Άρθρο 08:Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

1. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού υποχρεούται:
α) Να παραμένει μέλος του συνεταιρισμού για όσο χρόνο προβλέπει το Καταστατικό του.
β) Να καταβάλλει τη συνεταιριστική μερίδα. Μέλος που καθυστερεί έστω και μία δόση της συνεταιριστικής μερίδας δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα εκλέγεσθαι.
γ) Να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του συνεταιρισμού.
2. Κάθε μέλος του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας δικαιούται:
α) Να εκλέγει και να εκλέγεται στο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο καθώς και ως αντιπρόσωπος σε ανώτερου βαθμού Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση και Κοινοπραξία.
β) Να ζητεί πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, Γενική Συνέλευση των μελών.
γ) Να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να παίρνει αντίγραφο των πρακτικών αυτής καθώς και αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης.
δ) Να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των ατομικών του λογαριασμών και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.
ε) Να συμμετέχει στο καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης.