Άρθρο 34:Ενέργειες εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με την έναρξη της εκκαθάρισης γίνεται η απογραφή της περιουσίας του συνεταιρισμού και συντάσσεται ο ισολογισμός ο οποίος γνωστοποιείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και στην Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της οποίας ο συνεταιρισμός είναι μέλος. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε χρόνου. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης.
3. Οι εκκαθαριστές φροντίζουν για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και τη ρύθμιση των εκκρεμών λογαριασμών του συνεταιρισμού.
Γνωστοποιούν τη διάλυση του συνεταιρισμού σε μια ημερήσια ή περιοδικού τύπου εφημερίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της έδρας του και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.
4. Απαιτήσεις των πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση συνεταιρισμού παραγράφονται τρία χρόνια μετά τη διάλυσή του.
5. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται κατά πρώτον τα ληξιπρόθεσμα χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους με πρόταξη των οφειλών προς τους εργαζόμενους. Τα ποσά των επίδικων και μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν το ποσό που απομένει δεν επαρκεί για την απόδοση των συνεταιριστικών μερίδων, τούτο διανέμεται μεταξύ των μελών.
6. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει μετά την κάλυψη των απαιτήσεων των τρίτων και την απόδοση των συνεταιριστικών μερίδων διανέμεται στα μέλη, εκτός και αν αλλιώς ορίζει το Καταστατικό.
7. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Αν η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι αδύνατη, αυτοί κατατίθενται από τους εκκαθαριστές στο Ειρηνοδικείο. Η εκκαθάριση τελειώνει με την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο μητρώο δασικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός ή με την κατάθεση του τελικού ισολογισμού στο Ειρηνοδικείο.
8. Τα βιβλία και τα αρχεία του ΔΑΣΕ που λύθηκε παραδίδονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του φυλάσσονται για δέκα (10) έτη και είναι προσιτά στους ενδιαφερόμενους, με εξαίρεση τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται με βάση την φορολογική νομοθεσία, τα οποία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.
9. Η περιουσία του ΔΑΣΕ σε περίπτωση διάλυσης ρευστοποιείται μέσω δημοπρασίας και τα απομένοντα περιουσιακά στοιχεία μετά τη δημοπρασία περιέρχονται, εφόσον έχει γίνει κάλυψη ή απόσβεση των χρεών από την περιουσία του συνεταιρισμού που ρευστοποιήθηκε, στην Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας η οποία τα διαθέτει σε συνεταιρισμούς μέλη της.