Άρθρο 41 Τροποποιήσεις υφιστάμενης νομοθεσίας

1. Τα άρθρα 26, 28, 29, 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α, 160) και το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, αντικαθίστανται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 34 και 36 του παρόντος νόμου.

2. Μέχρι την έκδοση των ΚΥΑ που προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος νόμου και προκειμένου να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα η ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/98 στο εθνικό μας δίκαιο, εξακολουθούν να ισχύουν οι παρακάτω ΚΥΑ και τροποποιούνται οι ρυθμίσεις τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο:

α) KYA 114218/1997 (ΦΕΚ B 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

β) ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ Β 514) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των PCB/PCT»

γ) ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ B 1572) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»

δ) ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β 1419) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες», όπως ισχύει

ε) ΚΥΑ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»

στ) ΚΥΑ 18083/1098Ε.103/2003 (ΦΕΚ Β 606) «Σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCΒ – Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β’ 514)»

ζ) ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ Β 759) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων»

η) ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ …»

θ) ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων …»

ι) ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 13588/725 ΚΥΑ…»

3. Ειδικότερα τροποποιούνται τα ακόλουθα:

α) Στο άρθρο 8, παράγραφο 2β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας.

β) Στην ΚΥΑ 29407/3508/2002 τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 10 και αντικαθίσταται ο όρος άδεια διάθεσης με τον όρο άδεια λειτουργίας. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας.

γ.1) Στην ΚΥΑ 13588/725/2006 αντικαθίσταται ο ορισμός του επικινδύνου αποβλήτου από τον ορισμό της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως συμπληρώνεται και με το Άρθρο 7 του παρόντος Νόμου. Επίσης καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. Επίσης η «άδεια διασυνοριακής μεταφοράς» των επικίνδυνων αποβλήτων αντικαθίσταται από την φράση «έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά».

γ.2) Οι διατάξεις, περί «ασφαλιστηρίου συμβολαίου», του εδαφίου α της παραγράφου Β.2.3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006, όπως έχει τροποποιηθεί με το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 8668/28.2.2007 (ΦΕΚ Β, 287), τροποποιούνται ως εξής:

«α) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο:

– θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης

– θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται

– θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας (κλάση UN, αριθμός Η και αντίστοιχη περιγραφή) των προς διαχείριση αποβλήτων

– θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά ζημιές προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς

– θα αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για 90 ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνομη)

– θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, ως εξής:

• για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15), αξιοποίησης (R1 έως και R13):

α) 1 εκ. ευρώ ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στις Α1 κατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ Β, 1022).

β) 0,5 εκ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ Β, 1022).

• για την διασυνοριακή μεταφορά: 1 εκ. ευρώ ετησίως

• για την συλλογή και μεταφορά: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως

Σε περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης δραστηριοποιείται σε εργασίες διάθεσης – αξιοποίησης, συλλογής και μεταφοράς, διασυνοριακής μεταφοράς το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Τα παραπάνω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και Οικονομικών.

Για κάθε επί μέρους εργασία διαχείρισης ο φορέας διαχείρισης θα προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, Βεβαίωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόμενων εργασιών, ο φορέας διαχείρισης προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, ισόποση, κατ’ ελάχιστον, εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριμένου αποβλήτου, κατά την συλλογή και μεταφορά (διασυνοριακή ή μη), ο φορέας διαχείρισης δύναται να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή, εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά καταπίπτουν, διατίθενται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποκλειστικά, για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος».

Ειδικότερα τα έργα και δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει, σε ισχύ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή, για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, το οποίο, με την προαναφερόμενη Βεβαίωση Ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή/και τροποποίηση αυτού, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης (βεβαίωσης) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

γ.3) Τροποποιείται το εδάφιο i) της παραγράφου Β.1.β1) του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006, όπως έχει τροποποιηθεί με το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 8668/28.2.2007 (ΦΕΚ Β, 287) ως εξής:

«i) Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων σε πλείονες της μίας Περιφέρειες ή εφ’ όσον αυτά προέρχονται από πλείονες της μίας Περιφέρειες, χορηγείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

γ.4) Τροποποιείται και αντικαθίσταται το εδάφιο β) της παραγράφου Γ.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 (ΦΕΚ Β, 383), όπως έχει τροποποιηθεί με το εδάφιο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 8668/28.2.2007 (ΦΕΚ Β, 287) ως εξής:

«β) Σε περίπτωση εξαγωγών, εισαγωγών, διαμετακόμισης επικινδύνων αποβλήτων, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίνεται το περιεχόμενο του προβλεπόμενου στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 εγγράφου κοινοποίησης και διατυπώνονται όροι για την εκτέλεση της μεταφοράς».

