Άρθρο 24 (άρθρο 24 και 25 της Οδηγίας) Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης

Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης των παραγράφων 1 και 10 του άρθρου 23.

 • Άρθρο 24 της Οδηγίας

  Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης

  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν οργανισμούς ή επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 23, παράγραφος 1, για τις ακόλουθες εργασίες:

  α) διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής, ή

  β) ανάκτηση αποβλήτων.

  δικο μας

  Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης των παραγράφων 1 και 10 του άρθρου 23.

  Γιατι οχι δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις γενικώς ?

  Η Οδηγία όμως θεσπίζει όρους για τις εξαιρέσεις που καλό είναι να παραθέσουμε. Ολο και κάποιος θα ζητήσει εξαίρεση βάσει της Οδηγίας και ας μην υπάρχει το άρθρο στα καθ’ ημας… Σε δουλειά να βρισκόμαστε …

  Άρθρο 25

  Όροι για τις εξαιρέσεις

  1. Εάν κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί να επιτρέψει εξαιρέσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24, θεσπίζει, για κάθε τύπο δραστηριότητας, γενικούς κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να καλύπτονται από εξαίρεση και τη μέθοδο της επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται.

  Οι κανόνες αυτοί καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13. Στην περίπτωση των εργασιών διάθεσης του άρθρου 24, στοιχείο α), οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

  2. Επιπλέον των γενικών κανόνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη θέτουν ειδικούς όρους για τις εξαιρέσεις που αφορούν επικίνδυνα απόβλητα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τύπους δραστηριοτήτων, καθώς και οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις διάφορες μορφές ανάκτησης και, ανάλογα με την περίπτωση, οριακές τιμές για τις περιεχόμενες στα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών.

  3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους γενικούς κανόνες που θεσπίζουν βάσει των παραγράφων 1 και 2.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:45 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Καμία εξαίρεση από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, πολύ δε περισσότερο όσον αφορά διαχείριση αποβλήτων.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:58 | Β. Τσάδαρη

  Να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις αδειοδότησης οι ακόλουθες περιπτώσεις, όπως περιγράφονται και στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ:

  «Εξαιρούνται οργανισμοί ή επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 23, παράγραφος 1, για τις ακόλουθες εργασίες:

  α) διάθεση των δικών τους μη-επικίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής, ή
  β) ανάκτηση αποβλήτων.»

  Αιτιολόγηση: Να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη.