Άρθρο 16 (άρθρο 16 της Οδηγίας) Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας

1. Στην ΚΥΑ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καταγράφονται τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα έργα για την ολοκλήρωση των δικτύων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα και από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για να προστατευτούν τα δίκτυα διαχείρισης των αποβλήτων μπορούν να περιορίζονται οι εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση, με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, ως αρμόδιας αρχής επίβλεψης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι οι εισαγωγές αυτές θα είχαν ως συνέπεια τη διάθεση των εγχώριων αποβλήτων ή την επεξεργασία τους κατά τρόπο που δεν συνάδει με το ΕΣΔΑ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης με όμοια απόφαση μπορούν να περιορίζονται οι εξαγωγές αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

2. Στο ΕΣΔΑ αποτυπώνονται όλα τα απαραίτητα δίκτυα για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των παραγόμενων αποβλήτων στην επικράτεια. Τα δίκτυα σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται στην Κοινότητα, ως σύνολο, να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Επίσης, στους στόχους του ΕΣΔΑ είναι και η επίτευξη της αυτάρκειας της χώρας μας στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων, κατά το δυνατόν, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.

3. Τα προαναφερόμενα δίκτυα επιτρέπουν τη διάθεση των αποβλήτων ή την ανάκτηση των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

4. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη ότι οι αρχές της εγγύτητας και της αυτάρκειας δεν συνεπάγονται ότι η χώρα πρέπει να διαθέτει το πλήρες φάσμα των εγκαταστάσεων τελικής ανάκτησης στο έδαφός της.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:00 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δε μπορεί παρά να είναι ένα αυστηρό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων συλλογής – επεξεργασίας -διάθεσης αποβλήτων για όλη την επικράτεια.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • Αυτάρκεια σημαίνει ότι τα διαχειριζόμαστε όλα μόνοι μας και ότι από τα σκουπίδια μέχρι και τα απόβλητά μας έχουμε βγάλει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία με το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος.
  Τα υπόλοιπα, είναι Νόμοι για να δουλεύει το Κρατικό παρακράτος και οι αεριτζήδες.

  Λίγη αξιοπρέπεια, δε θα έβλαπτε κανέναν, ιδιαίτερα τώρα.

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ. 407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων