Άρθρο 05: Μέλη

1. Μέλη δασικού συνεταιρισμού εργασίας μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δασεργάτη, η δε μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εντός της περιφέρειας του ΔΑΣΕ. Ως δασεργάτης νοείται το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται αυτοπροσώπως στις δασικές εργασίες του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
2. Η ιδιότητα του δασεργάτη:
α) Για τα φυσικά πρόσωπα που ήδη απασχολούνται στις δασικές εργασίες αποδεικνύεται από τα ένσημα του ΙΚΑ και βεβαιώνεται από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό στην οικεία Διεύθυνση Δασών του Νομού.
β) Αποκτάται για πρώτη φορά (νεοεισερχόμενος/η στο επάγγελμα) μετά από θεωρητική εκπαίδευση στη Διεύθυνση Δασών και πρακτική με ευθύνη δασικού συνεταιρισμού εργασίας -σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής του- στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. Βεβαιώνεται ομοίως από την επιτροπή της παρ. 2α.
Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται δόκιμα μέλη του συνεταιρισμού που τους εκπαιδεύει κατά τον χρόνο εκπαίδευσης τους και μετά την ολοκλήρωση αυτής με την απόκτηση της ιδιότητας του δασεργάτη γίνονται τακτικά μέλη του συνεταιρισμού εφόσον το επιθυμούν. Το Καταστατικό του συνεταιρισμού καθορίζει υποχρεωτικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δοκίμων μελών.
γ) Αποδεικνύεται με ταυτότητα που εκδίδεται στο όνομα του δασεργάτη και την οποία φέρει υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας δασεργάτη της παρ. 2 α και β και ορίζεται η σχετική διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης της ταυτότητας της παρ. 2γ, καθώς και της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής της παρ. 2α του παρόντος.
3. Κάθε δασεργάτης έχει δικαίωμα να είναι μέλος σε έναν μόνο Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 12:43 | Μπατσακούτσας Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού Πηλίου Ευβοίας

  Προτείνουμε ότι για να μπορεί να αποδιχθεί η ιδιότητα του Δασεργάτη να χρείαζεται 50 ένσημα. Επίσης, στο άρθρο αυτό, αναφέρεται ότι «η μόνιμη κατοικία του δασεργάτη θα πρέπει να είναι εντος της περιφερειας του Δ.Α.Σ.Ε.». Δηλαδή περιφέρεια εννοείται ο διευρυμένος Δήμος ή το τοπικό δημοτικο διαμέρισμα που έχει έδρα ο Δ.Α.Σ.Ε.;

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:28 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 05: Μέλη
  1. Μέλη δασικού συνεταιρισμού εργασίας μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δασεργάτη, η δε κατοικία τους βρίσκεται εντός της περιφέρειας του ΔΑΣΕ. Ως δασεργάτης νοείται το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται αυτοπροσώπως σε στις δασικές εργασίες και εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του Νόμου και καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.
  2. Η ιδιότητα του δασεργάτη:
  α) Για τα φυσικά πρόσωπα που ήδη απασχολούνται στις δασικές εργασίες αποδεικνύεται από τα ένσημα του ΙΚΑ και βεβαιώνεται από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό στην οικεία Διεύθυνση Δασών του Νομού.
  β) Αποκτάται για πρώτη φορά (νεοεισερχόμενος/η στο επάγγελμα) μετά από θεωρητική εκπαίδευση στη Διεύθυνση Δασών και πρακτική με ευθύνη δασικού συνεταιρισμού εργασίας -σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής του- στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία του υποψηφίου. Βεβαιώνεται ομοίως από την επιτροπή της παρ. 2α.
  Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται δόκιμα μέλη του συνεταιρισμού που τους εκπαιδεύει κατά τον χρόνο εκπαίδευσης τους και μετά την ολοκλήρωση αυτής αποκτούν την ιδιότητα του δασεργάτη. Το Καταστατικό του συνεταιρισμού καθορίζει υποχρεωτικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δοκίμων μελών.
  γ) Αποδεικνύεται με ταυτότητα που εκδίδεται στο όνομα του δασεργάτη και την οποία φέρει υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών.
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας δασεργάτη της παρ. 2 α και β και ορίζεται η σχετική διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης της ταυτότητας της παρ. 2γ, καθώς και της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής της παρ. 2α του παρόντος.
  3. Κάθε δασεργάτης έχει δικαίωμα να είναι μέλος σε έναν μόνο Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:45 | ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα , εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει από τον νόμο περίπτωση αποκλεισμού τους από το Συνεταιρισμό.
  Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται :

  α) Να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
  β) Να ασχολείται αυτοπρόσωπα και επαγγελματικά σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της δασικής οικονομίας, που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού (όπως υλοτομία, μετατόπιση, μεταφορά, ρητίνευση κ.λ.π.
  Ναι και οι απασχολούμενοι στις δασικές εργασίες να μπορούν να αποδειχτούν από τα ένσημα του ΙΚΑ που χρειάζεται κάθε έτος για την θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:35 | Αθανάσιος Κοφίτσας Δασολόγος με Β΄ βαθμό Προϊστάμενος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασαρχείου Καλαμπάκας

  Στο άρθρο 5 έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
  Η θεωρητική εκπαίδευση των δασεργατών θα παρέχεται από την Διεύθυνση Δασών και θα οργανώνεται σύμφωνα με την λειτουργική της δυνατότητα.
  Ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας για την απόκτηση της ιδιότητας του δασεργάτη, να είναι όσος ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται σε ένα έτος για να έχει κάποιος απασχολούμενος σε δασικές εργασίες, κάλυψη από τα ασφαλιστικούς φορείς.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:01 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

  Προτείνουμε την αναδιατύπωση του άρθρου αυτού για τους εξής λόγους:
  1.Μέλη των ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί να είναι και άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του δασεργάτη πχ. Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Γεωπόνοι,Χειριστής πριονοκορδέλας,ξυλογλύπτης ,παρασκευαστής παραδοσιακών γλυκών ,καλλιεργειτής μανιταριών ,μελισσοκόμος κλπ . Δηλαδή άτομα που δραστηριοποιούνται με δράσεις που αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν σε παραδασόβιες περιοχές . Γιατί άραγε πρέπει να αποκλειστεί η δράση αυτών των Συνεταιρισμών σε παρεμφερείς δραστηριότητες των ορεινών περιοχών και να περιορισθεί μόνο στα κούτσουρα την ρητίνη κλπ.;
  2. Αν διατυπωθούν σωστά όλες οι κατηγορίες των δασικών εργασιών εύκολα θα προκύψει και η ιδιότητα των ατόμων ως δασεργάτες αφού θα ασχολούνται με αυτές. Αν θεωρήσουμε την φύτευση δασικών δένδρων (εργάτης αναδασώσεων ) ως δασική εργασία προφανώς το άτομο αυτό έχει την ιδιότητα του δασεργάτη. Το άτομο αυτό και φυσικά μπορεί να εργαστεί ως οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου ή ως χειριστής πριονοκορδέλας ή ως αγρότης και να έχει την ιδιότητα του δασεργάτη.
  3. Με την θεσμοθέτηση της ιδιότητα του δασεργάτη δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ακόμη κλειστό επάγγελμα .Δηλαδή να περιορίζουμε την ελεύθερη είσοδο ατόμων που θέλουν να εισέλθουν στο επάγγελμα . Πρέπει όμως να έχουν οπωσδήποτε τουλάχιστον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα . Αυτά θα προκύπτουν από την αποφοίτηση από Σχολές έστω και μικρής διαρκείας που μπορεί να λειτουργήσουν παράλληλα στις Δασολογικές και Δασοπονικές Σχολές.Έτσι θα αποκτήσουν την θεωρητική και ενδεχομένως την πρακτική επιμόρφωση . Όπως γίνεται με την μετεκπαίδευση των μελισσοκόμων στις έδρες της Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας των Παν. Αθηνών Θεσ/κης . Ας γίνει η εκπαίδευση από τον οργανισμό ΔΉΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή έστω να επαναλειτουργήσουν οι Σχολές Δασοπροστασίας της Δασικής Υπηρεσίας. Η πρόταση της θεωρητικής εκπαίδευσης από την Δ/νση Δασών είναι εντελώς ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΗ . Αυτό δεν συμβαίνει ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες . Γιατί άραγε αυτή η υποβάθμιση της εκπαίδευσης ατόμων που θέλουν να γίνουν δασεργάτες; Εδώ έρχεται στο προσκήνιο η παλαιότερη πρότασή μου για την λειτουργία ΔΑΣΙΚΉΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ δηλαδή κέντρου διαρκούς επιμόρφωσης όλων των ατόμων (Δασολόγων ,Δασοπόνων, Δασοφυλάκων ,Δασεργατών ,Πυροσβεστών , πολιτών κλπ) που εργάζονται ή ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον . Θεσμός που δεν υπάρχει στη χώρα μας παρ ότι έχει πλούσιο φυσικό – δασικό περιβάλλον .
  4. Αυτοί που θα εκπαιδευτούν – επιμορφωθούν ως ανωτέρω μπορεί να γίνουν δόκιμοι δασεργάτες και δόκιμα μέλη των ΔΑ.Σ.Ε. και αφού εκεί συμπληρώσουν τουλάχιστον 50 ένσημα ΙΚΑ και αποδεδειγμένα εργασθούν σε δασικές εργασίες να αποκτούν την ιδιότητα του δασεργάτη . Με την είσοδό τους στον Συνεταιρισμό ενημερώνεται η εποπτεύουσα Αρχή (Δασαρχείο ) για τον εφοδιασμό των ατόμων αυτών με κάρτα δασεργάτη .
  Δόκιμους δασεργάτες μπορούν να απασχολούν και οι εργολήπτες των δασοτεχνικών έργων και οι Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις στις καθαρά εργασίες αποκατάστασης .
  5.Για τα φυσικά πρόσωπα που ήδη απασχολούνται στις δασικές εργασίες θα αποφασίζει τριμελής επιτροπή με πρόεδρο τον Δασάρχη της περιοχής και μέλη ένα Δασολόγο ή Δασοπόνο και εκπρόσωπο των Δασικών Συνεταιρισμών του Δήμου.Βασικό κριτήριο της επιτροπής να είναι αποδεδειγμένα (με κάθε πρόσφορο τρόπο ) πραγματική απασχόλιση του ενδιαφερομένου σε δασικές εργασίες . Η επιτροπή θα έχει χρόνο λήξης εργασιών το έτος. Με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ ρυθμιζονται όλες οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής (ένσημα ΙΚΑ ,τυπικά προσόντα ,ταυτότητα κλπ.)
  6. Οι δασεργάτες πρέπει να διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες . Δασεργάτες υλοτόμοι(χειριστής αλυσοπρίονων ) δασεργάτες μετατοπιστές ,δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες και κοινοί δασεργάτες .
  Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την απόφαση παραχώρησης των καρπώσεων (ξύλου ,ρητίνης κλπ) που δεν μπορεί να γίνεται σε Σ/μούς με λιγότερα από 7μέλη αυτής της κατηγορίας .
  7. Την ιδιότητα του δασεργάτη μπορούν να αποκτήσουν και αλλοδαποί που νόμιμα κατοικούν στην χώρα ή είναι υπήκοοι των χωρών της Ε.Ε. αφού έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα .
  8. Πρέπει να προβλέπονται διαδικασίες επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των δασεργατών .
  Συμφωνώ με την παρ. 3

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 13:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η ιδιότητα του δασεργάτη για τα φυσικά πρόσωπα, που ήδη απασχολούνται στις δασικές εργασίες να αποδεικνύεται από τα ένσημα του ΙΚΑ της τελευταίας τριετίας και οπωσδήποτε πρέπει να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων κατά έτος.
  Να αποκλείονται οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ από την ιδιότητα του δασεργάτη.
  Όποιος εγγράφεται σε κάποιον ΔΑΣΟ θα πρέπει να παραμένει μέλος του συνεταιρισμού για όσο χρόνο προβλέπει το καταστατικό του, αποκλειόμενης της εγγραφής ή συμμετοχής του σε άλλο ΔΑΣΟ.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 12:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Α.
  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ
  1.Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΑΣΟΒΙΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΣ
  2.ΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ -ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΜΕΛΗ,
  3. ΟΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
  Η ΠΡΟΥΠΌΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 25 ΜΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΟΒΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ

 • 29 Ιανουαρίου 2012, 02:18 | ΤΟΥΡΠΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
  Δυστυχώς από τους 1200 που φαίνονται σαν δασεργάτες στο Δασαρχείο Αλμωπίας, μόνο οι 300 ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτό το επάγγελμα.
  Οι υπόλοιποι είναι πολυαπασχολούμενοι (γεωργοί, ιδιοκτήτες καταστημάτων κλπ) με ότι αυτό συνεπάγεται στην προστασία του δάσους αλλά και στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος για τους κατά αποκλειστικό επάγγελμα υλοτόμους. Ελπίζω ότι με το παρόν νομοσχέδιο θα φιλτραριστούν και θα αποκλειστούν οι περισσότεροι από αυτούς και θα παραμείνουμε όλοι εμείς οι επαγγελματίες δασεργάτες .
  Μόνο έτσι θα αναδειχθεί και το επάγγελμα του δασεργάτη και θα προστατευτεί πραγματικά και ουσιαστικά το δάσος.

 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
  email :Dasyk@in.gr
  ΕΔΡΑ= ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
  Δήμου Μεσσαπίων
  Α.Φ.Μ. 998943601
  http://www.dasyk.kyparissichalkidas.gr
  www. kyparissichalkidas.gr
  Νομού Ευβοίας

  Σε συνέχεια του από της 7ης Ιανουαρίου του 2012 σχολίου μας επί του άρθρου 49 της διαβούλευσης , επανερχόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι τα σχόλια που έχουν γραφτεί δεν έχουν εντοπίσει το πραγματικό πρόβλημα στο σχέδιο του νέου νόμου.
  Πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε όλοι μας με το κυρίως πρόβλημα και όχι με την στελέχωση των συν/μων από δασολόγους και την καλή σύνταξη του νέου νόμου. Πρέπει να ασχοληθούμε με την αποφυγή της κατάργησης των Α.Δ.Σ. γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Δηλαδή πως θα καταργηθεί ένας Α.Δ.Σ έτσι απλά την στιγμή που το κάθε μέλος του έχει παραχωρήσει την περιουσία του σ΄αυτόν; Πως θα καταργηθεί ένας συν/μος όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ποσοστά συνιδιοκτησίας (%) βεβαιωμένα σε γονικά μερίδια ,και δηλωμένα στο Ε9; Πως θα καταργηθεί ένας Α.Δ.Σ. την στιγμή που ξέρουμε ότι έχει συγκροτηθεί στο παρελθόν το 1939 αναγκαστικά και επιτακτικά με την παραχώρηση της περιουσίας του κάθε μέλους ; Πως αναγκαστικά σε ένα μέλος που αυτή τη στιγμή εργάζεται ως ανειδίκευτος εργάτης σε μια επιχείρηση με τον κατώτερο μισθό , θα του πείτε ότι σου παίρνουμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχεις στο δάσος γιατί δεν είσαι δασεργάτης; Πως θα εξαφανίσετε όλα αυτά τα συμβόλαια ιδιοκτησίας των Α.Δ.Σ. τα οποία τώρα ανήκουν σε χιλιάδες μέλη ενεργά και ανενεργά για να τα δώσετε σε 50-100 άτομα; Συγκεκριμένα στην κεντρική Εύβοια, περιοχή Χαλκίδας υπάρχουν 22 Α.Δ.Σ όλοι τους με νόμιμα συμβόλαια – Δασικής και καλλιεργήσιμης – έκτασης αγορασμένης προ του 1885. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες μέλη είναι γραμμένοι και πόσοι δικαιούνται ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σ΄ αυτούς τι θα πείτε; ότι δεν είστε δασεργάτες καταργούμε τον συν/μο και σας παίρνουμε την περιουσία των προγόνων σας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό έτσι απλά.
  Επανέρχομαι στο πρώτο σχόλιο μας της 7ης Ιανουάριου και Σας λέγω πάλι ότι πρέπει να αποφύγετε την διάλυση των Α.Δ.Σ. και να ασχοληθείτε με την σύνταξη εταιρειών δασεργατών οι οποίοι θα δουλεύουν για λογαριασμό τους, με την σύμφωνη γνώμη των Α.Δ.Σ. και του Δασαρχείου της περιοχής σε μια διαχειριστική μελέτη που θα καλύπτει όλες τις δασικές περιοχές του Δήμου. Η λύση είναι η ίδρυση εταιρειών δασεργατών και όχι η διάλυση των Α.Δ.Σ. για λογαριασμό των δασεργατών.

  Χρήστος Παπαδημητρίου
  Γραμματέας του Δα.Συ.Κ

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 11:06 | ΤΟΥΡΠΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
  Δυστυχώς από τους 1200 που φαίνονται σαν δασεργάτες στο Δασαρχείο Αλμωπίας, μόνο οι 300 ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτό το επάγγελμα.
  Οι υπόλοιποι είναι πολυαπασχολούμενοι (γεωργοί, ιδιοκτήτες καταστημάτων κλπ) με ότι αυτό συνεπάγεται στην προστασία του δάσους αλλά και στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος για τους κατά αποκλειστικό επάγγελμα υλοτόμους. Ελπίζω ότι με το παρόν νομοσχέδιο θα φιλτραριστούν και θα αποκλειστούν οι περισσότεροι από αυτούς και θα παραμείνουμε όλοι εμείς οι επαγγελματίες δασεργάτες.
  Μόνο έτσι θα αναδειχθεί και το επάγγελμα του δασεργάτη και θα προστατευτεί πραγματικά και ουσιαστικά το δάσος.

 • 25 Ιανουαρίου 2012, 18:28 | ολα αυτα

  ολα αυτα αφορούν και τους ρετσίναδες. ; αν ναι τότε γραψε τέλος.

 • 25 Ιανουαρίου 2012, 00:22 | Μουταφτσής Μαυροδής

  Η δουλεία του δασεργάτη είναι συνήθως μία περίοδο του χρόνου που απασχολείται από 6 έως 8 μήνες το πολύ και δικαιούται έως 4 μήνες ταμείο ανεργίας κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των ενσήμων που είχε αποκτήσει την προηγούμενη χρονιά. Οπότε το άρθρο 5 σωστά αναφέρει ότι την ιδιότητα του δασεργάτη την έχει αυτός που αποδεδειγμένα έχει τα δασικά ένσημα του ΙΚΑ και να βεβαιώνεται όπως λέει από επιτροπή που θα συστήνεται από κάθε οικεία διεύθυνση δασών του νομού και να έχουν και το κριτήριο τις εντοποιότητας στα όρια τις περιοχής δραστηριότητας του τοπικού δασικού συνεταιρισμού και μόνο αυτοί που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να έχουν την ιδιότητα του δασεργάτη και να τους δίνεται η ταυτότητα του δασεργάτη από την ειδική γραμματεία δασών του ΥΠΕΚΑ, η οποία θα συστήσει το μητρώο δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων και δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο). Σε αυτό το μητρώο να είναι εγγεγραμμένη μόνο οι δασεργάτες και οι ΔΑ.Σ.Ε και κανένας άλλος σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Επίσης κάθε χρόνο να ελέγχονται οι ΔΑ.Σ.Ε και οι δασεργάτες από τα δασαρχεία με μεγάλη αυστηρότητα ως προς ποιοι ΔΑ.Σ.Ε είναι ενεργοί και ποιοι δασεργάτες είναι οι πραγματικοί που εργάζονται με επιτόπιους ελέγχους και να ενημερώνεται το μητρώο με αυτόν τον τρόπο ώστε όποιοι δεν εργάζονται να διαγράφονται απ’ το μητρώο. Για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα να τηρείτε η διαδικασία που αναφέρει το άρθρο 5 με αυστηρότητα και η διάρκεια των δόκιμων μελών να είναι ενός έτους και μετά το έτος να εγγράφονται στο μητρώο του συνεταιρισμού με αυτόν τον τρόπο θα ξεκαθαρίζει ποιος πραγματικά θέλει να μείνει στο επάγγελμα και ποιος όχι. Γιατί δεδομένων των συνθηκών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας θα έρθουν πολλοί στα δάση οι οποίοι θα νομίζουν ότι είναι εύκολη δουλειά και ότι μπορεί να την κάνει ο καθένας, χώρια που δεν θα ξέρουν να δουλέψουν σωστά με αποτέλεσμα να γίνετε ζημιά στα δάση, αλλά και μπορεί να γίνουν και σοβαρά ατυχήματα με τα αλυσοπρίονα και τις πτώσεις δέντρων. Γι’αυτό οι ΔΑ.Σ.Ε έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη να τους εκπαιδεύσουν.

  Παρατήρηση. Να σταματήσει αυτή η καραμέλα από κάποιους που προφανώς δεν έχουν δουλέψει σε δασικό συνεταιρισμός και δεν ξέρουν ότι η δουλειά του δασεργάτη δεν είναι 3 μήνες το χρόνο αλλά πολύ παραπάνω έως και 8 μήνες.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 22:50 | Παναγιώτης

  Δεν είναι δυνατόν κάτοικοι ορεινών περιοχών(δασεργάτες) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, να αποκλείονται να γίνουν μέλη του Δασικού Συν/σμού.
  Η απασχόληση στο δάσος είναι λιγότερο από δυο μήνες το χρόνο και είναι αδύνατο να συντηρηθούν από το εισόδημα του δασεργάτη γι΄αυτό ασχολούνται και με άλλες γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 21:38 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
  e-mail : Dasyk@in.gr
  Ταχ.Δ/νση : Κυπαρίσσι
  Ταχ.Κωδικας : 34400
  ΕΔΡΑ= ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
  Δήμου Διρφύων@ Μεσσαπίων Παπαδημητρίου Χρήστος
  Νομού Ευβοίας Γραμματέας ΔΑ.ΣΥ.Κ
  Α.Φ.Μ. 998943601 τηλ. 6979 533029
  http://www.dasyk.kyparissichalkidas.gr
  www. kyparissichalkidas.gr

  Διαβάζοντας εξονυχιστικά το Σχέδιο Νόμου ,την Εισηγητική Έκθεση καθώς επίσης και το Ενημερωτικό Σημείωμα θα δούμε πως από το κάθε άρθρο κάτι λείπει κάτι δεν ταιριάζει κάτι δεν κολάει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στο παρακάτω κείμενο.
  Συγκεκριμένα το άρθρο 47 θα έπρεπε να είναι το άρθρο 1. Εφόσον έχουμε κάτι και το διαλύουμε από εκεί ξεκινάμε και όχι απλά να το αναφέρουμε στα άρθρα ( 47,49). Στο άρθρο 2 εάν τους πειράζει η λέξη ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ας την αποβάλουν ας λεγόμαστε απλά Δασικός , γιατί μας λέτε , ότι το αναγκαστικός έχει μπέρδεμα με το σύνταγμα.
  Στο άρθρο 3 μας λέτε για τα 25 τουλάχιστον άτομα δασεργάτες που θα απαρτίζουν τον συνεταιρισμό χωρίς αυτοί να έχουν συμβόλαια αγοράς γης , χωρίς να μας λέτε εάν αυτοί θα κληρονομήσουν δασικές εκτάσεις από το Δημόσιο η΄ εάν θα πέσουν και θα κόβουν μέσα στα δάση που έχουν αγοραστεί νόμιμα προ πολλών ετών από τους προγόνους μας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 οι δασεργάτες είναι απλοί άνθρωποι και τώρα Εσείς με τον νέο νόμο τους βάζετε σε περιπέτειες. Τους αλλάζετε τις συνήθειες και θα τους βάλλεται να τσακώνονται με ιδιοκτήτες. ΟΙ ίδιοι υπάρχοντες Δασεργάτες δεν θα θέλουν αυτή την αλλαγή.
  Στο άρθρο 44 ούτε κουβέντα για τους υπάρχοντες τίτλους ιδιοκτησίας. Λες και δεν υπάρχουν .Λες και αυτοί καταργήθηκαν με το νόμο. Αλήθεια τι γίνεται με αυτούς τους τίτλους; Τι θα τους κάνουμε; Μήπως ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχουμε μας δώσουν κάτι; Μήπως θα είναι καλύτερα αλλάζοντας ο νομός , εμείς να μην χρειαστεί να φτιάξουμε ΔΑ.Σ.Ε. και να πουλήσουμε εκτάσεις σε αετονύχηδες; Όλα παίζονται εδώ που φτάσαμε, όλα είναι πιθανά.
  Όσον αφορά τα άρθρα 47 και 49 έχω σχολιάσει την 7η και 22α Ιανουάριου του 2012

  Για τον Δα.Συ.Κ
  Χρήστος

 • 20 Ιανουαρίου 2012, 04:01 | Διονυσία Νικολακοπούλου

  Αναφέρετε στο άρθρο 1.1 : «Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, μέσα από μια κοινή επιχείρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια.»

  επιδιώκει την «οικονομική», «κοινωνική» και «πολιτιστική ανάπτυξη» των μελών της ….
  και όχι μόνον …. για ένα υπουργείο που θέλει να καλείται » περιβάλλοντος , «ενεργειας» και «κλιματικής αλλαγής», αν θεωρήσεις ότι εκτελούνται εργασίες … όπως περιγράφονται χαρακτηριστικά στο άρθρο 1.5:
  «Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και οι Κοινοπραξίες αυτών δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων.
  Ως δασικές εργασίες νοούνται οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών, τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα, οι καθαρισμοί δασών, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συγκομιδής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, οι περιφράξεις δασών και δασικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων και λοιπές εργασίες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας. Οι ΔΑ.Σ.Ε. εκτελούν τις ανωτέρω δασικές εργασίες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται από ειδικές διατάξεις.
  Με απόφαση των Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής»

  Πως είναι δυνατόν η οργάνωση ενός τόσο σημαντικού συνεταιρισμού που αφορά εργασίες μέσα στα δάση να αποκλείει άλλα επαγγέλματα όπως : δασοπόνοι, γεωπόνοι, αρχιτέκτονες τοπίου, ερευνητές βιοποικιλιών και ότι άλλο μπορεί να σχετίζεται με έναν τόσο σημαντικό βιότοπο για τον άνθρωπο.

  Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείω την συμμετοχή των δασοεργατών… αντιθέτως πιστεύω πως η συνεργασία με ειδικούς θα μπορούσε πραγματικά να απογειώσει την δράση των συνεταιρισμών αυτών για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών και ακόμα περισσότερο την προστασία και ανάπλαση των εθνικών μας δρυμών.
  Η ανεργία χιλλιάδων νέων δεν είναι εικονική πραγματικότητα σε στατιστικά δελτία είναι κάτι που αν κατανοηθεί σε βάθος μπορεί να καταπολεμηθεί και όχι μόνον στα ξύλινα πολιτικά λόγια αλλά με πράξεις και θεσμούς που εσείς ορίζετε εξ’αρχής.

  Οι συνεταιρισμοί είναι ίσως το τελευταίο οχυρό της συν-εργασιακής οικονομίας πέρα από κάθε ιδιωτικό και πολυεθνικό συμφέρον, είναι συμφέρον πολλών μελών (!!!)με εκπληκτικά αποτελέσματα βάση ιστορικών παραδειγμάτων !!!! Αν από την βάση του δεν χτίζεται σωστά εύκολα βάλλεται ή βαλτώνει.
  Τέλος σε μία εποχή που οι άνεργοι νέοι της χώρας μας ψάχνουν τρόπο να αποδράσουν στο εξωτερικό … κάτι που θα μας θυμίζει σε λίγο καιρό τις μαζικές μεταναστεύσεις των παππούδων μας ή των προπάππων μας.
  Και τέλος ας σκεφτούμε πως ίσως είναι και ένα μέσο αποκέντρωσης. Και άρα το μόνιμος κάτοικος της περιοχής το οποίο αναφέρεται στα κριτήρια θα μπορούσα να πω πως είναι απαγορευτικό και ίσως αντίθετο σε μία λογική αποκέντρωσης. Ας μην ξεχνάμε τα ερημωμένη και γερασμένη επαρχία….
  από αυτήν μόνο περιμένουμε να δυναμώσουμε τους δασικούς συνεταιρισμούς;

 • 17 Ιανουαρίου 2012, 23:46 | xristoς

  Το κριτήριο για την απόδειξη του υλοτόμου με τα ένσημα του ασφαλιστικού φορέα του ΙΚΑ είναι πάρα πολύ σωστό. Να μπει μάλιστα αυστηρότερος όρος, για πλήρη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα.

