Άρθρο 27:Διαχειριστική χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας είναι ετήσια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου από τη σύσταση του συνεταιρισμού έτους.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του συνεταιρισμού, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του και καταρτίζεται ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» με την υποχρεωτική συνδρομή και υπογραφή λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται ο συνεταιρισμός.
3. Με τη λήξη της χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Απολογισμό Πεπραγμένων για τη δραστηριότητά του κατά την υπόψη χρήση και Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης του συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από προϋπολογισμό δαπανών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Εποπτικό Συμβούλιο, ένα (1) μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση, τα στοιχεία της παρ. 2 καθώς και τον Απολογισμό Πεπραγμένων προκειμένου το Εποπτικό Συμβούλιο να συντάξει την κατά το άρθρο 22 παρ.7 αναλυτική και για κάθε δραστηριότητα κατατοπιστική έκθεσή του.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην πρώτη μετά το τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση τον Απολογισμό Πεπραγμένων, το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης, τον ισολογισμό και λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης». Πριν την ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση της σχετικής έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου.
6. Η μη έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση ισοδυναμεί με υποβολή και υπερψήφιση πρότασης μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφέρει την παραίτησή του και την προκήρυξη και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός διμήνου από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση ορίζει την ημερομηνία των εκλογών και εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διενέργεια των εκλογών και την εξυπηρέτηση των πάγιων και ανελαστικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.
7. Αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την ανάκληση όλου ή μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον ανακληθεί το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου ή η πλειοψηφία των μελών του ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ανάκλησης της μειοψηφίας των μελών του, αυτά αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς αυτών και σε περίπτωση έλλειψης αναπληρωματικών η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει τα νέα μέλη η θητεία των οποίων διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ο ισολογισμός και ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», ο Απολογισμός Πεπραγμένων και το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας μετά την ψήφισή τους από τη Γενική Συνέλευση και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών υποβάλλονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εποπτεύουσα αρχή και την οικεία Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο που τηρούν για κάθε συνεταιρισμό.

  • 25 Ιανουαρίου 2012, 21:01 | Μουταφτσής Μαυροδής

    Οι διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 27 πρέπει να τηρούνται με μεγάλη αυστηρότητα από τους ΔΑ.Σ.Ε και επίσης να γίνεται αυστηρός έλεγχος και από την εποπτεύουσα αρχή όσον αναφορά τον αριθμό των εγγράφων που πρέπει να προσκομίζουν οι ΔΑ.Σ.Ε στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεις και την πληρότητα των εγγράφων αυτών με τις απαιτούμενες υπογραφές τόσο του διοικητικού συμβουλίου όσο και του εποπτικού συμβουλίου και τις υπογραφές των μελών των γενικών συνελεύσεων. Όποιος ΔΑ.Σ.Ε δεν αντεπεξέρχεται στις παραπάνω διαδικασίες του άρθρου 27 να διαγράφεται από το ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.