Άρθρο 6 (άρθρο 6 της Οδηγίας) Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων

1. Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, εάν έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς,

β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνονται προς την κειμένη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Εφόσον απαιτείται, τα κριτήρια περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τους ρύπους και συνεκτιμούν ενδεχόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου.

2. Τα μέτρα, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος νόμου δια της συμπληρώσεώς του, τα οποία αφορούν στον καθορισμό των κριτηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ορίζουν τον τύπο αποβλήτων, επί των οποίων ισχύουν τα κριτήρια αυτά, θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 39, παράγραφος 2 και τίθενται αυτομάτως σε ισχύ. Τα ειδικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον για τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, τα ελαστικά επίσωτρα και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.

3. Τα απόβλητα, τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, παύουν επίσης να αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς της ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται στο Ν. 2939/2001 όπως ισχύει και στις κατά περίπτωση κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας όσον αφορά την ανακύκλωση ή την ανάκτηση.

4. Εάν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια σε κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ορίζεται, κατά περίπτωση, εάν ένα συγκεκριμένο απόβλητο έχει αποχαρακτηρισθεί βάσει της εφαρμοστέας νομολογίας. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών», όπου απαιτείται από την προαναφερόμενη οδηγία.

 • 1.δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. will not lead to overall adverse environmental or human health impacts

  Και παλι έχουμε παράλειψη του overall – είναι ομως απαραίτητο. Όμως εδώ μπορεί να γραφτεί η έκφραση επιπτώσεις μιας και το πρωτότυπο μιλάει για adverse ….impacts

  Το 3. του άρθρου της Οδηγίας έχει ως εξής : Τα απόβλητα τα οποία παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, παύουν επίσης να αποτελούν απόβλητα και για τους σκοπούς των στοχων ( targets ) της ανάκτησης και ανακύκλωσης που αναφέρονται στις οδηγίες 94/62/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ και σε άλλες όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας όσον αφορά την ανακύκλωση ή την ανάκτηση.

  Εδώ έχουμε άλλη παράλειψη των στόχων αυτή τη φορά. Επιπροσθέτως στο προτεινόμενο άρθρο αναφερεται μονο ο Ν 2939 του 2001 και οχι οι Οδηγίες και οι αλλες σχετικές κοινοτικές νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο άρθρο, είναι μεταγενέστερες του 2939 και επηρεάζονται οσον αφορά τους στόχους τους …

 • 13 Απριλίου 2011, 22:46 | Αλεξάνδρα Καρποδίνη

  6.2. Αντίστοιχες παρατηρήσεις με το 5.1. Επισημαίνεται επίσης ότι ο αναφερόμενος κατάλογος αποβλήτων προς εξέταση αφορά τις προτεραιότητες του έργου που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της για το σκραπ μετάλλου, έχει δε, πολύ πρόσφατα, δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

  6.4 Ο όρος «taking into account the applicable case law» δεν έχει αποδοθεί σωστά. Πλησιέστερα στο αγγλικό κείμενο είναι η φράση «λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμοστέα νομολογία». Δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για την εθνική ή την νομολογία της ΕΕ, αλλά μάλλον πρόκειται για την δεύτερη, διότι κανονικά τα ελληνικά δικαστήρια, εφόσον τους παραπεμφθεί μια τέτοια υπόθεση, οφείλουν να απευθύνουν προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΚ. Το θέμα είναι καθαρά νομικό και ενδεχομένως να έχει διευκρινιστεί κατά την σχετική επιτροπολογία. Δεν έχω υπόψη μου την απάντηση, αλλά , αλλά ο Νόμος θα έπρεπε να είναι σαφέστερος ως προς το σημείο αυτό, ορίζοντας την διαδικασία που απαιτείται για την υλοποίηση της ρύθμισης αυτής (πχ χρειάζεται στην περίπτωση αυτή εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, διαβούλευση με ομάδες συμφερόντων κλπ ;).

 • 13 Απριλίου 2011, 19:06 | Στέφανος Λεων. Κουνιάδος Νομικός

  Στο άρθρο 6 του Σ/Ν περιλαμβάνονται τα δύο είδη των Αστικών αποβλήτων που περιέγραψα στο άρθρο 1. Δηλαδή, τα ΟΡΓΑΝΙΚΑ ή ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ή ΖΥΜΩΣΙΜΑ και Οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που
  πληρούν τις προϋποθέσεις για να ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. Υπό την προϋπόθεση της «ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ».
  Αυτό είναι ΝΟΜΙΚΗ υποχρέωση του ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει με τη θεσμοθέτηση της μεθόδου «ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» για τα ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
  δηλ.

  Α.Τα ΟΡΓΑΝΙΚΑ ή ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ή ΖΥΜΩΣΙΜΑ και
  Β. Οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Αυτές και οι δύο κατηγορίες και κυρίως η πρώτη, ως εκ της φύσεως της πληρεί και τις τέσσερις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής:
  ήτοι
  α) η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς,

  β) υπάρχει αγορά ή ζήτηση για τη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο,

  γ) η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και συμμορφώνονται προς την κειμένη νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα, και

  δ) η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν πρόκειται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

  Το ίδιο και για τη δεύτερη κατηγορία των ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

  Ετσι λοιπόν αποφεύγουμε και τις ΚΑΥΣΕΙΣ,τις ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ, ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΟΓΕΣ, ΤΙΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ,
  ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ και έχουμε για ολόκληρη την επικράτεια:
  Α. Από τα 5 εκατομμύρια αστικά απορρίμματα:
  Κομπόστ 500.000 τόνους από 2,5 εκατομμύρια τόνους οργανικά για τη βελτίωση των εδαφών μας.
  Β, 1.750.000 τόνους πλαστικά, χαρτιά, αλουμίνια, μέταλλα για παραγωγή άλλων χρήσικων υλικών !!! και
  Γ. ΜΟΛΙΣ 750.000 τόνους άχρηστα ή βρώμικα για τους ΧΥΤΥ που κι από αυτά κάτι άλλο μπορεί να βγάλουμε.

  Μη μιλάτε για Εργαοστάσια καύσης μέσα στη Βιέννη ή την Κοπεγχάγη.
  Μετρήσατε τις διοξίνες και τα φουράνια που εκπέμπουν και που είναι τις ίδιας τάξης επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου και των άλλων ζώων όπως το ΠΛΟΥΤΩΝΙΟ; !

  Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούμε τέτοιες λύσεις γιατί είναι αντίθετες με ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ της Ε.Ε και ιδικώτερα με την αρχή ότι η «Η Ε.Ε είναι η Κοινωνία της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» !!

  Η καύση για την παραγωγή ενέργειας είναι το τελευταίο στάδιο της πυραμίδας πριν από τη Διάθεση.
  Αλλά:

  Τί θα κάψουμε;

  Τα οργανικά; Που περιέχουν πατατόφλουδες, πεπονόφλουδες, καρπουζόφλουδες, χορτάρια και κάθε είδους χρήσιμο υλικό που συμβάλλει στην τροφή μας; Αυτά γίνονται κομπόστ !!
  Τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες; Που είναι χαρτιά, γυαλί, πλαστικό (διοξίνες) και μέταλλα; Αυτά παράγουν άλλα χρήσιμα υλικά – είναι πρώτες ύλες !!

  Θα κάψουμε λοιπόν τα ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ !!!
  Που περιέχουν παστικά και χαρτιά και θα εισπράξουν αυτοί που θα τα κάψουν και το ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ της σημερινής τιμής της ΚΙΛΟΒΒΑΤΩΡΑΣ επειδή το κράτος έχει χαρακτηρίσει το RDF και το SRF Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για να ενθυλακώσουν τις επιδοτήσεις !!

  Ε. Οχι δεν θα τα κάψουμε !!!
  Θα τα Κομποστοποιήσουμε και θα τα μετατρέψουμε τα υπόλοιπα σε χρήσιμα υλικά.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:37 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης

  Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
  2. Τα μέτρα, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος νόμου διά της συμπληρώσεώς του, τα οποία αφορούν στον καθορισμό των κριτηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ορίζουν τον τύπο αποβλήτων, επί των οποίων ισχύουν τα κριτήρια αυτά, θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 39, παράγραφος 2 και τίθενται αυτομάτως σε ισχύ. Τα ειδικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον για τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, τα ελαστικά επίσωστρα και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.

  Προτείνουμε την διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφο 2 ως εξής:

  2. Τα ειδικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον για τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, τα ελαστικά επίσωτρα και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.

  Διατυπώνοντας το άρθρο 6 παράγραφος 2 ως ανωτέρω για τους εξής λόγους:
  Θεωρούμε ότι το τμήμα της παραγράφου που προτείνουμε να αφαιρεθεί είναι δυσνόητο και πιθανώς να γίνει αφετηρία για αντικρουόμενες ερμηνείες.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:28 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Ο αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια και για συγκεκριμένους σκοπούς, βάσει νομοθεσίας.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 16:32 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ

  Και σε αυτό το άρθρο θα έπρεπε να μπει μια εξήγηση για τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων που συνήθως τα αναμιγνύουν με λίγο ασβέστη ή τα αφήνουν στον ήλιο για μερικές εβδομάδες και μετά τα βαφτίζουν ακίνδυνα!

 • 3 Απριλίου 2011, 15:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Δεν είναι κατανοητή η έκφραση «τα ελαστικά επίσωτρα» στο τέλος της παραγράφου 2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια καλύτερη και άμεσα κατανοητή έκφραση ή θα πρέπει να οριστεί η λέξη-έννοια «επίσωτρα»

 • 1 Απριλίου 2011, 08:27 | MARIA KONSTANTINIDOU

  Στο άρθρο 6 στην παράγραφο 2, να προστεθούν στο υλικά που υπόκεινται σε κριτήρια αποχαρακτηρισμού επιπλέον ο σίδηρος και τα πλαστικά. Για τα υλικά αυτά, τα οποία παύουν να χαρακτηρίζονται ως απόβλητα να μην απαιτείται άδεια εξαγωγής ή εισαγωγής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1013/2006, δεδομένου ότι αφορούν περισσότερο προϊόντα παρά απόβλητα.