Άρθρο 38:Κοινοπραξίες Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.)

1. Δύο (2) ή περισσότεροι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Κοινοπραξία Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας με σκοπό την προαγωγή των καταστατικών σκοπών και δραστηριοτήτων τους.
2. Η ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και για τη σύστασή της απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και υπογραφή του από τους εκπροσώπους των δασικών συνεταιρισμών εργασίας που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία και οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης.
Το Καταστατικό της Κοινοπραξίας εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
3. Η ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε. είναι συνεταιριστική οργάνωση πρώτου βαθμού. Η έδρα της Κοινοπραξίας ορίζεται στο Καταστατικό της και η περιφέρειά της περιλαμβάνει τις περιφέρειες των δασικών συνεταιρισμών εργασίας – μελών της. Η επωνυμία της Κοινοπραξίας θα πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε. με την ίδια έδρα. Για τα έντυπα της Κοινοπραξίας ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας.
4. Η Γενική Συνέλευση της Κοινοπραξίας απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των συνεταιρισμών μελών της, τα καταστατικά των οποίων, καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ορισμού και απώλειας της ιδιότητας των αντιπροσώπων τους στην Κοινοπραξία. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε μέλους της Κοινοπραξίας καθορίζεται από το Καταστατικό της.
5. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση, στην εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και γενικά στη διοίκηση και λειτουργία της Κοινοπραξίας, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, που εφαρμόζονται ανάλογα.

  • 1 Φεβρουαρίου 2012, 18:01 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

    Πρέπει να γίνει πρόβλεψη οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί μπορεί να είναι και από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. πχ Συνεταιρισμός με έδρα την Τρίπολη να συμπράξει με συνεταιρισμό της Ξάνθης με έδρα της κοινοπραξίας την Ξάνθη και αντιστρόφως ανάλογα με τις συνθήκες .