Άρθρο 3 (άρθρο 3 της Οδηγίας) Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. απόβλητα: κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει,

2. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που εμφανίζουν μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ,

3. απόβλητα έλαια: τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια,

4. βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα): τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων,

5. παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών,

6. κάτοχος αποβλήτων: ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα,

7. έμπορος: οιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ενεργεί ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,

8. μεσίτης: οιαδήποτε επιχείρηση, η οποία οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων,

9. διαχείριση αποβλήτων: η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης και των ενεργειών, στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες,

10. συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων,

11. χωριστή συλλογή: η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία,

12. μεταφορά: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων προς τους χώρους ή εγκαταστάσεις διάθεσης, ανάκτησης, μεταφόρτωσης ή αποθήκευσης,

13. πρόληψη: τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν:

α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων,

β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες,

14. επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν,

15. επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση,

16. ανάκτηση: οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης,

17. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία,

18. ανακύκλωση: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,

19. αναγέννηση αποβλήτων ελαίων: οιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ελαίων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά,

20. διάθεση: οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης,

21. βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές: οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 11 της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

22. φορέας διαχείρισης αποβλήτων: ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο μεσίτης ή ο έμπορος αποβλήτων, ο οποίος προβαίνει:

α) σε συλλογή – μεταφορά αποβλήτων και διαθέτει την άδεια που προβλέπει το άρθρο 23, παρ. 9 του παρόντος νόμου.

β) σε εργασίες διαχείρισης αποβλήτων D1 ως D15 ή R1 ως R13 όπως αυτές ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ.

 • Στην παράγραφο 12 ο Νομοθέτης μας βάζει εμβόλιμο δικο μας ορισμό για την μεταφορά :

  12. μεταφορά: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων προς τους χώρους ή εγκαταστάσεις διάθεσης, ανάκτησης, μεταφόρτωσης ή αποθήκευσης, και οι άλλες παράγραφοι παίρνουν +1)

  Το γιατι έγινε αυτό, αποκαλύπτεται αργότερα, στο άρθρο των αδειοδοτήσεων.

  Άλλος ενας δικός μας εμβόλιμος ορισμός που δεν υπάρχει στην Οδηγία :
  22. φορέας διαχείρισης αποβλήτων: ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο μεσίτης ή ο έμπορος αποβλήτων, ο οποίος προβαίνει:
  α) σε συλλογή – μεταφορά αποβλήτων και διαθέτει την άδεια που προβλέπει το άρθρο 23, παρ. 9 του παρόντος νόμου.
  β) σε εργασίες διαχείρισης αποβλήτων D1 ως D15 ή R1 ως R13 όπως αυτές ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ.

  Φορέας διαχείρισης ετσι γίνεται και ο λιμοκτονών ρακοσυλλέκτης που όμως πρέπει να αδειοδοτηθεί και να ελεγχθεί…

 • 13 Απριλίου 2011, 22:09 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  3.22 O ορισμός του «φορέας διαχείρισης» δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή εάν συνάδει με τους ισχύοντες ορισμούς για τον παραγωγό, κάτοχο, μεσίτη, εγκατάσταση διάθεσης/αξιοποίησης αποβλήτων. Διότι για παράδειγμα, ο αρχικός παραγωγός μιας συσκευής ΑΗΗΕ μετά το ΤΚΖ επιθυμεί να την απορρίψει αλλά προφανώς δεν διαθέτει, ούτε μπορεί να διαθέτει κάποια από τις άδειες του άρθρου 23. Επίσης, νομίζω ότι σκόπιμο είναι να αναγνωριστούν δύο είδη εγκαταστάσεων που παραλαμβάνουν απόβλητα: εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων (υπάρχει και σχετικό BREF) και εγκαταστάσεις που παραλαμβάνουν απόβλητα, προς υποκατάσταση πρώτων υλών και καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα παραλαβής αποβλήτων θα πρέπει να προβλέπεται στην εκάστοτε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ενώ είναι (επιχειρηματικά) συμφέρον για τις επιχειρήσεις, να ορίσουν τα απόβλητα που μπορούν να παραλάβουν με βάση τον σχετικό εξαψήφιο κωδικό του ΕΚΑ

 • 13 Απριλίου 2011, 22:03 | Δημήτρης Τ

  η ονομασία μεσίτης θεωρώ ότι είναι αδόκιμη.ίσως μεσάζων να ήταν καλύτερα.

 • 13 Απριλίου 2011, 21:32 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  Ο ορισμός της «μεταφοράς» σκοπίμως δεν υπάρχει στην προς ενσωμάτωση Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ο Κανονισμός 1013/2006 αναγνωρίζει στο άρθρο 2 δύο είδη μεταφορών: «transport (διακομιδή)» (παράγραφος 33. «διακομιδή»=οδική, σιδηροδρομική, αεροπορική, θαλάσσια ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών μεταφορά αποβλήτων) και «shipment (μεταφορά)» (παράγραφος 34), που πρακτικά αναφέρεται στις περιπτώσεις που τα απόβλητα διασχίζουν μεθόριο ή σύνορα.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:11 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης

  Ορισμοί
  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  1. απόβλητα: κάθε ουσία……..
  18. ανακύκλωση: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,

  Προτείνουμε την διατύπωση του ορισμού 18 του άρθρου 3 ως εξής:

  18. ανακύκλωση: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υποπροϊόντα-παραπρoϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς όχι όμως για εργασίες επίχωσης. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών.

  Διατυπώνοντας τον ορισμό 18 ως ανωτέρω για τους εξής λόγους:

  Σαφώς, η επεξεργασία αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή όχι μόνο προϊόντων αλλά και υποπροϊόντων-παραπροϊόντων.
  Η αναφορά στις εργασίες επίχωσης αποσκοπεί να διασφαλίσει, ότι τα παραχθέντα προϊόντα, υποπροϊόντα–παραπροϊόντα δεν θα έχουν την κατάληξη των κοινών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ.
  Οι εργασίες παραγωγής RDF/SRF εκτιμούμε ότι πρέπει και μπορούν να μπουν στην έννοια της ανακύκλωσης ως R3, αφού δεν μπαίνουν στην έννοια της διάθεσης D. Άλλωστε η οδηγία 2008/98/ΕΚ στην εισαγωγή της και στα σημεία (18) & (19) που ακολουθούν δίνει την δυνατότητα στη κάθε χώρα να αποσαφηνίσει χαρακτηρισμούς δραστηριοτήτων.

  (18) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει ορισμούς της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης έτσι ώστε να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω εννοιών.
  (19) Οι ορισμοί της ανάκτησης και της διάθεσης χρειάζεται να τροποποιηθούν ούτως ώστε να εξασφαλισθεί σαφέστερη διά κρίση μεταξύ των δυο εννοιών, με βάση την πραγματική διάφορα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της υποκατάστασης φυσικών πόρων στην οικονομία και αναγνωρίζοντας τα δυνητικά οφέλη της χρησιμοποίησης των αποβλήτων ως πόρων για το περιβάλλον και την ανθρωπινή υγεία. Επιπλέον, είναι δυνατόν να εκπονούνται κατευθυντήριες γραμμές για την αποσαφήνιση περιπτώσεων στις οποίες η διάκριση αυτή είναι δυσεφάρμοστη ή όταν ο χαρακτηρισμός της δραστηριότητας ως ανάκτησης δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης εργασίας.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Σωστοί οι ορισμοί όπως τοποθετούνται με την επιστημονική τους συγκρότηση.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:52 | Β. Τσάδαρη

  §10
  Στο τέλος του ορισμού «συλλογή», να προστεθεί: «Η προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού, ενόψει της διαδικασίας συλλογής, δεν περιλαμβάνεται στην έννοια διαχείριση της παραγράφου 9, του παρόντος άρθρου».

  Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με το Προοίμιο, Σημείο 15, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους και της συλλογής και της αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους.
  Επιπλέον, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ νυν μετά την Συνθήκη της Λισαβώνας Δικαστήριο Ευρ. Ένωσης), με την Απόφασή του της 05.10.1999 (υποθέσεις C-175/98 και C-177/98), έκρινε επ’ευκαιρία των παλαιότερων οδηγιών 75/442/ΕΟΚ και 91/689/ΕΟΚ περί αποβλήτων, ότι:
  «…η προσωρινή συγκέντρωση αποβλήτων που πραγματοποιείται, πριν από τη συλλογή των αποβλήτων, στον χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα αποτελεί εργασία “προσωρινής εναποθηκεύσεως” και όχι “προκαταρκτικής εναποθηκεύσεως”…».
  Επίσης, «…οι εργασίες αξιοποιήσεως ή διαθέσεως των αποβλήτων περιλαμβάνουν την εναποθήκευση πριν από την εκτέλεση των εργασιών αυτών (προκαταρκτική εναποθήκευση) αλλά όχι την προσωρινή εναποθήκευση, τούτο σημαίνει ότι η προσωρινή εναποθήκευση διαφέρει από την προκαταρκτική. Κατά συνέπεια, η προκαταρκτική εναποθήκευση περιλαμβάνεται μεταξύ των εργασιών διαθέσεως ή αξιοποιήσεως των αποβλήτων, ενώ αντίθετα η προσωρινή εναποθήκευση πριν από τη συλλογή των αποβλήτων αποκλείεται ρητά.»
  Και καταλήγει «…η έννοια της “προσωρινής εναποθηκεύσεως” διαφέρει από την έννοια της “προκαταρκτικής εναποθηκεύσεως” αποβλήτων και δεν καλύπτεται από την έννοια “διαχείριση” του άρθρου 1, στοιχείο δ´, της οδηγίας 75/442.»

  §22
  «φορέας διαχείρισης αποβλήτων: ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο μεσίτης ή ο έμπορος αποβλήτων, ο οποίος προβαίνει:
  α) σε συλλογή – μεταφορά αποβλήτων και διαθέτει την άδεια που προβλέπει το άρθρο 23, παρ. 9 του παρόντος νόμου.
  β) σε εργασίες διαχείρισης αποβλήτων D1 ως D15 ή R1 ως R13 όπως αυτές ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ.»
  Να αφαιρεθεί από το Σχέδιο Νόμου ο όρος «φορέας διαχείρισης αποβλήτων». Εναλλακτικά, να αφαιρεθεί ο όρος «παραγωγός» από τον ορισμό του «φορέα διαχείρισης αποβλήτων».

  Αιτιολόγηση: Ο όρος αυτός δεν υπάρχει στο αντίστοιχο Άρθρο της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ενώ σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνονται και οι παραγωγοί, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Προοίμιο, Σημείο 15, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι:
  «Είναι αναγκαίο να γίνεται διάκριση μεταξύ της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους και της συλλογής και της αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε άδεια για την αποθήκευση των αποβλήτων τους εν αναμονή της συλλογής τους.». Τα αναφερόμενα στο σημείο αυτό είναι σε πλήρη συμφωνία με την αναφερθείσα στην παρατήρηση 3 Απόφαση του ΔΕΚ.

 • 13 Απριλίου 2011, 14:32 | Α. ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ / Υποτομεάρχης Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Δικτύου Διανομής /ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 3

  10. συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης…………………

  α) Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν στην έννοια της προκαταρκτικής διαλογής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση (σημείο 17) καθώς και οι προκαταρκτικές εργασίες ( π.χ. αποσυναρμολόγηση, διαλογή) του κωδικού R 12 του παραρτήματος ΙΙ, ή εν πάση περιπτώσει ποιες είναι οι εργασίες που αφορούν στην προκαταρκτική διαλογή και αποτελούν αντικείμενο της άδειας συλλογής και μεταφοράς.

  β) Θα ήταν επίσης σκόπιμο η αναφορά (*****) του παραρτήματος ΙΙ ότι δηλαδή ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 10 να μην περιορίζεται μόνο στο παράρτημα ΙΙ αλλά να τονίζεται και στο κείμενο των ρυθμίσεων (ίσως σε ξεχωριστό σημείο).

  12. μεταφορά: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων προς τους χώρους ή εγκαταστάσεις………..αποθήκευσης

  Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν οι χώροι ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης προς τους οποίους μετακινούνται τα απόβλητα αφορούν:

  – μόνο χώρους ή εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης εν αναμονή συλλογής
  – μόνο χώρους ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης εν αναμονή επεξεργασίας
  – και τους δύο παραπάνω χώρους ή εγκαταστάσεις

  22. φορέας διαχείρισης αποβλήτων: ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο μεσίτης ή ο έμπορος αποβλήτων, ο οποίος προβαίνει:
  α) σε συλλογή – μεταφορά αποβλήτων και διαθέτει την άδεια που προβλέπει το άρθρο 23, παρ. 11 (αντί παρ.9) του παρόντος νόμου

 • 13 Απριλίου 2011, 13:05 | Ζ. ΒΑΣΣΟΥ/Τομεάρχης Περιβάλλοντος Δικτύου Διανομής /ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 3
  Στη λίστα των ορισμών του Σχεδίου εμφανίζονται δύο (2) επί πλέον των αναφερομένων στην αγγλική έκδοση της Οδηγίας 2008/98/EC της 19.11.2008 (όπως και στο αντίστοιχο ελληνικό κείμενο) ορισμοί οι οποίοι αφορούν στη έννοια της «μεταφοράς» και την έννοια του «Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων».

  12. μεταφορά: «το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων προς τους χώρους ή εγκαταστάσεις διάθεσης, ανάκτησης, μεταφόρτωσης ή αποθήκευσης».

  22. φορέας διαχείρισης αποβλήτων: ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο μεσίτης ή ο έμπορος
  Αποβλήτων, ο οποίος προβαίνει :
  α) σε συλλογή-μεταφορά αποβλήτων και διαθέτει την άδεια που προβλέπει το άρθρο 23, παρ. 9 του παρόντος νόμου.
  β) σε εργασίες διαχείρισης αποβλήτων D1 ως D15 ή R1 ως R13 όπως αυτές ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ.

  Όσον αφορά στον ορισμό της «μεταφοράς» θα πρέπει να προσεχθεί τόσο το σύνολο του ορισμού όσο και η λέξη «αποθήκευση» η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στο κείμενο του Σχεδίου του Νόμου. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορολογία.
  Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του αγγλικού κειμένου και τα εδάφια 15 και 16 του εισαγωγικού προλόγου της Οδηγίας, αλλά και τα εδάφια 15 και 16 του εισαγωγικού προλόγου της Οδηγίας αυτής θα παρατηρήσουμε ότι οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στην ελληνική έννοια «αποθήκευση» είναι διακριτοί και είναι περισσότεροι του ενός όπως :

  1. Preliminary storage of waste pending its collection: Προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων, εν αναμονή της συλλογής τους, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων.

  2. Collection of waste means the gathering of waste, including the preliminary sorting and preliminary storage of waste for the purposes of transport to a Waste Treatment Facility.

  3. Preliminary storage of waste for the purposes of transport to a Waste Treatment Facility: Προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή της μεταφοράς τους σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων.

  4. Storage of waste pending other operations ή άλλως Storage of waste pending treatment: Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής των αποβλήτων σε άλλες εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης (αφορά, δηλαδή, τόσο στην εργασία D15 του Παραρτήματος Ι, όσο και στην εργασία R15 του Παραρτήματος ΙΙ οι οποίες διενεργούνται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων από οργανισμούς ή επιχειρήσεις Διαχείρισης Αποβλήτων).

  5. Temporary storage of waste, pending collection, on the site where the waste is produced: Προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής τους, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων.

  6. Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.): Η έννοια της αποθήκευσης αυτής αφορά σε μία από τις εργασίες διάθεσης (D 12) του Παραρτήματος Ι.

  Σύμφωνα με τους αστερίσκους (***) και (*****) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα, η έννοια Temporary storage of waste σημαίνει Preliminary storage of waste και εξαιρείται από τις εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης D15 και R15 δηλαδή από την έννοια Storage of waste pending other operations ή Storage of waste pending treatment η οποία είναι εργασία οργανισμών ή επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη Διαχείριση Αποβλήτων.
  Η έννοια Preliminary storage of waste σύμφωνα με το εδάφιο 16 του εισαγωγικού προλόγου της Οδηγίας 2008/98/EC της 19.11.2008 και το Άρθρο 3, εδάφιο 10 της ιδίας Οδηγίας, εντάσσεται στον ορισμό του Collection of waste και αφορά στην προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων, εν αναμονή της συλλογής σε εγκαταστάσεις στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση ή διάθεση αλλού.
  Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση από τα Κράτη- Μέλη της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων από τους παραγωγούς στους χώρους παραγωγής τους εν αναμονή της συλλογής τους αφενός, και αφετέρου της αποθήκευσης αποβλήτων από εξουσιοδοτημένες εταιρείες εν αναμονή επεξεργασίας για μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις οργανισμών ή επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη Διαχείριση Αποβλήτων.

  Ως εκ τούτου, είναι εύλογο ότι η λέξη “αποθήκευση” στον ορισμό της έννοιας 12.μεταφορά αφορά στην έννοια 4. Storage waste pending other operations: δηλαδή «αποθήκευση εν αναμονή υποβολής των αποβλήτων σε άλλες εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης» και συνεπώς θα ήταν επιβεβλημένο να προσδιορισθεί κατά αυτόν τον τρόπο για αποφυγή σύγχυσης. Τέτοιες μικρές διαφοροποιήσεις των εννοιών έχουν ήδη οδηγήσει τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες Ευρωπαικές χώρες (π.χ. Ιταλία) σε δικαστικές διαμάχες με τις αρμόδιες Αρχές και επίλυση νομικών διαφορών στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.
  Επίσης, σε συνέχεια και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, σύμφωνα με τα εδάφια 15 και 16 του προλόγου της Οδηγίας 2008/98/EC, στα οποία επισημαίνεται ιδιαιτέρως η ανάγκη διάκρισης μεταξύ:
  – της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της συλλογής τους
  και της
  – της συλλογής και της αποθήκευσης αποβλήτων εν αναμονή της επεξεργασίας τους.
  με την επισήμανση ότι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν απόβλητα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους δεν θα πρέπει να θεωρούνται Διαχειριστές αποβλήτων και συνεπώς δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε άδεια για την αποθήκευση των αποβλήτων τους εν αναμονή της συλλογής τους.

  Η ανάγκη διάκρισης των εννοιών «αποθήκευση» και «συλλογή» ή άλλων ενδεχομένως επίμαχων εννοιών (όπως π.χ. κάτοχος, διάθεση, παραγωγός, διαχειριστής, άδεια διαχείρισης- άδεια διάθεσης κ.λπ.) οι οποίες οδηγούν σε σύγχυση των ρόλων του «παραγωγού αποβλήτων» και του «διαχειριστή αποβλήτων». Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η σύγχυση των ρόλων οδηγεί σε λάθος ενέργειες και επισύρει νομικές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους κατά τη διαδρομή ροής των αποβλήτων.

  Ορισμός του Φορέα διαχείρισης αποβλήτων

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τον ορισμό 9. «waste management», αλλά και τον ορισμό 10. «collection» του Άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/98/EC θα ήταν εύλογο να αναδιαμορφωθεί κατά το δοκούν και ο ορισμός : 22. φορέας διαχείρισης αποβλήτων ως εξής:

  22. φορέας διαχείρισης αποβλήτων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες Αρχές και διαθέτει τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, για να προβαίνει σε διαχείριση αποβλήτων, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, εδάφιο 9. του παρόντος νόμου, δηλαδή σε συλλογή αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή/και σε προκαταρκτική διαλογή αποβλήτων ή/και προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή/και σε εργασίες διάθεσης αποβλήτων (D1 έως D15) ή/και σε εργασίες ανάκτησης (R1 έως R13) όπως αυτές ορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ του παρόντος νόμου.

