Άρθρο 29:Έκτακτη εισφορά

1. Αν ο ΔΑΣΕ αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών, ή αν υποβληθεί αίτηση κήρυξης σε πτώχευση του ΔΑ.Σ.Ε. από πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑ.Σ.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.
2. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του ΔΑ.Σ.Ε. και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
3. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παρ. 3 και 18 παρ. 2. Η έκτακτη εισφορά πρέπει να είναι μέσα στα όρια της περιορισμένης ευθύνης των μελών που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου. Η εισφορά αυτή βαρύνει και τα μέλη που αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης διαχειριστικό έτος.
4. Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης στη Γενική Συνέλευση.
Αν η προθεσμία παρέλθει, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο Πίνακα για τις τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές. Ο Πίνακας κηρύσσεται εκτελεστός από το Ειρηνοδικείο.

  • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:46 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

     Στις παρ. 1 & 3 του παρόντος ορίζεται ότι το Δ.Σ. ενός ΔΑ.Σ.Ε. έχει δικαίωμα να επιβάλει «έκτακτη εισφορά» στα μέλη του για μια σειρά από λόγων μεταξύ των οποίων αναφέρεται και η κήρυξη πτώχευσης αυτού.

     Αναφέρεται ακόμη (παρ. 4) ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μελών, καταρτίζεται Πίνακας με τις εισφορές που επιβλήθηκαν και δεν καταβλήθηκαν και ο οποίος καθίσταται εκτελεστός με σχετική δικαστική απόφαση.

    Παρατήρηση: Εκτιμάται ότι θα πρέπει να τεθούν οι σχετικές δικλίδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει το Δημόσιο-σε περίπτωση τουλάχιστον πτώχευσης-προβλήματα στην είσπραξη των βεβαιωθέντων ποσών, δεδομένου ότι μάλλον θα εκκρεμούν ταυτόχρονα ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και χρέη σε πιστωτές.