Άρθρο 25 Τεκμηρίωση παραγόμενων αποβλήτων και παρακολούθηση

1. Οι τύποι των παραγόμενων αποβλήτων από μία εγκατάσταση ή επιχείρηση, η εκτίμηση της επικινδυνότητας, η κατηγοριοποίηση τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) καθώς επίσης και οι αναμενόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

2. Η ευθύνη για την τεκμηρίωση της επικινδυνότητας ή μη, των παραγόμενων αποβλήτων μιας εγκατάστασης ή επιχείρησης ανήκει στον μελετητή συντάκτη της ΜΠΕ.

3. Η τεκμηρίωση των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων βασίζεται στη συνάρτηση της παραγωγής (ισοζύγια μάζας) λαμβάνοντας υπόψη τις πρώτες ύλες και τα πρόσθετα υλικά που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής τελικών προϊόντων και υποπροϊόντων.

4. Η κατηγοριοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ αποτελεί ευθύνη του μελετητή συντάκτη της ΜΠΕ. Ο προσδιορισμός κάθε τύπου αποβλήτου περιλαμβάνει τα στάδια που περιγράφονται αναλυτικά στον ΕΚΑ (απόφαση 2000/532/ΕΚ) όπως κάθε φορά ισχύει και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

Η περιγραφή ενός ορισμένου τύπου αποβλήτων με εξαψήφιο κωδικό του ΕΚΑ που αντιστοιχεί στην μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κατοπτρικών καταχωρήσεων, προϋποθέτει την συλλογή του ως ξεχωριστό ρεύμα κατά την διαδικασία παραγωγής του και θα πρέπει να αιτιολογείται με δειγματοληψίες με την χρήση σχετικών προτύπων, πιστοποιημένες χημικές αναλύσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια και την διεθνή πρακτική και εμπειρία παρεμφερών δραστηριοτήτων.

5. Στις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων που υποχρεούνται να υποβάλουν οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα θα πρέπει να συνυποβάλουν και την συνάρτηση παραγωγής (ισοζύγια μάζας) προκειμένου να είναι εύκολη η τεκμηρίωση των διακυμάνσεων των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων ετησίως.

6. Η παρακολούθηση των παραγόμενων τύπων και ποσοτήτων αποβλήτων και η εν συνεχεία διαχείρισή τους με μία η και περισσότερες περιβαλλοντικά αποδεκτές εργασίες (R ή D) μέχρι και την ασφαλή τελική τους διάθεση, περιλαμβάνεται στην ΜΠΕ, αποτυπώνεται στην ΑΕΠΟ, επιβεβαιώνεται στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων που καταχωρείται στο ΕΔΠΠ και τέλος υπόκειται σε περιβαλλοντικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 34 του παρόντος.

7. Οι ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) για την εκτέλεση κάθε εργασίας διαχείρισης αποβλήτων (R ή D) καθορίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

8. Οι απορρίψεις υγρών εκροών μετά από επεξεργασία σε αρχικούς, ενδιάμεσους ή τελικούς αποδέκτες, ρυθμίζονται από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την προστασία των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναμενόμενες ετήσιες ποσότητες των προς απόρριψη υγρών εκροών στους αποδέκτες καθώς επίσης και η διαδικασία παρακολούθησης και περιοδικής ενημέρωσης της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας υπηρεσίας περιλαμβάνονται στις ΜΠΕ και αποτυπώνονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Οι ποσότητες υγρών εκροών που απορρίπτονται ετησίως στους αποδέκτες επιβεβαιώνονται με δήλωση του υπόχρεου στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων.

 • 13 Απριλίου 2011, 22:25 | Δημήτρης Τ

  στην παράγραφο 2 αναφέρει: Η ευθύνη για την τεκμηρίωση της επικινδυνότητας ή μη, των παραγόμενων αποβλήτων μιας εγκατάστασης ή επιχείρησης ανήκει στον μελετητή συντάκτη της ΜΠΕ.

  τελικά ο μελετητής τα κατατάσσει ή επιτροπή του άρθρου 7?

 • 13 Απριλίου 2011, 21:09 | Ανδρέας Λουκάτος

  εκτός από την ευθύνη του μελετητή συντάκτη της ΜΠΕ ή της κατηγοριοποίησης αποβλήτων, υπάρχει και η ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων και της αρμόδιας αρχής.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:46 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Στο άρθρο αυτό όλα καθορίζονται και προβλέπονται από τη ΜΠΕ και σύμφωνα με το ΕΚΑ την ευθύνη έχει ο μελετητής ΜΠΕ. Αυτό είναι λάθος! Έτσι γίνονται ΜΠΕ κατά παραγγελία και γι’ αυτό φτάσαμε στο σημερινό χάλι. Η ευθύνη θα είναι από κοινού στο μελετητή, αλλά και στην ελεγκτική αρχή και πρέπει να γίνεται σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο έλεγχος των ΜΠΕ. Επίσης, πρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος μπορεί να είναι αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός αποδέκτης των διασταλαζόντων υγρών μετά από την επεξεργασία των αποβλήτων. Μπορεί, ας πούμε, να χαρακτηριστεί τελικός αποδέκτης λίμνη προστατευόμενη από τη Διεθνή σύμβαση RAMSAR ;

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:22 | Β. Τσάδαρη

  §3
  Να διαγραφεί.