 • 6 Απριλίου 2011, 10:17 | thanassis

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Το προσωπικό του τμήματος σε καμία περίπτωση δεν δέχεται χημικά, επικίνδυνα υλικά και αντικείμενα που τυχόν τα περιέχουν σαν δώρα ή χορηγίες από τρίτους, χωρίς να ενημερωθεί πρώτα η αρμόδια αρχή του παν/μίου, ώστε να εξασφαλιστεί οποιοσδήποτε δυνητικός κίνδυνος από την αποδοχή τους.
  Το προσωπικό του τμήματος δεν δίνει ή πουλάει επικίνδυνα υλικά ή ουσίες σε κανένα ιδιώτη ή οργανισμό έξω από το παν/μιο, εκτός από αυτούς που νόμιμα συναλλάσσονται με αυτό και έχουν το ok της αρμόδιας αρχής.
  Σε καμία περίπτωση κανένα άτομο δεν εκτίθεται σε επικίνδυνα υλικά και δεν τα απορρίπτει στην αποχέτευση ή σε απορρίμματα και εφόσον αυτά έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια και υπόκεινται σε αυτή την κατηγορία ή είναι άγνωστα και ύποπτα κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τον χειρισμό των επικίνδυνων υλικών και κάποιο υλικό που δεν είναι καταχωρημένο πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν επικίνδυνο.
  Η αρμόδια αρχή δεν θα παραλαμβάνει ή χειρίζεται επικίνδυνα υλικά που προηγουμένως δεν έχουν σωστά αναγνωρισθεί, σημανθεί, πακεταριστεί σύμφωνα με τις διαδικαστικές οδηγίες.
  Η αρμόδια αρχή δεν αποδέχεται για απόρριψη κανένα μη ταυτοποιημένο υλικό. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο, πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος αποθήκευσης με εργαστηριακό εξοπλισμό που θα βοηθήσει στην αναγνώριση και ταυτοποίηση.
  Α. Βασικές διαδικασίες
  1. Συλλογή των υλικών σε ειδικές για την περίπτωση συσκευασίες.
  2. Σήμανση της συσκευασίας με αναφορά στο περιεχόμενο και την επικινδυνότητα.
  3. Ασφαλής αποθήκευση μέχρις την ημερομηνία απομάκρυνσης.
  4. Λίγο χρόνο, πριν καταληφθεί από υλικά προς απομάκρυνση ο αποθηκευτικός χώρος, ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
  5. Ο υπεύθυνος θα φροντίσει να επιθεωρήσει και να ετοιμάσει για παράδοση τις συσκευασίες με τα προς απομάκρυνση υλικά, καθώς και να συμπληρώσει το έντυπο που απαιτείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
  6. Μεμονωμένες συσκευασίες-υλικά, εκτός αν είναι προκαθορισμένο, δεν συσκευάζονται μαζί.
  7. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει υλικά προς απομάκρυνση μόνο κατόπιν αίτησης και μπορεί να ζητήσει από το τμήμα παράταση της αποθήκευσης για κάποια επικίνδυνα υλικά μέχρις να κανονιστεί τρόπος απομάκρυνσής τους.
  8. Η αρμόδια αρχή καθορίζει ποια υλικά είναι για ανακύκλωση, καταστροφή, απλή απόρριψη ή και πώληση.
  Β. Συσκευασίες
  Μια συσκευασία είναι οτιδήποτε από τα παρακάτω υλικά που χρησιμοποιούνται σαν βασικοί συλλέκτες, ή σαν δευτερεύουσες συσκευασίες πάνω από τους πρώτους:
  Κάθε μεταλλικό, πλαστικό, ή πλαστικοποιημένο δοχείο
  Μεταλλικά δοχεία ….
  Πλαστικοί κάδοι ανακύκλωσης
  Ατσάλινοι κύλινδροι και δεξαμενές
  Πλαστικοποιημένες χάρτινες σακούλες
  Πλαστικές σακούλες
  Γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια
  Κουτιά συσκευασίας από κοντραπλακέ
  Συλλέκτες υδραργύρου

