Άρθρο 13:Ευθύνη των μελών προς τρίτους

1. Οι δανειστές μέλους Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας, για οφειλές του μέλους προς αυτούς, δεν έχουν δικαίωμα επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του συνεταιρισμού, επί των πλεονασμάτων χρήσεων και των συνεταιριστικών μερίδων.
2. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων για οφειλές των μελών προς τρίτους τα περιουσιακά στοιχεία των μελών που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο συνεταιρισμό καθώς και το αντάλλαγμα που καταβάλλεται σ’ αυτούς για τη χρήση αυτών.