Άρθρο 23 (άρθρο 23 της Οδηγίας) Έκδοση αδειών

1. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός αποβλήτων ή/και που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) υπόκειται σε:

1.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Αξιολόγηση – Π.Π.Ε.Α., εφόσον απαιτείται, και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022), όπως κάθε φορά ισχύει, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών. Η πληρότητα των φακέλων μελετών ΠΠΕ και ΜΠΕ ελέγχεται από τις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες που προαναφέρονται.

Στο περιεχόμενο των ΜΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων αποτυπώνεται αναλυτικά, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή/και που υποβάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας, δηλ. ανάκτησης ή διάθεσης (R ή D) (με κωδικούς ΕΚΑ). Στη μελέτη αποτυπώνεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση τους. Επίσης, σε περίπτωση που η υπό εξέταση δραστηριότητα αφορά και σε επεξεργασία αποβλήτων (δηλ. ανάκτηση ή διάθεση (R ή D), αποτυπώνονται πλήρως διαστασιολογημένες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

1.2. Άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, από τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων (Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη, Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας κλπ), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022), όπως κάθε φορά ισχύει, και τις αρμοδιότητες των προαναφερόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί.

2. Στις άδειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα:

2.1. Στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, κατ’ ελάχιστον:

α) οι τύποι και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

β) για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας, οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση,

γ) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

δ) η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας,

ε) οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, οι οποίες είναι αναγκαίες,

στ) οι αναγκαίες διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, μιας εγκατάστασης,

ζ) η διάθεση των υγρών εκροών σε αποδέκτες (έδαφος, επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, ποταμοί λίμνες και θάλασσες),

η) η διαρκής, ποιοτική και ποσοτική, παρακολούθηση των υγρών εκροών και των αποδεκτών.

2.2. Στην Άδεια Λειτουργίας τουλάχιστον:

α) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή της επιχείρηση ή του φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

β) Οι εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης ή και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) ή γενικότερα διαχείρισης αποβλήτων.

γ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ που υπόκεινται στις προηγούμενες εργασίες.

δ) Η υπηρεσία που εκδίδει την άδεια λειτουργίας ταυτόχρονα εκδίδει και αναλυτική βεβαίωση τήρησης των όρων της ΑΕΠΟ.

3 Οι προαναφερόμενες άδειες (ΑΕΠΟ και άδειες λειτουργίας) και οι βεβαιώσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ δημοσιοποιούνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 26 του παρόντος.

4 Με νομοθετική ρύθμιση καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών, βάσει των οποίων εκδίδονται οι προαναφερόμενες άδειες.

5 Την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών που υποβάλλονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της παραγράφου 1 έχει κυρίως ο μελετητής, ο παραγωγός των αποβλήτων και κατ’ επέκταση ο φορέας διαχείρισης ή η επιχείρηση.

6 Οι άδειες είναι δυνατόν να χορηγούνται για συγκεκριμένη περίοδο και μπορούν να ανανεώνονται.

7 Όταν η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι απαράδεκτη από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως εάν η μέθοδος δεν είναι σύμφωνη προς το άρθρο 13, αρνείται την έκδοση άδειας.

8 Κάθε φορέας διαχείρισης ή επιχείρηση που πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και λειτουργεί, εφοδιάζεται με βεβαίωση (διαπιστωτική πράξη) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή τα ΚΕΠΠΕ της παραγράφου 4 του άρθρου 34. Η πρώτη διαπίστωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Η βεβαίωση (διαπιστωτική πράξη) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, στη συνέχεια, εκδίδεται κατά το δυνατόν ετησίως ή, οπωσδήποτε εντός διετίας. Η έκδοση της βεβαίωσης (διαπιστωτικής πράξης) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί την περιβαλλοντική ενημερότητα των έργων και δραστηριοτήτων, με μέγιστη διάρκεια ισχύος δυο ετών, και είναι προαπαιτούμενη διοικητική πράξη για την ανανέωση της ΑΕΠΟ.

9 Προϋπόθεση για κάθε άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οποία καλύπτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, είναι να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

10 Κάθε άδεια που έχει εκδοθεί βάσει προηγούμενης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας συνδυάζεται με την άδεια που απαιτείται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και αποτελεί μια ενιαία άδεια, ώστε να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από τον φορέα εκμετάλλευσης ή την αρμόδια αρχή.

11 Η δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται άδεια συλλογής – μεταφοράς. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα η αναφερόμενη άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε του ΥΠΕΚΑ (εφόσον η συλλογή και μεταφορά γίνεται πανελλαδικά) είτε των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (εφόσον η συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων καθίστανται οι υπηρεσίες περιβάλλοντος των εκάστοτε Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των αντίστοιχων περιοχών που πραγματοποιείται η συλλογή και μεταφορά.

12 Η διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων ακολουθεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

13 Με την ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ και των συναρμοδίων Υπουργείων, που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, ρυθμίζονται αναλυτικά για κάθε είδος άδειας: οι αδειοδοτούσες αρχές, το περιεχόμενο φακέλου που πρέπει να υποβληθεί, το περιεχόμενο της άδειας κλπ.

14 Όλες οι εγκρίσεις και οι άδειες που αναφέρονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, και αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 10 του παρόντος άρθρου, ενσωματώνονται στις άδειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 9. Οι μελέτες που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τις προαναφερόμενες εγκρίσεις και άδειες, ενσωματώνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αποτελούν ενιαία μελέτη. Οι υπηρεσίες που ήταν επιφορτισμένες για την έγκριση και αδειοδότηση, βάσει προηγούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, γνωμοδοτούν επί των ΜΠΕ για τα θέματα που τις αφορούν, προτείνοντας περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι θα πρέπει να περιληφθούν στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), εφόσον κριθεί αναγκαίο από την περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα υπηρεσία.

 • Άρθρο 23

  Έκδοση αδειών Το άρθρο της Οδηγίας :

  1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε οργανισμό ή επιχείρηση που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, να λαμβάνει άδεια από την αρμόδια αρχή.
  1. Member States shall require any establishment or undertaking intending to carry out waste treatment to obtain a permit from the competent authority.

  Το «δικο μας»

  1. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός αποβλήτων ή/και που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) υπόκειται σε:

  1.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Αξιολόγηση – Π.Π.Ε.Α., εφόσον απαιτείται, και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022), όπως κάθε φορά ισχύει, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών. Η πληρότητα των φακέλων μελετών ΠΠΕ και ΜΠΕ ελέγχεται από τις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες που προαναφέρονται.

  Στο περιεχόμενο των ΜΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων αποτυπώνεται αναλυτικά, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή/και που υποβάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας, δηλ. ανάκτησης ή διάθεσης (R ή D) (με κωδικούς ΕΚΑ). Στη μελέτη αποτυπώνεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση τους. Επίσης, σε περίπτωση που η υπό εξέταση δραστηριότητα αφορά και σε επεξεργασία αποβλήτων (δηλ. ανάκτηση ή διάθεση (R ή D), αποτυπώνονται πλήρως διαστασιολογημένες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

  1.2. Άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, από τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων (Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη, Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας κλπ), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022), όπως κάθε φορά ισχύει, και τις αρμοδιότητες των προαναφερόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί.

  Στις άδειες αυτές ορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  α) οι τύποι και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

  β) για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας, οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση,

  γ) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

  δ) η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας,

  ε) οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου εφόσον αυτό είναι αναγκαίο,

  στ) οι διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

  ζ) η διάθεση των υγρών εκροών σε αποδέκτες (έδαφος, επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, ποταμοί λίμνες και θάλασσες),

  η) η διαρκής, ποιοτική και ποσοτική, παρακολούθηση των υγρών εκροών και των αποδεκτών.

  2. Οι άδειες είναι δυνατόν να χορηγούνται για συγκεκριμένη περίοδο και μπορούν να ανανεώνονται.

  3. Όταν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι απαράδεκτη από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως εάν η μέθοδος δεν είναι σύμφωνη προς το άρθρο 13, αρνείται την έκδοση άδειας.

  4. Προϋπόθεση για κάθε άδεια που καλύπτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, είναι να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

  5. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που έχει εκδοθεί βάσει άλλης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας μπορεί να συνδυάζεται με την άδεια που απαιτείται στην παράγραφο 1 για να αποτελέσει μια ενιαία άδεια, εάν, με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από τον φορέα εκμετάλλευσης ή την αρμόδια αρχή.
  Άρθρο 23 (άρθρο 23 της Οδηγίας) Έκδοση αδειών

  1. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός αποβλήτων ή/και που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) υπόκειται σε:

  1.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Αξιολόγηση – Π.Π.Ε.Α., εφόσον απαιτείται, και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022), όπως κάθε φορά ισχύει, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών. Η πληρότητα των φακέλων μελετών ΠΠΕ και ΜΠΕ ελέγχεται από τις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες που προαναφέρονται.

  Στο περιεχόμενο των ΜΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων αποτυπώνεται αναλυτικά, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα με έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων που παράγονται ή/και που υποβάλλονται σε εργασίες επεξεργασίας, δηλ. ανάκτησης ή διάθεσης (R ή D) (με κωδικούς ΕΚΑ). Στη μελέτη αποτυπώνεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση τους. Επίσης, σε περίπτωση που η υπό εξέταση δραστηριότητα αφορά και σε επεξεργασία αποβλήτων (δηλ. ανάκτηση ή διάθεση (R ή D), αποτυπώνονται πλήρως διαστασιολογημένες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

  1.2. Άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, από τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων (Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη, Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας κλπ), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022), όπως κάθε φορά ισχύει, και τις αρμοδιότητες των προαναφερόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί.

  2. Στις άδειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα:

  2.1. Στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, κατ’ ελάχιστον:

  α) οι τύποι και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

  β) για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας, οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση,

  γ) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

  δ) η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας,

  ε) οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, οι οποίες είναι αναγκαίες,

  στ) οι αναγκαίες διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, μιας εγκατάστασης,

  ζ) η διάθεση των υγρών εκροών σε αποδέκτες (έδαφος, επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, ποταμοί λίμνες και θάλασσες),

  η) η διαρκής, ποιοτική και ποσοτική, παρακολούθηση των υγρών εκροών και των αποδεκτών.

  2.2. Στην Άδεια Λειτουργίας τουλάχιστον:

  α) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγκατάστασης ή της επιχείρηση ή του φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

  β) Οι εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης ή και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) ή γενικότερα διαχείρισης αποβλήτων.

  γ) Οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ που υπόκεινται στις προηγούμενες εργασίες.

  δ) Η υπηρεσία που εκδίδει την άδεια λειτουργίας ταυτόχρονα εκδίδει και αναλυτική βεβαίωση τήρησης των όρων της ΑΕΠΟ.

  3 Οι προαναφερόμενες άδειες (ΑΕΠΟ και άδειες λειτουργίας) και οι βεβαιώσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ δημοσιοποιούνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 26 του παρόντος.

  4 Με νομοθετική ρύθμιση καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών, βάσει των οποίων εκδίδονται οι προαναφερόμενες άδειες.

  5 Την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών που υποβάλλονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της παραγράφου 1 έχει κυρίως ο μελετητής, ο παραγωγός των αποβλήτων και κατ’ επέκταση ο φορέας διαχείρισης ή η επιχείρηση.

  6 Οι άδειες είναι δυνατόν να χορηγούνται για συγκεκριμένη περίοδο και μπορούν να ανανεώνονται.

  7 Όταν η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι απαράδεκτη από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως εάν η μέθοδος δεν είναι σύμφωνη προς το άρθρο 13, αρνείται την έκδοση άδειας.

  8 Κάθε φορέας διαχείρισης ή επιχείρηση που πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και λειτουργεί, εφοδιάζεται με βεβαίωση (διαπιστωτική πράξη) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή τα ΚΕΠΠΕ της παραγράφου 4 του άρθρου 34. Η πρώτη διαπίστωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Η βεβαίωση (διαπιστωτική πράξη) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, στη συνέχεια, εκδίδεται κατά το δυνατόν ετησίως ή, οπωσδήποτε εντός διετίας. Η έκδοση της βεβαίωσης (διαπιστωτικής πράξης) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί την περιβαλλοντική ενημερότητα των έργων και δραστηριοτήτων, με μέγιστη διάρκεια ισχύος δυο ετών, και είναι προαπαιτούμενη διοικητική πράξη για την ανανέωση της ΑΕΠΟ.

  9 Προϋπόθεση για κάθε άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οποία καλύπτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, είναι να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

  10 Κάθε άδεια που έχει εκδοθεί βάσει προηγούμενης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας συνδυάζεται με την άδεια που απαιτείται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και αποτελεί μια ενιαία άδεια, ώστε να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από τον φορέα εκμετάλλευσης ή την αρμόδια αρχή.

  11 Η δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται άδεια συλλογής – μεταφοράς. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα η αναφερόμενη άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε του ΥΠΕΚΑ (εφόσον η συλλογή και μεταφορά γίνεται πανελλαδικά) είτε των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (εφόσον η συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων καθίστανται οι υπηρεσίες περιβάλλοντος των εκάστοτε Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των αντίστοιχων περιοχών που πραγματοποιείται η συλλογή και μεταφορά.

  12 Η διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων ακολουθεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

  το δικο μας επιπροσθέτως

  13 Με την ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ και των συναρμοδίων Υπουργείων, που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, ρυθμίζονται αναλυτικά για κάθε είδος άδειας: οι αδειοδοτούσες αρχές, το περιεχόμενο φακέλου που πρέπει να υποβληθεί, το περιεχόμενο της άδειας κλπ.

  εαν και οταν γινει Σ

  14 Όλες οι εγκρίσεις και οι άδειες που αναφέρονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, και αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 10 του παρόντος άρθρου, ενσωματώνονται στις άδειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 9. Οι μελέτες που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τις προαναφερόμενες εγκρίσεις και άδειες, ενσωματώνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αποτελούν ενιαία μελέτη. Οι υπηρεσίες που ήταν επιφορτισμένες για την έγκριση και αδειοδότηση, βάσει προηγούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, γνωμοδοτούν επί των ΜΠΕ για τα θέματα που τις αφορούν, προτείνοντας περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι θα πρέπει να περιληφθούν στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), εφόσον κριθεί αναγκαίο από την περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα υπηρεσία.

  Ας παραβάλλουμε την διάταξη της Οδηγίας ( μια αδεια μια αρχη) one stop shop δηλαδη – με το δικό μας λαβύρινθο που ευλόγως αποκαρδιώνει και τον πιο επίδοξο αδειούχο, θα καταλάβουμε τι ενοούσε ο Πρωθυπουργός οταν μιλούσε για την επανίδρυση του Κράτους. Η υπερπροσπάθεια του Νομοθέτη μας επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση της Οδηγίας ως αδειοδοτικής ευκαιρίας για ολο το Δημόσιο. Και μονο η παράγραφος 1.2 αρκεί …

  Επίσης ποιές είναι αυτές οι υπηρεσίες που ενέκριναν και αδειοδοτούσαν ενω τώρα θα γνωμοδοτούν και γιατι δεν αναφέρονται ?

 • 13 Απριλίου 2011, 18:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Η αδειοδότηση πρέπει να γίνεται με αυστηρούς κανόνες που να ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες με αυστηρή εκπόνηση ΜΠΕ και έγκριση, επίσης οι δραστηριότητες πρέπει να ελέγχονται σε τακτά και απροειδοποίητα χρονικά διαστήματα. Το πλαίσιο αδειοδοτήσεων και όλα τα συναφή πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων σε νόμο πλαίσιο και όχι με υπουργικές αποφάσεις.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:18 | Β. Τσάδαρη

  §10
  Να αντικατασταθεί με:
  «Για εγκαταστάσεις, στις οποίες η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί μέρος/τμήμα/ υποσύνολο της συνολικής παραγωγικής τους δραστηριότητας, κάθε άδεια που εκδίδεται…»

 • 13 Απριλίου 2011, 17:55 | Β. Τσάδαρη

  §9
  Η συγκεκριμένη παράγραφος είναι πολύ γενική περί της ενεργειακής απόδοσης και χρειάζεται κάποια επιπλέον αναφορά η παραπομπή (π.χ. Παράρτημα II, εργασία R1 με σχετική υποσημείωση, ή αναφορά σε κάποιο εγχειρίδιο ΒΔΤ).

 • 13 Απριλίου 2011, 17:35 | Β. Τσάδαρη

  §8
  Να τροποποιηθεί η τελευταία πρόταση ως εξής «…, με μέγιστη διάρκεια ισχύος τριών ετών».

  Να προστεθεί «Διαπιστωτική πράξη μπορεί να αποτελεί η καταχώρηση στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004.»

 • 13 Απριλίου 2011, 17:40 | Β. Τσάδαρη

  §7
  Να προστεθεί «…, αρνείται αιτιολογημένα την έκδοση άδειας».

 • 13 Απριλίου 2011, 17:06 | Β. Τσάδαρη

  §6
  Η διάρκεια ισχύος των αδειών να είναι δεκαετής.

 • 13 Απριλίου 2011, 17:51 | Β. Τσάδαρη

  §4
  Η προβλεπόμενη νομοθετική ρύθμιση καθορισμού των προδιαγραφών σύνταξης της ΜΠΕ, να εκδοθεί εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του υπόψη σχεδίου νόμου.

 • 13 Απριλίου 2011, 17:20 | Β. Τσάδαρη

  §1

  «Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός αποβλήτων ή/και που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) υπόκειται σε:»
  Να αντικατασταθεί με:
  «Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R ή D) υπόκειται σε:»

  Αιτιολόγηση: Η οδηγία και οι Αποφάσεις του ΔΕΚ δεν απαιτούν από τον παραγωγό να έχει άδεια, κατά την έννοια της Οδηγίας. Οι περιβαλλοντική αδειοδότηση των λοιπών εγκαταστάσεων καθορίζει με ακρίβεια τις υποχρεώσεις τους ως παραγωγών των αποβλήτων. Ως εκ τούτου διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα αποφεύγονται περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες και αλληλοεπικάλυψη των σχετικών νομοθεσιών.

 • 13 Απριλίου 2011, 17:16 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης

  παράγραφος 1.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
  Στην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά έκδοσης απόφασης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αξιολόγησης – Π.Π.Ε.Α., ενώ προσφάτως σε σχέδιο νόμου που προτίθεται να εκδώσει το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 39 παράγραφος 1) αναφέρεται ότι καταργείται η Π.Π.Ε.Α. ή μπορεί να είναι προαιρετική.
  Φαίνεται ακόμη μία φορά ο μη συντονισμός των συναρμόδιων αρχών. Βέβαια μέχρι και σήμερα δεν έχει ψηφισθεί ο εν λόγω νόμος του Υπ.Ο.Α.Ν. , όμως καλό θα ήταν όταν ψηφιστεί να υπάρχει συντονισμός και ενημέρωση όλων των αρχών που εκδίδουν άδειες.

  παράγραφος 8. Βεβαίωση τήρησης περιβαλλοντικών όρων
  Η εισαγωγή του θεσμού της βεβαίωσης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων είναι ένα θετικό βήμα στον διαχωρισμό της αρχής που εκδίδει άδειες και της αρχής που κάνει τον έλεγχο αυτών.

  παράγραφος 14. Ενσωμάτωση-Κατάργηση Αδειών (αφορά και το άρθρο 42 του παρόντος σχεδίου νόμου.)
  Η κατάργηση των αδειών που μέχρι τώρα υπήρχαν πρέπει να γίνεται συντονισμένα με τις διάφορες υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Αναφέρω δύο περιπτώσεις όπου επιπλέον των προαναφερόμενων αδειών στην μια περίπτωση όντως χρειάζεται άδεια ενώ στην δεύτερη κατά την δική μας εκτίμηση δεν χρειάζεται.

  1η περίπτωση
  α. Πρόσφατα [ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ] ψηφίστηκε η νέα Κ.Υ.Α. για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπου αναφέρεται ρητά η υποχρέωση έκδοσης άδειας επεξεργασίας – επαναχρησιμοποίησης [άρθρο 6 αυτής]
  β. Άλλη άδεια που επίσης χρειάζεται στα έργα διαχείρισης αποβλήτων, είναι η άδεια χρήσης νερού [από γεώτρηση, από λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.]

  Προτείνουμε να αναφερθεί ρητά, ότι σε έργα διαχείρισης αποβλήτων οι εν λόγω άδειες επεξεργασίας – επαναχρησιμοποίησης νερού και χρήσης νερού, θα ενσωματώνονται στη νέα έννοια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που εισάγει το σχέδιο νόμου.

  2η περίπτωση
  Για την λειτουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων (R1) εκτός από την άδεια λειτουργίας, την Α.Ε.Π.Ο. χρειάζεται σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 και άδεια παραγωγής από την Ρ.Α.Ε.
  Προτείνουμε να διευκρινιστεί ποια θα είναι η κύρια αρχή που αδειοδοτεί. Θα είναι η Ε.Υ.Π.Ε. ή η Ρ.Α.Ε? [Σε ποια αρχή θα κατατεθεί πλήρης φάκελος?]

 • Παράγραφος 9: Αποκλεισμός τεχνολογιών

  Στην περίπτωση των μονάδων αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων οι οποίες δεν παράγουν ενέργεια και συνήθως χαρακτηρίζονται ως μονάδες ασφαλούς τελικής διάθεσης αποβλήτων, δεν νοείται η εισαγωγή κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης κατά την αδειοδότηση του έργου.

  Το σημείο 9 του παρόντος άρθρου που ακολουθεί προτείνουμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  9. Προϋπόθεση για κάθε άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οποία καλύπτει την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, είναι να πραγματοποιείται η ανάκτηση ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, εφόσον η μονάδα πρόκειται να κάνει ανάκτηση ενέργειας (R1) και δε χαρακτηρίζεται ως διάθεση αποβλήτων (D10).

 • Παράγραφος 8 «…Η πρώτη διαπίστωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας…»

  Έτσι όπως διατυπώνεται αφήνεται να εννοηθεί ότι η πρώτη διαπίστωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων θα είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας, δηλαδή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2, κατά περίπτωση, από τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων (Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη, Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας κλπ), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων.

  Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν είναι αρμόδιες για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και δεν έχουν καμία εμπειρία και γνώση περιβαλλοντική για να μπορούν να έχουν την ευθύνη της διαπίστωσης τήρησης των όρων αυτών ή όχι.

  Επομένως, η πρώτη διαπίστωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και οι επόμενοι έλεγχοι, πρέπει να λαμβάνουν χώρα από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Άρθρο 34, παράγραφος 2, πλην των υπηρεσιών χορήγησης των Αδειών Λειτουργίας, δηλαδή από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τα ειδικά Κλιμάκια Ελλέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).

 • 13 Απριλίου 2011, 14:08 | Α. ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ / Υποτομεάρχης Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Δικτύου Διανομής /ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 23

  1. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός ή/και που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R, ή D) υπόκειται σε:

  1.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
  1.2. Άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, από τις κεντρικές υπηρεσίες…………

  Από τη διατύπωση της παραπάνω παραγράφου προκύπτουν δύο (2) περιπτώσεις που υπόκεινται σε αδειοδότηση:

  περίπτωση (α) : Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός

  περίπτωση (β) : Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός και που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης ή/και διάθεσης αποβλήτων (R, ή D)

  Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί περαιτέρω ότι η Άδεια λειτουργίας αφορά μόνο την παραπάνω περίπτωση (β) δεδομένου ότι η φράση: «κατά περίπτωση», που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2., μπορεί να συνδυασθεί και με τις αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών.

  θα ήταν ακόμη σκόπιμο να διευκρινισθεί σε ποια εκ των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) απαιτείται επιπροσθέτως και η έκδοση Άδειας λειτουργίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3325/2005.

 • Άρθρο 23
  Έχει περιγραφεί λάθος στο σχετικό παράρτημα η διαδικασία R9 (Παράρτημα 1).Περιγράφεται σαν αναδιύλιση πετρελαίου αντί για αναγέννηση ορυκτελαίων όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ 13588/2006. Η ελληνική μετάφραση της οδηγίας 98/2008 την περιγράφει επίσης λάθος ( επαναδιύλιση πετρελαίου).Η αγγλική έκδοση της οδηγίας την αναφέρει σαν “oil re-refining or other re- uses of oil” που προφανώς σημαίνει επαναδιύλιση (αναγέννηση) λιπαντικών.

  Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
  Σ.Ε.Δ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 • 13 Απριλίου 2011, 13:24 | ΠΛΙΑΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

  Άρθρο 23 Παράγραφος 8.
  Εκτιμούμε ότι η πρόνοια (Άρθρο 23, Παρ. 8) για ένα καλύτερο σύστημα ελέγχου της κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των φορέων διαχείρισης και επιχειρήσεων που πραγματοποιούν εργασίες διαχείρισης αποβλήτων καθώς επίσης και η εισαγωγή της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης «Περιβαλλοντικής Ενημερότητας» φαίνεται αρχικά να είναι στην σωστή κατεύθυνση.
  Η εφαρμογή όμως στην πράξη ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα, άσκοπες καθυστερήσεις και περισσότερη γραφειοκρατία εν τέλει. Με δεδομένο ότι σήμερα απαιτούνται αρκετοί μήνες για την έκδοση μιας Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων, εκτιμούμε ότι η επιπλέον γραφειοκρατία θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ότι προσπαθεί να λύσει.
  Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια, τι θα γίνεται όταν οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος για τους δικούς τους λόγους, δεν θα πραγματοποιούν τους ελέγχους, οπότε και δεν θα εκδίδουν τις περιβαλλοντικές ενημερότητες.

  Με τιμή
  Ορέστης Πλιάσσας, Δ/ντης
  Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας ΑΕ (Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ)
  ΦοΔιΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας

 • 13 Απριλίου 2011, 13:03 | Κ.Φ.

  Παράγραφος 7:
  Στην περίπτωση που η υπηρεσία «θεωρεί» ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι απαράδεκτη από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, η άποψη της θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα προκύπτουν από τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας.

  Παράγραφος 8:
  Δεν θα πρέπει να προβλέπεται τι θα γίνεται στην περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση βεβαίωσης (διαπιστωτικής πράξης) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
  δεν προσέλθει στον φορέα διαχείρισης αναφορικά με την ανανέωση για την ανανέωση της ΑΕΠΟ του φορέα καθώς η βεβαίωση αυτή είναι προαπαιτούμενη διοικητική πράξη; Το ίδιο ισχύσει και στην περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία προσέλθει αλλά καθυστερεί την έκδοση της βεβαίωσης.

  Παράγραφος 9:
  Μήπως θα πρέπει να καθοριστεί ποσοτικά πως ορίζεται το υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης;

 • 13 Απριλίου 2011, 13:44 | Κ.Φ.

  Παράγραφος 7:
  Στην περίπτωση που η υπηρεσία «θεωρεί» ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι απαράδεκτη από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, η άποψη της θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα προκύπτουν από τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:25 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  § 1.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
  Αναφέρεται ότι: «Η πληρότητα των φακέλων μελετών ΠΠΕ και ΜΠΕ ελέγχεται από τις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες που προαναφέρονται.»
  Σχόλιο: Η χρήση του όρου «πληρότητα» δεν περιλαμβάνει την έννοια του «σύννομου» καθώς και τον έλεγχο της ουσίας του περιεχομένου μιας ΜΠΕ.

  §5 Αναφέρεται ότι:
  «Την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών που υποβάλλονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της παραγράφου 1 έχει κυρίως ο μελετητής, ο παραγωγός των αποβλήτων και κατ’ επέκταση ο φορέας διαχείρισης ή η επιχείρηση.»
  Σχόλιο: Απουσιάζει η συνυπευθυνότητα της αδειοδοτούσας αρχής.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:29 | Αθηνά Μπούρκα

  Στην πρώτη σειρά του άρθρου αυτού υπάρχει ένα σφάλμα διατύπωσης: ‘κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που είναι παραγωγός αποβλήτων ή/και…’. Θα πρέπει να αφαιρεθεί η λέξη παραγωγός αποβλήτων, γιατί αυτό σύμφωνα και με τον ορισμό του ‘παραγωγού αποβλήτου’ σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που παράγει απόβλητα υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις της χώρας μας. Η οδηγία το αναφέρει ορθά «κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες….’

 • 11 Απριλίου 2011, 14:52 | Κ.Φ.

  Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 5, του συγκεκριμένου άρθρου σύμφωνα με την οποία αποδίδεται ευθύνη στον μελετητή αναφορικά με το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής μελέτης που κατατίθενται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία, γεγονός το οποίο επεκτείνεται σε Διοικητικές Κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 36 (§ ΙΙ.Γ.4.VI).
  Είναι φανερό ότι η ευθύνη του μελετητή θα πρέπει να περιορίζεται στο τμήμα που αφορά στο υπολογιστικό κομμάτι της μελέτης (ισοζύγια, υπολογισμούς αποβλήτων κλπ). Και τούτο διότι η μοναδική πηγή των δεδομένων λειτουργίας του έργου που πρόκειται να εγκατασταθεί είναι ό ίδιος ο φορέας (επιχειρηματίας) του έργου. Ως εκ τούτου ο μελετητής δεν δύναται να γνωρίζει ούτε να ελέγξει την ακρίβεια των δεδομένων που του δίνονται για μια δραστηριότητα που δεν λειτουργεί ακόμα. Προφανώς δε, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε αν θα τηρούνται ή όχι από τον φορέα του έργου, οι Περιβαλλοντικοί Όροι που θα τεθούν για το συγκεκριμένο έργο από την εκάστοτε αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.
  Τέλος, είναι εύλογο δεδομένης της θέσπισης ευθυνών του μελετητή και η ανάλογή θέσπιση κατώτατων αμοιβών και για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες θα πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία και τον βαθμό επικινδυνότητας του έργου.

 • 1 Απριλίου 2011, 11:36 | Παπαδόπουλος Δημητριος

  Τα πρώτα άμεσα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει η κυβέρνηση, χωρίς καμία καθηστέρηση, προκειμένου να μειωθή ο όγκος των σκουπιδιών είναι:
  α) Υποχρέωση όλων των εταιριών εμφιάλωσης πόσιμου νερού να χρησιμοποιούν την ίδια ακριβώς, επαναχρησιμοποιούμενη, βαρειάς κατασκευής, και με χρέωση φιάλης, όπως στη Γερμανία η γνωστή Perlenflasche, που μπορεί να είναι γιάλινη ἢ πλαστική και με την επιστροφή της στα καταστήματα πώλησης εισπράτει ο πελάτης 25 Cent
  (Στην πρώην ανατολική Γερμανία υπήρχε μια φιάλη για όλα τα ποτά).
  β)Τοποθέτηση από τους δήμους 3 κάδων (άσπρων για διαφανή μπουκάλια, καφέ κάδων για καφέ μπουκάλια και πράσινων κάδων για πράσινα μουκάλια)
  σε διάφορα σημεία των οικισμών και καποια ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει την αποκομιδή και ανακύκλωση του γιαλιου.
  γ)Απαγόρευση επικίνδυνων χειμικών (σηντηρητικών) στα τρόφιμα.
  Με τον τρόπο αυτό (περισότερο Servis και λιγότερα συσκευασμένα τρόφιμα)
  θα βοηθήσει τα παντοπολεία της γειτονειάς να επιβειώσουν απέναντι στα
  Super Market

 • 1 Απριλίου 2011, 09:11 | MARIA KONSTANTINIDOU

  Η άδεια λειτουργίας αυτή τη στιγμή είναι αορίστου χρόνου. Προτείνω να συνεχίσει να είναι αορίστου χρόνου με υποχρέωση ανανέωσης μόνο των περιβαλλοντικών όρων.

 • 31 Μαρτίου 2011, 14:57 | ellinas

  Τα ιδια και τα ιδια , συναρμοδιοτητα , διαπλοκη και προσπαθεια να γινει παλι το κρατος και οι δημοσιοι υπαλληλοι οι διαχειριστες (και οικονομικα βέβαια με το αζημείωτο !!!) του χώρου των αποβλήτων.

  Μα επιτέλους γιατί λέτε όλο τα ιδια και τίποτα δεν αλλάζει αλλά δημιουργούμε και ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία και παρανομία

  Βάλτε ένα υπουργείο για τα απόβλητα για να προχωράμε….. φτάνει πιά η συναρμοδιότητα των ανικάνων ………… τα έχετε κάνει ροιδο !!!!
  δεν το βλέπετε ………..στην ενέργεια τα ίδια όλοι φωνάζουν ….

  χωρίς εκτίμηση γιατί υπάρχει τελικά δόλος σε ότι γίνεται σε αυτό το υπουργείο