Άρθρο 09: Αποχώρηση – θάνατος μέλους

1. Ο συνεταίρος δεν μπορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό, πριν περάσει ο χρόνος για τον οποίο έχει δεσμευτεί, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2. Ο συνεταίρος δηλώνει τη θέλησή του να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Η δήλωση αποχώρησης είναι ελεύθερα ανακλητή, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία υποβλήθηκε και ισχύει για το τέλος αυτής.
3. Ο συνεταίρος που αποχωρεί αναλαμβάνει την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής του μερίδας ή του τιμήματός της, που έχει ήδη καταβάλει, με ανάλογη μείωσή της, σε περίπτωση ζημιών του συνεταιρισμού.
Το Καταστατικό καθορίζει τη διαδικασία απόδοσης της συνεταιριστικής μερίδας.
4. Αν ο συνεταίρος που ζήτησε να αποχωρήσει είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος του συνεταιρισμού σε Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση ανώτερου βαθμού, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του από την ημέρα που δήλωσε ότι αποχωρεί. Η ανάκληση της δήλωσης αποχώρησης δεν επιφέρει αναβίωση του αξιώματός του.
5. Αν η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίσει τη μεταβολή των ειδικότερων δραστηριοτήτων του ή τη συγχώνευσή του με άλλον ή άλλους συνεταιρισμούς, τα μέλη που διαφωνούν μπορεί να αποχωρούν από το συνεταιρισμό και πριν περάσει ο χρόνος για τον οποίο έχουν δεσμευτεί.
Η δήλωση για την αποχώρηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί δε αυτή να ανακληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που υποβλήθηκε.
Η αποχώρηση επέρχεται από τη δημοσίευση της εγκριτικής δικαστικής απόφασης της τροποποίησης του Καταστατικού ή με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
6. Ο συνεταίρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημία του συνεταιρισμού από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης, χωρίς σπουδαίο λόγο, η συνδρομή του οποίου διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το ύψος της ζημίας προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, ο κληρονόμος ή, όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχτηκε με έγγραφη συμφωνία των κληρονόμων, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις και δεν είναι ήδη μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε. Άλλως η ονομαστική αξία της συνεταιρικής μερίδας του θανόντος, μειωμένη ανάλογα όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται στους κληρονόμους του στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους.

  • 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:29 | ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Μετά τον θάνατο μέλους ΔΑ.Σ.Ε να διαγράφεται αυτομάτως το μέλος που πέθανε και την αξία της συνεταιριστική του μερίδα να την αποδίδει ο ΔΑ.Σ.Ε στους συγγενής του εκλιπόντα.

  • 25 Ιανουαρίου 2012, 21:25 | Μουταφτσής Μαυροδής

    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ. Μετά τον θάνατο μέλους ΔΑ.Σ.Ε να διαγράφεται αυτομάτως το μέλος που πέθανε και την αξία της συνεταιριστική του μερίδα να την αποδίδει ο ΔΑ.Σ.Ε στους συγγενής του εκλιπόντα. Είμαι αντίθετος στο να παίρνει τα δικαιώματα της συνεταιριστικής του μερίδας συγγενής του αποθανόντος γιατί έτσι πολλές φορές λαμβάνουν την μερίδα άτομα τα οποία δεν έχουν σκοπό ούτε να δουλέψουν ούτε να αξιοποιήσουν την μερίδα που παίρνουν προς όφελος του εαυτού τους και προς όφελος του συνεταιρισμού.

  • 10 Ιανουαρίου 2012, 13:18 | Μουταφτσής Μαυροδής

    Μετά το θάνατο μέλους δασικού συναιτερισμού, να διαγράφεται αυτομάτος το μέλος που παίθανε και η συναιτεριστική του μερίδα να αποδίδεται στους συγγενής του. Με αυτό πού προτείνω δεν θα υπάρχουν πλασματικά μέλη στους συναιτερισμούς και πάντα θα υπάρχουν τα πραγματικά μέλη εγγεγραμένα στα μητρώα τους που θα είναι και τα ενεργά μέλη. Είμαι αντίθετος στο να παίρνη την συναιτεριστική μερίδα συγγενής του απεβειώσαντα γιατί έτσι πολλές φορές λαμβάνουν την μερίδα άτομα τα οποία δεν έχουν σκοπό ούτε να δουλέψουν ούτε να αξιοποίησουν την μερίδα που παίρνουν προς όφελος του εαυτού τους και προς όφελος του συναιτερισμού και έτσι δημιουργούνται τα πλασματικά μέλη που ανέφερα παραπάνω. Στους δασικούς συνεταιρισμούς πρέπει να είναι εγγεγραμένα τα πραγματικά (ενεργά) μέλη και μόνο. Όποιος θέλη να εγραφή σε ένα δασικό συναιτερισμό να κάνει την αίτηση που προβλέπεται και να τηρηθή η διαδικασία που ακολουθήτε κάθε φορά από το καταστατικό.