  Γ. Λειτουργική κατάσταση συλλεκτών-δοχείων
  1. Όπου είναι δυνατόν, τα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται στα μητρικά τους δοχεία-συλλέκτες.
  2. Οι συλλέκτες θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση όσον αφορά τη λειτουργία τους. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό διαρροή ράγισμα ή χτυπημένη συσκευασία. Αν παρουσιασθεί τέτοια περίπτωση ή γίνεται νέα συσκευασία ή ειδοποιείται η αρμόδια αρχή να επέμβει με το σωστό τρόπο για την περίπτωση.
  3. Οι συλλέκτες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλα για τη περίπτωση πώματα ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι τα πώματα ή πρέπει να έχουν δοθεί από τον κατασκευαστή του συλλέκτη ή να τοποθετηθούν καλύτερης ποιότητας από τα αρχικά έτσι ώστε να αποφευχθεί μια διαρροή ή επαφή με το συσκευασμένο υλικό, όταν κατά τη διάρκεια μιας εργασίας ρουτίνας, αναποδογυρίσει για κάποιο λόγο ο συλλέκτης. Πρόχειροι τρόποι πωματισμού είναι απαράδεκτοι και μη αποδεκτοί.
  4. Oι συλλέκτες πρέπει να είναι συμβατοί με τα υλικά που περιέχουν και αυτό έχει να κάνει με την μη περαιτέρω αλλοίωσή τους μετά την πρώτη επαφή.
  5. Πλαστικές σακούλες, όπου είναι αποδεκτές για συσκευασία (προτιμούνται διπλές), θα είναι χωρίς ίχνος έστω και μικρής αλλοίωσης της υφής τους που μπορεί να υπονομεύσει την αντοχή τους και θα δένονται ερμητικά. Κοινές σακούλες σκουπιδιών δεν χρησιμοποιούνται για επικίνδυνα χημικά απόβλητα.
  6. Οι συλλέκτες πρέπει να επιθεωρούνται εβδομαδιαίως για διαρροές ή σημάδια διάβρωσης.
  7. Αέρια σε κυλινδρικά δοχεία υπό πίεση δεν μεταφέρονται ή γίνεται οποιοσδήποτε χειρισμός τους, άνευ του ειδικού εξοπλισμού τους και του πώματος ασφάλειάς τους. Αυτά πρέπει να επιστρέφονται στους προμηθευτές ή κατασκευαστές τους.
  Δ. Διαστάσεις συλλεκτών
  1. Οι γυάλινοι συλλέκτες δεν θα υπερβαίνει η χωρητικότητά τους τα 4 λίτρα και δεν θα γεμίζονται μέχρις το τέρμα τους.
  2. Όπου οι συλλέκτες έχουν την άνω επιφάνειά τους επίπεδη, η στάθμη του υγρού που περιέχεται θα είναι 4 εκατοστά από το σημείο εισροής στον συλλέκτη. Γυάλινα δοχεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαράδεκτα.
  3. Λόγω του ότι αυξάνεται το κόστος χρησιμοποιώντας τα παραπάνω προτεινόμενα μεγέθη, μπορεί κατά περίπτωση η αρμόδια αρχή του πανεπιστημίου να ζητήσει από την περαιτέρω αρμόδια υπηρεσία την άδεια για χρήση πλαστικών δοχείων μέχρις 20 λίτρων.
  4. Πλαστικές σακούλες με προδιαγραφές για άμεση συσκευασία θα χρησιμοποιούνται δευτερευόντως για συσκευασία άλλων συλλεκτών, όπως γυάλινων, σκληρών πλαστικών, μεταλλικών και κοντραπλακέ. Κοινές σακούλες σκουπιδιών δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για επικίνδυνα χημικά απόβλητα.
  Ε. Σήμανση των συλλεκτών
  1. Κάθε συλλέκτης θα έχει ανεξίτηλη ετικέτα χημικής επικινδυνότητας, που σαφώς και με ακρίβεια θα περιγράφεται κάθε χημική ουσία ή υλικό με το χημικό ή κοινό όνομα της με περιεκτικότητα τουλάχιστον 1%, στο ολικό περιεχόμενο ή μείγμα. Ειδικότερα καρκινογόνα ή υψηλής τοξικότητας ουσίες πρέπει να αναφέρονται σε περιεκτικότητες από 0.1%. Επίσης κάθε ποσότητα βαρέων μετάλλων (πχ As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Se, Ag, Th), περισσότερη από 1ppm (μέρη στο εκατομμύριο).
  2. Θα αναγράφεται η ισχύς ή συγκέντρωση του περιεχομένου. Παράδειγμα: Το υδροχλωρικό οξύ έχει ‘’ισχύ’’ 10%, 28%, 37%.
  3. Δεν αναγράφονται χημικοί τύποι, χημικά σύμβολα ή αντιδράσεις.
  4. Σημειώνονται οι φυσικοί ή για την υγεία κίνδυνοι των ουσιών και υλικών.
  5. Σημειώνονται η προέλευση δηλ. το κτήριο, ο χώρος και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου που παρήγαγε το απόβλητο, ή κάποιο στοιχείο που θα οδηγήσει άμεσα στον υπεύθυνο.
  6. Στη περίπτωση ευπαθών υλικών όπως πχ αιθέρες πρέπει πάνω στον συλλέκτη να αναγράφεται η ημερομηνία ανοίγματος όπως και η ημερομηνία που άρχισε η συλλογή τους.
  7. Απομακρύνεται κάθε ετικέτα ή στοιχείο που δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο.
  8. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο η δημιουργία ’’αγνώστων’’ αποβλήτων, ακόμα και από δυσανάγνωστα γράμματα.
  Ζ. Απομάκρυνση άδειων συλλεκτών.
  Συλλέκτες που είναι κενοί και άχρηστοι για περαιτέρω χρήση πρέπει να δίνονται για απομάκρυνση βάσει συγκεκριμένης οδηγίας για ‘’επικίνδυνα υπολείμματα σε άδεια δοχεία’’, και σε κάθε περίπτωση απαιτείται ειδικός χειρισμός τους.
  Ένας συλλέκτης θα θεωρείται ΄΄ κενός ’’ αν συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες που θα τον κατατάξουν πιθανώς ακόμα και στην κατηγορία συλλέκτη για άλλα απόβλητα:
  1. Ο συλλέκτης δεν περιέχει κανένα από τα χημικά που χαρακτηρίζονται από την οδηγία ‘’ επικίνδυνα ‘’
  ή τρι-τετρα ή πεντα- φαινόλη.
  2. Όλα τα χημικά υπολείμματα έχουν απομακρυνθεί από τον συλλέκτη με κάθε δυνατό-αποδεκτό τρόπο ( απόχυση, άντληση κλπ ).
  3. Απομένει λιγότερο από 3 εκατοστά υπόλειμμα στον πάτο του συλλέκτη, και
  4. Έχει απομείνει λιγότερο από 3% του βάρους του της χημικής ουσίας, και
  5. Για αέρια υπό πίεση, όταν η πίεσή τους ισοσταθμιστεί με την ατμοσφαιρική.
  Αν κάποιος συλλέκτης περιέχει κάποιο από τα χημικά της παρακάτω λίστας, ή τρι-τετρα-ή πέντα-φαινόλη, δεν θα θεωρείται κενός παρά μόνο αν καθαριστεί τρείς φορές με ειδικό προς αυτό αντιδραστήριο και σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία η οποία περιγράφει αυτόν τον καθαρισμό. Περαιτέρω τα υπολείμματα αυτού του καθαρισμού θεωρούνται χημικά απόβλητα και διατίθενται προς απομάκρυνση. Αν κάποιος συλλέκτης δεν καθαριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο.
  P-Waste List
  • P001
  Warfarin & Salts > 0.3%2H-1-Benzopyran-2-one, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, & Salts, > 0.3%4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-butyl)-2H-1-benzopyran-2-one, & Salts, > 0.3%3-(Acetonylbenzyl)-4-hydroxy-coumarin & Salts > 0.3%
  81-81-2(CAS Number For Parent Compound Only)
  • P002
  1-Acetyl-2-thiourea Acetamide, N-(Aminothioxo- methyl)- N-(Aminothioxomethyl)acetamide
  591-08-2
  • P003
  Acrolein 2-Propenal Acrylaldehyde Allyl Aldehyde
  107-02-8
  • P004
  Aldrin 1,4,5,8-Dimethanonaphthalene, 1, 2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a, 5,8,8a-hexa-hydro-, (1,4,4aί, 5,8,8aί)- 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a, 5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-di- methanonaphthalene (1R,4S,5S,8R)-1,2,3,4,10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexa- hydro-1,4:5,8-di-methano- naphthalene 2-Methyl-2-(methylthio)propion- aldehyde O-(methylcarbamoyl)- oxime 1,2,3,4-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4,5,8-endo,exo-di- methanonaphthalene
  309-00-2
  • P005
  Allyl Alcohol 2-Propen-1-ol Propenyl Alcohol
  107-18-6
  • P006
  Aluminum Phosphide AlP
  20859-73-8
  • P007
  Muscimol 5-(Aminomethyl)-3-isoxazolol 3(2H)-Isoxazolone, 5-(Amino- methyl)- 5-(Aminomethyl)-3(2H)- isoxazolone
  2763-96-4
  • P008
  4-Aminopyridine
  504-24-5
  • P009
  Ammonium Picrate Phenol, 2,4,6-Trinitro-, Ammonium Salt 2,4,6-Trinitrophenol Ammonium Salt Picric Acid Ammonium Salt
  131-74-8
  • P010
  Arsenic Acid H3AsO4
  7778-39-4
  • P011
  Arsenic Pentoxide Arsenic Oxide As2O5
  1303-28-2
  • P012
  Arsenic Trioxide Arenic Oxide As2O3
  1327-53-3
  • P013
  Barium Cyanide Ba(CN)2
  542-62-1
  • P014
  Thiophenol Benzenethiol
  108-98-5
  • P015
  Beryllium
  7440-41-7
  • P016
  Dichloromethyl Ether Methane, Oxybis[chloro- Oxybis[chloromethane] Bis(chloromethyl) Ether
  542-88-1
  • P017
  Bromoacetone 2-Propanone, 1-Bromo- 1-Bromo-2-propanone
  598-31-2
  • P018
  Brucine Dimethoxystrychnine 2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one
  357-57-3
  • P020
  Dinoseb Phenol, 2-(1-Methylpropyl)-4,6- dinitro- 2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitro- phenol 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol
  88-85-7
  • P021
  Calcium Cyanide Ca(CN)2
  592-01-8
  • P022
  Carbon Disulfide Carbon Bisulfide
  75-15-0
  • P023
  Chloroacetaldehyde Acetaldehyde, Chloro- 2-Chloro-1-ethanal
  107-20-0
  • P024
  p-Chloroaniline Benzenamine, 4-Chloro- 4-Chlorobenzenamine
  106-47-8
  • P026
  1-(o-Chlorophenyl)thiourea Thiourea, (2-Chlorophenyl)- (2-Chlorophenyl)thiourea 1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea
  5344-82-1
  • P027
  3-Chloropropionitrile Propanenitrile, 3-Chloro-
  542-76-7
  • P028
  Benzyl Chloride Benzene, (Chloromethyl)- (Chloromethyl)benzene
  100-44-7
  • P029
  Copper Cyanide Cu(CN) Cuprous Cyanide
  544-92-3
  • P030
  Cyanides (Soluble Cyanide Salts), Not Otherwise Specified
  (No CAS #)
  • P031
  Cyanogen Ethanedinitrile Oxalonitrile
  460-19-5
  • P033
  Cyanogen Chloride (CN)Cl
  506-77-4
  • P034
  2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol Phenol, 2-Cyclohexyl-4,6-dinitro- Dinitrocyclohexylphenol
  131-89-5
  • P036
  Arsonous Dichloride, Phenyl- Dichlorophenylarsine Phenyl Arsonous Dichloride Phenyldichloroarsine
  696-28-6
  • P037
  Dieldrin, & Metabolites 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]- oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a,2ί,2a,3ί,6ί,6a,7ί, 7a)-, & Metabolites (1a,2ί,2a,3ί,6ί,6a,7ί,7a)- 3,4,5,6,9,9-Hexachloro-1a,2, 2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3, 6-dimethanonaphth[2,3-b]- oxirene, & Metabolites (1R,4S,5S,8R)-1,2,3,4,10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexa- hydro-1,4:5,8-dimethano naphthalene & Metabolites 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octa- hydro-1,4-endo,exo-1,2,3,4,10, 10-hexa-8-dimethano naphthalene, & Metabolites
  60-57-1
  (CAS Number For Parent Compound Only)
  • P038
  Diethylarsine Arsine, Diethyl-
  692-42-2
  • P039
  Disulfoton Di-Syston O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl]- phosphorodithioate Phosphorodithioic Acid O,O-Di- ethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] Ester
  298-04-4
  • P040
  Thionazin O,O-Diethyl O-pyrazinylphosphoro- thioate Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl O-pyrazinyl Ester O,O-Diethyl O-pyrazinylphosphoro thioic Acid Ester
  297-97-2
  • P041
  Paraoxon Diethyl-p-nitrophenylphosphate Phosphoric Acid Diethyl-4-nitro- phenyl Ester Diethyl-4-nitrophenyl Phosphoric Acid Ester
  311-45-5
  • P042
  Epinephrine Adrenalin 1,2-Benzenediol, 4-[1-Hydroxy-2- (methylamino)ethyl]- 4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)- ethyl]-1,2-benzenediol 3,4-Dihydroxy-_-[(methylamino)- methyl]benzyl Alcohol 1-Methylaminoethanolcatechol
  51-43-4
  • P043
  Diisopropylfluorophosphate DMP Phosphorofluoridic Acid Bis(1- methylethyl) Ester Bis(1-methylethyl) Phosphoro- fluoridic Acid Ester Isoflurophate Phosphorofluoridic Acid Diiso- propyl Ester
  55-91-4
  • P044
  Dimethoate Phosphorodithioic Acid O,O-Di- methyl S-[2-(methylamino)-2- oxoethyl] Ester O,O-Dimethyl-S-(N-methyl- caramoylmethyl)phosphorodi- thioate
  60-51-5
  • P045
  Thiofanox 2-Butanone, 3,3-Dimethyl-1- (methylthio)-, O-[(Methylamino)- carbonyl]oxime O-[(Methylamino)carbonyl]oxime- 3,3-dimethyl-1-(methylthio)-2- butanone 3,3-Dimethyl-1-(methylthio)-2- butanone-O-(methylamino)- carbomyl oxime
  39196-18-4
  • P046
  Phentermine ,-Dimethylphenethylamine Benzeneethanamine,,-Dimethyl- ,-Dimethylbenzeneethanamine
  122-09-8
  • P047
  4,6-Dinitro-o-cresol, & Salts Phenol, 2-Methyl-4,6-dinitro-, & Salts 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, & Salts
  534-52-1
  (CAS Number For Parent Compound Only)
  • P048
  2,4-Dinitrophenol Phenol, 2,4-Dinitro-
  51-28-5
  • P049
  Dithiobiuret Thiomidodicarbonic Diamide [(H2N)C(S)]2NH
  541-53-7
  • P050
  Endosulfan 6,9-Methano-2,4,3-benzodi- oxathiepin, 6,7,8,9,10,10-Hexa- chloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a, 6,9,9a-hexahydro-6,9-methano- 2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-nor- bornene-2,3-dimethanol Cyclic Sulfite
  115-29-7
  • P051
  Endrin, & Metabolites 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]- oxirene, 3,4,5,6,9,9-Hexachloro- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a,2ί,2a,3,6,6aί,7ί, 7a)-, & Metabolites 3,4,5,6,9,9-Hexachloro-1a,2,2a,3, 6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-di- methanonaphth[2,3-b]oxirene & Metabolites 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octa- hydro-endo,endo-1,4:5,8-dimeth- anonaphthalene, & Metabolites (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4, 10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro-6,7-dimethano naphthalene & Metabolites
  72-20-8
  (CAS Number For Parent Compound Only)
  • P054
  Ethylenimine Aziridine
  151-56-4
  • P056
  Fluorine
  7782-41-4
  • P057
  Fluoroacetamide Acetamide, 2-Fluoro- 2-Fluoroacetamide
  640-19-7
  • P058
  1080 Sodium Fluoroacetate Acetic Acid, Fluoro- , Sodium Salt Fluoroacetic Acid Sodium Salt
  62-74-8
  • P059
  Heptachlor 4,7-Methano-1H-indene, 1,4,5,6, 7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a- tetrahydro- 1H-1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a, 4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano- indene
  76-44-8
  • P060
  Isodrin 1,4,5,8-Dimethanonaphthalene, 1, 2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a, 5,8,8a-hexa-hydro-, (1,4,4aί, 5ί,8ί,8aί)- (1,4,4aί,5ί,8ί,8aί)-1,2,3,4, 10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4-endo,endo-5,8-di- methanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a, 5,8,8a-hexahydro-1,4-endo, endo-5,8-dimethanonaphthalene
  465-73-6
  • P062
  HETP Hexaethyl Tetraphosphate Tetraphosphoric Acid Hexaethyl Ester
  757-58-4
  • P063
  Hydrogen Cyanide Hydrocyanic Acid
  74-90-8
  • P064
  Methyl Isocyanate Methane, Isocyanato- Isocyanatomethane Isocyanic Acid Methyl Ester
  624-83-9
  • P065
  Mercury Fulminate Fulminic Acid Mercury(2+) Salt Mercury Cyanate
  628-86-4
  • P066
  Methomyl Ethanimidothioic Acid N-[[(Methyl- amino)carbonyl]oxy]-, Methyl Ester N-[[(Methylamino)carbonyl]oxy]- ethanimidothioic Acid Methyl Ester N-[(Methylcarbamoyl)oxy]thioacet- imidic Acid Methyl Ester S-Methyl-N-(methylcarbamoyloxy)- thioacetimidate
  16752-77-5
  • P067
  1,2-Propylenimine 2-Methylaziridine Aziridine, 2-Methyl
  75-55-8
  • P068
  Methylhydrazine Hydrazine, Methyl-
  60-34-4
  • P069
  Acetone Cyanohydrin 2-Methyllactonitrile Propanenitrile, 2-Hydroxy-2- methyl- 2-Hydroxy-2-methylpropanenitrile
  75-86-5
  • P070
  Aldicarb Propanal, 2-Methyl-2-(methyl- thio)-, O-[(Methylamino)- carbonyl]oxime 2-Methyl-2-(methylthio)propanal O-[(methylamino)carbonyl]oxime 2-Methyl-2-(methylthio)propion- aldehyde O-(methylcarbamoyl)- oxime
  116-06-3
  • P071
  Methyl Parathion Phosphorothioic Acid O,O-Di- methyl O-(4-nitrophenyl) Ester O,O-Dimethyl O-(p-nitrophenyl)- phosphorothioate
  298-00-0
  • P072
  ANTU _-Naphthylthiourea Thiourea, 1-Naphthalenyl- 1-Naphthalenylthiourea
  86-88-4
  • P073
  Nickel Carbonyl Nickel Tetracarbonyl Nickel Carbonyl Ni(CO)4, (T-4)-
  13463-39-3
  • P074
  Nickel Cyanide Ni(CN)2
  557-19-7
  • P075
  Nicotine, & Salts Pyridine, 3-(1-Methyl-2-pyrroli- dinyl)-, (S)-, & Salts 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, & Salts
  54-11-5
  (CAS Number For Parent Compound Only)
  • P076
  Nitric Oxide Nitrogen Oxide NO
  10102-43-9
  • P077
  p-Nitroaniline Benzenamine, 4-Nitro-
  100-01-6
  • P078
  Nitrogen Dioxide Nitrogen Oxide NO2
  10102-44-0
  • P081
  Nitroglycerine 1,2,3-Propanetriol Trinitrate
  55-63-0
  • P082
  N-Nitrosodimethylamine Methanamine, N-Methyl-N-nitroso- N-Methyl-N-nitrosomethanamine
  62-75-9
  • P084
  N-Nitrosomethylvinylamine Vinylamine, N-Methyl-N-nitroso- N-Methyl-N-nitrosovinylamine
  4549-40-0
  • P085
  Octamethylpyrophosphoramide Diphosphoramide, Octamethyl-
  152-16-9
  • P087
  Osmium Tetroxide Osmium Oxide OsO4, (T-4)- Osmic Acid
  20816-12-0
  • P088
  Endothall 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3- dicarboxylic Acid 7-Oxalobicyclo-[2.2.1]-heptane- 2,3-dicarboxylic Acid
  145-73-3
  • P089
  Parathion Ethyl Parathion Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) Ester O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl)- phosphorothioic Acid Ester O,O-Diethyl O-(p-nitrophenyl)phos- phorothioate
  56-38-2
  • P092
  Phenylmercury Acetate Mercury, (Acetato-O)phenyl- (Acetato)phenylmercury Phenylmercuric Acetate
  62-38-4
  • P093
  Phenylthiourea Thiourea, Phenyl-
  103-85-5
  • P094
  Phorate Phosphorodithioic Acid O,O-Di- ethyl S-[2-(ethylthio)methyl] Ester O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)- methyl]phosphorodithioate
  298-02-2
  • P095
  Carbonic Dichloride Phosgene
  75-44-5
  • P096
  Hydrogen Phosphide H3P Phosphine
  7803-51-2
  • P097
  Famphur Famophos O,O-Dimethyl-O-[p-dimethylsulfa- moyl)phenyl]phosphorothioate Phosphorothioic Acid O-[4-[(Di- methylamino)sulfonyl]phenyl] O,O-dimethyl Ester
  52-85-7
  • P098
  Potassium Cyanide K(CN)
  151-50-8
  • P099
  Potassium Silver Cyanide Argentate(1-), Bis(cyano-C)-, Potassium Potassium Bis(cyano-C)- argentate(1-) Potassium Dicyanoargentate (I)
  506-61-6
  • P101
  Propanenitrile Ethyl Cyanide Propionitrile
  107-12-0
  • P102
  Propargyl Alcohol 2-Propyn-1-ol
  107-19-7
  • P103
  Selenourea
  630-10-4
  • P104
  Silver Cyanide Ag(CN)
  506-64-9
  • P105
  Sodium Azide NaN3
  26628-22-8
  • P106
  Sodium Cyanide Na(CN)
  143-33-9
  • P107
  Strontium Sulfide SrS
  1314-96-1
  • P108
  Strychnine, & Salts Strychnidin-10-one, & Salts
  57-24-9
  (CAS Number For Parent Compound Only)
  • P109
  Sulfotep Thiopyrophosphoric Acid Tetra- ethyl Ester Ethylthiopyrophosphate Tetraethyldithiopyrophosphate Thiodiphosphoric Acid Tetraethyl Ester Tetraethylthiodiphosphoric Acid
  3689-24-5
  • P110
  Tetraethyl Lead Plumbane, Tetraethyl- Tetraethylplumbane
  78-00-2
  • P111
  TEPP Tetraethylpyrophosphate EthylPyrophosphate Diphosphoric Acid Tetraethyl Ester Pyrophosphoric Acid Tetraethyl Ester
  107-49-3
  • P112
  Tetranitromethane Methane, Tetranitro-
  509-14-8
  • P113
  Thallic Oxide Thallium Oxide Tl2O3 Thallium Sequioxide
  1314-32-5
  • P114
  Thallium (I) Selenite Selenious Acid Dithallium(1+) Salt
  12039-52-0
  • P115
  Thallium (I) Sulfate Thallous Sulfate Sulfuric Acid Dithallium(1+) Salt
  7446-18-6
  • P116
  Thiosemicarbazide Aminothiourea Hydrazinecarbothioamide
  79-19-6
  • P118
  Trichloromethanethiol Methanethiol, Trichloro-
  75-70-7
  • P119
  Ammonium Vanadate (V) Vanadic Acid Ammonium Salt Ammonium Metavanadate
  7803-55-6
  • P120
  Vanadium Pentoxide Vanadic Acid Anhydride Vanadium Oxide V2O5
  1314-62-1
  • P121
  Zinc Cyanide Zn(CN)2
  557-21-1
  • P122
  Zinc Phosphide Zn3P2 > 10%
  1314-84-7
  • P123
  Toxaphene Chlorinated Camphene, Technical
  8001-35-2

  Η. Αποθήκευση χημικών αποβλήτων
  Τα χημικά απόβλητα αποθηκεύονται με τον ίδιο τρόπο και διαδικασίες όπως και τα υπόλοιπα χημικά. Είναι προφανές ότι η κατηγοριοποίηση των χημικών αποβλήτων, κάνει ευκολότερη τη διαχείριση τους. Ένας τυπικός διαχωρισμός τους είναι:
  • Οξέα
  • Βάσεις
  • Χλωριωμένοι διαλύτες
  • Μη χλωριωμένοι διαλύτες
  • Απόβλητα που περιέχουν Hg
  • Οξειδωτικά αντιδραστήρια
  • Απόβλητα που περιέχουν PCB, τα οποία αποθηκεύονται σύμφωνα με ειδικές οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας
  • Υψηλής αντιδραστικότητας χημικά, τα οποία επίσης αποθηκεύονται με ειδικές οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας
  • Απόβλητα λάδια
  • Απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
  Τα παραπάνω χημικά πρέπει να συγκεντρώνονται ανά κατηγορία σε ξεχωριστούς συλλέκτες και κατά όσο περισσότερο είναι δυνατόν να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, ειδικά αν αυτά αντιδρούν.
  Ανόργανα οξέα, οργανικά οξέα με λιπαρές μακριές αλυσίδες και βάσεις, πρέπει να εξουδετερώνονται από το εργαστήριο που τα παράγει, πριν δοθούν για απομάκρυνση σύμφωνα με ειδικές οδηγίες προς αυτό.
  Θ. Ανάμιξη χημικών αποβλήτων
  Ανάμιξη χημικών αποβλήτων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση παρά μόνον κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην αρχή του κεφαλαίου. Μόλις δοθεί η άδεια η διαδικασία γίνεται όπως περιγράφεται στο τμήμα 8.1 αυτού του εγχειριδίου.
  Ι. Συσκευασία των συλλεκτών χημικών αποβλήτων
  Το προσωπικό των εργαστηρίων συνήθως δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, όπου η αρμόδια αρχή κάνει τα απαραίτητα για τη μεταφορά και την προετοιμασία γι’ αυτό.
  Κ. Διαδικασία απομάκρυνσης χημικών ουσιών σε περίσσεια
  Κάθε συλλέκτης πρέπει να έχει ανεξίτηλα επάνω του ένα μοναδικό κωδικό. Αυτός αποτελείται κατά το παρακάτω υπόδειγμα από 2-4 χαρακτήρες αρχικά που υποδηλώνουν χώρο και είδος, 6 χαρακτήρες που αναφέρονται στην ημερομηνία και τελική αρίθμηση-κατάταξη που αρχίζει από 001.
  Παράδειγμα: CHEM-020607-OO1
  Όλα τα υλικά που συλλέγονται από τα τμήματα από την αρμόδια αρχή, συνοδεύονται από μια συμπληρωμένη σωστά δήλωση η οποία διατίθεται από την ίδια αρχή και αφορά την επικινδυνότητα των χημικών που απομακρύνονται. Φωτοτυπίες της φόρμας είναι έγκυρες μόνο εφόσον το εγκρίνει η αρχή.
  Οι οδηγίες για συμπλήρωση της φόρμας είναι οι εξής:
  1. Ο Αιτών:
  Όν/νυμο του υπευθύνου που κάνει την αίτηση για απομάκρυνση χημικών.
  2. Τηλέφωνο:
  Του αιτούντα.
  3. Τμήμα-Τομέας:
  Όνομα του τμήματος-εργαστηρίου που παρήγαγε το απόβλητο.
  4. Ημερομηνία αίτησης:
  Ημερομηνία που αντιστοιχεί στα 6 γράμματα του κωδικού.
  5. Όνομα:
  Όνομα του υπευθύνου που οργανώνει στο τμήμα την απομάκρυνση των επικίνδυνων και πλεοναζόντων χημικών.
  6. Τηλέφωνο:
  Τηλεφωνική σύνδεση άμεσης επικοινωνίας με τον υπεύθυνο.
  7. Κωδικός κτηρίου και χώρου όπου τα απόβλητα βρίσκονται.
  8. Είναι απαραίτητη η τηλεφωνική συνεννόηση;
  Αυτό είναι αυτονόητο.
  9. Εντοπισμός χημικών για παραλαβή-απομάκρυνση:
  Στον αποθηκευτικό χώρο.

