Άρθρο 31:Πτώχευση – Διαδικασία

1. Ο ΔΑ.Σ.Ε. κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις πληρωμές των χρεών του.
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.
3. Αν υποβληθεί αίτηση κήρυξης σε πτώχευση της συνεταιριστικής οργάνωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή της σε πτώχευση από πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος, για να αποφευχθεί η κήρυξη της έκπτωσης.
4. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου ή από την κοινοποίηση στη συνεταιριστική οργάνωση, της αίτησης για την κήρυξή της σε πτώχευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δηλώσει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωμές.
5. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο προσδιορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της αίτησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωμών λόγω αποτυχίας της διαδικασίας του άρθρου 29 του παρόντος, κηρύσσει το συνεταιρισμό σε πτώχευση.
6. Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΔΑ.Σ.Ε. διαλύεται. Η πτώχευση του συνεταιρισμού δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών του
7. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα (Ν.3588/2007).