Άρθρο 36 (άρθρο 36 της Οδηγίας) Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις

Ι. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων.

ΙΙ. Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις ως ακολούθως:

Α) Ποινικές κυρώσεις

1. Με φυλάκιση τριών μηνών έως δύο έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος:

α) προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη κατά τη διαχείριση αποβλήτων που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων νομοθετικών ρυθμίσεων (διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας),

β) ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότηση των εκδιδομένων νομοθετικών ρυθμίσεων, άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβαθμίζει το περιβάλλον.

2. Σε περίπτωση τέλεσης των εγκλημάτων της παρ. Α1 της ενότητας Α της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ένα έτος.

3. Ειδικότερα όσον αφορά στα εγκλήματα της παρ. Α1 της ενότητας Α της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου, αν από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά τη διαχείριση αποβλήτων δημιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.

4. Αν η ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων νομικού προσώπου, το δικαστήριο κηρύσσει αστικώς υπεύθυνο εξ ολοκλήρου για την καταβολή της χρηματικής ποινής και το νομικό πρόσωπο.

5. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι ανωνύμων εταιρειών, οι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου συνεταιρισμών, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων. Για κάθε πράξη ή παράλειψη του νομικού προσώπου, που εμπίπτει στην παράγραφο Α1 της ενότητας Α της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου, τα πρόσωπα αυτά τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου και την αστική ευθύνη του νομικού προσώπου, εφόσον από πρόθεση ή από αμέλεια δεν τήρησαν την ιδιαίτερη νομική τους υποχρέωση να μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.

6. Αν ο δράστης των παραβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο Α1 της ενότητας Α της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου οικειοθελώς και πριν εξεταστεί για την πράξη του από την αρχή περιορίσει ουσιωδώς τη ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ή με έγκαιρη αναγγελία του προς την αρχή συντελέσει αποτελεσματικά στην ουσιώδη μείωση των συνεπειών, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλει ποινή μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ποινικού κώδικα ή να τον απαλλάξει από κάθε ποινή.

7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος άρθρου αυτού ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίστανται και το Δημόσιο, οι Δήμοι στην περιφέρεια των οποίων τελέστηκε το έγκλημα και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημιά, με αίτημα την αποκατάσταση των πραγμάτων στο μέτρο που είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.

Β) Αστική ευθύνη

Οποιοσδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τη διαχείριση αποβλήτων ευθύνεται σε αποζημίωση, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανώτερη βία ή ότι προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως.

Γ) Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων νομοθετικών ρυθμίσεων (διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας), ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πενήντα (50) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ύστερα από εισήγηση είτε των, κατά την παραγρ. 2 του άρθρου 34, υπηρεσιών είτε των, κατά την παραγρ. 6 του άρθρου 34, Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, ως εξής:

α. από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το πρόστιμο που προτείνεται ανέρχεται έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,

β. από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον το πρόστιμο που προτείνεται κυμαίνεται από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

γ. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον το πρόστιμο που προτείνεται υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Η αρμοδιότητα των α, β, και γ για την επιβολή προστίμων μπορεί να μεταβιβάζεται με εντολή και στους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας ή στον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.

2. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τη διαχείριση αποβλήτων, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της, μέχρι ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθμιση. Μπορεί επίσης να επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή αν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση οικείου Περιφερειάρχη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, και, ιδίως, σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά τη διαχείριση αποβλήτων, υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από κοινού με τον τυχόν συναρμόδιο Υπουργό, δικαιούται να επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης.

Η παράβαση διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση με την οποία και καταλογίζεται το πρόστιμο.

Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση αυτή, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα λάβει αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

3. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της Γ’ ενότητας της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου, αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του, μέσα σε 5 μέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου για 5 μέρες.

4. Όπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται, ως διοικητική κύρωση, η διακοπή λειτουργίας δραστηριότητας, έργου ή επιχείρησης από περιφερειακές υπηρεσίες, αυτές διατηρούν την αρμοδιότητα αυτή.

Οι σχετικές αποφάσεις τους λαμβάνονται ομοίως είτε ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο είτε ύστερα από εισήγηση μιας από τις προαναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής υπηρεσίες.

