Άρθρο 36 – Διδακτικό προσωπικό

1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον οι υφιστάμενοι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές και οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή του άρθρου 19 του ν. 1404/83 (Α΄ 173) ή της παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
3. Προϋπόθεση για την αμοιβή καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η αμισθί διδασκαλία, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμισθί και η αμειβόμενη διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται εντός του ίδιου ή άλλου ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε κάθε, όμως, περίπτωση εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει για όσους καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.
4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους.
5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνο εφόσον του ανατίθεται η διδασκαλία ολοκληρωμένου εξαμηνιαίου μαθήματος ή κύκλου σεμιναρίων, με τη διαδικασία και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στους καθηγητές του Ιδρύματος Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών διδασκόντων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
6. Ομότιμοι καθηγητές και λοιποί αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Α.Ε.Ι. μπορούν να διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 69), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών αντίστοιχα, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 • Οι προϋποθέσεις που μπαίνουν επιβάλλουν μια φοβερή γραφειοκρατία, η οποία απλώς θα οδηγήσει σε εύρεση «παρακαμπτηρίων» οδών. Σύντομα κάποια ΠΜΣ θα κοπούν στη μέση και οι διδάσκοντες θα καλύπτουν την αμισθί προϋπόθεση στο ένα μισό, αμειβόμενοι από το άλλο μισό. Σύντομα επίσης θα υπάρξουν και πλασματικές ώρες για την κάλυψη του ορίου του 60%. Τέλος, η πρόσκληση από το εξωτερικό με τις προϋποθέσεις που τίθενται είναι πρακτικά αδύνατη. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς για ολόκληρο εξάμηνο για ένα μάθημα. Αντίθετα, με την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης και με μια μικρή αμοιβή είναι δυνατόν να προσκληθεί κάποιος για να κάνει ένα τμήμα ενός μαθήματος. Και πάλι η λύση είναι μία: διαφάνεια και πλήρης απολογισμός ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει με ακρίβεια πού κατευθύνονται τα χρήματα του. Όλα αυτά θα έπρεπε να ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, όλα τα υπόλοιπα είναι προσπάθεια υπερρύθμισης με το σκοπό την επίδειξη ενός φιλολαϊκού προσωπείου.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:31 | ΜΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Τουλάχιστον η σχετική παράγραφος ας διατυπωθεί ως εξής:
  «4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους .

 • 14 Ιουνίου 2017, 05:58 | Φανης M.

  Πολλά μεταπτυχιακά, ανοίγονται εντός του ιδίου τμήματος και σε φιλικά τμήματα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι καθηγητές διδάσκουν εκεί, εξυπηρετώντας ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής κάνονας ότι θα πληρώνονται μόνο από ένα μεταπτυχιακό. Το 20% του μισθού, είναι ασαφής και πρέπει να καθορισθεί ότι είναι στο σύνολο οποιαδήποτε ποσού που προέρχεται από το μεταπτυχιακό. Οι καθηγητές έχουν εφεύρει τρόπους να πληρώνονται για την διδασκαλία, για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την διόρθωση εργασιών, την πληρωμή για διοικητικές υπηρεσίες, την αγορα εκτυπωτων για το σπιτι κλπ. Οι ωρες (10) που αναφερεται θα πρεπει να διδασκονται απο τους ιδιους και οχι απο βοηθους. Το ιδιο ισχυει και για τα μεταπτυχιακα, οι καθηγητες πληρωνονται για το συνολο των ωρων του μεταπτυχιακου ενω πολλες ωρες γινονται απο βοηθους, εξωτερικους συνεργατες ή υπαλληλους του Πανεπιστημιου (εργαστηριακο προσωπικο). Συνολικα θα πρεπει να υπαρξει στροφη προς την ποιοτητα και οχι την εισπραξη χρηματων. Αναρωτηθειτε πως γινεται με την υπερμετρη αυξηση των μεταπτυχιακων τα τελευταια χρονια να ειναι δυνατον να εχουμε τοσο χαμηλη ποιοτητα εκπαιδευσης; (διεθνης λιστες). Η αποτυχια ειναι πλεον προφανης μιας κα εγινε στροφη στα χρηματα και οχι στην παιδεια (οχι παντου το ΕΜΠ προσφερει δωρεαν μεταπτυχιακα και ειναι στην κορυφη των καταταξεων σε σχεση με οικονομικα πανεπιστημια που χρεωνουν ανηκουστα ποσα)

 • 14 Ιουνίου 2017, 01:02 | Χρήστος

  Εν αναμονή των μετατάξεων ΕΕΠ/ΕΔΙΠ με διδακτορικό απο την Β/θμια Εκπαίδευση με ήδη μακροχρόνια παρουσία στην έρευνα και ως έκτακτο εκπ. προσωπικό των ΑΕΙ ( Πανεπιστήμια + ΤΕΙ), παρατηρούμε με απορία την απαξιωτική αντιμετώπιση του υπουργείου. Αγαπητοί μας, αν μετανιώσατε και δεν θέλετε τις μετατάξεις μπορούσατε απλά να καταργήσετε την σχετική διάταξη, δεν ήταν ανάγκη να μας αντιμετωπίζετε με αυτό τον τρόπο, δηλαδή, μείωση μισθού σε επίπεδα πολύ κατώτερα του ενιαίου μισθολογίου και μη δυνατότητα διδασκαλίας σε Π.Μ.Σ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 23:03 | Δημήτριος Ε.

  Άρθρο 36.1: Το ποσοστό 60% είναι απροσδιόριστο. Αν σε τρία μαθήματα διδάσκουν τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (ένα σε κάθε μάθημα) και σε δύο άλλα μαθήματα συνολικά τρεις εξωτερικοί συνεργάτες, τότε με βάση τα μαθήματα καλύπτεται το κριτήριο του 60%, ενώ με βάση τα ονόματα δεν καλύπτεται. Απαιτείται πιο σαφής διατύπωση, όπως για παράδειγμα, τα μέλη ΔΕΠ να καλύπτουν το 60% των συνολικών ωρών διδασκαλίας. Επίσης, το ποσοστό 60% είναι μάλλον υψηλό.
  Άρθρο 36.2: Στην ουσία, αναιρεί το Άρθρο 36.1. Επίσης, πρέπει να περιληφθούν οι ΕΔΙΠ.
  Άρθρο 36.3: Το άρθρο είναι συνολικά λάθος. Εφόσον κάποιος εργάζεται πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του πρέπει να αμείβεται. Το άρθρο επιχειρεί να εισάγει την υποχρέωση δύο «δωρεάν» μαθημάτων (ένα ανά εξάμηνο), προκειμένου να αμειφθεί κάποιος για άλλα δύο μαθήματα. Στην ουσία, ένα μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να διδάσκει επτά μαθήματα ετησίως (3 από τις νόμιμες υποχρεώσεις + 2 δωρεάν + 2 επ’ αμοιβή), πράγμα ανέφικτο και γνωσιακά και χρονικά.
  Άρθρο 36.4: Και αυτό το άρθρο είναι λάθος. Το 20% σημαίνει περίπου 600€ το μήνα μικτά για Καθηγητή Α’ Βαθμίδος, δηλαδή περίπου 280€ καθαρά το πολύ, αν αφαιρεθούν φόροι, έκτακτη εισφορά, εισφορά υπέρ ΕΛΚΕ, κλπ. Το ποσό είναι ακόμη μικρότερο αν οφείλονται και ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση ενός δωρεάν και ενός επ’ αμοιβή μαθήματος, αυτό σημαίνει περί τις 24 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα, ή περί τις 72 ώρες συνολική απασχόληση (περιλαμβανομένης προετοιμασίας, υποστήριξης, εξετάσεων, επίβλεψης εργασιών, διοικητικών καθηκόντων, κλπ.) αν θεωρήσουμε ότι μία διδακτική ώρα απαιτεί και δύο υποστηρικτικές. Αυτό μεθερμηνεύεται σε περίπου 4 ευρώ την ώρα καθαρά, το πολύ. Η αμοιβή αυτή δεν αντιστοιχεί ούτε στην απαιτούμενη ποιότητα, ούτε στη γνώση, ούτε στην αξία της εργασίας, είναι δε πολλές φορές μικρότερη από αυτό που το άρθρο 35.4 συνεπάγεται για απασχόληση μεταπτυχιακού φοιτητή (περίπου 20 ευρώ την ώρα καθαρά). Συμπερασματικά, ο περιορισμός αυτός σε συνδυασμό με την απαίτηση δωρεάν διδασκαλίας, οδηγεί σε απαξιωτικές αμοιβές και αποτελεί αντικίνητρο απασχόλησης σε ΠΜΣ. Ως εκ τούτου, θα οδηγήσει νομοτελειακά σε μαρασμό πολλών ΠΜΣ.
  Πέραν του ανωτέρω προβληματισμού, θεωρώ αντιδεοντολογικό το να τίθεται πλαφόν 20% σε αμοιβές διδασκαλίας, τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίστοιχο πλαφόν για ερευνητική δραστηριότητα, όταν είναι γνωστό ότι τόσο η έρευνα όσο και η διδασκαλία αποτελούν ισάξιους πυλώνες ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Πώς θα επιδρούσε άραγε η επιβολή αντίστοιχου πλαφόν για αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα; Πώς θα επιδρούσε άραγε η απαίτηση να αμείβεται κάποιος από ένα ερευνητικό έργο εφόσον παρέχει υπηρεσίες σε ένα άλλο έργο δωρεάν; Αυτομάτως θα δημιουργούσε αντικίνητρο έρευνας.
  Δεν θα πρέπει λοιπόν για λόγους εντυπωσιασμού και μόνον, να θεσπιστεί κάτι που θα οδηγήσει σε προφανή δυσλειτουργία πολλών ΠΜΣ, προσιτών για τον Έλληνα πολίτη και σε μεσο- μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα οδηγήσει πολλούς φοιτητές να καταφύγουν στο εξωτερικό, ή σε διάφορα κολλέγια, ή σε αμφιβόλου ποιότητας μεταπτυχιακά εξ’ αποστάσεως του εξωτερικού. Θα είναι κρίμα και άδικο.
  Άρθρο 36.5: Η προσέλκυση εξωτερικών επιστημόνων/ συνεργατών είναι επιθυμητή. Όμως, ποιο θα είναι το καθεστώς αμοιβών αυτών; Θα μπορεί κάποιος για παράδειγμα να αμείβεται πολλές φορές περισσότερο από ένα μέλος ΔΕΠ για τον ίδιο φόρτο εργασίας; Το λογικό λοιπόν θα ήταν να προβλεφθεί ότι και αυτοί θα υπόκεινται στο πλαφόν των ΔΕΠ. Αν όμως γινόταν αυτό, πόσοι άραγε θα ενδιαφέρονταν να συμμετέχουν με αμοιβή 4 ευρώ την ώρα; Προφανώς ουδείς. Θα πρέπει λοιπόν να αρθούν οι περιορισμοί των άρθρων 36.3 και 36.4 καθότι μόνο προβλήματα δημιουργούν.

 • 13 Ιουνίου 2017, 21:17 | Κώστας Μπαλτζής

  Αξιότιμοι κ.κ.,

  Με τη διατύπωση της παρ. 1 εξαιρούνται από τη δυνατότητα παροχής διδακτικού έργου στα Π.Μ.Σ. τα λοιπά μέλη του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα οι κατηγορίες Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π., δύο κατηγορίες προσωπικού με πολυετή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αρκετών Προγραμμάτων, με μέλη που κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών καθώς και την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και διδακτική επάρκεια/εμπειρία.

  Η συγκεκριμένη ενέργεια δύναται να επιφέρει την αποδυνάμωση Προγραμμάτων με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του προσφερόμενου εκπαιδευτικού τους έργου, ή την, αναγκαστική, απασχόληση μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού ως επιστημόνων «αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.», όπως προβλέπει η παρ. 5 του ιδίου άρθρου, κάτι που πρακτικά συνεπάγεται μία άνευ λόγου οικονομική επιβάρυνση των Π.Μ.Σ., ή τέλος, την άνευ αναθέσεως επικουρική συμμετοχή μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των Π.Μ.Σ., κάτι αν όχι μη σύννομο, σίγουρα αρνητικό για τους διδάσκοντες και προφανώς επιζήμιο για τη λειτουργία των ίδιων των Π.Μ.Σ..

  Προς αποφυγή των παραπάνω, θα μπορούσε στις παρ. 1-4 του εν λόγω άρθρου να συμπεριληφθούν οι κατηγορίες των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. σε κάθε περίπτωση που γίνεται λόγος για «καθηγητές» και «υπηρετούντες λέκτορες» –σε οποιαδήποτε γραμματική πτώση.

  Να τονιστεί πως η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν είναι δεσμευτική για τα Π.Μ.Σ. αναφορικά με την επιλογή του διδακτικού τους προσωπικού, αντίθετα προσφέρει στα Προγράμματα αυξημένες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία προς την κατεύθυνση της ορθολογικότερης και αποδοτικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

  Με τιμή,

  Κώστας Μπαλτζής
  Ε.ΔΙ.Π. Τμ. Φυσικής, Α.Π.Θ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 20:11 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Παράγραφος 6

  Ομότιμοι καθηγητές και λοιποί αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Α.Ε.Ι.
  μπορούν να διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του ν.
  4386/2016 (Α΄ 69), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο Γενικό Κανονισμό
  Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών αντίστοιχα, οι οποίοι υπάγονται στις
  διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

  Να διευκρινιστεί οτι και οι ομότιμοι η αφυπηρετήσαντες καθηγητές μπορούν να λαμβανουν αμοιβή εώς το 20% της σύνταξης τους,εφόσον υπαρει απόφαση ΓΣ και εφόσον δεν υπαρχει αλλη δυνατότητα καλυψης των αναγκών .
  Η καλυψη αυτή των αναγκών θα ειναι επωφελής για τα ΜΠΣ καθότι αξιοποιούνται καταξιωμένοι επιστήμονες με πολύ μικρο κόστος.

 • 13 Ιουνίου 2017, 12:46 | Manos

  Οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π. για άλλη μια φορά παραγκωνίζονται. Δεν φτάνει που στο νέο μισθολόγιο δεν προβλέπεται κάποιο επίδομα ή πλασματικό Μ.Κ. γι’ αυτούς, όπως για τους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, τη στιγμή που διδάσκουν εδώ και χρόνια στα Α.Ε.Ι. με αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Καλά, δεν βλέπουν οι αρμόδιοι ότι, δεδομένης της αδυναμίας νέων προσλήψεων, είναι απαραίτητοι; Πού είναι οι υποσχέσεις για βελτιώσεις που θα έκαναν στον κλάδο; Άλλα είχε υποσχεθεί η ηγεσία του υπουργείου και άλλα κάνει. Άραγε, θα λάβει υπόψη της τη γνώμη μας στη διαβούλευση ή γίνεται για τα μάτια του κόσμου;

 • 13 Ιουνίου 2017, 12:33 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ

  Θα πρέπει να προστεθεί και οι ερευνητές που υπηρετούν στα ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Πολλοί ερευνητές του π. ΕΘΙΑΓΕ και νυν ΕΛΓΟ ήδη διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 10:43 | Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Παράγραφος 2: «… συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και…». Παρατήρηση: Υπό την Ακαδημία Αθηνών υφίστανται ερευνητικά κέντρα, αρχεία και γραφεία (ν.1894/1990, αρ. 1, παράγραφος 1, καθώς και ν.4386/2016, άρθρο 12, περίπτωση Α.11). Συνεπώς, προτείνεται η εξής διόρθωση: «… συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και…».

  Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)

 • 12 Ιουνίου 2017, 22:24 | BB

  Τα μέλη ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ των ΑΕΙ τα οποία είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν ερευνητικό και διδακτικό έργο (των οποίων πολλές φορές επιστημονικό επίπεδο είναι υψηλότερο ομότιμων καθηγητών και ερευνητών ερευνητικών κέντρων) θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών και να αναλαμβάνουν προγράμματα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι. Γιατί να μην επιτρέπεται κάποιος να παράγει επιστημονικό και ερευνητικό έργο, ενώ έχει την ικανότητα; Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ σε ΔΕΠ εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις.

 • 12 Ιουνίου 2017, 21:37 | ΒΜ

  Στο 4 θα πρέπει να προστεθεί «Η αμοιβή δεν μπορεί επίσης να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών τους προκειμένου για ομότιμους και αφυπηρετήσαντες καθηγητές».

 • 12 Ιουνίου 2017, 19:59 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

  Ορθά τίθεται, κατά τη γνώμη μου όριο στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε ΠΜΣ. Όμως, το προτεινόμενο σύστημα ελέγχων είναι περίπλοκο, δυσεφάρμοστο και αντιπαραγωγικό. Αρκεί κατά τη γνώμη μου ένας περιορισμός μόνο: Η αμοιβή κάθε μέλους ΔΕΠ δεν θα υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του.

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:40 | Γ. Κιντής

  Η παρούσα γενιά των Πρυτάνεων που εξελέγει μετά από προέγκριση από τα Συμβούλια και με την ψήφο αποκλειστικά των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συμπεριφέρεται σαν να εκφράζει συνδικαλιστικά ένα κλάδο κι όχι ως ηγέτες των ΑΕΙ που έχουν την τιμή να υπηρετούν.
  Στο πλαίσιο του παρόντος νομοσχεδίου ενδιαφέρονται κυρίως για την διατήρηση των «μαγαζιών» που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών και των αμοιβών των καθηγητών. Ελπίζω ο Υπουργός να έχει το σθένος και την ισχύ να εμείνει στο πλαίσιο του νομοσχεδίου.
  Καλό θα ήταν να κλείσουν και οι επιπλέον «τρύπες» που θα αφορούν αμοιβές π.χ. για εκπαιδευτικό υλικό, μετακινήσεις, διαχείριση κ.α. που ήδη αξιοποιούνται από διάφορους…

