Άρθρο 25:Είσπραξη απαιτήσεων από τα μέλη

1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μελών του συνεταιρισμού βεβαιώνονται και γίνονται απαιτητές με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το μέλος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της πράξης, στην πρώτη μετά την κοινοποίησή της, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Αν η ένσταση της προηγουμένης παραγράφου δεν ασκηθεί ή απορριφθεί, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσβάλλει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 19. Το Μονομελές Πρωτοδικείο, αν δεχτεί την αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιδικάζει την απαίτηση.