Άρθρο 03:Όροι σύστασης – έγκριση – καταχώρηση καταστατικού

1. Για τη σύσταση δασικού συνεταιρισμού εργασίας απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.
2. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται στο ειρηνοδικείο αίτηση του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το ειρηνοδικείο αναβάλει τη λήψη της απόφασης και εκδίδει μη οριστική απόφαση με την οποία καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης. Στη συνέχεια εκδίδεται η οριστική απόφαση του ειρηνοδικείου. Εάν με την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρείται το καταστατικό στο βιβλίο Μητρώου Δασικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής απόφασης. Με την καταχώρηση αυτή, ο ΔΑ.Σ.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρηση της απόφασης. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού.
4. Κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:29 | ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κατά την γνώμη μου το παρόν άρθρο είναι στην πολύ σωστή κατεύθυνση και ενός πάγιου αιτήματος πολλών άλλων δασικών συνεταιρισμών στον αριθμό των μελών να είναι πάνω από 20. Έτσι δεν θα μπορούν να γίνουν δασικοί συνεταιρισμοί μαϊμού με 7 μέλη και τις περισσότερες φορές από μια οικογένεια.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:26 | Αθανάσιος Κοφίτσας Δασολόγος με Β΄ βαθμό Προϊστάμενος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασαρχείου Καλαμπάκας

  Στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, δραστηριοποιείται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δασικών Συνεταιρισμών.
  Από αυτούς, αρκετοί αποτελούνται από αριθμό μελών μικρότερο από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νομοσχεδίου.
  Η σημερινή υπάρχουσα κατάσταση, ίσως διακρίνεται από τον κατακερματισμό δυνάμεων, έχει προέλθει όμως από ομαδοποίηση, ομοίων παραγωγικών δυνατοτήτων μεταξύ των συνεταιριζομένων εργατικών μονάδων και ιδίας εργασιακής αντίληψης, που ίσως αποτελεί κίνητρο εργασιακής ηρεμίας και μεγαλύτερης αποδοτικότητας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 20:14 | ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Για τη σύσταση δασικού συνεταιρισμού απαιτείται πλέον η συμμετοχή 25 τουλάχιστον προσώπων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν την ιδιότητα του δασεργάτη. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί στους μικρούς ορεινούς οικισμούς, όπως αυτούς του Νομού Καστοριάς, όπου οι κάτοικοι είναι λίγοι. Αποτέλεσμα της διάταξης αυτής αυτής θα είναι η αδυναμία σύστασης δασικών συνεταιρισμών σε κατεξοχήν ορεινές και δασικές περιοχές, όπου υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις προς εκμεττάλευση και ειδικευμένοι δασεργάτες. Θα πρέπει λοιπόν ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών για τη σύσταση δασικού συνεταιρισμού να ανέρχεται σε 10- 15 άτομα.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 14:31 | Αθανάσιος Κοφίτσας-Δασολόγος-Προϊστάμενος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασαρχείου Καλαμπάκας

  Μελετώντας το νομοσχέδιο, διαπιστώσαμε ότι αυτό αποτελεί μια καλά επεξεργασμένη πρόταση, που δημιουργεί αντικειμενικά χαρακτηριστικά και τεκμηριωμένη τεχνογνωσία στον χώρο της δασικής εργασίας, με βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας παραγωγής, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εργασίας, αλλά αφαιρεί την ευκαιριακή απασχόληση του παραδασόβιου πληθυσμού, και όσους έχουν απομείνει στην ύπαιθρο, που αγωνίζονται για την οικονομική τους επιβίωση, ενασχολούμενοι με κάθε μορφής εργασιακή ευκαιρία.
  Στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, δραστηριοποιείται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δασικών Συνεταιρισμών.
  Από αυτούς, αρκετοί αποτελούνται από αριθμό μελών μικρότερο από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νομοσχεδίου.
  Η σημερινή υπάρχουσα κατάσταση, ίσως διακρίνεται από τον κατακερματισμό δυνάμεων, έχει προέλθει όμως από ομαδοποίηση, ομοίων παραγωγικών δυνατοτήτων μεταξύ των συνεταιριζομένων εργατικών μονάδων και ιδίας εργασιακής αντίληψης, που ίσως αποτελεί κίνητρο εργασιακής ηρεμίας και μεγαλύτερης αποδοτικότητας.
  Στο άρθρο 5 έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
  Η θεωρητική εκπαίδευση των δασεργατών θα παρέχεται από την Διεύθυνση Δασών και θα οργανώνεται σύμφωνα με την λειτουργική της δυνατότητα.
  Ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας για την απόκτηση της ιδιότητας του δασεργάτη, να είναι όσος ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται σε ένα έτος για να έχει κάποιος απασχολούμενος σε δασικές εργασίες, κάλυψη από τα ασφαλιστικούς φορείς.
  Στο άρθρο 26 έχουμε να προτείνουμε:
  Το βιβλίο απογραφής θα φέρει καταγεγραμμένα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού τα οποία θα αξιολογούνται στην ανάληψη οιασδήποτε εργασιακής υποχρέωσης και όχι τα των μελών.
  Στο άρθρο 44 στην παράγραφο 3 έχουμε να προτείνουμε την συμπλήρωση με:
  Στην παραχώρηση εκμετάλλευσης, να δίδεται προτεραιότητα στους δασικούς Συνεταιρισμούς που έχουν έδρα, ίδια με την γεωγραφική ενότητα στην οποία ανήκουν τα διαχειριζόμενα δάση, να ακολουθεί η προτίμηση δασικών συνεταιρισμών όμορων γεωγραφικών διαμερισμάτων και ακολούθως των πλέον απομεμακρυσμένων.
  Επίσης, με δεδομένο το έντονο μορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής μας αλλά και της χώρας, στο άρθρο να προστεθεί:
  Στην παραχώρηση εργασίας, θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ύπαρξη ζώων, (μεταφοράς και σύρσης) στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού.
  Τέλος στο άρθρο 26 έχουμε να προτείνουμε:
  Και τα Διακατεχόμενα μη διαχειριζόμενα δάση, πρέπει να οδηγηθούν στη διαχείριση, με κατάθεση του τελικώς προκύπτοντος οικονομικού οφέλους μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών σε ειδικό λογαριασμό μέχρι επιλύσεως του ιδιοκτησιακού, ώστε να αποτελέσει και κίνητρο επίλυσης από τους οιουσδήποτε διεκδικητές.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:12 | ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

  ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
  Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

  1. Άρθρο 3: 12 τουλάχιστον πρόσωπα (7 με ένσημα ΙΚΑ και 5 δόκιμοι) λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα ορεινά χωριά έχουν λίγους κατοίκους καθώς και για τη στήριξη των εισοδημάτων τους.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:42 | ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

  ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:01 | ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Προτείνουμε ο απαιτούμενος αριθμός να είναι τουλάχιστον 10-14 δεδομένου ότι στα ορεινά χωριά είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός προσώπων.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:09 | ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ
  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
  Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

  Άρθρο 3:
  Για τη σύσταση δασικού συνεταιρισμού εργασίας να απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από δώδεκα (12) τουλάχιστον πρόσωπα (7 με ένσημα ΙΚΑ και 5 δόκιμοι) που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 αντί για εικοσι-πέντε (25),λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα ορεινά χωριά έχουν λίγους κατοίκους καθώς και για τη στήριξη των εισοδημάτων τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 18:11 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

  Ο αριθμός των 25 δασεργατών με τις σημερινές συνθήκες της υπαίθρου είναι δύσκολο να βρεθεί . Η πρότασή μου είναι να μειωθεί στους 15.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 21:18 | A.Δ.Σ περιφέρειας Δασαρχείου Σερρών

  Οι παρακάτω Α.Δ.Σ., που σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2810/2000 ιδρύθηκαν και μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών, και ειδικότερα οι: 1)Α.Δ.Σ. Ξηροτόπου Σερρών (8 μέλη) με έδρα τον Ξηρότοπο Σερρών, 2)Α.Δ.Σ. ‘Αγία Μαρίνα’ (10 μέλη) με έδρα την Ορεινή Σερρών, 3) Α.Δ.Σ. ‘Άγιος Δημήτριος’ (8 μέλη) με έδρα την Άνω Βροντού Σερρών, 4)Α.Δ.Σ. ‘ο Διόνυσος’ (11 μέλη) με έδρα την Άνω Βροντού Σερρών, 5)Α.Δ.Σ. ‘ο Λαϊλιάς’ (7 μέλη) με έδρα την Άνω Ορεινή Σερρών, 6)Α.Δ.Σ. Σερρών (7 μέλη) με έδρα την πόλη των Σερρών, σχετικά με το άρθρο 03 παρ.1 του παρόντος νομοσχεδίου, που αναφέρει ότι για την σύσταση δασικού συνεταιρισμού απαιτούνται οι υπογραφές εικοσιπέντε(25) τουλάχιστον φυσικών προσώπων, επισημαίνουμε τα εξής:
  Τα περισσότερα από τα μέλη των παραπάνω συνεταιρισμών υπήρξαν κατά το παρελθόν δασεργάτες και μέλη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών της περιοχής μας. Μετά την έναρξη της ισχύος του Ν.2810/2000, προέβησαν στην σύσταση Α.Δ.Σ. όπως προβλεπόταν από τον συγκεκριμένο νόμο, ίδρυσαν τους παραπάνω αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς και δραστηριοποιούνται μέχρι και σήμερα, στην περιφέρεια της αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών όπου υπάγονται, χωρίς κανένα λειτουργικό πρόβλημα, σχετικό με τον αριθμό των μελών τους. Θεωρούμε ότι η εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία τους επί δέκα και πλέον χρόνια, καταδεικνύει στην περίπτωση μας, ότι το σχετικό άρθρο 03 παρ.1 του νομοσχεδίου δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά τουναντίον θα αποτελέσει τροχοπέδη στην περαιτέρω λειτουργία μας.
  Προτείνουμε ο αριθμός των δασεργατών-μελών που πρέπει να συμπράξουν στην ίδρυση ΔΑΣΕ, να ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα (10) και όχι σε είκοπέντε (25), και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συνδράμει στην εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας και γενικότερα της υπάρξεως μας. Η πρόταση μας αυτή, δεν αντιστρατεύεται κατά τα άλλα στα όσα προτείνονται και εμπεριέχονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 12:57 | Σουκαράς Πάνος

  Δεν προκύπτει από το Σχέδιο Νόμου η ανάγκη της κοινωνίας αλλά και η εξέλιξη της νομοθεσίας για την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας. Το νομοσχέδιο δεν έχει στόχους αντίστοιχους με την πολλαπλή χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων. Δηλαδή την ανάγκη για οργάνωση της συλλογικής εργασίας για την αειφορική χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων.
  Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς για ανάπτυξη απασχόλησης στα δάση και τις δασικές εκτάσεις: Καλλιεργητικές εργασίες, αναδασώσεις,δασοπροστασία,προστασία των εδαφών ,δασοτουρισμός ,υποστήριξη στην διαχείριση προστατευόμενων περιοχών κλπ
  Δεν λαμβάνονται υπόψη οι νέες οικονομικές συνθήκες και η ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο και δη στις ορεινές περιοχές.
  Η ιδιότητα του ανέργου, του προτιθέμενου να επανεγκατασταθεί στην περιφέρεια κλπ ως δυνάμενου να γίνει μέλος δασικού συνεταιρισμού κλπ.
  Από την άλλη συνεχίζει με την απαρχαιωμένη γραφειοκρατική κρατικιστική μέθοδο διάθεσης των προϊόντων με το Π.Δ.28/1986 της δημοπρασίας με παρουσία υπαλλήλου της Εποπτεύουσας Αρχής κλπ. αντί της δυνατότητας ανάπτυξης από τον συνεταιρισμό εμπορικού τμήματος, έρευνας αγοράς , προώθηση του προϊόντος ,στελέχωσης με επιστημονικό προσωπικό κλπ.