 • 17 Ιανουαρίου 2012, 22:33 | Ντινος

  Συμφωνω με το φιλο Νανο.Ειναι παντελως αδικο το να αποκλειεις τον αγροτη απο το δασος.Ας ερθουν αυτοι απο την αθηνα να ζησουν με αυτες της συνθηκες να τους δουμε

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 17:25 | xristoforos

  Σχετικά με την ταυτότητα, ισως θα πρέπει αυτή να θεωρήται καθε έτος όταν πρόκειται για ανάληψη εργασιών στα Δημόσια δάση. Ακόμα να προσκομίζεται μαζί με την αίτηση του συνεταιρισμού για εργασία στα δημόσια δάση, στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας των μελών του δασικού συνεταιρισμού που πρόκειται να εργαστούν. Έτσι να διασφαλίζεται το επάγγελμα του υλοτόμου ώστε να μην επιτρέπεται να εργάζονται στα δάση διάφοροι μικροέμποροι αλλά και ο κάθε άσχετος που δεν έχει δουλειά.
  Τα δάση χρειάζονται επαγγελματίες υλοτόμους για να αποφέυγονται οι ζημίες οι οποίες όταν ενεργούνται από αρχάρειους ή και άσχετους με το επάγγελμα, είναι τεράστιες και ανυπολόγιστες.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 17:38 | xristoforos

  Σχετικά με την ταυτότητα, ισως θα πρέπει αυτή να θεωρήτε καθε έτος όταν πρόκειται για ανάληψη εργασιών στα Δημόσια δάση. Ακόμα να προσκομίζεται μαζί με την αίτηση του συνεταιρισμού για εργασία στα δημόσια δάση, στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας των μελών του δασικού συνεταιρισμού που πρόκειται να εργαστούν. Έτσι να διασφαλίζεται το επάγγελμα του υλοτόμου ώστε να μην επιτρέπεται να εργάζονται στα δάση δίαφοροι μικροέμποροι αλλά και ο κάθε άσχετος που δεν έχει δουλειά.
  Τα δάση χρειάζονται επαγγελματίες υλοτόμους για να αποφέυγονται οι ζημίες οι οποίες όταν ενεργούνται από αρχάρειους ή και άσχετους με το επάγγελμα, είναι τεράστιες και ανυπολόγιστες.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 17:11 | ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΟΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΗΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,ΜΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΠΟΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ(ΑΓΡΟΤΕΣ,ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ,ΥΛΟΤΟΜΟΙ,ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.ΕΤΣΙ ΠΟΛΛΟΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΥΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ.Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ΔΑΣΩΝ,ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΑΣΚΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 15:44 | Ντινος

  Πολυ σωστα φιλε τα λες.Ειναι αρκετος κοσμος που ασχολειται με δυο και με τρεις δουλειες.Αληθεια ο δικος μου συνεταιρισμος κανει ιδια χρηση την ξυλεια δεν την εμπορευετε και αποτελειται απο 138 μελη,δασεργατες,ξυλουργους,βιοτεχνες λαικης τεχνης αγροτες αυτα τα μελη τι θα απογινουν?Ολα για τους εργολαβους και τις εταιριες γινονται στην ελλαδα?

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 15:33 | Σουκαράς Πάνος

  Προφανώς πρόκειται για ένα τεράστιο λάθος.
  Αφενώς η περίοδος εργασιών είναι τρίμηνη όπως είπε ο φίλος, και το δεύτερον αποκλείει όλους τους αγρότες από το να γίνει μέλος, γιατί έχουν ασφάλεια ΟΓΑ.
  Ειδικά για την Πελοπόννησο που γνωρίζω, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ΙΚΑ και θα εργασθούν σαν δασεργάτες.
  Η δασική εργασία εξάλλου, είναι συνδεδεμένη με την αγροτική, και δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει οι αγρότες να αποκλειστούν από την ιδιότητα του δασεργάτη.
  Σε περίπτωση που το άρθρο 5 ψηφιστεί όπως έχει, προβλέπεται όλη η διαχείρηση δασών να περάσει σε ιδιωτικές εταιρίες.

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 17:11 | Ντινος

  Οι δασεργατικες εργασιες ειναι τρεις μηνες το χρονο δεν μπορει καποιος να εχει μονο αυτη την ιδιοτητα του δασεργατη,δεν φτανει το εισοδημα με τιποτα.

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 12:38 | LEYTERHS

  Η Επιτροπή της παρ. 2α , επιβάλλεται να γίνει ποιό συγκεκριμένη, ώστε να προκύπτει πόσα μέλη έχει,αν έχει αναπληρωματικά μέλη και για πόσο χρόνο διαρκεί η αρμοδιότητά της, ποιός την συστήνεικ.λ.π Η απόφαση που εκδίδει ο ΥΠΕΚΑ, δεν προκύπτει να δίνει τέτοια εξουσιοδότηση στον Υπουργό.