γ.5) Στο εδάφιο β της παραγράφου Β.2.3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 (ΦΕΚ Β, 383), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο δ) του άρθρου 3 της ΚΥΑ 8668/28.2.2007 (ΦΕΚ Β, 287) (σημείο 5) αντικαθίσταται η αναφορά στην «άδεια διασυνοριακής μεταφοράς» με τον όρο «έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά».»

γ.6) Το άρθρο 14 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 (ΦΕΚ Β, 383) τροποποιείται ως ακολούθως:

Προστίθεται η παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Για την διενέργεια ελέγχων, κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.»

γ.7) Το άρθρο 17 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 (ΦΕΚ Β, 383) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του παρόντος. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως στο άρθρο 20 του ν.2939/2001 (Α΄ 179).

2. Οι προαναφερόμενες κυρώσεις επιβάλλονται και στην περίπτωση παράβασης:

α) των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων

β) των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304/14.11.2008/σελ. 75).»

δ) Τροποποιείται η πρώτη παράγραφος του Άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3009634/1937/20.2.2007 (ΦΕΚ Β, 774) κοινής απόφασης υφυπουργών ως εξής:

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων, το Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων και ΕΟΚ, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας, ο οποίος συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα, κατά λόγον αρμοδιότητας:»

Τα λοιπά ισχύουν ως έχουν.

ε) Τροποποιείται η παράγραφος 1 του Άρθρου 14 της ΚΥΑ 22912/1117/1.6.2005 (ΦΕΚ Β, 759) ως εξής:

«1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει έκθεση, με τη διαδικασία του άρθρου 5 της Οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στην Επιτροπή ΕΚ Η πρώτη έκθεση θα συμμορφώνεται με τις περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 94/67/ΕΚ.»

Τα έργα και οι δραστηριότητες που ρυθμίζονται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προαναφερόμενες διατάξεις εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι εγκαταστάσεις που παράγουν ή/και επεξεργάζονται ζωικά υποπροϊόντα υπόκεινται στην αδειοδότηση του Άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1774/2002, όπως έχει αντικατασταθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και αρμόδιες για την εφαρμογή αυτών είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών. Τα μεταποιημένα – αδρανοποιημένα ζωικά υποπροϊόντα θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα και η διαχείριση αυτών διέπεται από τον παρόντα νόμο.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Όχι σε τροποποιήσεις ΚΥΑ, νόμων, ΠΔ κλπ. Εφόσον εκπονείται νόμος πλαίσιο να καθοριστούν τα παντα μέσα στο νόμο, ώστε να είναι προσβάσιμος κι εφαρμοστέος και να μην έχουμε διάτρητες ΚΥΑ των εκάστοτε κυβερνήσεων.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 11:45 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Στο σημείο γ)6. αναφέρεται:
  Το άρθρο 14 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 (ΦΕΚ Β, 383) τροποποιείται ως ακολούθως:
  Προστίθεται η παράγραφος 6 ως εξής:
  «6. Για την διενέργεια ελέγχων, κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών».
  Σχόλιο: Η υποστελέχωση της ΕΥΕΠ λίγο –πολύ είναι γνωστή. θα προλαμβάνουν να ελέγχουν και τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων? Εκτός εάν εκτελούν μόνο αυτό ή ξαφνικά αποκτήσει η Υπηρεσία πολλαπλάσιο προσωπικό του υπάρχοντος.
  Τα ΚΕΠΠΕ ή κάποια άλλη διεύθυνση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτήν την αρμοδιότητα?

 • 12 Απριλίου 2011, 11:06 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Στην §3. αναφέρεται:
  «Ειδικότερα τροποποιούνται τα ακόλουθα: …….
  γ)1. Στην ΚΥΑ 13588/725/2006 ………. Επίσης καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.»

  Πως γίνεται να καταργηθούν ειδικά οι άδειες μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ αποβλήτων ΠΡΙΝ την έκδοση της νομοθετικής ρύθμισης που προβλέπεται στην §4 του Άρθρου 23 του παρόντος σχεδίου νόμου;
  (το αυτό και για τα μη επικίνδυνα)
  Μήπως δεν έχω κατανοήσει κάποιο σημείο??