  Σήμερα χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για την προστασία διαχείριση του δασικού πλούτου με ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις ορεινές περιοχές.

  Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η υγιής ανάπτυξη συλλογικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ανέργων αγροτών που θα δώσει απασχόληση τις ορεινές περιοχές.

  Στην θέση των συνεταιρισμών σφραγίδων που στην ουσία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως μεσάζοντες του δημοσίου πλούτου της ξυλείας πρέπει να δημιουργηθούν συλλογικά σχήματα ανάπτυξης απασχόλησης στην προστασία και διαχείριση της φύσης σε μια πραγματικά οικολογική αειφορική διαχείριση.

  Το σχέδιο νόμου κινείται στο κενό καθότι πλέον δεν υπάρχει δασική πολιτική. Η προστασία και διαχείριση των δασών έχει εγκαταλειφθεί, οι δασικές υπηρεσίες έχουν μετατραπεί σε «υπηρεσίες επίλυσης ιδιοκτησιακών διαφορών..»με το αζημίωτο πολλές φορές, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών ακροβατούν με ουσιαστικό ρόλο την……. διαχείριση κοινοτικών πόρων.

  Είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί σε γκρίζα δωμάτια της κρατικής γραφειοκρατίας , με μόνη αγωνία τον υπάλληλο της Εποπτεύουσας Αρχής και την ανάγκη του να παρίσταται στην εμπορική πράξη μιας υγιούς συλλογικής επιχειρηματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο,δεν έχει μυρουδιά από την σημερινή ελληνική πραγματικότητα ,δεν έχει φαντασία , δεν φέρνει καμία εμπειρία και καλή πρακτική, είναι μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες τόσο της κοινωνίας όσο και της ελληνικής φύσης και του δάσους.

  Επίσης η λογική λέει ότι θα πρέπει να ιδρυθούν δασικοί συνεταιρισμοί σε επίπεδο συστάδος (ανά βουνό ).

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 22:41 | ΑΔΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

  1.Πιστεύουμε ότι η αύξηση των μελών από 7 τον αριθμό (κατώτατο όριο) με το ν.2810/2000 σε 25 με τον προς ψήφιση Νόμο είναι αδύνατη, κυρίως επειδή κάποιοι συνεταιρισμοί είναι χρεωμένοι ή και ανενεργοί, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη και η συγχώνευσή τους.Προτείνουμε ως ανώτατο αριθμό ενεργών μελών τα 10 έως 15.Πριν από το έτος 2000 οι δασικοί συνεταιρισμοί που αποτελούνταν από 25 έως και 30 μέλη δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά, ενώ μετά το έτος 2000 που μειώθηκε ο αριθμός σε πολύ λογότερο και με κατώτατο όριο τα 7 μέλη , λειτούργησαν πολύ καλύτερα διότι ήταν πιο ευέλικτοι.
  2.Δεδομένου ότι ο συνεταιρισμός μας δραστηριοποιείται στον ορεινό όγκο του Μπέλλες,όρος δύσβατο και με πολλές δυσκολίες, όλα τα μέλη του είναι δασεργάτες.Το κάθε μέλος έχει διαφορετική αρμοδιότητα,δηλαδή υπάρχουν οι δασεργάτες ξύλευσης που κόβουν με αλυσοπρίονο τα δέντρα, καθώς και οι δασεργάτες σύρσης, διαμόρφωσης και μεταφοράς (αυτοί είναι χειριστές μηχανημάτων διαμόρφωσης ξύλου).

