Άρθρο 21:Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων για την ανώτερου βαθμού συνεταιριστική οργάνωση διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος ο οποίος διορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο.
Κατ εξαίρεση οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την ανώτερου βαθμού συνεταιριστική οργάνωση όταν διενεργούνται για πρώτη φορά μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα, η δε θητεία των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν περιορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.
2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του συνεταιρισμού που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό σύμφωνα με το Καταστατικό.
3. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με 3 ενιαία ψηφοδέλτια, ένα για κάθε όργανο διοίκησης και ένα για τους αντιπροσώπους στη ανώτερου βαθμού συνεταιριστική οργάνωση. Στα ενιαία ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
4. Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορούν να τεθούν από τα μέλη είναι ίσος με το μισό του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων. Στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
5. Εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι αναπληρωματικοί καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Το Καταστατικό ορίζει τις διαδικασίες εκλογής της εφορευτικής επιτροπής, της υποβολής υποψηφιοτήτων, διεξαγωγής των εκλογών καθώς και κάθε συναφές θέμα.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό. Το Καταστατικό ορίζει τις προϋποθέσεις ανακατανομής των αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση ή θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του και δεν υπάρχουν επιλαχόντες το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από μέλη του συνεταιρισμού που ορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός των μελών που λείπουν είναι μικρότερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. Τα μέλη που ορίζονται με την παραπάνω διαδικασία διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία εκλέγει νέα μέλη. Τα μέλη που εκλέγονται συνεχίζουν τη θητεία των παλιών μελών.
Αν ο αριθμός των θέσεων Δ.Σ που κενώνεται είναι μεγαλύτερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του, το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Η ως άνω διαδικασία της παρ. 8 ισχύει και για τη συμπλήρωση των θέσεων που κενώνονται στο Εποπτικό Συμβούλιο με τη διαφορά ότι στην μεν περίπτωση του εδ. Α της παρ. 8 τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που λείπουν συμπληρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη δε περίπτωση του εδαφίου β της ως άνω παραγράφου τη Γενική Συνέλευση για διενέργεια αρχαιρεσιών συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί ως μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου όποιος καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, μέχρι τη διαγραφή της ποινής του από το ποινικό μητρώο κατά την κείμενη νομοθεσία.
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας των οργάνων διοίκησης διαπιστωθεί για μέλος τους οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια από μέλος του οργάνου οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 5, 8 και 9.

  • 25 Ιανουαρίου 2012, 20:27 | Μουταφτσής Μαυροδής

    Οι αρχαιρεσίες είναι μία από τις ποιο σημαντικές διαδικασίες σε έναν ΔΑ.Σ.Ε, για την διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας πρέπει οπωσδήποτε να προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός αντιπρόσωπος διορισμένος από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν δεν είναι παρών ο δικαστικός αντιπρόσωπος να μην ξεκινάει η εκλογική διαδικασία και εάν δεν έρθει να αναβάλλονται ακόμη και οι εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και θα απομακρύνεται ο κίνδυνος της νοθείας.