Άρθρο 2 (άρθρο 2 της Οδηγίας) Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

1. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου τα ακόλουθα:

α) τα αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα,

β) τα εδάφη στον αρχικό χώρο (επιτόπου), που περιλαμβάνουν ρυπασμένη γη, η οποία δεν έχει ακόμα εκσκαφθεί, και τις κατασκευές που συνδέονται μόνιμα με αυτήν.

γ) μη ρυπασμένη γη και άλλα φυσικά υλικά, που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση για κατασκευές στον χώρο, από τον οποίο έγινε η εκσκαφή,

δ) τα ραδιενεργά απόβλητα,

ε) τα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά,

στ) τα περιττώματα, εφόσον δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2, στοιχείο (β), το άχυρο και άλλα φυσικά ακίνδυνα υλικά προερχόμενα από τη γεωργία ή τη δασοκομία τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή τη δασοκομία ή για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα με διαδικασίες ή μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

2. Τα ακόλουθα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, εφόσον η διαχείριση τους διέπεται από άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) λύματα αστικού τύπου,

β) ζωικά υποπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όπως έχει αντικατασταθεί από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, εκτός από εκείνα που προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης ή/και λιπασματοποίησης,

γ) πτώματα ζώων, τα οποία αποθνήσκουν εκτός σφαγείων, συμπεριλαμβανομένων ζώων που θανατώνονται για την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, όπως έχει αντικατασταθεί από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

δ) απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών πόρων και από τις εργασίες εκμετάλλευσης λατομείων που καλύπτονται από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την ΚΥΑ 39624/2209/E.103/2009 (ΦΕΚ Β/2076).

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, τα ιζήματα που επανατοποθετούνται σε επιφανειακά ύδατα με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων και των υδάτινων οδών ή την πρόληψη πλημμυρών ή την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων ή τον μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τoυ παρόντος νόμου, εφόσον αποδειχθεί ότι τα ιζήματα αυτά δεν είναι επικίνδυνα.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των εκάστοτε συναρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται ειδικοί κανόνες, για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή για την εφαρμογή των διατάξεων της παρόντος νόμου, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.

 • Η παράγραφος 4. του άρθρου 2 της Οδηγίας εχει ως εξής :

  4. Είναι δυνατόν να καθορίζονται με επιμέρους οδηγίες, ειδικοί κανόνες, για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή για τη συμπλήρωση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.

  4. Specific rules for particular instances, or supplementing those of this Directive, on the management of particular categories of waste, may be laid down by means of individual Directives.

  Ο Νομοθέτης μας λέει:

  4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και των εκάστοτε συναρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται ειδικοί κανόνες, για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή για την εφαρμογή των διατάξεων της παρόντος νόμου, σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων.

  Αυτό πως «διέφυγε της προσοχής» του Νομοθέτη ? Η Οδηγία δεν εξουσιοδοτεί τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς για καθορισμό «ειδικών κανόνων για συγκεκριμένες περιπτώσεις κλπ.» παρα μόνο μετα απο την έκδοση αλλων Οδηγιών της Κοινότητας, κατι που δεν αναφέρεται στο άρθρο.

 • 13 Απριλίου 2011, 21:01 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  Α.2.1.(α). η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφέρεται σε απόβλητα (που μπορεί να είναι στερεά, υγρά και ιλύες, ως προς την φυσική τους κατάσταση) και αέριες εκπομπές. Δεν αναγνωρίζει αέρια απόβλητα. Ο όρος «απόβλητα» με τον προσδιορισμό «αέρια» δημιουργεί σύγχυση.
  Α.2.1(β) Οι όροι «έδαφος (soil)» και «land (γη)» αποδίδονται αντίστροφα. Η μετάφραση θα έπρεπε να είναι «γη (in situ) που περιλαμβάνει και το ρυπασμένο έδαφος που δεν έχει εκσκαφθεί και τα κτήρια που συνδέονται μόνιμα με τη γη»
  Α.2.1(στ) όχι «ακίνδυνα (γεωργικά ή δασοκομικά υλικά)», αλλά «μη επικίνδυνα»
  Α.2.2 (α) Η αναφορά στην εξαίρεση «αστικά λύματα» δεν είναι σωστή. Η εξαίρεση αφορά τα «λύματα (wastewaters)», δηλ. αστικά, οικιακά και βιομηχανικά λύματα, τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ΚΥΑ οικ 5673/400 ΦΕΚ 192/14-03-1997, τα βιομηχανικά λύματα αναφέρονται λανθασμένα ως βιομηχανικά απόβλητα. Λόγω της χρήσης του όρου «απόβλητα», το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ οικ 5673/400 είναι εκ πρώτης όψεως (λανθασμένα) ευρύτερο αυτού της Οδηγίας, αλλά περιορίζεται από το άρθρο 3 της ΚΥΑ οικ 5673/400, όπου διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τα λύματα που παράγονται από τις βιομηχανίες του παρατήματος ΙΙΙ (μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και παραγωγής τροφίμων ), τα οποία μπορούν να τύχουν βιολογικής επεξεργασίας