 • 25 Ιανουαρίου 2012, 22:41 | Παναγιώτης

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

  Ως μέλη του δασικού συνεταιρισμού Παύλιανης διαφωνούμε επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τους δασικούς συνεταιρισμούς στα ακόλουθα:
  1) Με βάση την διαχειριστική χρήση του δάσους της περιοχής μας οι δασικές εργασίες είναι περιορισμένης έκτασης, περίπου είκοσι (20) ημέρες το χρόνο, το εισόδημά μας το αποκτούμε από αγροτικές εργασίες και είμαστε ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ασφαλιστούμε στο Ι.Κ.Α.
  2) Όσον αφορά τον αριθμό των ενεργών μελών που προτείνεται τα είκοσι πέντε(25) άτομα, σε ένα ορεινό χωριό με λιγοστούς κατοίκους, που όμως τους είναι απαραίτητη η εργασία στο δάσος, δεν υπάρχει περίπτωση να συμπληρωθεί ο πιο πάνω αριθμός και προτείνουμε να μειωθεί στα δέκα πέντε (15) άτομα.
  Σ Χ Ο Λ Ι Ο
  Γενικότερα εδώ και χρόνια οι δασικοί συνεταιρισμοί συμπληρώνουν το αγροτικό εισόδημα των κατοίκων των ορεινών χωριών οι οποίοι συμβάλουν και στην προστασία των δασών (φωτιές, καθαρισμοί,πλημμύρες)και αν εφαρμοσθεί το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου θα αδικηθούν οι συνεταιρισμοί, θα ερημώσουν τα χωριά και θα ενισχυθούν οι έμποροι και οι βιομηχανίες ξύλου.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 23:51 | Μπλεμπιτζόγλου Νίκος

  Για το άρθρο 3.
  Για τη σύσταση ενός δασικού συνεταιρισμού να απαιτείται υπογραφή από 30 άτομα που θα έχουν τις προυποθέσεις σύμφωνα με το νόμο και να υπάρχει ένας συνεταιρισμός ανά δημοτική ενότητα.

 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ
  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
  e-mail:Dasyk@in.gr
  Ταχ.Δ/νση : Κυπαρίσσι
  Ταχ.Κωδικας : 34400
  ΕΔΡΑ= ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
  Δήμου Διρφύων@ Μεσσαπίων Παπαδημητρίου Χρήστος
  Νομού Ευβοίας Γραμματέας ΔΑ.ΣΥ.Κ
  Α.Φ.Μ. 998943601 τηλ. 6979 533029
  http://www.dasyk.kyparissichalkidas.gr
  www. kyparissichalkidas.gr

  Διαβάζοντας εξονυχιστικά το Σχέδιο Νόμου ,την Εισηγητική Έκθεση καθώς επίσης και το Ενημερωτικό Σημείωμα θα δούμε πως από το κάθε άρθρο κάτι λείπει κάτι δεν ταιριάζει κάτι δεν κολάει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στο παρακάτω κείμενο.
  Συγκεκριμένα το άρθρο 47 θα έπρεπε να είναι το άρθρο 1. Εφόσον έχουμε κάτι και το διαλύουμε από εκεί ξεκινάμε και όχι απλά να το αναφέρουμε στα άρθρα ( 47,49). Στο άρθρο 2 εάν τους πειράζει η λέξη ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ας την αποβάλουν ας λεγόμαστε απλά Δασικός , γιατί μας λέτε , ότι το αναγκαστικός έχει μπέρδεμα με το σύνταγμα.
  Στο άρθρο 3 μας λέτε για τα 25 τουλάχιστον άτομα δασεργάτες που θα απαρτίζουν τον συνεταιρισμό χωρίς αυτοί να έχουν συμβόλαια αγοράς γης , χωρίς να μας λέτε εάν αυτοί θα κληρονομήσουν δασικές εκτάσεις από το Δημόσιο η΄ εάν θα πέσουν και θα κόβουν μέσα στα δάση που έχουν αγοραστεί νόμιμα προ πολλών ετών από τους προγόνους μας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 οι δασεργάτες είναι απλοί άνθρωποι και τώρα Εσείς με τον νέο νόμο τους βάζετε σε περιπέτειες. Τους αλλάζετε τις συνήθειες και θα τους βάλλεται να τσακώνονται με ιδιοκτήτες. ΟΙ ίδιοι υπάρχοντες Δασεργάτες δεν θα θέλουν αυτή την αλλαγή.
  Στο άρθρο 44 ούτε κουβέντα για τους υπάρχοντες τίτλους ιδιοκτησίας. Λες και δεν υπάρχουν .Λες και αυτοί καταργήθηκαν με το νόμο. Αλήθεια τι γίνεται με αυτούς τους τίτλους; Τι θα τους κάνουμε; Μήπως ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχουμε μας δώσουν κάτι; Μήπως θα είναι καλύτερα αλλάζοντας ο νομός , εμείς να μην χρειαστεί να φτιάξουμε ΔΑ.Σ.Ε. και να πουλήσουμε εκτάσεις σε αετονύχηδες; Όλα παίζονται εδώ που φτάσαμε, όλα είναι πιθανά.
  Όσον αφορά τα άρθρα 47 και 49 έχω σχολιάσει την 7η και 22α Ιανουάριου του 2012

