Άρθρο 26: Τηρούμενα βιβλία

1. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:
α) Βιβλίο μητρώου μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου.
ε) Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων.
στ) Βιβλίο ισολογισμού.
ζ) Βιβλίο ημερήσιας κίνησης, που ενημερώνεται με διπλογραφικό τρόπο σε μηναία βάση.
Η) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό και την φορολογική νομοθεσία.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:36 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 26: Τηρούμενα βιβλία
  1. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:
  α) Βιβλίο μητρώου μελών.
  β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
  γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
  δ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό και την φορολογική νομοθεσία.
  Στην περίπτωση ε. τα περιουσιακά στοιχεία αποδεικνύονται από φορολογικά έγγραφα. Στην περίπτωση στ. τα στοιχεία Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης θα αναγράφονται στα βιβλία Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση ζ. θα επιβαρυνθεί γραφειοκρατικά και με κόστος λειτουργίας ο Συνεταιρισμός χωρίς να έχει καμία ουσία η τήρηση του βιβλίου. Αντί αυτού ήδη εκδίδει παραστατικά έγγραφα κίνησης από την Δασική και Φορολογική Νομοθεσία

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 23:26 | Αθανάσιος Κοφίτσας Δασολόγος με Β΄ βαθμό Προϊστάμενος Διοίκησης και Διαχείρισης Δασαρχείου Καλαμπάκας

  Στο άρθρο 26 έχουμε να προτείνουμε:
  Το βιβλίο απογραφής θα φέρει καταγεγραμμένα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού τα οποία θα αξιολογούνται στην ανάληψη οιασδήποτε εργασιακής υποχρέωσης και όχι τα των μελών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:17 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

  Να μην παρεμποδίζεται ο έλεγχος των βιβλίων από την εποπτεύουσα Αρχή

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:40 | ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Τα υποχρεωτικά βιβλία δε θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα: πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου (δ) και του βιβλίου ημερήσιας κίνησης (ζ) τα οποία όχι μόνο δεν είναι λειτουργικά, αλλά και αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας των συνεταιρισμών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:15 | ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
  Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

  Άρθρο 26: Μη τήρηση του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου (δ) και του βιβλίου ημερήσιας κίνησης (ζ) τα οποία δεν είναι λειτουργικά και αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας των συνεταιρισμών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:49 | ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Προτείνουμε τη μη τήρηση του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου (δ) και του βιβλίου ημερήσιας κίνησης (ζ) τα οποία δεν είναι λειτουργικά και αυξάνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας των συνεταιρισμών.

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 14:58 | Νίκος

  Βιβλίο ατυχημάτων

 • 25 Ιανουαρίου 2012, 20:35 | Μουταφτσής Μαυροδής

  Τα τηρούμενα βιβλία που αναφέρει το άρθρο 26 πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά και να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο όπως αναφέρουν τα άρθρα που μιλούν για τα βιβλία, όποιος ΔΑ.Σ.Ε δεν έχει αυτά τα βιβλία ή τα έχει και δεν τα τηρεί όπως πρέπει επί των διαδικασιών να διαγράφεται από το ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:39 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

  Αναφέρονται τα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί ο ΔΑ.Σ.Ε..
  Παρατήρηση: Θα πρέπει να ελέγχονται-αυτά που σχετίζονται με την πρόοδο και πορεία των δασικών εργασιών και προϊόντων και όχι αυτά που έχουν οικονομικό περιεχόμενο-και από την Εποπτεύουσα Αρχή
  ή τουλάχιστον
  να βεβαιώνεται η ορθότητά τους στην Έκθεση του οικείου Εποπτικού Συμβουλίου.