  §5
  Να διαγραφεί.

  §15
  Να διαγραφεί η φράση: «Οι ποσότητες υγρών εκροών που απορρίπτονται ετησίως στους αποδέκτες επιβεβαιώνονται με δήλωση του υπόχρεου στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων.»

  Αιτιολόγηση: Οι υγρές εκροές που απορρίπτονται αποτελούν υδατικά απόβλητα, τα οποία πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου, συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση δήλωσής τους στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων.

  Σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα που έχει μεγάλο αριθμό ρευμάτων αποβλήτων, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η τεκμηρίωση στη ΜΠΕ όλων των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων με τη χρήση ισοζυγίων μάζας. Ιδιαίτερα στα έργα που αναθέτονται με «το κλειδί στο χέρι» με διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, στη φάση υποβολής της ΜΠΕ δεν είναι ακόμη γνωστή ούτε η ισχύς της εγκατάστασης. Συνεπώς στη φάση αυτή είναι γνωστά γενικά στοιχεία. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της τελικής ποιότητας των επεξεργασμένων αποβλήτων και όχι τόσο στον τρόπο κατεργασίας των διαφορετικών ρευμάτων των αποβλήτων, τις ποσότητες και τους κωδικούς (και μάλιστα σε εξαψήφια μορφή).

  Στην ΑΕΠΟ να αναφέρεται ενδεικτικός κατάλογος με τα βασικότερα απόβλητα και ίσως όχι σε όλες τις περιπτώσεις με εξαψήφιο κωδικό. Σε περίπτωση που ένα απόβλητο έχει ξεχαστεί ή με αλλαγή χρήσης ενός υλικού θα παραχθεί ένα άλλο απόβλητο που απαιτεί παρόμοια διαχείριση, η εγκατάσταση είναι αυτομάτως παράνομη. Ενδεικτικά αναφέρεται ενδεχόμενη αλλαγή του τύπου του ορυκτέλαιου που χρησιμοποιεί μια εγκατάσταση. Θα πρέπει τότε να αλλάξει η ΑΕΠΟ, αλλιώς η εγκατάσταση θα είναι παράνομη.

 • 13 Απριλίου 2011, 17:27 | Β. Τσάδαρη

  §1
  Να αντικατασταθεί με:
  «Οι τύποι των τελικών βασικών παραγόμενων αποβλήτων …»

 • 13 Απριλίου 2011, 16:35 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ

  Να μπει εδώ μια πρόβλεψη για τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων που συνήθως χύνονται ελεύθερα σε χειμμάρρους και ποταμάκια.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:13 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Στις
  § 2. «Η ευθύνη για την τεκμηρίωση της επικινδυνότητας ή μη, των παραγόμενων αποβλήτων μιας εγκατάστασης ή επιχείρησης ανήκει στον μελετητή συντάκτη της ΜΠΕ.»
  ….
  § 4. «Η κατηγοριοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ αποτελεί ευθύνη του μελετητή συντάκτη της ΜΠΕ. ..».

  Απουσιάζει η συνυπευθυνότητα του παραγωγού αποβλήτων (εργοδότη του μελετητή και αρμόδιο άτομο παροχής βασικών στοιχείων στο μελετητή), αλλά και της αδειοδοτούσας αρχής.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:40 | Αθηνά Μπούρκα

  Το άρθρο αυτό χρειάζεται βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα:
  – Δεν ορίζονται οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία. Εμμέσως εννοείται ότι αφορά όλες αυτές που υποβάλουν ΜΠΕ και υπάγονται στις κατηγορίες της ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
  – Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ΕΠΟ. Πώς θα αποστείλουν τα στοιχεία αυτά μέσω του ΕΔΠΠ;
  – Το ΕΔΠΠ θα πρέπει να δίνεται στους ορισμούς και όχι να χρησιμοποιείται στο άρθρο αυτό, ενώ επεξηγείται στο άρθρο 26.
  – Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για όλους τους ΦοΔΣΑ που διαχειρίζονται αστικά απόβλητα να καταχωρούν ετησίως στο ΕΔΠΠ στοιχεία για τις συλλεγόμενες ποσότητες από ζυγολόγια ΧΥΤΑ, εισερχόμενες ποσότητες σε μονάδες επεξεργασίας, παραγόμενα δευτερογενή προϊόντα .
  – Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη και για τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που εγκρίνονται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ, να καταχωρούν όλες τις πληροφορίες, επίσης, στο ΕΔΠΠ.