  Για τον Δα.Συ.Κ
  Χρήστος

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 20:57 | ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 35 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 20:36 | ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 35 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ!!

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 18:01 | ΔΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

  ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 160 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ.ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ 25 ΜΕΛΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ,ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΜΑΤΙΚΟΙ.ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗΣ,ΔΟΥΛΕΥΩ 5 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΚΕΛΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΑ ΞΥΛΑ ΜΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ,ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΕΡΗΜΩΣΟΥΝ.ΑΝ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 09:00 | ΓΕΡΑΣΗ ΑΝΝΑ

  Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ Δ.Α.Σ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΑΤΟΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΗΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΛΟΙ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΕΡΗΜΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ.ΤΟ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ 2, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΛΟΓΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΟΙ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΕΙΣ ΠΡΟΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗΣ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ Η Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΑΣ???ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΧΟΝΕΥΤΟΥΝΕ 2 ΔΑΣ Η ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΕΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ,ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΣ ΠΡΟΒΛΙΜΑΤΙΚΟΙ, ΚΑΙ ΔΑΣ ΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΕΤΕΡΟ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟ?ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.? ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΑΣ,ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ,ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΘΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΨΩΜΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.

 • 23 Ιανουαρίου 2012, 23:46 | Παναγιώτης

  Στα μικρά απομακρυσμένα ορεινά χωριά δεν μπορούν να συμπληρωθούν 25 άτομα. Προτείνω να ο αριθμός να μειωθεί στα 10- 15 άτομα.Διαφορετικά θα καταργηθούν όλοι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που λειτουργούν στις περιοχές αυτές και θα ερημωθεί η ύπαιθρος τη στιγμή που με δυσκολία
  τα νοικοκυριά ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους.

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:13 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

   Για τη σύσταση ΔΑ.Σ.Ε. είναι απαραίτητη πλέον η συμμετοχή 25 τουλάχιστον μελών, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 5, ήτοι να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δασεργάτη.

  Παρατήρηση: Πρέπει να αποσαφηνισθεί πως και με ποια διαδικασία θα προκύπτει ο χαρακτηρισμός ενός εν δυνάμει μέλους ως «δασεργάτη», στις περιπτώσεις αυτών που δεν έτυχε να συνεργαστούν μέχρι σήμερα με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες.

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 15:47 | Σουκαράς Πάνος

  Προφανώς ο νομοθέτης δεν γνωρίζει την κατάσταση της υπαίθρου. Ο αριθμός των 25 μελών είναι δύσκολο να βρεθεί, θα πρότεινα ο απαιτούμενος αριθμός να είναι 10-15.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να υπάρχει δασικός συνεταιρισμός Λακωνίας, και να πρέπει να έρθει δασικός συνεταιρισμός από την Βόρεια ΕΛλάδα για να κάνει δασικές εργασίες στον ταύγετο ή στον Πάρνωνα, όπως ήδη γίνεται.