IIΙ. Οι προαναφερόμενες στην παράγραφο IΙ, ενότητες Α, Β και Γ, κυρώσεις επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και στο Π. Δ/γμα 148/2009 (ΦΕΚ Α, 190) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

IV. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την προηγούμενη παράγραφο IΙ χαρακτηρίζονται ως «Πράσινοι Πόροι» και εισπράττονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τον νόμο 3889/2010 (ΦΕΚ Α, 182).

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταγραφής των Πρασίνων Πόρων, συστηματοποίησης και ταξινόμησης τους ανάλογα με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους έχουν προβλεφθεί, ο προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες σχετικές διατάξεις, ο τρόπος τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

V. Με νομοθετικές ρυθμίσεις είναι δυνατό να καθορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης ειδικότερων θεμάτων κατά τη διαχείριση των αποβλήτων και κάθε αναγκαία πρόσθετη λεπτομέρεια, σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.

VI. Σε περίπτωση δήλωσης αναληθών στοιχείων από το μελετητή, σχετικά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 23, 25 του παρόντος νόμου, αυτός παραπέμπεται στα πειθαρχικά συμβούλια των επαγγελματικών επιμελητηρίων και στην αρμόδια για τη χορήγηση μελετητικού πτυχίου υπηρεσία για την επιβολή κυρώσεων.

 • Η παράγραφος 2 του άρθρου της Οδηγίας που έχει απαλειφθεί οριζει οτι

  2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

  αρα ολο το άρθρο υπόκειται σε αυτο το ρεαλιστικό πλαίσιο

 • 13 Απριλίου 2011, 19:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Συμφωνούμε με όλα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 36. Όμως, όποιος ρυπαίνει ασύστολα και κατ’ επανάληψη δηλαδή , όταν η παράβαση είναι διαρκής, συνεχής και κατ’ εξακολούθηση, ο παραβάτης είναι πλέον εγκληματίας περιβάλλοντος και πρέπει να δικάζεται για κακούργημα και όχι για πλημμέλημα όπως γίνεται σήμερα.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:03 | Β. Τσάδαρη

  §ΙΙ.Γ.2.
  Να αντικατασταθεί η φράση «…επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της,…» με τη φράση «…επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της δραστηριότητας που την προκαλεί,…».

 • Παράγραφος 4(VI). «Σε περίπτωση δήλωσης αναληθών στοιχείων από το μελετητή, σχετικά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 23, 25 του παρόντος νόμου,…»

  Θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Σε περίπτωση δήλωσης αναληθών στοιχείων με υπαιτιότητα του μελετητή, σχετικά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 23, 25 του παρόντος νόμου,…»

 • 13 Απριλίου 2011, 13:00 | Κ.Φ.

  Παράγραφος II.Γ.1. : Δεν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την επιβολή του ύψους του προστίμου; Επιπλέον, με τι κριτήρια καθορίζονται το κατώτατα όρια για τα πρόστιμα, δεδομένου ότι αφορούν παραβάσεις του Νόμου τις οποίες δεν γνωρίζουμε εκ προοιμίου;

 • 12 Απριλίου 2011, 11:37 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Γενικό σχόλιο: Ιδιαίτερα ευνοϊκές προς τους ρυπαίνοντες ποινικές & διοικητικές κυρώσεις, ερχόμενες μάλιστα σε αντίθεση με πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και Ν. 3621/2007)

  Επισημαίνεται ότι το Άρθρο 28 του Ν. 1650/1986 (Ποινικές κυρώσεις) που καταργείται σύμφωνα με το Άρθρο 41 του σχεδίου νόμου και αντικαθίσταται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 34 και 36 του παρόντος σχεδίου νόμου, τροποποιήθηκε πρόσφατα από το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:
  «Ειδικότερα, όσον αφορά στα εγκλήματα της παραγράφου 1:
  α) αν από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος δημιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Αν επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή θάνατος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η βαριά σωματική βλάβη ή ο θάνατος αφορά έμβρυο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.
  β) αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα μέσα στις περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή.
  γ) αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα μέσα σε παράκτια ζώνη, μικρούς παράκτιους υγρότοπους και αμμώδεις εκτάσεις, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή.»
  *** άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 3937/2011, ΦΕΚ Α 60/31.3.2011.

  Σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3937/2011, προτείνεται η τροποποίηση/συμπλήρωση της §3 της ενότητας Α. Ποινικές Κυρώσεις, του παρόντος σχεδίου νόμου, ως ακολούθως:

  3. Ειδικότερα όσον αφορά στα εγκλήματα του στοιχείου Α1 της ενότητας Α της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου, αν από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά τη διαχείριση αποβλήτων δημιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Αν επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή θάνατος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η βαριά σωματική βλάβη ή ο θάνατος αφορά έμβρυο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή. Αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα μέσα στις περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή. Αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα μέσα σε παράκτια ζώνη, μικρούς παράκτιους υγρότοπους και αμμώδεις εκτάσεις, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή.

  Προτείνεται η προσθήκη στο τέλος της παραγράφου έξι (6): και εφόσον συγχρόνως ισχύει (αποδεδειγμένα) ότι η παράβαση τελέστηκε από αμέλεια. Ήτοι:
  ή να τον απαλλάξει από κάθε ποινή εάν και εφόσον συγχρόνως ισχύει (αποδεδειγμένα) ότι η παράβαση τελέστηκε από αμέλεια.

  Σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3937/2011 (άρθρο 16 παρ.5), προτείνεται η τροποποίηση/συμπλήρωση της §7 ως ακολούθως:

  7.«Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του παρόντος άρθρου, αλλά και κατά της βιοποικιλότητας, του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος εν γένει, ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται το Δημόσιο, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων τελέστηκε το έγκλημα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πανεπιστήμια, άλλοι επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημιά, με αίτημα την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που αυτή είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»

  Στην ενότητα Γ) Διοικητικές κυρώσεις, §1.
  προτείνεται η υιοθέτηση των όσων προβλέπονται στο άρθρο όγδοο παρ.6 Ν.3621/2007, ΦΕΚ Α 279/20.12.2007, όπου ορίζεται ότι:
  «Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄) και ισχύει, τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ».
  Καθώς και η αύξηση του κάτω ορίου.
  Ήτοι:
  ……ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από …….. (…) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

  Στην ενότητα IIΙ. Αναφέρεται: «Οι προαναφερόμενες στην παράγραφο IΙ, ενότητες Α, Β και Γ, κυρώσεις επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και στο Π. Δ/γμα 148/2009 (ΦΕΚ Α, 190) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».»

  Στο Π. Δ/γμα 148/2009, Άρθρο 14, §2 προβλέπεται ότι «…Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και άλλου τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, προσδιορίζεται επακριβώς για κάθε μία ή για κάθε κατηγορία από τις ανωτέρω δραστηριότητες, το χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω υποχρεωτικής υπαγωγής τους στα εν λόγω συστήματα ….»,
  Αποφάσεις οι όποιες εξ’ όσων γνωρίζω δεν έχουν εκδοθεί ακόμη.

 • 11 Απριλίου 2011, 14:21 | Κ.Φ.

  Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο ΙΙ.Γ.4.VI, του συγκεκριμένου άρθρου σύμφωνα με την οποία ο μελετητής παραπέμπετε στα πειθαρχικά συμβούλια των επαγγελματικών επιμελητηρίων σε περίπτωση δήλωσης αναληθών στοιχείων στην περιβαλλοντική μελέτη.
  Είναι φανερό ότι η ευθύνη του μελετητή θα πρέπει να περιορίζεται στο τμήμα που αφορά στο υπολογιστικό κομμάτι της μελέτης (ισοζύγια, υπολογισμούς αποβλήτων κλπ). Και τούτο διότι η μοναδική πηγή των δεδομένων λειτουργίας του έργου που πρόκειται να εγκατασταθεί είναι ό ίδιος ο φορέας (επιχειρηματίας) του έργου. Ως εκ τούτου ο μελετητής δεν δύναται να γνωρίζει ούτε να ελέγξει την ακρίβεια των δεδομένων που του δίνονται για μια δραστηριότητα που δεν λειτουργεί ακόμα. Προφανώς δε, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε αν θα τηρούνται ή όχι από τον φορέα του έργου, οι Περιβαλλοντικοί Όροι που θα τεθούν για το συγκεκριμένο έργο από την εκάστοτε αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.
  Τέλος, είναι εύλογο δεδομένης της θέσπισης ευθυνών του μελετητή και η ανάλογή θέσπιση κατώτατων αμοιβών και για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες θα πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία και τον βαθμό επικινδυνότητας του έργου.

