Άρθρο 21 (άρθρο 21 της Οδηγίας) Απόβλητα ορυκτέλαια – λιπαντικά έλαια

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων για διασυνοριακή μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων, καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 2939/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3854/2010 και όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, και οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 18 και 19 του παρόντος, η αναφερόμενη ΚΥΑ στην παράγραφο 1, περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι:

α) τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται χωριστά, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,

β) η επεξεργασία των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13,

γ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά βιώσιμο, τα απόβλητα λιπαντικών έλαια με διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται και τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων δεν αναμειγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την επεξεργασία τους.

3. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων υποβάλλονται κατά προτεραιότητα σε επεξεργασία με αναγέννηση, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

4. Σε ότι αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία με αναγέννηση να πραγματοποιηθεί στην χώρα.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:36 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κλπ. πρέπει να γίνεται με πολύ αυστηρό τρόπο και καθορισμό εκ των προτέρων των διαδικασιών, εγκαταστάσεων και τρόπου διάθεσης των αποβλήτων.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 16:12 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ

  Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων ίσως να μπορούσαν να μπουν εδώ λόγω της ελαιώδους σύστασής τους.

 • Άρθρο 21 παρ. 4
  Θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:
  «4. Σε ότι αφορά την διασυνοριακή μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων κατ εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αρ.1013/2006, απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ή άλλες εγκαταστάσεις αξιοποίησης στο εξωτερικό , εφ όσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία με αναγέννηση να πραγματοποιηθεί στη χώρα.»

  Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
  Σ.Ε.Δ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 • 12 Απριλίου 2011, 11:38 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΣΜΑ
  Οι μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων – Απορριμμάτων, που χρησιμοποιούν στα συστήματά τους την νέα τεχνολογία του Πλάσματος Ηλεκτρικού Τόξου Συνεχούς Ρεύματος, άρχισαν να έχουν παγκοσμίως ηγετική θέση, με πληθώρα εγκατεστημένων μονάδων σε όλο τον κόσμο και είναι στην Ευρώπη.
  Η τεχνολογία αυτή, έχει ευρύτατο φάσμα εφαρμογών που περιλαμβάνει:
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Ραδιενεργών Αποβλήτων
  • Καθαρισμό και Αποστείρωση μολυσμένων εδαφών
  • Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από απόβλητα
  • Διαχείριση λυματολάσπης με αδρανοποίηση και ανάκτηση των Επικίνδυνων και Τοξικών καθώς και των Βαρέων Μετάλλων
  • Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων με παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και αδρανούς τελικού Υαλοποιημένου Προϊόντος με Εμπορική αξία και με πολύ μειωμένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
  Τι είναι το Πλάσμα
  Το πλάσμα είναι ιονισμένο αέριο υψηλής ενέργειας και έντονης φωτεινής ακτινοβολίας. Θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης μετά τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται ο αέρας στον κεραυνό και τους ηλεκτρικούς σπινθήρες, στο ηλεκτρικό τόξο της οξυγονοκόλλησης στη φωτόσφαιρα του ήλιου κλπ.
  Η δημιουργία του ηλεκτρικού τόξου δεν απαιτεί την ανάφλεξη συμβατικών καυσίμων αλλά μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό το πλάσμα αποτελεί την πλέον καθαρή πηγή έντονης θερμότητας (30000C) και φωτός.
  Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας με την έντονη φωτεινή ακτινοβολία έχουν τη δυνατότητα να διασπούν και να καταστρέφουν άμεσα, όλες τις επικίνδυνες και τοξικές χημικές ενώσεις. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχτεί, δημιουργεί και διατηρεί το πλάσμα σε απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα παραγόμενα προϊόντα και τις αναλογίες τους.
  Ο τρόπος διαχείρισης και επεξεργασίας που χρησιμοποιείται είναι ολοκληρωτικός και παράγει προϊόντα απολύτως αδρανή και αβλαβή ανάλογα με την κάθε επεξεργασία και το εναπομένον τελικό υλικό από την επεξεργασία είναι ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές, που δεν είναι κατάλοιπο αλλά προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των εμπορεύσιμων προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση εμπορεύσιμου προϊόντος (commodity code) και μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, οικοδομικές και διακοσμητικές ακόμη χρήσεις.
  Η διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοκληρωτική (όπως αναλύεται κατωτέρω) και παράγει ηλεκτρική ενέργεια και ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές.
  Η διαδικασία επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων
  Τα στερεά αστικά απόβλητα μετά το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων πολτοποιούνται και εισάγονται σε θάλαμο αεριοποίησης. Εκεί και με ενέργεια που προέρχεται από την ίδια τη θερμογόνο τους δύναμη υπερθερμαίνονται και το μεγαλύτερο μέρος τους αεριοποιείται.
  Η διαδικασία δεν είναι καύση και δεν υπάρχει ανάφλεξη.
  Κατόπιν, το αέριο και τα στερεά εισάγονται στο δεύτερο θάλαμο όπου εκτίθενται στην υπερθέρμανση και τη φωτεινή ακτινοβολία του πλάσματος ηλεκτρικού τόξου. Όλες οι χημικές ενώσεις διασπώνται και με τον κατάλληλο χειρισμό, ανασυντίθενται, τα μεν αέρια σε ένα αέριο μίγμα πλούσιο σε υδρογόνο και απολύτως απαλλαγμένο από κάθε τοξικότητα, τα δε στερεά τήκονται και σχηματίζουν το υαλώδες προϊόν.
  Στην επόμενη και τελευταία φάση το αέριο μίγμα οδεύει με απόλυτα καθαρό τρόπο σε ηλεκτρογεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.
  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τηρούνται οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι και standards της EU. Ενδεικτικά, ακολουθεί πίνακας αέριων εκπομπών.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ
  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Η ανωτέρω μέθοδος έχει πληθώρα εφαρμογών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα όπου έχουμε απόβλητα όπως :

