Άρθρο 23: Εποπτεία Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

1. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Η Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ:
α) τηρεί το κεντρικό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών σε ηλεκτρονική μορφή και εκδίδει τον κωδικό αριθμό αυτών του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
β) συνεργάζεται με τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις και τις εποπτεύουσες αρχές αυτών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, παρέχει διευκρινήσεις και εκδίδει οδηγίες εφαρμογής του.
3. Εποπτεύουσα αρχή των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας είναι η Διεύθυνση Δασών του Νομού η οποία:
α) τηρεί το μητρώο των δασικών συνεταιρισμών εργασίας και δασεργατών της περιοχής ευθύνης της σε ηλεκτρονική μορφή και συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Δασών για την ταυτόχρονη ενημέρωση του κεντρικού και περιφερειακού αρχείου.
β) συγκροτεί τις επιτροπές του άρθρου 5 του παρόντος και εκδίδει την απόφαση απόκτησης της ταυτότητας του δασεργάτη του ιδίου άρθρου.
γ) Πριν την ανάθεση των πάσης φύσεως δασικών εργασιών στους συνεταιρισμούς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ελέγχει:
1) ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού αυτών.
2) τη δυναμικότητά τους σε μέλη, μηχανικά μέσα, οχήματα και ζώα καθώς και την οικονομική τους επάρκεια, ιδιαίτερα για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους σε έκδοση εγγυητικών επιστολών, αδειών υλοτομίας και λοιπές δραστηριότητες.
δ) υποβοηθά το έργο και τη λειτουργία των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της περιοχής ευθύνης της, παρέχοντας σ’ αυτούς διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νόμου και του Καταστατικού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, οι προϋποθέσεις παραμονής σε αυτό, οι λόγοι διαγραφής από αυτό, τα αναγκαία στοιχεία καταχώρησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την τήρησή του. Επίσης οι σχέσεις κεντρικού και περιφερειακού μητρώου και οι υποχρεώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:24 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

  Επαναλαμβάνω ότι εποπτεύουσα Αρχή πρέπει να είναι το Δασαρχείο

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 22:22 | ΑΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

  Συμφωνούμε με την κρατική εποπτεία των δασικών συνεταιρισμών, αρκεί να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους.
  Συμφωνούμε με την τήρηση επίσημου μητρώου που θα διευκολύνει και εμάς σαν συνεταιρισμό.

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 14:23 | Νίκος

  Τα μέτρα σφάλειας είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει αναφορά σ’ αυτά και να εξειδικευτούν με Υ.Α. ή Π.Δ. (safety first)

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 11:15 | Γεωργιάδης Νίκος

  Ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με το παρόν σχέδιο νόμου αφορά και τα συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά από τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών, αλλά και την υποχρεωτική εκπαίδευση που θα πρέπει να λαμβάνουν πριν την ένταξή τους στο συνεταιρισμό (η οποία πρέπει να προβλεφθεί και για τα παλιά μέλη και να μην είναι εφάπαξ, αλλά περιοδική και βάσει των αναγκών που δημιουργούνται). Τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για την ασφάλεια των δασεργατών και την καλή εκτέλεση των εργασιών, αλλά και γιατί εδώ και κάποια χρόνια έχουν ενταχθεί σε κείμενα διεθνών στρατηγικών και αποτελούν αναπόσπαστα κριτήρια σε όλα τα πρότυπα δασικής πιστοποίησης παγκοσμίως. Για παράδειγμα μία από τις λίγες διορθωτικές κινήσεις που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης που ασκείται (ή ασκούνταν) στο Μαίναλο, αφορούσε τους ακατάλληλους τρόπους κοπής (σε μεμονωμένες περιπτώσεις), την έλλειψη κουτιού πρώτων βοηθειών κατά την εκτέλεση των εργασιών, όπως επίσης και τον ακατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό ασφαλείας των δασεργατών.
  Πρέπει να τονιστεί ότι σε πάρα πολλά μέλη από τους υπαρκτούς ΔΣ η εκπαίδευση και η ενημέρωση πάνω σε δασικά θέματα είναι ανύπαρκτη. Σε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από δασεργάτες του Έβρου και της Αρκαδίας σε σχετική έρευνα και όσον αφορά την παραπάνω ερώτηση δεν υπήρξε καμία θετική απάντηση. Η εργασία των δασεργατών στηρίζεται κυρίως σε «εμπειρική εκπαίδευση» και σε τεχνικές και πληροφορίες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Σχετικά με την ασφάλεια κατά την διάρκεια των δασικών εργασιών, η κατάσταση είναι απογοητευτική. Δεν υπάρχουν γραπτά μέτρα προστασίας και ασφάλειας, δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο υποχρεωτικό πρότυπο υγείας – ασφάλειας ή εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση των δασικών εργασιών, ενώ η καταγραφή ατυχημάτων ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ελέγχου είναι επίσης ανύπαρκτα. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται παντελής έλλειψη χρήσης οποιουδήποτε εξοπλισμού ασφαλείας. Δεν γίνεται χρήση προστατευτικού κράνους, γαντιών ή ωτασπίδων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ρουχισμός ακόμα και τα υποδήματα είναι τελείως ακατάλληλα αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχήματος, άλλοτε πάλι δεν υπάρχει σωστή διατήρηση των αλυσοπρίονων (καθαρισμός – λίπανση, λειάνσεις δοντιών, κλπ.) και τέλος οι μέθοδοι κοπής, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να χαρακτηριστούν ως ακατάλληλες τόσο από άποψη ασφαλής κοπής όσο και διαμόρφωσης του μεγέθους των κορμοτεμαχίων.
  Για να λυθούν τα παραπάνω θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια αυτού του Σχεδίου Νόμου να προστεθούν ως υποχρεωτικά και ελεγκτέα τουλάχιστον τα παρακάτω:
  • Υποχρεωτικά κοινά μέτρα (ή κανονισμοί) προστασίας-ασφάλειας για όλους τους ΔΣ, τα οποία θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να περιλαμβάνουν αυτά που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους και των οποίων η τήρηση θα ελέγχεται από τους εποπτικούς φορείς (Δ/νσεις Δασών, Δασαρχεία) . Εάν δεν τηρούνται οι παραπάνω κανονισμοί θα πρέπει επίσης να προβλέπονται από το Νομοσχέδιο κυρώσεις.
  • Τήρηση Βιβλίου ατυχημάτων, αρχείων εκπαίδευσης, και άλλων σχετικών εγγράφων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση αρχικών σεμιναρίων για τα νέα μέλη, αλλά και συνεχόμενης εκπαίδευσης προς όλα τα μέλη, η οποία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και η οποία θα εξασφαλίζει, τόσο την ασφάλεια των δασεργατών, όσο και την καλή εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνουν. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα αποδεικτικό το οποίον να δείχνει ότι το κάθε μέλος ενός ΔΣ έχει εκπαιδευτεί (σε ολιγοήμερο σεμινάριο) για το αντικείμενο, τον σκοπό και τις σωστές πρακτικές της δουλειάς του καθώς και για τη σημασία κα τη διαφορετικότητα των δασικών οικοσυστημάτων.