 • Κυρία Υπουργέ

  Παρότι είχα μια μικρή ελπίδα στο πρόσωπό σας, και αυτό κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν προήλθατε από βαθύ κομματικό μηχανισμό, τη χάνω και μου τελειώνουν τα λίγα αισιόδοξα επιχειρήματα στους νεότερους τους οποίους διδάσκω. Προς τιμήν σας είναι επίσης ότι τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια άφηναν υπονοούμενα πολλές φορές στο παρελθόν για εσάς. Τιμή τουλάχιστον στα μάτια μου, αν αυτό μετράει.

  Σε πολλά σχόλια όπως θα έχετε δει έχω χρησιμοποιήσει και χιούμορ, κυρίως ως αυτοάμυνα και για να ανεβάσω λίγο τη διάθεση των ελάχιστων ευαισθητοποιημένων πολιτών που έκαναν έστω τον κόπο να παρακολουθήσουν τη διαβούλευση. Όπως είδατε, τα σχόλιά τους, σε πολλές περιπτώσεις είναι συγκεκριμένα, λογικά και καλοπροαίρετα. Στον ίδιο κόσμο ζούμε άλλωστε οι περισσότεροι, με εξαίρεση μια μικρή ψευτο-ελίτ, απόμακρη και αναίσθητη. Και κυρίως, απάνθρωπη.

  Αυτά που ακολουθούν όμως θα πρέπει να τα λάβετε πολύ σοβαρά υπ ‘όψιν με βάση το θεσμικό σας ρόλο. Επειδή συγκρούεται με το δικό μου και θα πρέπει για το καλό των πολιτών να κερδίσει το καλύτερο. Σε περίπτωση που δε λάβω απάντηση ή δε δω σημαντική διαφοροποίηση του άρθρου, τότε είναι προφανές ότι δεν έχω λόγο να διδάσκω σε Πανεπιστήμιο της Χώρας. Και εννοείται, ότι θα είμαστε αντίπαλοι και θα υπάρχει απάντηση με τόσους τρόπους που τουλάχιστον θα ντρέπονται αυτοί που δε θα έπρεπε να αναφέρονται καν σε ένα νομοσχέδιο που σχετίζεται με τη σχέση μας με τη Φύση.

  Ο βασικός λόγος είναι ότι αναφέρεται στην Παράγραφο 7 το Τ.Ε.Ε. και παρουσιάζεται ως πολιτικώς ενάγων (!!!) για τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά εγκλήματα ή εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής κατ’ επέκταση.
  Δε μου φέρνετε καλύτερα μια λίστα από τα μέλη του Τ.Ε.Ε. που τελούν υπό φυλάκιση για μια σειρά από εγκλήματα όλων των ειδών που έχουν ήδη γίνει; Ποιος έδωσε άδειες για να γίνουν; Ποιος έπαιρνε και έδινε μίζες όλα αυτά τα χρόνια; Μέλη του Τ.Ε.Ε. σε καίριες θέσεις που σχετίζονται άμεσα με τα προηγούμενα έχουν εξεταστεί για μια σειρά από παραβάσεις που είναι εύκολα αντιληπτές από ένα 10 χρονο παιδί;
  Θα μας βγούνε και προστάτες του Περιβάλλοντος στο τέλος. Και ποιοι; Άτομα που ακόμα και τώρα να ρωτήσετε, θα δυσκολευτούν να εξηγήσουν τη διαφορά της «Μόλυνσης» από τη «Ρύπανση». Ο Μηχανικός πληρώνεται και φέρει ευθύνη. Αν δεν πληρώνει για τίποτα, τι σόϊ ευθύνη είναι αυτή; Θυμίζει τύπου «Πολιτική Ευθύνη», δηλαδή τίποτα.
  Δεν ξέρω αν κατάφερα καλά να κουβαλήσω το δυσανάλογο βάρος του Επιστήμονα, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω εγώ στο μυαλό και στην καρδιά μου. Σε καμία περίπτωση όμως δε δέχομαι ούτε ως φορολογούμενος, ούτε ως άνθρωπος, αλλά κυρίως ως εξειδικευμένος επιστήμονας στον έλεγχο και στη διαχείριση των αποβλήτων το θεσμικό ρόλο του Τ.Ε.Ε. σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος και της Ανθρώπινης Ζωής. Ιδιαίτερα δε, ως το ύψιστο όργανο της Πολιτείας ως πολιτικώς ενάγων! Θα ήταν αστείο, αλλά υπάρχουν ανθρώπινες ζωές στη μέση.
  Άλλο η έννοια Μηχανικός, ο καλύτερος φίλος του Επιστήμονα, καθώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, και άλλο το συνδικαλιστικό όργανο των ελάχιστων ψήφων (μερικές εκατοντάδες σε σύνολο 100.000 και πλέον Μηχανικών). Με την αστείρευτη χρηματοδότηση και το πάρτυ που ζούσαν οι εν λόγω κύριοι (θεσμικά) θα έπρεπε να έχουν γίνει ιπτάμενα ξενοδοχεία, όχι μελέτες επί μελετών από άτομα που δεν έχουν πιάσει κατσαβίδι στη ζωή τους και θέλουν να κουβαλούν το βαρύ τίτλο του Μηχανικού. Και αυτοί θα αποφασίσουν τι είναι Περιβαλλοντικό έγκλημα; Ας παίζουν με τους υπολογιστές τους και τα μαθηματικά μοντέλα τους (τα οποία δεν εξηγούν ποτέ τίποτα ουσιαστικό σε σχέση με τη Φύση).
  Και για να μην έχετε αυταπάτες σε σχέση με μικροψυχίες ή επαγγελματικά συμφέροντα, ακόμα και από τον κλάδο μου (Χημικός) να είχατε μόνο το θεσμικό μας όργανο, η ίδια θα ήταν η αντίδρασή μου.
  Για τόσο σημαντικά θέματα (εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής) χρειάζεται συνεργασία και ότι καλύτερο έχει ο καθένας ως κλάδος να δώσει. Άλλο ένα μυαλό, άλλο τέσσερα. Τέσσερα ανώτερα πνεύματα θα κάνουν πολύ μικρότερο λάθος από έναν. Ιδιαίτερα όταν αυτά τα άτομα προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους.
  Σε μια Χώρα σαν τη δικιά μας όμως, έχετε πολλούς λόγους να πιστεύετε σε σημαντικά θεσμικά όργανα; Ακόμα και για περιπτώσεις απατεώνων του Κοινού Ποινικού Δικαίου δεν υπάρχει Δικαιοσύνη, θα υπάρξει σε τέτοια θέματα που συζητάμε εδώ;
  Κοστολογείστε την ανθρώπινη ζωή, γιατί εγώ δεν μπορώ. Και αν δεν μπορείτε, ρωτήστε τους ειδήμονες του Τ.Ε.Ε. Ούτως ή άλλως, φίλοι και γνωστοί τους ήταν οι πραγματικοί υπεύθυνοι.

  Τέλος, ένα μεγάλο μπράβο στις Τράπεζες, που πραγματικά στέκονται υπεύθυνα δίπλα μας, για την καινοτομία και τους Καθηγητές Μηχανικούς που δεν ντράπηκαν αφού έχουν σηκώσει ότι πρόγραμμα υπάρχει να βάλουν υποψηφιότητα με την «αξία» τους για βραβεία των 15.000 και 20.000. Αφενός οι τράπεζες καταξοδεύτηκαν (η εκδήλωση και η διαφήμιση κόστισε περισσότερο από τα βραβεία) και αφετέρου, οι αξιόλογοι ερευνητές προχωράν με ταχύ ρυθμό για την ανάπτυξη της Χώρας. Μια χαρά όλα δηλαδή, έτσι;

  Μακάρι Κα Υπουργέ, η εν λόγω επιστολή να ήταν χιουμοριστική. Μεταφράζω κάποια πράγματα και τα κοινοποιώ. Θα δείτε που. Λυπάμαι, αλλά αν εσείς, και εννοώ εσείς συγκεκριμένα, ως άνθρωπος και ως Υπουργός βάλατε το χέρι σε αυτό το προσβλητικό κείμενο, τότε και εγώ, θα πρέπει για άλλη μια φορά να τηρήσω τους όρκους που έχω δώσει ως Επιστήμονας. Και επειδή δε χρωστάω χάρες, μου είναι πολύ εύκολο. Γιατί αν δε χρωστάς χάρες, πάει να πει ότι ακόμα και να σε προσκάλεσαν στο πάρτυ το απέφυγες. Και κυρίως, πλήρωσες το τίμημα.

  Και μια ανοιχτή πρόκληση στο Τ.Ε.Ε. Εγώ δηλώνω ευθαρσώς, ότι τα ενεργειακά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα λύνονται πολύ πιο εύκολα και ανώδυνα για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο σε σχέση με αυτά που προτείνει η διοίκησή του και προτίθεμαι για οποιοδήποτε σχετικό θέμα να αποδείξω Δημόσια υπό την παρουσία Ειδικών Επιστημόνων, Μηχανικών και απλών πολιτών με μια μέση νοημοσύνη οτιδήποτε λέω ή έχω δημοσιεύσει. Αν η διοίκηση του Τ.Ε.Ε. δηλώνει κάτι αντίστοιχο, ας το κάνουμε δημόσια και με βάση τα δικά της δημοσιεύματα.

  Σε περίπτωση που κάνω λάθος, παραιτούμαι από τη θέση μου. Ελπίζω να υπάρχει τουλάχιστον η αντίστοιχη αντιμετώπιση σε περίπτωση που η διοίκηση του Τ.Ε.Ε. κάνει λάθος. Αν υπάρχει άνθρωπος εκεί μέσα που έχει την ελάχιστη Τιμή και να μετράει ο Λόγος του. Γιατί από αεριτζήδες, γέμισε ο τόπος. Εξάλλου, οι άνθρωποι που υπογράφουν με τις λέξεις με Τιμή και το εννοούν, υπονοούν πράγματα που δεν αγοράζονται. Γιατί οι λέξεις έχουν νόημα όταν τις εννοούμε.
  Μια μικρή συγνώμη από τους αγαπητούς συνομιλητές και συγχαρητήρια που έστω κι έτσι συνδράματε μέχρι τώρα στη διαβούλευση, η οποία στα μάτια μου ήταν μέχρι τώρα μια ύποπτη και ένοχη σιωπή. Που να βλέπατε ποιοι αποφασίζουν και πώς έγιναν αυτό που έγιναν…Κοιτάξτε τον αριθμό των σχολίων για το στοίχημα και συγκρίνετε με την παρούσα διαβούλευση. Απλώς για να καταλάβετε σε ποια Χώρα ζούμε.
  Η συγνώμη μου αναφέρεται στο μακροσκελές κείμενο και για την υπομονή σας. Και φυσικά τις ευχές μου για ότι καλύτερο.

  Με Τιμή

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Διδάκτωρ Χημείας Α.Π.Θ.
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 1 Απριλίου 2011, 09:04 | Verteidiger

  αυτός ο διαχειριστής σας πολύ αργεί να ελέγξει τα σχόλια… Φοβάται μήπως θιχτούν τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που πήραν αποζημιώσεις για συνεδρίες προκειμένου να αντιγράψουν μια οδηγία…;;;; χωρίς να έχουν διαβάσει καθόλου για το ισχύον δίκαιο και τα ζητήματα που γεννά. Αλήθεια θα μου εξηγήσει κάποιος γιατί θεσπίζεται μια ειδική διάταξη ίδια με την γενική του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986, που ήδη ισχύει;;; Για τις οδηγίες 2008/99 και 2009/123 που επίσης πρέπει να μεταγράψετε και έχουν πάλι πρόβλεψη για ποινικές διατάξεις τι θα κάνετε;; γιατί δεν αντιμετωπίζετε συνολικά και σοβαρά το ζήτημα;;;; κρίμα τα λεφτά που δίνουμε για νομοπαρασκευαστικές….

 • 30 Μαρτίου 2011, 17:32 | Verteidiger

  Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς… για μια ακόμη φορά δεν ασχολήθηκε κανείς σοβαρά με την ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη ισχύουν τρεις νόμοι με ποινικές διατάξεις με επάλληλα πεδία εφαρμογής (ν.1650/1986, ν. 743/1977 και ν. 3199/2003) και προσθέτετε και τέταρτο, τη στιγμή που η νομολογία σε αυτά τα ζητήματα πελαγοδρομεί. Και επιμένετε σε αυτό το έκτρωμα που υπάρχει στο άρθρο 28 §5 του ν. 1650/1986. Να κάτσετε να διαβάσετε ποινικό δίκαιο, αλλιώς να μην ασχολείστε…