Άρθρο 48:Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υφιστάμενοι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, οι Κοινοπραξίες αυτών και οι Ενώσεις τους έχουν υποχρέωση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η προσαρμογή γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών τους που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 των άρθρων 17 και 18 αντιστοίχως και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι έξι μήνες, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου οι Δ.Α.Σ.Ο. που δεν προσάρμοσαν το καταστατικό τους, σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, διαλύονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή της εποπτεύουσας αρχής.
3. Οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του, να προβούν, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10, σε διαγραφή των μελών τους που δεν είναι πραγματικοί δασεργάτες, ήτοι που δεν απασχολούνται αυτοπροσώπως στις δασικές εργασίες του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και στην πιστοποίηση των δασεργατών μελών τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εγγράφονται στο κεντρικό και περιφερειακό μητρώο του άρθρου 23 του παρόντος κατόπιν αιτήσεως τους που υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ και στην Εποπτεύουσα Αρχή αντιστοίχως, εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Προϋπόθεση για την υποβολή της ως άνω αιτήσεως είναι η διενέργεια των ενεργειών της προηγούμενης παραγράφου, ήτοι η διαγραφή από τους δασικούς συνεταιρισμούς των μελών τους, που δεν είναι πραγματικοί δασεργάτες, και η πιστοποίηση των δασεργατών – μελών τους.
Με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ο ΔΑΣΟ υποχρεούται να προσκομίσει: α) αντίγραφο του καταστατικού του και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, β) αριθμό πιστοποιημένων μελών.
5. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί, των οποίων τα μέλη κατά την εγγραφή τους στο μητρώο είναι λιγότερα από 25, υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός έτους από την εγγραφή τους να προβούν σε συμπλήρωση του ως άνω απαιτουμένου ελάχιστου αριθμού ή να συγχωνευτούν με άλλο Δασικό Συνεταιρισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος νόμου. Διαφορετικά λύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3β του άρθρου 32 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η προβλεπομένη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 32, που εφαρμόζεται αναλόγως, γνωστοποίηση της διάλυσης του συνεταιρισμού στην Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, στην εποπτεύουσα αρχή και στην Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ διενεργείται από τον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η θητεία των μελών των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διοικητικών συμβουλίων των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας λήγει μετά την πάροδο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας οι Δασικοί Συνεταιρισμοί διενεργούν αρχαιρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως και του Εποπτικού τους Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος.
8. Ειδικώς η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο έχουν λιγότερα από 25 μέλη, παρατείνεται μέχρι την συγχώνευση τους με άλλο συνεταιρισμό ή την συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους κατά τα ειδικότερον προβλεπόμενα στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
9. Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, οι οποίοι μετέχουν σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 26 του Ν. 2810/2000 με λοιπά μέλη αγροτικούς συνεταιρισμούς, απασχολούμενους σε οποιοδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας και οι οποίες Ενώσεις υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε επειδή δεν μετατράπηκαν σε Αγροτικό Συνεταιρισμό, είτε επειδή δεν τέθηκαν σε αναγκαστική εκκαθάριση, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4015/2011, υποβάλλουν αίτηση στην Ένωση για τη διαγραφή τους από αυτή.

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 14:48 | Μουταφτσής Μαυροδής

  Η εφαρμογή του νόμου να ισχύσει εντός 6 μηνών όπως αναφέρει ο νόμος χωρίς καμία παράταση από τον υπουργό. Να γίνουν οι ενέργειες από όλους τους ΔΑ.Σ.Ε που προβλέπονται για την διαγραφή την μελών που δεν είναι πραγματικοί δασεργάτες, δημιουργία του μητρώου μελών των ΔΑ.Σ.Ε με τους πραγματικούς δασεργάτες, την διαγραφή των ΔΑ.Σ.Ε από τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών όπου δεν χρειάζεται να είμαστε πια εγγεγραμμένη, επιτέλους να απαλλαχτούμε από αυτήν την σπέκουλα των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών και να προβούν οι ΔΑ.Σ.Ε σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες που χρειάζονται για την ανάδειξη όλων των οργάνων των ΔΑ.Σ.Ε εντός των 6 μηνών.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 23:42 | Μπλεμπιτζόγλου Νίκος

  Για το άρθρο 48.
  Όταν ψηφιστεί ο νόμος η προσαρμογή των δασικών συνεταιρισμών να γίνει σε 6 μήνες και όχι σε 1 χρόνο, όπως προβλέπεται, ώστε μέχρι τέλος του 2012 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και το 2013 να λειτουργήσουμε με το νέο νόμο και να μπει μια τάξη με τους δασικούς συνεταιρισμούς. Ο νόμος του 2810/2000 μας κατέστρεψε, δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί εικονικοί δασικοί συνεταιρισμοί που μας παίρνουν τις δουλειές και καταστρέφουν τα δάση.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 20:54 | ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2013 ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 20:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΠΟ ΤΟΥΣ 100 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΓΙΑ ΤΑ 25 ΑΤΟΜΑ, ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝΕ ΜΟΝΟ 2 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΙ.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 19:17 | Αντωνης Πατσιογιαννης

  Καλα ολα αυτα που λεγονται.Μπορει να μου πει καποιος τι θα γινει με εκεινους τους δασεργατες που ανηκουν σε ενα μικρο συνεταιρισμο με δωδεκα ,δεκατεσσερα μελη και δεν υπαρχουν αλλοι ενδιαφερομενοι για να πιασουν το οριο των 25 μελλων; Τι θα γινει με αυτους τους δασεργατες στην περιπτωση που δεν τους δεχονται αλλοι συνεταιρισμοι;