Άρθρο 04: Τύπος – περιεχόμενο καταστατικού

1. Το καταστατικό του δασικού συνεταιρισμού εργασίας καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά του μέλη.
2. Το καταστατικό για να είναι έγκυρο περιέχει υποχρεωτικά:
α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μόνιμη κατοικία των ιδρυτικών μελών.
β) Την επωνυμία, έδρα και περιφέρεια του συνεταιρισμού.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
δ) Τους όρους και τη διαδικασία εγγραφής, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.
ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο καταβολής της και τη διαδικασία
απόδοσής της σε περίπτωση αποχώρησης.
στ) Την έκταση ευθύνης των μελών.
ζ) Τους όρους σύγκλισης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο).
η) Τον καθορισμό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για το σχηματισμό αποθεματικών.
θ) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού.
ι) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών έγκρισης του καταστατικού και το χρόνο σύγκλισης της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
ια) Τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης του δασικού συνεταιρισμού εργασίας.
ιβ) Θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.
3. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτό.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:54 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 04: Τύπος – περιεχόμενο καταστατικού
  1. Το καταστατικό του δασικού συνεταιρισμού εργασίας καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά του μέλη.
  2. Το καταστατικό για να είναι έγκυρο περιέχει υποχρεωτικά:
  α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και κατοικία των ιδρυτικών μελών.
  β) Την επωνυμία, έδρα και περιφέρεια του συνεταιρισμού.
  γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
  δ) Τους όρους και τη διαδικασία εγγραφής, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.
  ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο καταβολής της και τη διαδικασία
  απόδοσής της σε περίπτωση αποχώρησης.
  στ) Την έκταση ευθύνης των μελών.
  ζ) Τους όρους σύγκλισης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο).
  η) Τον καθορισμό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για το σχηματισμό αποθεματικών.
  θ) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού.
  ι) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών έγκρισης του καταστατικού και το χρόνο σύγκλισης της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
  ια) Τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης του δασικού συνεταιρισμού εργασίας.
  ιβ) Θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.
  3. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτό.