Άρθρο 16:Γενική Συνέλευση σύγκληση – ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μία φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του συνεταιρισμού μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της χρήσης.
Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το Καταστατικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για λόγους που προβλέπονται στο νόμο ή το Καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού.
3. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή του τα προς συζήτηση θέματα.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη έχουν δικαίωμα σύγκλησής της.
4. Το ίδιο ποσοστό μελών της παρ. 3 μπορεί να ζητήσει, κατά τους όρους του Καταστατικού, την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξή της. Η εγγραφή των θεμάτων αυτών και η ενημέρωση των μελών πριν τη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική.
5. Επίσης η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μπορεί να εισαγάγει θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.
6. Θέματα αναβολής ή διακοπής της συνέλευσης, σύγκλησης νέας και εγγραφής νέων μελών δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην πρόσκληση.