Άρθρο 39:Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Για τις Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και τις ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου αυτού που θεσπίζουν οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα ή αφορούν και ρυθμίζουν θέματα των πρωτοβάθμιων δασικών συνεταιρισμών (ΔΑ.Σ.Ε.), εφόσον δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεση ή απόκλιση στις διατάξεις αυτές.