Άρθρο 17:Γενική Συνέλευση – απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη (απαρτία).
2. Αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική συνεδρίαση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην:
α) διεύρυνση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού
β) συγχώνευση του συνεταιρισμού
γ) παράταση της διάρκειας ή διάλυση του συνεταιρισμού
δ) τροποποίηση του καταστατικού
ε) εκποίηση ή δωρεά ακινήτων του συνεταιρισμού
στ) ανάκληση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ή μελών αυτού και αντιπροσώπων σε κοινοπραξίες και ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις,
ζ) επιβάρυνση των μελών για την κάλυψη τυχόν ζημιών ή επιβολή ειδικής εισφοράς
η) για κάθε άλλο θέμα, όπου ο νόμος αυτός απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μελών. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας η γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης τα μισά (1/2) τουλάχιστον μέλη.
4. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται η ενισχυμένη απαρτία η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.