 • 13 Απριλίου 2011, 21:07 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  2.1.(α). η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφέρεται σε απόβλητα (που μπορεί να είναι στερεά, υγρά και ιλύες, ως προς την φυσική τους κατάσταση) και αέριες εκπομπές. Δεν αναγνωρίζει αέρια απόβλητα. Ο όρος «απόβλητα» με τον προσδιορισμό «αέρια» δημιουργεί σύγχυση
  2.1(β) Οι όροι «έδαφος (soil)» και «land (γη)» αποδίδονται αντίστροφα. Η μετάφραση θα έπρεπε να είναι «γη (in situ) που περιλαμβάνει και το ρυπασμένο έδαφος που δεν έχει εκσκαφθεί και τα κτήρια που συνδέονται μόνιμα με τη γη»

 • 13 Απριλίου 2011, 18:21 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Όλες οι εξαιρέσεις του άρθρου αυτού και κυρίως τα αέρια απόβλητα, ραδιενεργά, μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα κλπ. πρέπει να διέπονται από ξεχωριστή αυστηρή νομοθεσία και όπου υπάρχει κενό στην κείμενη νομοθεσία να συμπληρωθεί, γιατί τα υπόγεια ύδατα και τα αέρια δεν έχουν γεωγραφικούς φραγμούς και είναι κοινόκτητα και κοινόχρηστα αγαθά που εμπίπτουν στα ανθρώπινα δικαιώματα της Οικουμενικής Διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά συνέπεια δεν έχει το δικαίωμα να τα προσβάλλει κανένας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:32 | Β. Τσάδαρη

  §2, α)
  «Λύματα αστικού τύπου»: Να αντικατασταθεί με «Υδατικά απόβλητα».

  Αιτιολόγηση: Ο επίσημος αγγλικός όρος στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ αναφέρεται σε «waste waters». Ο όρος «waste waters» ορίζεται σαφώς στον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου».
  Σύμφωνα με το άρθρο 2, (15) του Κανονισμού: «‘waste water’ means urban, domestic and industrial waste water, as defined in Article 2(1), (2) and (3) of Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (2), and any other used water which is subject, because of the substances or objects it contains, to regulation by Community law».
  Στο ελληνικό κείμενο το αντίστοιχο σημείο του κανονισμού είναι ως εξής:
  «‘Λύματα’, τα αστικά, οικιακά και βιομηχανικά λύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 91/271/EΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (2), καθώς και κάθε άλλο λύμα που λόγω των ουσιών ή αντικειμένων που περιέχει, υπόκειται σε ρύθμιση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.»
  Αντίστοιχα, η Οδηγία 91/271/ΕΚ αναφέρει «’industrial waste water’ means any waste water which is discharged from premises used for carrying on any trade or industry, other than domestic waste water and run-off rain water.»
  Στην ελληνική μετάφραση το αντίστοιχο κείμενο είναι: βιομηχανικά λύματα: οποιαδήποτε λύματα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα».

  Εξάλλου, τα υδατικά απόβλητα των σταθμών παραγωγής αναφέρονται ως waste waters και στο Έγγραφο Αναφοράς Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης (BREF–LCP), όπου φαίνεται το μεγάλο πλήθος υδατικών εκροών και περιγράφεται η κατεργασία τους.

  Το σχέδιο νόμου εντελώς αυθαίρετα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας στα «υδατικά απόβλητα», αγνοώντας ότι στην κοινοτική νομοθεσία αποβλήτων ο όρος «waste waters” περιλαμβάνει και τα υδατικά βιομηχανικά απόβλητα. Η εξαίρεση της κοινοτικής οδηγίας βασίζεται στο γεγονός ότι τα απόβλητα αυτά έχουν μεταβλητή σύσταση, αφού τα περισσότερα είναι εκπλύσεις χώρων κ.λπ., και η κατεργασία τους καθορίζεται οπό τις ΒΔΤ της Οδηγίας IPPC. Ένταξη των υδατικών αποβλήτων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πλήθος βιομηχανιών, χωρίς κανένα περιβαλλοντικό όφελος. Όλες οι ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων καθορίζουν όλα τα απαιτούμενα για την κατεργασία των υδατικών αποβλήτων μέτρα, καθώς επίσης και την ποιότητα των τελικών επεξεργασμένων αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες που απορρέουν από τη λανθασμένη και αυθαίρετη ερμηνεία της Οδηγίας.

 • 11 Απριλίου 2011, 13:21 | ssss

  Test – Please ignore

 • Όσο διαβάζω το Νομοσχέδιο, τόσο περισσότερο βλέπω πιο καθαρά αυτά που έχω συνειδητοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια.

  Το παρόν άρθρο αποχαρακτηρίζει όλα όσα θα έπρεπε να ορίζονται ως απόβλητα. Επιπλέον, δίνει πάτημα σε όσους έχουν ρυπάνει όλα αυτά τα χρόνια να φύγουν σφυρίζοντας, κάτι σαν του στυλ «αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη» ένα πράγμα. Ο «ρυπαίνων τη γλυτώνει» πρέπει να βάλετε ως τίτλο. Πριν δεν πλήρωναν. Τώρα με την κρίση, φαντάζομαι…

  1. Εξαιρέσεις (που δε θα πρέπει να εξαιρούνται)
  α) Τόσα χρόνια τραγουδάτε διοξείδιο του άνθρακα, και τα αέρια απόβλητα δεν είναι ρύποι; Ποιος είναι ο επόμενος ρύπος, η βιταμίνη C;
  β) Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η επιβάρυνση των εδαφών είναι τέτοια ώστε να χαρακτηρίζονται ως απόβλητα και να απαιτείται διαχείριση.
  γ) Και τα αδρανή ρυπαίνουν.
  δ) Τώρα μπήκα στο πνεύμα. Επειδή δε θα ελέγχουμε δε θα υπάρχουν κιόλας, σωστά;
  ε) Και χαρακτηρισμένα και αποχαρακτηρισμένα απόβλητα είναι. Και εν δυνάμει, πολύ επικίνδυνα.

  2. Θα σταθώ μόνο στο δ) γιατί δεν προλαβαίνω. Έρευνα και εξόρυξη έγινε και στον Κόλπο του Μεξικού μεταξύ άλλων. Επίσης, αν δεν έχει απόβλητα η εξόρυξη ποιος έχει, ο ιδιοκτήτης από 5-10 κότες που δεν έχει ISO; Ίσα – ίσα που θα πρέπει να γίνει σαφέστατο από το Νόμο ότι πρέπει οι διεργασίες εξόρυξης, να συμπεριλαμβάνουν τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουν. Και τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να στρώσετε το χαλί στους «επενδυτές» που έρχονται για το «καλό» μας με τόσο προκλητικό τρόπο. Δηλαδή αν κάποιος θέλει «για το καλό της Χώρας» να βγάλει χρυσό σε συγκέντρωση 20 mg/Kg, θα παίρνει 20 γραμμάρια και θα πετάει έναν τόνο αποβλήτων κατά αναλογία; Για να μην πιάσουμε τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν…Α, ξέχασα, υπάρχει και το Άρθρο 13 που μας «προστατεύει».

  Και όπως σωστά ανέφερε και ένας άλλος συνομιλητής, θα πρέπει να υπάρχει κάτι και για τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα. Μήπως δεν είναι επικίνδυνα και αυτά;

  Ανάπτυξη μυρίζει…

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ. 407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 5 Απριλίου 2011, 16:00 | AGATHOKLAS

  Γιατί εξαιρείται η ρυπασμένη γη (1β) από το πεδίο εφαρμογής αφού περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων ? Ποιος είναι ο τρόπος διάθεσης των ρυπασμένων εδαφών, που προκύπτουν από εκσκαφές ? Τι ορίζεται ως ρυπασμένη γη και με τι κριτήρια καθορίζεται?

 • 31 Μαρτίου 2011, 15:05 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

  1,ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TOYΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  2.ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΦΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΟ (MARPOL-DUMPING ……) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ.

 • 31 Μαρτίου 2011, 14:22 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