Άρθρο 40:

1. Τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων αν:
α) Εν γνώσει τους παρέχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή;;; στοιχεία ή γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν στην οικονομική κατάσταση των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς αυτών.
γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση του ελέγχου ή της εποπτείας.
2. Τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή εκείνοι που διενεργούν διαχειριστικό έλεγχο αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν ή αρνούνται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων και περιήλθαν σε γνώση τους από την εποπτεία ή τον έλεγχο που διενήργησαν σε αυτές.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ψήφου ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων και αντιπροσώπων των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
5. Με τις ποινές της προηγουμένης παραγράφου τιμωρούνται τα μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, ή τα μέλη των επιτροπών που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή οι εκκαθαριστές, για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.