Άρθρο 43:Φορολογικές απαλλαγές

1. Τα καταστατικά των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.
2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, που συγχωνεύονται, εφόσον αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις.
3. Αγορές ακινήτων από ΔΑ.Σ.Ο. για τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης δασικών πρωτογενών προϊόντων (επιχειρήσεων) μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών μέσων δασικής παραγωγής, έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.
4. Οι εισφορές των μελών προς τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
5. Οι καταθέσεις των μελών του δασικού συνεταιρισμού εργασίας σε αυτόν, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τον συνεταιρισμό στα μέλη του απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.
6. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται στα μέλη των δασικών συνεταιρισμών εργασίας κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από το συνεταιρισμό του ακινήτου που μεταβιβάζεται.
7. Δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ή τέλος ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι πράξεις με τις οποίες κινητά ή ακίνητα μεταβιβάζονται μεταξύ δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
8. Ειδικά για απαλλαγές από το Φ.Π.Α έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
9. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των δασικών συνεταιρισμών εργασίας, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στο συνεταιρισμό.
10. Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 41 και 42 χρηματοδοτήσεις υπέρ ΔΑΣΟ απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου καθώς και από άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 12:26 | Μπατσακούτσας Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού Πηλίου Ευβοίας

  Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Δ.Α.Σ.Ε. που διανέμονται στα μέλη να μην υπόκεινται στην φορολογία εισοδήματος.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 11:35 | ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Θεωρούμε πως αντί τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των δασικών συνεταιρισμών εργασίας, που διανέμονται στα μέλη, να υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών, τα πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη να φορολογούνται ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες σε κάθε μέλος του συνεταιρισμού.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 11:55 | ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Προτείνουμε τα πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη να φορολογούνται ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες σε κάθε μέλος του συνεταιρισμού.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 11:10 | ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
  Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

  Άρθρο 43: Τα πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη να φορολογούνται ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες σε κάθε μέλος του συνεταιρισμού.

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 13:01 | LEYTERHS

  Τα εισοδήματα που αποκτούν τα μέλη , από την διανομή του πλεονάσματος των διαχειριστικών χρήσεων, εκτιμώ ότι για τους ίδιους λόγους που σχολίασα στο άρθρο 11, θα πρέπει μέχρις ενός ορίου , να εξετασθεί να απαλλάσσονται από την φορολογία και να μην προσμετρώνται στα άλλα ετήσια εισοδήματα των μελών.