  10. Υπογραφή Προέδρου-Τομεάρχη:
  Υπογραφή του επικεφαλής του τμήματος που θα πιστοποιεί ότι όλες οι εργασίες και διαδικασίες πακεταρίσματος και σήμανσης των προς απομάκρυνση χημικών αποβλήτων, έγιναν σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους και νόμιμους κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται από την αρμόδια αρχή για το περιβάλλον και την υγεία. Μόνον μια υπογραφή απαιτείται και όχι σε κάθε σελίδα ξεχωριστά.
  11. Ημερομηνία ( έξι χαρακτήρες ):
  Χρησιμοποιείστε την 6 χαρακτήρων κωδικοποίηση ημερομηνίας. Παράδειγμα: Ιούλιος 15, 1990,θα αναπαρίσταται 071590 ( χωρίς χρήση παυλών, – ). Δεν αλλάζουμε αυτή την ημερομηνία λόγω του ότι ο συγκεκριμένος συλλέκτης χρησιμοποιείται και άλλες μέρες μέχρις να γεμίσει. Όταν η ημερομηνία αλλάξει, η αρίθμηση των συλλεκτών αρχίζει πάλι από ‘’001 ‘’.
  12. Κωδικός χώρου:
  Κάθε συλλέκτης σημαίνεται από τον κωδικό χώρου από τον οποίο προέρχεται.
  13. Αρίθμηση συλλεκτών:
  Κάθε συλλέκτης σημαίνεται, αρχίζοντας από ‘’001’’. Κάθε φορά που η 6 χαρακτήρων ημερομηνία αλλάζει, η αρίθμηση των συλλεκτών επαναλαμβάνεται από ‘’001’’.
  14. Περιγραφή περιεχομένου:
  Σε κάθε συλλέκτη αναγράφονται οι κάτωθι πληροφορίες , όσο το δυνατόν εμφανέστερα και ξεκάθαρα γίνεται:
  • Κοινή ονομασία των υλικών ή χημική ονομασία.
  • Η συγκέντρωση των επί μέρους συστατικών του μίγματος, όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Τα ποσοστά κατ’ όγκο του μίγματος των χημικών στον συλλέκτη.
  • Άλλες πληροφορίες που κρίνονται σημαντικές από το εργαστήριο που παρήγαγε το απόβλητο.
  15. Φυσική κατάσταση:
  Καταγραφή της φυσικής κατάστασης του υλικού κατά τον χρόνο αποθήκευσης χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους κωδικούς της αίτησης.
  16. Όγκος υλικού σε κάθε συλλέκτη:
  Καταγραφή κατά προσέγγιση του όγκου του υλικού, και όχι του όγκου του συλλέκτη.
  17. Κωδικοί επικινδυνότητας:
  Χρησιμοποιείστε, από την ειδική προς τούτο λίστα, κωδικό επικινδυνότητας και σιγουρευτείτε ότι είναι ο σωστός.

 • 4 Απριλίου 2011, 15:55 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

  Στο άρθρο 3 §5 ως παραγωγός αποβλήτων ορίζεται κάθε πρόσωπο, ……
  Η παραγωγή αποβλήτων είναι δυνατό να γίνεται και από οργανισμούς, ενώσεις, και γενικότερα όπου δραστηριοποιούνται άνθρωποι.

 • 3 Απριλίου 2011, 20:58 | Κ. Πεχλιβάνογλου

  Θα πρέπει στον ορισμό του όρου «απόβλητα» να περιληφθούν και εκείνες οι ουσίες ή τα αντικείμενα που απορρίπτονται ακόμη και παρά τη θέληση του κατόχου τους (π.χ. ένα αντικείμενο το οποίο βυθίζεται στη θάλασσα το οποίο θα ρυπάνει το θαλασσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τον ορισμό που προτάθηκε δεν θεωρείται απόβλητο)