Άρθρο 37:Διοίκηση της Ε.ΔΑ.Σ.Ε.

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων δασικών συνεταιρισμών εργασίας – μελών της Ένωσης, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.
2. Ο αντιπρόσωπος του συνεταιρισμού εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης το συνεταιρισμό του, ενεργώντας στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού του.
3. Κάθε δασικός συνεταιρισμός εργασίας αντιπροσωπεύεται στην Ένωση ανάλογα με τον αριθμό των μελών του. Για κάθε δέκα (10) μέλη δασικού συνεταιρισμού εργασίας εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Αν με την αναλογία αυτή προκύπτει ένα υπόλοιπο μελών ίσο ή πάνω από πέντε (5) που δεν έχει αντιπροσωπευθεί τότε εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
4. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι Πρόεδροι των πρωτοβάθμιων ΔΑ.Σ.Ε. μελών της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Οι αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, σύμφωνα με το Καταστατικό της, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δεν υπολογίζονται στην απαρτία αυτής. Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης.
5. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής. Σε κάθε περίπτωση όμως λήγει πάντοτε με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού.
6. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου αποβάλλεται όταν ο αντιπρόσωπος παύει να είναι μέλος του συνεταιρισμού ή ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την απώλεια της ιδιότητας του αντιπροσώπου, αυτός παύει αυτοδίκαια να ασκεί τα καθήκοντά του αν έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης.
7. Οι μερίδες κάθε δασικού συνεταιρισμού εργασίας στην Ένωση ορίζονται από το Καταστατικό της ανάλογα με τον αριθμό των φυσικών προσώπων – μελών του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού και δεν μεταβάλλονται σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των φυσικών προσώπων. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 750 ευρώ.
8. Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της με το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.
9. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται στο Καταστατικό της Ένωσης και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον πέντε (5), ενώ του Εποπτικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρία (3). Κατ’ εξαίρεση για την περίπτωση του εδαφίου β α) της παρ. 1 του άρθρου 26 μπορεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι τουλάχιστον τρία (3).
10. Τα λοιπά θέματα που αφορούν στα μέλη, στις σχέσεις μελών με την Ένωση, στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, τα όργανα διοίκησης της Ένωσης ρυθμίζονται ανάλογα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των δασικών συνεταιρισμών εργασίας.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:51 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 37:Διοίκηση της Ε.ΔΑ.Σ.Ε.
  1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων δασικών συνεταιρισμών εργασίας – μελών της Ένωσης, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.
  2. Ο αντιπρόσωπος του συνεταιρισμού εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης το συνεταιρισμό του, ενεργώντας στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού του.
  3. Κάθε δασικός συνεταιρισμός εργασίας αντιπροσωπεύεται στην Ένωση ανάλογα με τον αριθμό των μελών του. Για κάθε δέκα (10) μέλη δασικού συνεταιρισμού εργασίας εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Αν με την αναλογία αυτή προκύπτει ένα υπόλοιπο μελών ίσο ή πάνω από πέντε (5) που δεν έχει αντιπροσωπευθεί τότε εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
  4. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι Πρόεδροι των πρωτοβάθμιων ΔΑ.Σ.Ε. μελών της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  Οι αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, σύμφωνα με το Καταστατικό της, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δεν υπολογίζονται στην απαρτία αυτής. Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης.
  5. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής. Σε κάθε περίπτωση όμως λήγει πάντοτε με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού.
  6. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου αποβάλλεται όταν ο αντιπρόσωπος παύει να είναι μέλος του συνεταιρισμού ή ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την απώλεια της ιδιότητας του αντιπροσώπου, αυτός παύει αυτοδίκαια να ασκεί τα καθήκοντά του αν έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης.
  7. Οι μερίδες κάθε δασικού συνεταιρισμού εργασίας στην Ένωση ορίζονται από το Καταστατικό της ανάλογα με τον αριθμό των φυσικών προσώπων – μελών του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού και δεν μεταβάλλονται σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των φυσικών προσώπων.
  8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της με το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.
  9. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο Καταστατικό της Ένωσης και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον πέντε (5). Κατ’ εξαίρεση για την περίπτωση του εδαφίου β α) της παρ. 1 του άρθρου 26 μπορεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι τουλάχιστον τρία (3).
  10. Τα λοιπά θέματα που αφορούν στα μέλη, στις σχέσεις μελών με την Ένωση, στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, τα όργανα διοίκησης της Ένωσης ρυθμίζονται ανάλογα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των δασικών συνεταιρισμών εργασίας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:32 | ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
  Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

  Άρθρο 37: Οι μερίδες του κάθε δασικού συνεταιρισμού να είναι όχι μικρότερες των χιλίων (1.000,00) Ευρώ.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:44 | ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Οι μερίδες του κάθε δασικού συνεταιρισμού να είναι όχι μικρότερες των χιλίων (1.000,00) Ευρώ.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:14 | ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Θεωρούμε πως αντί το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 750 ευρώ, οι μερίδες του κάθε δασικού συνεταιρισμού να είναι όχι μικρότερες των χιλίων (1.000,00) Ευρώ.