Άρθρο 30:Συγχώνευση – διαδικασία

1. Δύο ή περισσότεροι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας μπορούν να συγχωνευθούν σε έναν. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με την ίδρυση ενός νέου ΔΑΣΕ στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι, είτε με την ενσωμάτωση ενός ή περισσότερων ΔΑΣΕ σε άλλον, ο οποίος ήδη λειτουργεί.
2. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση συνεταιρισμών, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος νόμου.
3. Αμέσως μετά την απόφαση ακολουθεί υποχρεωτικά η απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών. Η αποτίμηση γίνεται με την τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων στοιχείων. Η απογραφή και αποτίμηση γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συγχωνευόμενο συνεταιρισμό και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας ή της εποπτεύουσας αρχής στην περίπτωση που δεν υφίσταται Ένωση.
4. Μετά το τέλος της απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων τα Διοικητικά Συμβούλια των συνεταιρισμών που πρόκειται να συγχωνευθούν καλούν τα μέλη τους σε κοινή Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται και αποφασίζει κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Η συνέλευση αυτή εκλέγει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του νέου συνεταιρισμού και ψηφίζει το καταστατικό του. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει το Καταστατικό για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.
5. Με την τελεσιδικία της εγκριτικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου το Καταστατικό καταχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 με μνεία του αριθμού της εγκριτικής απόφασης του δικαστηρίου στο μητρώο των δασικών συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου εκείνου στην περιφέρεια του οποίου θα έχει τη έδρα του ο νέος μετά την συγχώνευση συνεταιρισμός. Από την καταχώρηση αυτή συντελείται η συγχώνευση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών αποτελούν περιουσία του νέου συνεταιρισμού ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες τους.
6. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώρηση της προηγουμένης παραγράφου το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
7. Ο νέος συνεταιρισμός που προέκυψε από τη συγχώνευση εγγράφεται στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και λαμβάνει τον Κωδικό αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση του άρθρου 23 παρ. 4 του παρόντος νόμου. Οι συνεταιρισμοί που συγχωνεύτηκαν διαγράφονται από το Μητρώο.
8. Όλα τα μέλη των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου γίνονται μέλη του νέου συνεταιρισμού με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο Καταστατικό. Μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού του υπό συγχώνευση συνεταιρισμού του οποίου είναι μέλη.
9. Οι συνεταιριστικές μερίδες των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν αποτελούν το κεφάλαιο του νέου συνεταιρισμού. Αν οι συνεταιριστικές μερίδες είναι άνισες, η κοινή γενική συνέλευση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου καθορίζει το ύψος της νέας συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο καταβολής της διαφοράς για τα μέλη που έχουν μικρότερες μερίδες και τη διευθέτηση της διαφοράς της μερίδας των μελών που είναι μεγαλύτερη από τη νέα μερίδα.

  • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:29 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

     Περιγράφεται η διαδικασία συγχώνευσης δύο ή περισσότερων ΔΑ.Σ.Ε. είτε με την ίδρυση ενός νέου τέτοιου είτε με την ενσωμάτωση ενός ή περισσότερων εξ’ αυτών σε ΔΑ.Σ.Ε. ο οποίος ήδη λειτουργεί.

    Παρατήρηση: Θα πρέπει-κυρίως για λόγους ισονομίας και υγιούς ανταγωνισμού-και αποφυγής του ενδεχομένου απομόνωσης μικρών-σε δυναμικότητα-ΔΑ.Σ.Ε., να τεθούν εξ’ αρχής (σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τουλάχιστον) σαφείς και συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις μιας τέτοιας πράξης και επιπρόσθετα η όλη διαδικασία μιας επικείμενης ενσωμάτωσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται από το Β/βάθμιο Συνεταιριστικό όργανο.