Άρθρο 15:Γενική Συνέλευση – αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΔΑ.Σ.Ε. και απαρτίζεται από όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό σύμφωνα με το Καταστατικό.
Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού.
γ) Η ψήφιση και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του συνεταιρισμού.
δ) Η συμμετοχή του συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες και συνεταιριστική οργάνωση ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του από αυτές.
ε) Η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού.
στ) Η έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων, του ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης ή της επιβάρυνσης των μελών για τυχόν ζημίες.
ζ) Η αύξηση της συνεταιριστικής ευθύνης των μελών.
η) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας.
θ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο Καταστατικό.
ι) Η έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού για τα επόμενα έτη και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
ια) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
ιβ) Η απόφαση για την αγορά, ανέγερση, υποθήκευση, ανταλλαγή και πώληση ακινήτων ή την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και μίσθωση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης πρωτογενών δασικών προϊόντων, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείων για τους σκοπούς αυτούς.
ιγ) Ο καθορισμός του ανωτάτου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.
ιδ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στο Καταστατικό και στον παρόντα νόμο.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε, για μεταφορά κονδυλίων από ένα λογαριασμό σε άλλον.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:21 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 15:Γενική Συνέλευση – αρμοδιότητες
  1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΔΑ.Σ.Ε. και απαρτίζεται από όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό σύμφωνα με το Καταστατικό.
  Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
  2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
  α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
  β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού.
  γ) Η ψήφιση και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του συνεταιρισμού.
  δ) Η συμμετοχή του συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες και συνεταιριστική οργάνωση ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του από αυτές.
  ε) Η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού , καθώς και των αντιπροσώπων σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού.
  στ) Η έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων, του ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης ή της επιβάρυνσης των μελών για τυχόν ζημίες.
  ζ) Η αύξηση της συνεταιριστικής ευθύνης των μελών.
  η) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας.
  θ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο Καταστατικό.
  ι) Η έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού για τα επόμενα έτη και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
  ια) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
  ιβ) Η απόφαση για την αγορά, ανέγερση, υποθήκευση, ανταλλαγή και πώληση ακινήτων ή την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και μίσθωση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης πρωτογενών δασικών προϊόντων, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείων για τους σκοπούς αυτούς.
  ιγ) Ο καθορισμός του ανωτάτου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.
  ιδ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στο Καταστατικό και στον παρόντα νόμο.
  3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε, για μεταφορά κονδυλίων από ένα λογαριασμό σε άλλον.

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:57 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

   Καθορίζεται η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του ΔΑ.Σ.Ε. (παρ. 2θ) για την εκπλήρωση συγκεκριμένων από το Καταστατικό του σκοπών.

  Παρατήρηση: Θα πρέπει να καθοριστούν ανώτατα όρια, με βάση τη δυναμικότητα του ΔΑ.Σ.Ε., το είδος του επιδιωκόμενου σκοπού αλλά και συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά κριτήρια.