Άρθρο 10:Διαγραφή μέλους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, υποχρεούται να διαγράφει το μέλος του Συνεταιρισμού όταν δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής του όπως ορίζονται στο άρθρο 5, καθώς και όταν επήλθε στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα κωλύματα εγγραφής των εδαφίων α, δ ,ε ,στ, ζ της παρ. 1 του άρθρου 6.
2. Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για τη διαγραφή μέλους το οποίο:
α) έβλαψε ή βλάπτει με πρόθεση τα συμφέροντα του συνεταιρισμού ή ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού
β) δεν εκπληρώνει αδικαιολόγητα τις υποχρεώσεις του προς το συνεταιρισμό όπως αυτές ορίζονται στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
δ) δεν συμμετέχει στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού για ορισμένη περίοδο που ορίζεται στο Καταστατικό του και η οποία περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο διαχειριστικών χρήσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την απόφασή του περί διαγραφής μέλους, τάσσει σ’ αυτό δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4. Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να ακούσει το υπό διαγραφή μέλος πριν τη λήψη της απόφασής της.
5. Κατά των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στο ειρηνοδικείο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφασή του υπόκειται σε έφεση.
6. Η διαγραφή επέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κοινοποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης.
7. Το Καταστατικό ορίζει τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιριστικών μερίδων σε περίπτωση διαγραφής μέλους.

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:02 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

  Στην παρ. 5, του αρ. 10 αναφέρεται ότι κατά των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στο ειρηνοδικείο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προτείνεται για λόγους πλήρους διαφάνειας και αμεροληψίας όπως κάθε σχετική πρόταση υποβάλλεται-προ της προσφυγής-στο Εποπτικό Συμβούλιο του οικείου ΔΑ.Σ.Ε., για να εκφράσει την όποια οριστική άποψη.

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 22:51 | Μουταφτσής Μαυροδής

  Η διαγραφή ενός μέλους να γίνεται για τις περιπτώσεις που αναφέρη το άρθρο 10 και επίσης όταν ένα μέλος συνταξειοδοτηθή να διαγράφεται αυτομάτος από το συνεταιρισμό (να το προβλέπη το καταστατικό)και να του επιστρέφεται η μερίδα του. Το αναφέρω αυτό γιατί πολλές φορές μέλη που έχουν συνταξειοδοτηθή δεν διαγράφονται, παραμένουν και όχι μόνο αυτό αλλά καταλαμβάνουν και διοικητικές θέσεις στα όργανα του συνεταιρισμού πράγμα που είναι αντιδεοντολογικό και παράνομο. Τώρα με την ευκαιρία τις αναβαθμισείς των δασικών συνεταιρισμών αυτό το θέμα πρέπει να διευθετήθει οποσδήποτε.

 • 7 Ιανουαρίου 2012, 11:42 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Άρθρο 10 παραγρ 5. Το δικαστήριο να κρίνει την ουσία της υπόθεσης και τυχόν τυπικές παραλήψεις μόνο από δόλο, γιατί οι συνεταιριστές δεν είναι ούτε νομικοί ούτε λογιστές και να μην είναι υποχρεωμένοι σε έξοδα για αποφάσεις που λαμβάνονται δημοκρατικά.