Άρθρο 33:Εκκαθάριση

1. Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση με εξαίρεση την περίπτωση της διάλυσης που επέρχεται από την κήρυξη του ΔΑΣΕ σε κατάσταση πτώχευσης κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού δικαίου.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού ή το Πολυμελές Πρωτοδικείο ανάλογα με το λόγο διάλυσης, μπορούν με απόφασή τους να ορίσουν άλλους εκκαθαριστές.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του συνεταιρισμού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού, διορίζει άλλους εκκαθαριστές κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Το νομικό πρόσωπο του ΔΑΣΕ εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής. Το Εποπτικό Συμβούλιο παραμένει το ίδιο, έστω και αν στο μεταξύ λήξει η θητεία του.