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Οινοφύτων – Βοιωτίας (Μόλυνση Ασωπού).

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων Διυλιστηρίων και Πετροχημικών.

   Διαχείριση Λυματολάσπης των Βιολογικών Καθαρισμών των πόλεων και των Βιομηχανικών Μονάδων (Υγρής ή Αποξηραμένης) π.χ. Ψυτάλλειας.

   Διαχείριση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών συσκευών, με ανάκτηση όλων των πολυτίμων μετάλλων.

   Διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

   Καθαρισμός και αδρανοποίηση παλαιών Χωματερών.

   Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από Βιομηχανικά απόβλητα (Καταλύτες, Υπολείμματα σκουριών κλπ).

   Ανάκτηση μετάλλων όπως αλουμινίου, σιδήρου, νικελίου, χρωμίου κλπ.

 • 5 Απριλίου 2011, 23:08 | Ιωάννης Δερμιτζάκης

  Αγαπητή κ. Μαρία Κωνσταντίνου.

  Η παράγραφος που αναφέρεις είναι σωστή διότι εάν υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας (αναγέννησης) των ορυκτελαίων στην χώρα παραγωγής τους τότε τα ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικά Ελαια) πρέπει να επεξεργασθούν στην κοντινότερη μονάδα επεξεργασίας, η οποία συνήθως βρίσκεται στην χώρα παραγωγής. Αυτό πρέπει να γίνεται και για την προστασία του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος κατά την μεταφορά.
  Η Ευρωπαική ένωση δίνει προτερεότητα στην αναγέννηση και το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στην καύση. Άρα εάν υπάρχει η δυνατότητα αναγέννησης στην χώρα παραγωγής πρέπει να αναγεννηθούν εκεί και όχι να πάνε για καύση σε κάποια άλλη χώρα.
  Όσο αφορά το θέμα του μονοπωλίου που αναφέρεις ίσως να γνωρίζεις ότι ήδη υπάρχει στο θέμα των ΑΛΕ στην Ελλάδα. Η ποιό σύγγρονη μονάδα ανακύκλωσης στον Κόσμο (με υδρογόνωση σε πίεση 100 Bar , μοναδική σε όλο τον κόσμο) είναι στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια είναι αποκλεισμένη από την Ελληνική πρώτη ύλη λόγω του μονοπωλείου που έχει δημιουργηθεί στην συλλογή στην Ελλάδα.

  Ι. Δερμιτζάκης

 • 1 Απριλίου 2011, 09:26 | MARIA KONSTANTINIDOU

  Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 θα πρέπει να καταργηθεί εξ ολοκλήρου. Η διάταξη αυτή αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και επικίνδυνες μονοπωλιακές καταστάσεις. Αν κάποια επιχειρήση επιθυμεί να διαθέσει σύννομα τα παλαιά έλαια στο εξωτερικό και έχει περισσότερο όφελος από το να τα διαθέσει στην ελληνική αγορά, το κράτος σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα να της το απαγορεύσει. Στρεβλώσεις του ανταγωνισμού δεν μπορούν να γίνονται με την έγκριση του κράτους σε καμία περίπτωση.

 • 1 Απριλίου 2011, 07:07 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ.
  50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 10 ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ!!!
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.
  ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΜΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Χ Ω Ρ Ι Σ ΑΔΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΑΥΛΑΚΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ.ΠΡΙΝ ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΓΙΝΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΦΡΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΘΗΚΕ.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Σ.ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ.ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΘΗΚΕ.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΡΑΜΣΑΡ ΚΑΙ ΝΑΤΟΥΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΜΟΛΥΝΣΗ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.
  ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΒΥΤΙΟ 500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ 100 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ ΚΙΟΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΟΤΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΤΑΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ.
  Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΠΤΕΤΕ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ………….