Άρθρο 14 (άρθρο 14 της Οδηγίας) Κόστος

1. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων, τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

2. Σύμφωνα με το Ν. 2939/2001, όπως ισχύει, το κόστος διαχείρισης των ρευμάτων των αποβλήτων, για τα οποία ισχύει ο παραπάνω νόμος, βαρύνει τους παραγωγούς ή εισαγωγείς των προϊόντων.

 • 13 Απριλίου 2011, 22:52 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  14 Σκόπιμο είναι να προστεθεί νέα παράγραφος στο άρθρο αυτό ή νέο άρθρο που να αντανακλά τα αναφερόμενα στην αιτιολογική σκέψη 45 της Οδηγίας, δηλ να προβλέπει ρυθμίσεις για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση αποβλήτων, όπως παραγωγοί, κάτοχοι, μεσίτες, έμποροι, μεταφορείς και συλλέκτες αποβλήτων, οργανισμοί ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, στις περιπτώσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις του Νόμου, καθώς και δράσεις ώστε να ανακτάται από την πολιτεία ή, ειδικότερα το ΥΠΕΚΑ το κόστος της μη συμμόρφωσης και μέτρων επανόρθωσης, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων για την περιβαλλοντική ευθύνη, όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Ο ρυπαίνων πληρώνει. Ναι, να πληρώνει ο ρυπαίνων και σήμερα αυτός είναι ο παραγωγός, δηλαδή ο πολίτης που πληρώνει υψηλά δημοτικά τέλη λόγω ηθελημένης ή μη ανεπάρκειας, αξιοπιστίας κλπ. της πολιτείας να εφαρμόσει πρότυπα και κανόνες για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων. Εάν υπήρχαν, για παράδειγμα, κάδοι ανακύκλωσης και σωστή ενημέρωση, τότε δε θα κατέληγαν όλα τα απόβλητα στο ΧΥΤΑ πληρώνοντας όλο το κόστος μεταφοράς ο πολίτης.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 11:06 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΣΜΑ
  Οι μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων – Απορριμμάτων, που χρησιμοποιούν στα συστήματά τους την νέα τεχνολογία του Πλάσματος Ηλεκτρικού Τόξου Συνεχούς Ρεύματος, άρχισαν να έχουν παγκοσμίως ηγετική θέση, με πληθώρα εγκατεστημένων μονάδων σε όλο τον κόσμο και είναι στην Ευρώπη.
  Η τεχνολογία αυτή, έχει ευρύτατο φάσμα εφαρμογών που περιλαμβάνει:
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Ραδιενεργών Αποβλήτων
  • Καθαρισμό και Αποστείρωση μολυσμένων εδαφών
  • Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από απόβλητα
  • Διαχείριση λυματολάσπης με αδρανοποίηση και ανάκτηση των Επικίνδυνων και Τοξικών καθώς και των Βαρέων Μετάλλων
  • Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων με παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και αδρανούς τελικού Υαλοποιημένου Προϊόντος με Εμπορική αξία και με πολύ μειωμένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
  Τι είναι το Πλάσμα
  Το πλάσμα είναι ιονισμένο αέριο υψηλής ενέργειας και έντονης φωτεινής ακτινοβολίας. Θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης μετά τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται ο αέρας στον κεραυνό και τους ηλεκτρικούς σπινθήρες, στο ηλεκτρικό τόξο της οξυγονοκόλλησης στη φωτόσφαιρα του ήλιου κλπ.
  Η δημιουργία του ηλεκτρικού τόξου δεν απαιτεί την ανάφλεξη συμβατικών καυσίμων αλλά μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό το πλάσμα αποτελεί την πλέον καθαρή πηγή έντονης θερμότητας (30000C) και φωτός.
  Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας με την έντονη φωτεινή ακτινοβολία έχουν τη δυνατότητα να διασπούν και να καταστρέφουν άμεσα, όλες τις επικίνδυνες και τοξικές χημικές ενώσεις. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχτεί, δημιουργεί και διατηρεί το πλάσμα σε απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα παραγόμενα προϊόντα και τις αναλογίες τους.
  Ο τρόπος διαχείρισης και επεξεργασίας που χρησιμοποιείται είναι ολοκληρωτικός και παράγει προϊόντα απολύτως αδρανή και αβλαβή ανάλογα με την κάθε επεξεργασία και το εναπομένον τελικό υλικό από την επεξεργασία είναι ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές, που δεν είναι κατάλοιπο αλλά προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των εμπορεύσιμων προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση εμπορεύσιμου προϊόντος (commodity code) και μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, οικοδομικές και διακοσμητικές ακόμη χρήσεις.
  Η διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοκληρωτική (όπως αναλύεται κατωτέρω) και παράγει ηλεκτρική ενέργεια και ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές.
  Η διαδικασία επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων
  Τα στερεά αστικά απόβλητα μετά το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων πολτοποιούνται και εισάγονται σε θάλαμο αεριοποίησης. Εκεί και με ενέργεια που προέρχεται από την ίδια τη θερμογόνο τους δύναμη υπερθερμαίνονται και το μεγαλύτερο μέρος τους αεριοποιείται.
  Η διαδικασία δεν είναι καύση και δεν υπάρχει ανάφλεξη.
  Κατόπιν, το αέριο και τα στερεά εισάγονται στο δεύτερο θάλαμο όπου εκτίθενται στην υπερθέρμανση και τη φωτεινή ακτινοβολία του πλάσματος ηλεκτρικού τόξου. Όλες οι χημικές ενώσεις διασπώνται και με τον κατάλληλο χειρισμό, ανασυντίθενται, τα μεν αέρια σε ένα αέριο μίγμα πλούσιο σε υδρογόνο και απολύτως απαλλαγμένο από κάθε τοξικότητα, τα δε στερεά τήκονται και σχηματίζουν το υαλώδες προϊόν.
  Στην επόμενη και τελευταία φάση το αέριο μίγμα οδεύει με απόλυτα καθαρό τρόπο σε ηλεκτρογεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.
  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τηρούνται οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι και standards της EU. Ενδεικτικά, ακολουθεί πίνακας αέριων εκπομπών.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ
  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Η ανωτέρω μέθοδος έχει πληθώρα εφαρμογών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα όπου έχουμε απόβλητα όπως :

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Οινοφύτων – Βοιωτίας (Μόλυνση Ασωπού).

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων Διυλιστηρίων και Πετροχημικών.

   Διαχείριση Λυματολάσπης των Βιολογικών Καθαρισμών των πόλεων και των Βιομηχανικών Μονάδων (Υγρής ή Αποξηραμένης) π.χ. Ψυτάλλειας.

   Διαχείριση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών συσκευών, με ανάκτηση όλων των πολυτίμων μετάλλων.

   Διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

   Καθαρισμός και αδρανοποίηση παλαιών Χωματερών.

   Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από Βιομηχανικά απόβλητα (Καταλύτες, Υπολείμματα σκουριών κλπ).

   Ανάκτηση μετάλλων όπως αλουμινίου, σιδήρου, νικελίου, χρωμίου κλπ.

 • 12 Απριλίου 2011, 11:27 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  Η εναπόθεση των αστικών στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων σε Χωματερές και ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ που ισχύει μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει μεγάλο οικολογικό πρόβλημα λόγω της οξείας ρύπανσης και μόλυνσης του Περιβάλλοντος (έδαφος, υδροφόρο ορίζοντα, νερά, θάλασσα, αέρα) καθώς και της υποβάθμισης της ζωής των πολιτών με την έκκληση οσμών και την μόλυνση της τροφικής αλυσίδας.
  Η μη αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος μέχρι και σήμερα οφείλεται, είτε σε άγνοια των εκάστοτε αρμοδίων, είτε στην εμπλοκή ιδιοτελών συμφερόντων που ήθελαν και θέλουν να αισχροκερδήσουν σε βάρος της χώρας και της υγείας των πολιτών της.
  Η κατάσταση αυτή έφτασε σήμερα ευτυχώς στο τέλος της, λόγω :
  • Της μεγάλης πίεσης που άσκησε και ασκεί η Ε.U. προς συνολική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και με επιβολή μεγάλων προστίμων.
  • Της απαίτησης των πολιτών να ζουν σε ένα Καθαρό Περιβάλλον, γιατί πλέον κατανόησαν ότι η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων είναι ένας αργός καθημερινός θάνατος.
  • Της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλει η σημερινή Κυβέρνηση, με το αρμόδιο Υπουργείο, για την επίλυση του προβλήματος αυτού.
  Η επίλυση αυτού του προβλήματος της διαχείρισης των Αστικών στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων, που είναι τόσο σημαντική και καθοριστική για το Περιβάλλον μας και για την υγεία και την ζωή των πολιτών, πρέπει να γίνει με τις πλέον σύγχρονες Τεχνολογικές και διεθνώς καταξιωμένες μεθόδους και όχι με τις πεπαλαιωμένες μεθόδους.
  Η ανάγκη της χρησιμοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και όχι των πεπαλαιωμένων για την διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη και επιτακτική για τους εξής σημαντικούς λόγους :
  • Το περιβάλλον στην Ελλάδα είναι κατά πολύ περισσότερο επιβαρυμένο από τα αντίστοιχα των χωρών της Ε.U.
  • Οι παλαιές τεχνολογικά μέθοδοι, διαχείρισης αποβλήτων – απορριμμάτων οι οποίες αποσύρονται από την Ευρώπη λόγω των υψηλών ρύπων που εκλύουν και που είναι σε λειτουργία πάνω από είκοσι έτη όπως :
   Καύση.
   Διαχείριση με παραγωγή RDF και Καύση.
   Κομποστοποίηση χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση.
   Πυρόλυση.
  όσο και αν προσεχθούν μολύνουν και ρυπαίνουν, όπως η μονάδα Καύσης στο Βελγίου λόγων των διοξινών που εκλύθηκαν επήλθε η νόσος των τρελών Αγελάδων, με εκατοντάδες ανθρώπινα θύματα.
  Δεν μπορούν να διαχειριστούν απολύτως τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα καθώς και καθόλου απόβλητα που εμπεριέχουν καρκινογόνα Βαρέα Μέταλλα, με συνέπεια όλες αυτές οι θανατηφόρες ύλες να παραμένουν στο κατάλοιπο που παράγεται από την επεξεργασία.
  Ακόμη κατά την λειτουργία τους εκλύουν δυσάρεστες οσμές.
  • Τα Ελληνικά Αστικά στερεά απόβλητα – απορρίμματα είναι ανάμικτα με επικίνδυνα απόβλητα (σφάγια, βαρέα μέταλλα κλπ) και με τοξικά απόβλητα (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, χρώματα κλπ), λόγω της ανύπαρκτης στην πράξη διαλογής στην πηγή και δεν είναι εφικτή η διαχείριση τους από τις παλαιές – αποσυρόμενες τεχνολογίες.
  • Τα κατάλοιπα, τέφρα και κόμποστ που παράγονται από την επεξεργασία των πεπαλαιωμένων μεθόδων, εμπεριέχουν επικίνδυνες και τοξικές ύλες, γιατί τα απόβλητα που εισήχθηκαν στην μονάδα επεξεργασίας εμπεριέχουν
  επικίνδυνες και τοξικές ύλες, βαρέα μέταλλα κλπ που οι πεπαλαιωμένες μέθοδοι δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και μένουν στα κατάλοιπα.
  Άρα το κατάλοιπο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, που πολλές φορές το κόστος είναι εφάμιλλο με το κόστος της κατασκευής της κύριας μονάδας.
  Για αυτό και σε τέτοιες μονάδες παλαιού τύπου δεν επεξηγείται επακριβώς και εγγυημένα ο τρόπος διαχείρισης του καταλοίπου και η νεφελώδης αυτή αντιμετώπιση έχει σαν αποτέλεσμα το κατάλοιπο αυτό να μολύνει και να ρυπαίνει όπου εναποτεθεί περισσότερο από ότι τα πρωτογενή απόβλητα – απορρίμματα..
  • Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι παλαιάς τεχνολογίας και με μεγάλα λειτουργικά ετήσια έξοδα, που θα κληθεί για μία ακόμα φορά να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος είτε απευθείας είτε ως αμοιβή εισόδου (gate fee) μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Οι νέες σύγχρονες τεχνολογίες βελτιώσανε όλες τις ατέλειες και έλυσαν όλα τα περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα που είχαν οι παλαιές τεχνολογίες, όπως ενδεικτικά αναφέραμε ανωτέρω.
  Το σύνολο των κρατών της Ε.U. που διαχειρίζονται τα απόβλητα τους, εδώ και μία τριακονταετία, με μονάδες που χρησιμοποιούν τις παλαιές μεθόδους, άρχισαν σταδιακά να τις αλλάζουν με μονάδες νέας τεχνολογίας.
  Οι σύγχρονες τεχνολογικά μονάδες έχουν λύσει σχεδόν στο σύνολο τους, όλες τις ατέλειες και δυσλειτουργίες που είχαν οι απερχόμενες μονάδες παλαιάς τεχνολογίας, με γνώμονα :
   Τον απόλυτο σεβασμό στο Περιβάλλον, με μηδενική ρύπανση, μόλυνση και μηδενική έκλυση οσμών.
   Την παραγωγή από την επεξεργασία προϊόντος και όχι κατάλοιπου αποφεύγοντας τις ολέθριες συνέπειες που έχει το κατάλοιπο, αν δεν το διαχειριστούμε και αυτό καταλλήλως.
   Την μεγάλη μείωση του όστους κατασκευής και του κόστους της ετήσιας λειτουργίας.
  Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι Περιβαλλοντικά και Οικονομικά και συνοπτικά αναλύονται κατωτέρω :
  • Δεν επιβαρύνουν το ήδη βεβαρυμμένο Περιβάλλον της Ελλάδας, γιατί δεν εκλύουν αέρια (δεν είναι Καύση, Πυρόλυση) και για αυτό δεν εκλύουν διοξίνες, φουράνια, και λοιπά επικίνδυνα αέρια.

  • Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρισθούν με απόλυτη επιτυχία :

   Τα αστικά στερεά απόβλητα – απορρίμματα, με παραγωγή ενέργειας και τελικού αδρανούς Προϊόντος καταχωρημένου στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση προϊόντος (commodity code).
   Όλων των ειδών τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και να διασπάσουν όλες τις τοξικές χημικές ενώσεις.
   Την ανάκτηση και να αδρανοποίηση των βαρέων μετάλλων και έτσι η εμπορική εκμετάλλευσης των να είναι εφικτή.
   Την αδρανοποίηση όλης της απομένουσας μάζας της επεξεργασμένης ύλης, μετατρέποντάς τη σε ένα υαλώδες υλικό το οποίο αποτελεί Προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση προϊόντος (commodity code).

  • Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλοιπο και είναι απολύτως ασφαλές και αδρανές ώστε να μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, στην οδοποιία και για διακοσμητικές ακόμη χρήσεις ή και να εναποτεθεί σε ΧΥΤΥ λόγω της αδρανούς υφής του.

  • Επίσης, ο άνθρακας που εμπεριέχεται στη μάζα των αποβλήτων -απορριμμάτων αποσπάται πλήρως από τις ενώσεις του, ορισμένες εν των οποίων είναι άκρως τοξικές και αξιοποιείται πλήρως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ίχνος εκπομπής τοξικών αερίων (διοξίνες, φουράνια) στην ατμόσφαιρα.

  • Την λυματολάσπη, που στην Ελλάδα περιέχει τοξικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα λόγω του κυκλώματος αποχέτευσης που αναμιγνύει αστικά και βιομηχανικά λύματα. Η λυματολάσπη μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο προϊόν, ηλεκτρική ενέργεια και υπάρχει και η δυνατότητα ανάκτησης και εμπορίας των μετάλλων που εμπεριέχει. Λύνεται έτσι μία μακροχρόνια πληγή η οποία μαστίζει τη χώρα μας και ιδιαίτερα το λεκανοπέδιο της Αθήνας και τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις και η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η άκρως τοξική και επικίνδυνη λυματολάσπη εναποτίθεται στις χωματερές ή ΧΥΤΑ αποξεραμένη ή μη, με τεράστια έξοδα και ολέθριες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία.

  • Τέλος, οι νέες τεχνολογίες είναι πολύ φθηνότερες από τις πεπαλαιωμένες και κατασκευαστικά αλλά ιδίως όσον αφορά τα λειτουργικά τους έξοδα, αφού εξαιτίας των προηγμένων τεχνικών τους δεν απαιτούν πανάκριβες και εξειδικευμένες διατάξεις καθαρισμού καυσαερίων που εκτοξεύουν τα λειτουργικά κόστη. Επίσης, παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι κατάλοιπα τα οποία χρειάζονται περεταίρω, ακόμη πιο ακριβή επεξεργασία, για να αδρανοποιηθούν.

 • Ελπίζω βέβαια αυτό να ισχύει και για τα Νοσοκομειακά απόβλητα, τα Δημοτικά Απόβλητα, Τα Κοινοτικά Απόβλητα (made in EU).
  Το τελευταίο, είναι 100 φορές πάνω από ότι φαντάζεστε.

  Πώς σας φάνηκε;

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ. 407/80-90 η ότι άλλο θέλετε)
  Και μπλα..μπλα…μπλα…

 • Κατεβαίνω λοιπόν στο επίπεδό σας και δηλώνω (Ακαδημαϊκός γαρ…).

  Άντε ρε παιδιά από εδώ, γιατί αν πω αυτά που πρέπει θα μας πιάσει η λογοκρισία.

  Ο «ρυπαίνων τη γλυτώνει» σε αφορολόγητα νησιά με καταθέσεις που συντηρούν γενεές 14.

  Σε ποια από τις «πολιτισμένες» χώρες που θέλουμε να μοιάσουμε πλήρωσε ο «ρυπαίνων»; Πόλεμος στο Ιράκ με ψεύτικες αποδείξεις έγινε και δεν πλήρωσε κανένας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα τον κάνουν να πληρώσει;

  Άντε κλάψτε για κανένα επίδομα σωστής τοποθέτησης μελάνης στο στυλό καλύτερα. Άντε μπράβο.

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων