Άρθρο 34 (άρθρο 34 της Οδηγίας) Επιθεωρήσεις – έλεγχοι

1. Οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι φορείς διαχείρισης ή οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, οι μεσίτες και οι έμποροι, καθώς και οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας, τα ΚΕΠΠΕ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καθώς και οι υπηρεσίες χορήγησης των αδειών λειτουργίας, πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε κάθε εγκατάσταση, δραστηριότητα ή επιχείρηση που προβαίνει σε διαχείριση αποβλήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται στις σχετικές άδειες του άρθρου 23, παράγραφος 1. Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συμμετέχει και εκπρόσωπος των Δήμων, στην περιοχή του οποίου υπάρχει η σχετική εγκατάσταση ή δραστηριότητα.

Σε περίπτωση συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, οι ως άνω έλεγχοι αναφέρονται και στην προέλευση και στον προορισμό των αποβλήτων. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται και στους κατόχους και παραγωγούς αποβλήτων.

3. Οι ως άνω τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται και μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και κατά το στάδιο της μετέπειτα φροντίδας.

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη ή κατ’ εξουσιοδότηση του, του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή, συγκροτούνται ειδικά Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) από το προσωπικό της Περιφέρειας. H αρμοδιότητα των ΚΕΠΠΕ και, κατ’ επέκταση, η σύνθεση τους, μπορεί να είναι περιφερειακής εμβέλειας ή/και επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας. Στη σύνθεση των κλιμακίων αυτών μπορεί να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του Δήμου στην περιοχή του οποίου υπάρχει η σχετική εγκατάσταση ή δραστηριότητα. Τα ΚΕΠΠΕ ελέγχουν την τήρηση της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γενικότερα την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

5. Τα ΚΕΠΠΕ πραγματοποιούν τακτικούς, έκτακτους και επαναλαμβανόμενους ελέγχους διαρκώς ώστε να έχουν ελεγχθεί όλες οι εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων της χωρικής αρμοδιότητας τους τουλάχιστον μια φορά εντός διετίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 23.

6. Τα ΚΕΠΠΕ διενεργούν αυτοψία σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον, κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν μέτρα, συντάσσουν σχετική έκθεση και εισηγούνται τις επιβληθείσες κυρώσεις. Επίσης τα ΚΕΠΠΕ εκδίδουν και βεβαιώσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ, ενημερώνοντας την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 .

7. Για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 5, τα κλιμάκια έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται οποτεδήποτε σε κάθε είδους εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγματοποιείται διαχείριση αποβλήτων, τηρώντας τους όρους ασφαλείας που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση, είτε αυτές βρίσκονται σε λειτουργία είτε όχι, ακόμη και αν δεν παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος λειτουργός και συνοδεύονται, εφόσον είναι δυνατό από εντεταλμένο εκπρόσωπό τους.

8. Οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις ή οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε αυτές να προβαίνουν σε έλεγχο και να συγκεντρώνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

9. Οι αρμόδιοι φορείς ελέγχου είναι δυνατόν να επικουρούνται στο έργο τους, κατόπιν αναθέσεως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, από διαπιστευμένους ή αναγνωρισμένους από το Κράτος φορείς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ή/και επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο αυτό. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη της ανάθεσης βαρύνει τον φορέα διαχείρισης.

10. Κάθε φορέας διαχείρισης ή επιχείρηση που πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και λειτουργεί εφοδιάζεται με βεβαίωση (διαπιστωτική πράξη) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.

11. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) λαμβάνονται υπόψη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα και την ένταση των επιθεωρήσεων.

12. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δημοσιεύουν κατά περιόδους πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

13. Αρμόδιες υπηρεσίες για την διενέργεια ελέγχων, κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη ή κατ’ εξουσιοδότηση του, του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή, συγκροτούνται ειδικά Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) από το προσωπικό της Περιφέρειας. H αρμοδιότητα των ΚΕΠΠΕ και, κατ’ επέκταση, η σύνθεση τους, μπορεί να είναι περιφερειακής εμβέλειας ή/και επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας. Στη σύνθεση των κλιμακίων αυτών μπορεί να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του Δήμου στην περιοχή του οποίου υπάρχει η σχετική εγκατάσταση ή δραστηριότητα. Τα ΚΕΠΠΕ ελέγχουν την τήρηση της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γενικότερα την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

  Απο το προσωπικό της Περιφέρειας ? Οχι απο το «κατάλληλο» προσωπικό ?

  5. Τα ΚΕΠΠΕ πραγματοποιούν τακτικούς, έκτακτους και επαναλαμβανόμενους ελέγχους διαρκώς ώστε να έχουν ελεγχθεί όλες οι εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων της χωρικής αρμοδιότητας τους τουλάχιστον μια φορά εντός διετίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 23.

  Δεν ακούγεται και πολύ αυστηρός αυτος ο τουλάχιστον διετής έλεγχος

  9. Οι αρμόδιοι φορείς ελέγχου είναι δυνατόν να επικουρούνται στο έργο τους, κατόπιν αναθέσεως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, από διαπιστευμένους ή αναγνωρισμένους από το Κράτος φορείς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ή/και επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο αυτό. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη της ανάθεσης βαρύνει τον φορέα διαχείρισης.

  Δεν χρειάζεται λοιπον εξειδίκευση γνωστικο αντικειμενο κλπ στους αρμοδιους φορείς ελέγχου αφου αν χρειαστεί θα επικουρούνται απο ειδικους κατοπιν αναθεσεως και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πληρώνει ο φορέας διαχείρισης … τωρα μάλλιστα

 • 13 Απριλίου 2011, 19:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Ναι, συμφωνούμε στους ελέγχους, αλλά να γίνονται σε τακτά και απροειδοποίητα χρονικά διαστήματα και μάλιστα στα πλαίσια της εγκυρότητας των ελέγχων να συμμετέχουν και κοινωνικοί φορείς, γιατί αφορά όλους το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:15 | Β. Τσάδαρη

  §3
  Να προστεθεί «…διενεργούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης…»

  §6
  Να αντικατασταθεί η φράση «πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον» με τη φράση «διαφαίνεται σοβαρός κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία τους».

  §9
  Θα πρέπει να απαλειφθεί η φράση «Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη ανάθεσης βαρύνει τον φορέα διαχείρισης».

  §11
  Να τροποποιηθεί σε: «Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), καθώς και τα πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, λαμβάνονται υπόψη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα και την ένταση των επιθεωρήσεων.»

 • 13 Απριλίου 2011, 17:16 | Β. Τσάδαρη

  §3
  Να προστεθεί «…διενεργούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης…»

  §6
  Να αντικατασταθεί η φράση «πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον» με τη φράση:
  «διαφαίνεται σοβαρός κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία τους».

 • 13 Απριλίου 2011, 14:42 | Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ / Υποτομεάρχης Περιβάλλοντος Δικτύου Διανομής /ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 34 παράγραφος 9
  Αφού η δαπάνη της ανάθεσης σε εμπειρογνώμονα βαρύνει το φορέα διαχείρισης ή τον παραγωγό αποβλήτων δεν θα έπρεπε να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του για την επιλογή αυτού του προσώπου;

 • 13 Απριλίου 2011, 13:30 | Κ.Φ.

  Παράγραφος 11: Δεν έχει καταστεί σαφές αν η ύπαρξη του EMAS σε μια επιχείρηση θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή την μείωση της συχνότητας των διενεργούμενων επιθεωρήσεων καθώς και της «έντασης» αυτών.

 • 12 Απριλίου 2011, 10:42 | Αθηνά Μπούρκα

  Στην παρ. 1 θα πρέπει να αντικατασταθεί η πρόταση ‘….καθώς και οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα..’ με την πρόταση ‘…καθώς και οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα…’, διαφορετικά όλες οι επιχειρήσεις της χώρας μας εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Άλλωστε και η Οδηγία αναφέρει μόνο τα επικίνδυνα στο σημείο αυτό.

 • Ακόμα και στην ΕΕ, την πολιτισμένη, όταν σοβαροί άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν ένα ισοζύγιο μιας διεργασίας, βρήκαν ότι μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων εξαφανίζεται… Είδατε μαγεία; Λέω λοιπόν να εφαρμόσουμε τις ίδιες μεθόδους για το Δημόσιο Χρέος μας αφού σύμφωνα με την ΕΕ, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αποβλήτων στις «πολιτισμένες Χώρες».

  Από τη στιγμή όμως που τόσα χρόνια δε με ρώτησε κανένας τίποτα, τι να πω μπράβο και πραγματικά κοιμάμαι ήσυχος που θα ελέγξει ο κρατικός μηχανισμός τα θέματα των αποβλήτων. Ήδη βλέπω τις κιτρινόμαυρες πεταλούδες που έβλεπα πριν 30 χρόνια να πετούν ξανά.

  Μπράβο, συνεχίστε έτσι…

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 6 Απριλίου 2011, 21:52 | ANDREAS TSEKENIS

  Αγαπητοί φίλοι,
  Οτι και να γραφεί, ότι και να νομοθετηθεί, ότι και να διαβουλευθεί, αν δεν ελεγχθεί κατάλληλα και αποτελεσματικά ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Ο έλεγχος να γίνεται απο μεικτο κλιμάκιο και με την απολυτη τεκμηριωση οπως φωτογραφικο υλικο, δειγματοληψιες υποπτων αποβλήτων, ελεγχος δειγματων σε αναγνωρισμενο εργαστήριο και με σαφη αναφορά στο Υπουργείο.
  Να υπάρχει η δυνατότητα ΑΜΕΣΗΣ υποβολης προστιμου σύμφωνα με κάπους γενικους πινακες σε πρωτη φαση. Το πρόστιμο δε να είναι ενδεικτικό και να απαιτείτε η επόμενη επισκεψη να είναι εκτακτη μετα απο προσυμφωνημενο διαστημα και απαραιτητως ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
  Σε καθε περίπτωση αν δεν έχουν γινει οι σχετικές διορθωτικες ενέργειες οι ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΕΣ!!!
  Η διαχειριση των αποβλητων ειναι υποθεση ολων μας και κυριως υποθηκευεται το ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΑΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΜΕΝΙΚΟΙ

  ΤΣΕΚΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