Άρθρο 26 (άρθρο 26 της Οδηγίας) Καταχώριση

1. Καθιερώνεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ ή e-ΠΕΡ) ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

2. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής των δεδομένων που αφορούν στα απόβλητα, από τη πρώτη στιγμή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας εγκατάστασης, μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων της.

3. Ειδικότερα, με την υποβολή της ΜΠΕ στο σύστημα, δημιουργείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο της εγκατάστασης, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα πλήρη στοιχεία για τα απόβλητα της. Μετά την έναρξη λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης, τηρούνται πλήρη στοιχεία για όλα τα παραγόμενα ή διαχειριζόμενα απόβλητα.

4. Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας μιας εγκατάστασης αποτελεί η καταχώρησή της στο ηλεκτρονικό μητρώο εγκαταστάσεων του ΕΔΠΠ.

5. Στο σύστημα καταχωρούνται και όσες δραστηριότητες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, έχουν όμως σχέση με την παραγωγή και την διαχείριση των αποβλήτων, όπως:

α) οι φορείς διαχείρισης ή οι επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, και

β) οι έμποροι και οι μεσίτες.

6. Το σύστημα, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα της πλήρους παρακολούθησης της πορείας όλων των αποβλήτων, από τη θέση παραγωγής τους μέχρι την ασφαλή τελική τους διάθεση ή την αξιοποίηση τους ανά είδος αποβλήτου (κωδικός ΕΚΑ) και με αναφορά ποσοτήτων. Επίσης δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων (εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οι οποίες παράγουν απόβλητα, συλλέκτες και μεταφορείς αποβλήτων, μεταπράτες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, ανάκτησης, τελικής διάθεσης).

7. Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα διαχείρισης των ελέγχων, που μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, με πλήρη ιστορικότητα ανά εγκατάσταση.

8. Με τη λειτουργία του συστήματος εισάγονται, μέσω διαδικτύου, από τους υπόχρεους, οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγών Αποβλήτων, για όλα τα είδη των αποβλήτων, και, στη συνέχεια, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υποβληθέντων στοιχείων για κάθε εγκατάσταση.

9. Το σύστημα αποτελείται από εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων και Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τα βασικά θεματικά αντικείμενα του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων είναι και η διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης διαθέτει οριζόντιες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός ενημέρωσης για τη Σύμβαση του Aarhus, ο μηχανισμός επικοινωνίας των εθνικών φορέων ΕΙΟΝΕΤ, ο μηχανισμός δημιουργίας και διαχείρισης αναφορών και το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

10. Τα επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας που περιλαμβάνονται στο σύστημα είναι επαρκή ώστε, μέσω ενός συνόλου ερωτημάτων, να μπορεί να χαρτογραφηφεί πλήρως το δίκτυο διαχείρισης αποβλήτων, ανά Περιφέρεια, και Δήμο ή ανά Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) καθώς και ανά είδος αποβλήτου.

11. Το περιεχόμενο του συστήματος είναι δυνατό να διατίθεται επιλεκτικά και στο διαδίκτυο, μέσω αντίστοιχων εφαρμογών ανά θεματικό αντικείμενο, που θα επιτρέπουν την αναζήτηση στοιχείων με κριτήρια ή με γεωγραφικό προσδιορισμό.

12. Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ ρυθμίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού συστήματος.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:28 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Είναι ιδιαίτερης αξίας θέμα να καταχωρούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης τα πάντα, όσα αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, από ΜΠΕ – αδειοδοτήσεις καθώς και ποιοι παίρνουν τις άδειες.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:55 | Β. Τσάδαρη

  §12
  Η προβλεπόμενη ΚΥΑ στην οποία καθορίζονται τα περί λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, να εκδοθεί εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του υπόψη σχεδίου νόμου.

 • Άρθρο 26.
  Η δημιουργία μέσω του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί θετικό στοιχείο. Στα πλαίσια της παρακολούθησης των στοιχείων αυτών, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τα διαχειριζόμενα από αυτά απόβλητα.

  Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
  Σ.Ε.Δ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 • 12 Απριλίου 2011, 10:49 | Αθηνά Μπούρκα

  Παρόλο που το ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων είναι σημαντική πρωτοβουλία, το άρθρο αυτό χρειάζεται βελτίωση. Τα σχόλια είναι αντίστοιχα με αυτά του Άρθρου 25.
  – Το ότι δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο της εγκατάστασης με την υποβολή της ΜΠΕ, δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση θα αποστέλλει ετήσιες εκθέσεις παραγωγού. Άλλωστε και σήμερα υπάρχει ανάλογη εγκύκλιος που την αγνοούν οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να προστεθεί όρος, ότι για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων μίας εγκατάστασης θα πρέπει η επιχείρηση να έχει καταχωρήσει τις απαιτούμενες ετήσιες εκθέσεις στο ΕΔΠΠ.
  – Επίσης, κατ ’αντιστοιχία με το αρθρο 25, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους ΦοΔΣΑ που συλλέγουν και διαχειρίζονται αστικά απόβλητα καθώς και για τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 • 1 Απριλίου 2011, 08:03 | MARIA KONSTANTINIDOU

  Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων να αντικαταστήσει το υπάρχον μητρώο επικινδύνων και μη-επικινδύνων του ΥΠΕΚΑ και να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, επικινδύνων και μη.