔΑ.

γ) Το περιεχόμενο του ΕΣΔΑ, όπως και εκείνο των ΕΕΣΔΑ των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, καθώς και η διαδικασία έγκρισης τους, υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της ΚΥΑ με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.06 (ΦΕΚ 1225 Β) και, επομένως, δεν υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης ΣΜΠΕ.

3. Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους, σε συμφωνία με το ΕΣΔΑ και τα ΕΕΣΔΑ των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της συγκεκριμένης Περιφέρειας, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

– καταγραφή της υφιστάμενης δημογραφικής και αναπτυξιακής κατάστασης της Περιφέρειας και πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων,

– την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων στην Περιφέρεια αποβλήτων

– τη συνολική καταγραφή των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, με βάση αξιόπιστα δεδομένα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Στατιστική Υπηρεσία.

– τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση του συνόλου των αποβλήτων

– το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τα ρεύματα αποβλήτων

– τις προτεινόμενες διαχειριστικές ενότητες ανά ρεύμα αποβλήτου

– τις περιοχές που προκρίνονται για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, ανά ρεύμα αποβλήτου, σύμφωνα με τις αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας και με κριτήρια χωροταξικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, κοινωνικά ή άλλα, που σχετίζονται με θέματα εθνικής άμυνας ή ασφάλειας της χώρας

– τις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοσθούν, με ειδική αναφορά στη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, αποθήκευση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων

– τις προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για τη αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα

– την κατ’ αρχήν εκτίμηση του κόστους των προβλεπόμενων έργων διαχείρισης αποβλήτων και της δημιουργίας ή ανάπτυξης των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς

– τις πηγές χρηματοδότησης της υλοποίησης των προτάσεων

– χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ

– κατάρτιση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων χαρτών με τις προτάσεις των δικτύων και των υποδομών του. Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων του ΠΕΣΔΑ καταχωρείται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

– τους αρμόδιους για την εφαρμογή και υλοποίηση του σχεδίου κ.α.

Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.

Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται από την Περιφέρεια και εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά την σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • 13 Απριλίου 2011, 22:31 | Δημήτρης Τ

  πότε θα εκπονηθούν τα ΕΣΔΑ & ΕΕΣΔΑ?

 • 13 Απριλίου 2011, 22:25 | Ανδρέας Λουκάτος

  Η Οδηγία παρέχει σαφώς τη δυνατότητα να εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.Με δεδομένο ότι οι διαφόρες κύριες κατηγορίες αποβλήτων (οικιακά, επικίνδυνα κλπ)έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού (σε συνάρτηση με τους παραγωγούς αποβλήτων κλπ) είναι καλό η δυνατότητα αυτή να παρέχεται σαφώς και από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
  Στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού ειδικά για ρεύματα αποβλήτων για τα οποία υπάρχουν εθνικοί στόχοι διαχείρισης (πχ βιοαπαδομήσιμα,ανακυκλώσιμα κλπ) θα πρέπει να τίθενται ελάχιστοι στόχοι ανά περιφέρεια με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας (πχ νησιωτικότητα κλπ) ώστε να μπορούν να εκπληρώνονται οι εθνικοί στόχοι με τον βέλτιστο τρόπο.
  Για τη βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης πρέπει να προβλέπονται περιφερειακά σχέδια δράσης για την ανακύκλωση σε συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ και τα ΣΕΔΑ.

 • 13 Απριλίου 2011, 21:32 | Στέφανος Λεων. Κουνιάδος Νομικός

  Τα ΠΕΣΔΑ είναι αποτυχημένος θεσμός και ρυθμίσεις και μάλλιστα όταν ανατίθενται να εκπονηθούν απο τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
  Παράδειγμα το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Επι μιά πενταετία δεν εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα οι χωματερές να φουντώνουν.
  Σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθεί η τοπική κοινωνία τα απόβλητα μιάς άλλης τοπικής κοινωνίας.
  Γι αυτό πρέπει να επιλεγεί από την Πολιτεία, εν προκειμένω από το ΥΠΕΚΑ και τα Υπουργεία Αποκέντρωσης κλπ, Υγείας και όποιο άλλο είναι αρμόδιο Υπουργείο, η ΜΕΘΟΔΟΣ που θα επιλεγεί από μιά σειρά μεθόδων. Δεν μπορεί να υπάρχει ασάφεια αν π.χ για τα αστικά απορρίμματα θα υπάρχουν ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ που θα επεξεργαστούν με ποια Μεθοδο και θα ταφούν ΠΟΥ και ΠΩΣ.
  Θα έχουμε καινούργια ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ ή ΦΥΛΕΣ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και νέες ΚΕΡΑΤΕΕΣ.
  Οι 325 Καλλικρατικοί Δήμοι οφείλουν να επιλέξουν τον τόπο όπου θα εναποτίθενται τα ΑΧΡΗΣΤΑ ή ΒΡΩΜΙΚΑ τους που θα είναι το 15% και τα υπόλοιπα θα κομποστοποιούνται και θα ανακυκλώνονται μεσα στα όριά του κάθε Δήμου.
  Δεν θα κουβαλάμε τα απορρίμματα από την μιά ακρη ενός Δήμου σε μιάν άλλη άκρη. Αυτό είναι απαράδεκτο.
  Και μόνο τα πετρέλαια και τα οχήματα που θα χρειάζονται για να κινηθούν αυτοί οι στόλοι χρειάζεται να έχουμε «φίλο» έναν Σεϊχη από τα Αραβικά Εμιράτα για να κουβαλάμε τις «βρωμιές» μας. Κι όταν θα τελειώσει το πετρέλαιο, που θα το έχουμε τελειώσει μεταφέροντας τα «σκουπίδια μας», από εκεί και πέρα τί θα κάνουμε;
  Ηδη σήμερα το βαρέλι κοστίζει 120 δολάρια. !!!

  Απλά πράγματα.
  Δεν χρειάζονται τεχνολογίες και «βέλτιστες πρακτικές». Κοινό μυαλό χρειάζεται. Και η μόνη μέθοδος είναι «Η ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» γιατί μειώνει τα έξοδα διαχείρισης στο 5% αφού παράγει χρήσιμα προϊόντα.
  Τα υπάλοιπα είναι για να γίνονται «ΜΕΛΕΤΕΣ» που να τις χρυσοπληρώνουμε και να μην μπορούν να εφαρμοστούν !!

  Γιαυτό η πτώχευσή μας είναι επι θύραις. !!

  Εκατοντάδες εκατομμύρια για μελέτες για να μην έχουμε πάρει μέχρι σήμερα ούτε ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ !!!
  Ο Δήμος Καλαμάτας σήμερα με την «Μηχανική Διαλογή» των ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ πληρώνει στον εργολάβο 70 ΕΥΡΩ τον τόνο για να «ανακατεύει» τα ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ και να μην παίρνει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΟΜΠΟΣΤ που και τα υπόλοιπα τα «χιλιβρώμικα» να υπόσχεται ότι θα τα διαχωρίζει με χειροδιαλογή σε συνθήκες «σήψης και αποσύνθεσης» για να να μην μπορούν να δώσουν ούτε ένα κιλό ανακυκλώσιμο υλικό.
  Δηλαδή κοροϊδευουμε την κοινωνία !!
  Αυτή η «διαχείριση» κοστίζει στους δημότες 210.000 Ευρώ το μηνα !! και αν συνεχιστεί αυτή η «διαχείριση» για ένα χρόνο ο Δήμος θα καταβάλλει 2.500.000 ΔΥΟΜΙΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ !!!!!
  Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να επισκευάσει ολόκληρο το οδικό δίκτυο της πόλης της Καλαμάτας που βρίσκεται σε άθλιο χάλι. Και με την αξία των κομποστοποιημένων και ανακυκλώσιμων να συντηρήσει τα πάρκα και τις παιδικές χαρές του Δήμου !!

  ΕΥΓΕ ΜΑΣ !!

  200 Δήμοι αντίστοιχα των 50.000 (όσος ο πληθυσμός της Καλαμάτας) δηλ. πληθυσμός 10.000.000 που μετρά η Ελλάδα για έναν χρόνο, αν είχαν επιλέξει αυτή τη μέθοδο θα είχαν καταβάλει για να ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΞΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΟΜΠΟΣΤ 500.000.000 ή ΜΙΣΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ !!!!!!

  Αυτά πρέπει να σταματήσουν.

  Ιδού γιατί κινδυνεύουμε να ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΜΕ !!!

  ΣΠΑΤΑΛΗ + ΒΛΑΚΕΙΑ = ΠΤΩΧΕΥΣΗ + ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

 • 13 Απριλίου 2011, 18:57 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Συμφωνούμε να εφαρμοστούν τα ΕΣΔΑ, τα ΕΕΣΔΑ και τα ΠΕΣΔΑ με όλες τις αυστηρές προδιαγραφές και τους αντίστοιχους ελέγχους στα στάδια που αναφέρονται στο κάθε Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:23 | Β. Τσάδαρη

  Η νομοθετική ρύθμιση για την έγκριση του ΕΣΔΑ να έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.2012.

 • 13 Απριλίου 2011, 16:42 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ

  Σχετικά με τη διάθεση σε επίπεδο περιφέρειας να μπει πρόβλεψη για τα νησιά πάνω από ένα πληθυσμιακό όριο (πχ 20.000 κάτοικοι) ότι θα έχουν χώρους ΧΥΤΥ υποχεωτικά εντός του νησιού.

 • Ο νεωτερισμός να ενταχθούν όλα τα είδη αποβλήτων στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ) και στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) φαίνεται να εισάγεται με καλοπροαίρετες προθέσεις. Όμως η έως τώρα εμπειρία από τους υφισταμένους ΠΕΣΔΑ δείχνει ότι είναι αναποτελεσματικοί και λειτουργούν επί το πλείστον ως εργαλείο αποκλεισμού συγχρόνων τεχνολογιών επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

  Είναι γεγονός, ότι σε πολλές περιφέρειες της χώρας επειδή δεν υπήρχε πρόβλεψη στον ΠΕΣΔΑ για συγκεκριμένες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων, μπαίνουν φραγμοί που εμμέσως τις αποκλείουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν έργα προχωρούν να χωροθετηθούν και να αδειοδοτηθούν, να υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα χωροθέτησης ή έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όταν η προτεινόμενη τεχνολογία δεν αναφέρεται ρητά στον ΠΕΣΔΑ της περιφέρειας (π.χ. καύση με παραγωγή ενέργειας).

  Επομένως ο (ΕΣΔΑ), όλα τα (ΕΕΣΔΑ) καθώς και σε όλα τα (ΠΕΣΔΑ) της χώρας δεν πρέπει να αποκλείουν καμία τεχνολογία ανάκτησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και τελικής διάθεσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων.

  Ο τρόπος που μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση μας είναι απλός. Πρώτα ο ΕΣΔΑ πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δόκιμες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων και αν κάποια περιφέρεια στον ΠΕΣΔΑ αποκλείσει κάποια τεχνολογία, να γίνεται μόνο αν υπάρχει τεκμηριωμένη τεχνικοοικονομική – περιβαλλοντική αιτιολογία κατά περίπτωση.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:55 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Εκτός και εάν προσδιορισθεί στο μέλλον κάτι διαφορετικό σε κανονιστικές διατάξεις /νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν προβλέπεται κατά τη διαδικασία εκπόνησης των ΠΕΣΔΑ η εμπλοκή ή μη υπηρεσιών και φορέων στη διαδικασία αυτή, όπως π.χ. οι αρμόδιοι για την εφαρμογή και υλοποίηση του σχεδίου. Προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής παραγράφου ως ακολούθως:
  Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται από την Περιφέρεια σε συνεργασία και λαμβάνοντας υπόψη των απόψεων των αρμοδίων για την εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου και εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά την σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:01 | Αθηνά Μπούρκα

  Στην παράγραφο 1, όπου υπάρχει αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), καλό θα ήταν να γίνει αναφορά στον τρόπο επιμερισμού των εθνικών στόχων στις περιφέρειες. Ενδεικτικά: ‘κατά την εκπόνηση του ΕΣΔΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε Περιφερειακό Επίπεδο οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, όπως η νησιωτικότητα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας, ειδικότερα σ’ ότι αφορά τον επιμερισμό των εθνικών στόχων ανά περιφέρεια.’ Μ’ αυτό διασφαλίζεται ότι οι στόχοι που θα τεθούν στην Αττική δεν θα είναι απλώς αριθμητικά(πληθυσμιακά) ανάλογοι πχ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 • 7 Απριλίου 2011, 10:47 | Πάνου Δημήτριος

  Και ο πλέον ορθολογικός από τεχνική άποψη σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη ανεφάρμοστος αν δεν γίνει με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία κρατικών, περιφερειακών και δημοτικών φορέων και δεν εξασφαλίσει οπωσδήποτε την συναίνεση και την αποδοχή των κατοίκων των περιοχών που τελικά επιλέγονται για την υποδοχή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Το τελευταίο μπορεί να γίνει μόνο αν έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό όλες οι προϋποθέσεις προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχετικού εθνικού και κοινοτικού πλαισίου και έχουν πεισθεί με την κατάλληλη ενημέρωση οι ίδιοι οι κάτοικοι γι’ αυτό.

  Χαρακτηριστικά του σχεδιασμού που μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική αποδοχή των λύσεων που επιλέγονται τελικά είναι (μελέτη Α. Π. Οικονομόπουλου: «Διαμόρφωση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών εθνικών σχεδίων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων», 2009, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης):

  1. Η επιλογή των χώρων υποδοχής των σχετικών εγκαταστάσεων με κριτήρια την απόλυτη προστασία της ανθρώπινης υγείας, την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική και κοινωνική επιβάρυνση των περιοχών που επιλέγονται, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση του κόστους δημιουργίας και λειτουργίας τους. Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των εγκαταστάσεων είναι συνεπώς βασικός όρος επιτυχίας του σχεδιασμού και αυτή μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ) και όχι περιφερειακού (ΠΕΣΔΑ).

  2. Οι μέθοδοι επεξεργασίας που επιλέγονται είναι στο μέγιστο βαθμό περιβαλλοντικά φιλικές με τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, χωρίς παραγωγή υγρών αποβλήτων και εκπομπών επικίνδυνων αερίων ή τοξικών στερεών υπολειμμάτων. Επομένως η επιλογή των μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ πρέπει να γίνεται με κύριο κριτήριο την επίλυση του προβλήματος της σύγχρονης επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων με την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική και κοινωνική επιβάρυνση και το ελάχιστο κόστος και όχι πιθανά παράπλευρα οφέλη (π.χ. παραγωγή ενέργειας) που μπορούν να αλλοιώσουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, ειδικά όταν καλείται να συμμετέχει στην υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού και ο ιδιωτικός τομέας. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι μόνο σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού μπορούν να αποφασίζονται οι σχετικές μέθοδοι και όχι σε περιφερειακό.

  3. Αξιοποιεί μη χρησιμοποιούμενες σήμερα βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. παλιά λιγνιτωρυχεία) και υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο που μπορούν να υποδεχθούν τέτοιες εγκαταστάσεις με την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική όχληση, φροντίζοντας παράλληλα την ανάπλαση των χώρων αυτών με χρήση εδαφοβελτιωτικών υλικών που παράγονται ως υποπροϊόντα της επεξεργασίας. Όπως είναι φανερό, η εκμετάλλευση τέτοιων δυνατοτήτων μόνο σε εθνικό επίπεδο μόνο μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη.

  4. Η ελαχιστοποίηση του κόστους των λύσεων μόνο σε εθνικό επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνεται με τον κεντρικό σχεδιασμό και την επιλογή ολιγάριθμων κατάλληλων θέσεων σε επίπεδο ΕΣΔΑ.

  5. Η κοινωνική αποδοχή του σχεδιασμού ευνοείται αν οι περιοχές υποδοχής εντάσσονται σε ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης με την ανάπτυξη δορυφορικών τοπικών βιομηχανιών επεξεργασίας (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, κλπ) και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι προφανές ότι τέτοια σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης γίνονται σε εθνικό επίπεδο.

  6. Τέλος, τα θέματα εθνικής άμυνας ή ασφάλειας της χώρας, όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, προστατεύονται αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο μόνο και συνεπώς μόνο σε επίπεδο ΕΣΔΑ μπορούν να αντιμετωπιστούν.

  Για το σκοπό αυτό πρτείνονται οι παρακάτω μεταβολές στο άρθρο 28:

  Εδάφιο 1. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ):
  • Μετά την παράγραφο: «Προσδιορίζονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το σύστημα …»
  Προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  • επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο οι κύριες θέσεις για την υποδοχή κεντρικών εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, ανά ρεύμα αποβλήτου. Οι θέσεις αυτές προκύπτουν μέσα από ορθολογικό κεντρικό σχεδιασμό, όπου λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η μέγιστη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, η συμβατότητα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και της σχετικής κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και κριτήρια ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς και επεξεργασίας. Στην επιλογή των θέσεων λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων βιομηχανικών χώρων, όπως λιγνιτωρυχεία, μεγάλα ορυχεία, κλπ και η ανάπλασή τους με τα παραγόμενα από την επεξεργασία εδαφοβελτιωτικά. Στόχος της παραπάνω επιλογής είναι η μέγιστη δυνατή κοινωνική αποδοχή των προτεινόμενων θέσεων εγκατάστασης, με την ελαχιστοποίηση της πιθανής όχλησης και την αντιπαροχή ωφελημάτων στις τοπικές κοινωνίες με την δημιουργία δορυφορικών βιομηχανιών χάρτου, πλαστικών, υάλου και αλουμινίου, κλπ, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, στην επιλογή λαμβάνονται υπόψη κριτήρια χωροταξικά, πολεοδομικά, κοινωνικά ή άλλα, που σχετίζονται με θέματα εθνικής άμυνας ή ασφάλειας της χώρας.
  • επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο οι κύριες μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας που θα εφαρμοσθούν, με ειδική αναφορά στη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, αποθήκευση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων με κριτήρια την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους δημιουργίας και λειτουργίας των σχετικών εγκαταστάσεων.

  • Εδάφιο 3. Αντικαθίσταται ως εξής:

  3. Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
  Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
  Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί εξειδίκευση του προβλεπόμενου για την Περιφέρεια σχετικού τμήματος του ΕΣΔΑ και αποτελεί λεπτομερειακό σχέδιο υλοποίησης της διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους σε επίπεδο Περιφέρειας, σε συμφωνία με το ΕΣΔΑ και τα ΕΕΣΔΑ των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.
  Το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της συγκεκριμένης Περιφέρειας, και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
  – την επικαιροποίηση των στοιχείων του ΕΣΔΑ σχετικά με την υφιστάμενη δημογραφική και αναπτυξιακή κατάσταση της Περιφέρειας και πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων,
  – την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων στην Περιφέρεια αποβλήτων
  – τη συνολική καταγραφή των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια,
  – τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση του συνόλου των αποβλήτων
  – τις προτάσεις έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για τη αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα
  – την κατ’ αρχήν εκτίμηση του κόστους των προβλεπόμενων έργων διαχείρισης αποβλήτων και της δημιουργίας ή ανάπτυξης των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς
  – τις πηγές χρηματοδότησης της υλοποίησης των προτάσεων
  – το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ
  -το σχέδιο παρακολούθησης και εποπτείας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους με βάση του όρους της άδειάς τους
  – το ετήσιο σχέδιο αναφοράς στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων στο τομέα της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων της περιοχής τους
  – κατάρτιση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων χαρτών με τις προτάσεις των δικτύων και των υποδομών του. Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων του ΠΕΣΔΑ καταχωρείται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.
  – τους αρμόδιους για την εφαρμογή και υλοποίηση του σχεδίου κ.α.
  Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάπτυξης της εκάστοτε Περιφέρειας στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.
  Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται από την Περιφέρεια και εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά την σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • 3 Απριλίου 2011, 18:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Στο τέλος του άρθρου να προστεθεί:
  » και μετά από απλή γνώμη των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της αντίστοιχης Περιφέρειας , τηρουμένων των διατάξεων περί προθεσμιών παροχής γνώμης όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν»

 • 2 Απριλίου 2011, 19:21 | ΒΑΣΙΛΙΟΣ

  ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΛΥΠΗ ΔΙΑΒΑΖΩ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΤΙΘΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΗΣΟΥΝ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕς ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΩ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΛΠ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΟΤΙ Η ΟΔΥΣΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ Ως ΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΧΡΗΣΤΟ.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗς ΟΠΟΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΜΕΣΑ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ;Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ FAST TRACK ΩΣΤΕ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.ΚΥΡΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΕΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.

 • 1 Απριλίου 2011, 09:43 | Σαμαρτζής Παναγιώτης

  1. Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της συμμετοχής, καταθέτω πρόταση συμπλήρωσης των περιεχομένων των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων, με : «προσδιορισμό συγκεκριμένων διαδικασιών και και μεθόδων δημόσιας διαβούλευσης» και αντίστοιχη παραπομπή στο άρθρο 31 (βλέπε σχόλιο στο άρθρο 31).

  2. Προτείνω να εξεταστεί η σκοπιμότητα ύπαρξης ρητής (νομοθετικά προβλεπόμενης) ένταξης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων στα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια, συνέπεια της λειτουργικής συσχέτισης της αναπτυξιακής διαδικασίας, με τη διαδικασία παραγωγής (άρα και της ανάγκης διαχείρισης και χωροθέτησης) αποβλήτων.

  Για το σκοπό αυτό προτείνω να εξεταστεί η αντικατάσταση του σημείου:

  «Το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της συγκεκριμένης Περιφέρειας καιπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής…»

  «Το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της συγκεκριμένης Περιφέρειας, όπως περιγράφονται στο ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο, καιπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής….»

  3. Τέλος προτείνω την αντικατάσταση του σημείου:
  «κατάρτιση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων χαρτών με τις προτάσεις των δικτύων και των υποδομών του. Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων του ΠΕΣΔΑ καταχωρείται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.»
  με «κατάρτιση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων χαρτών με τις προτάσεις των δικτύων και των υποδομών του, σύμφωνα με τις προβλέψεις και απαιτήσεις του Ν. 3882/2010. Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων του ΠΕΣΔΑ καταχωρείται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.»