Άρθρο 32: Διάλυση

1. Ο ΔΑΣΕ διαλύεται:
α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των είκοσι πέντε (25) και εφόσον εντός ενός έτους από τη μείωση δεν συμπληρωθεί ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των μελών του.
β) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζεται στο Καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παρ. 3 και 18 παρ. 2 του παρόντος νόμου.
γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί μόνο αφού αποτύχει η διαδικασία του άρθρου 28.
δ) Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του ΔΑΣΕ μετά από αίτηση του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.
2. Αίτηση για διάλυση του συνεταιρισμού με δικαστική απόφαση μπορεί να υποβληθεί:
α) Αν η λειτουργία του συνεταιρισμού έχει αποβεί παράνομη.
β) Αν ο συνεταιρισμός αδρανεί για δύο (2) τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις ή αν από τη μείωση της δραστηριότητάς του για μεγάλο χρονικό διάστημα συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του.
γ) Αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να εκλέξει διοίκηση ή να διορίσει προσωρινή για χρονικό διάστημα ενός έτους
Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση.
3. Η διάλυση του συνεταιρισμού επέρχεται:
α) Από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του.
β) Μόλις συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι πέντε (25) και εφόσον εντός του έτους αυτού δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι πέντε (25) μελών.
γ) Από την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση έλαβε την απόφασή της ή σε περίπτωση προσβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 19 από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
δ) Από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την πτώχευση ή διάλυση του συνεταιρισμού.
4. Η διάλυση του συνεταιρισμού γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου στην Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, την εποπτεύουσα αρχή και την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ και καταχωρίζεται στο μητρώο δασικών συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.

  • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:18 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

     Στην παρ. 2α του παρόντος αναφέρεται ότι αίτηση για διάλυση ενός ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση παράνομης λειτουργίας του.

    Παρατήρηση: Εφόσον ήθελε αποδειχθεί το παράνομο της λειτουργίας ενός ΔΑ.Σ.Ε και συνεπεία αυτού δεν ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι απαραίτητες υλοτομικές εργασίες, θα ισχύσουν τότε συνδυαστικά και τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 126/86 και ιδιαίτερα στο αρ. 9 αυτού;