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:16 | ΕΕΠ/ΕΔΙΠ

  Θα επαναλάβω την ερώτηση του συναδέλφου: «Μπορεί ο κ. υπουργός ή οι κ.κ. υφυπουργοί να μας εξηγήσουν γιατί έχουν αυτή την συμπεριφορά απέναντι στους ΕΔΙΠ/ΕΕΠ;»

 • 12 Ιουνίου 2017, 15:14 | ΕΕΠ/ΕΔΙΠ

  Είναι φοβερό και τρομερά απαξιωτικό για τον κλάδο μας να πρέπει να αγωνιζόμαστε και να ζητάμε τα αυτονόητα…Είναι δυνατόν να μην έχουν συμπεριληφθεί τα μέλη ΕΕΠ στους διδάσκοντες Π.Μ.Σ? Μόνο ως αβλεψία θα μπορούσε να ερμηνευθεί και θα πρέπει άμεσα να διορθωθεί…

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:57 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Να ποστεθεί στο «4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα..» η φράση «καθώς και των διδασκόντων βάσει του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)»

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:55 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Δεν υπάρχει η παράγραφος αυτή «της παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)». Μήπως εννοείτε την παράγραφο 2 του άρθρου 29???

 • 12 Ιουνίου 2017, 13:40 | Επίκουρος Καθηγητής

  Θα ήθελα μόνο να σχολιάσω το εξής σημείο: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος….». Έτσι όπως έχει διατυπωθεί δεν επιτρέπει την συμμετοχή μεγάλου αριθμού νέων αξιόλογων επιστημόνων ως εξωτερικών συνεργατών που δεν ανήκουν στο τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του οικείου Τμήματος. Θα έπρεπε το 60% να αφορά τους καθηγητές, λέκτορες και αφυπηρετήσαντες καθηγητές ως προς τα συνολικό αριθμό καθηγητών, λεκτόρων και αφυπηρετήσαντων καθηγητών που απασχολούνται στο ΠΜΣ και όχι τον αριθμό διδασκόντων γενικά. Αν μείνει έτσι και ας υποθέσουμε ότι το 60% προέρχεται από το Τμήμα και το 30% από άλλα Τμήματα, μένει μόνο ένα 10% να προέρχεται από νέους αξιόλογους επιστήμονες που δεν ανήκουν στο τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό κανενός ΑΕΙ.

  Επίσης, δεν είναι σαφές τι γίνεται σε περίπτωση που σε ένα ΠΜΣ κάποιοι από τους διδάσκοντες καλύπτουν μόνο ένα μέρος των διδακτικών ωρών ενός μαθήματος. Μήπως αντί για τον περιορισμό στον αριθμό διδασκόντων θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο περιορισμός στον συνολικό αριθμό των διδακτικών ωρών που καλύπτονται από τους καθηγητές, λέκτορες και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος?

 • 11 Ιουνίου 2017, 11:56 | Σωτήρης Ρούσσος

  Οι προβλέψεις αποκλείουν το εξαιρετικό επιστημονικό-ακαδημαϊκό «προλεταριάτο» των νέων επιστημόνων με σπουδαίες σπουδές και διεθνείς δημοσιεύσεις που βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα. Η ύπαρξη πόρων μέσω των διδάκτρων δημουργούσε την μοναδική δυνατότητα πρόσληψης αυτών των επιστημόνων με αξιοπρεπείς αμοιβές. Με την δραστική μείωση του τέλους φοίτησης θα είναι αδύνατο να προσληφθούν αυτοί οι επιστήμονες.
  Επίσης η πρόσκληση επισκέπτη καθηγητή της αλλοδαπής μόνο εφόσον του ανατίθεται η διδασκαλία ολοκληρωμένου εξαμηνιαίου μαθήματος ή κύκλου σεμιναρίων, στερείται παντελώς λογικής. Δηλαδή αν ένας εγνωσμένου κύρους επισκέπτης καθηγητής της αλλοδαπής είναι δυνατόν να διδάξει δύο ή τρεις διαλέξεις να μην προσκληθεί.
  Προτείνεται την απαλειφή αυτού του όρου για την πρόσκληση επισκέπτη καθηγητή της αλλοδαπής.

 • 10 Ιουνίου 2017, 21:23 | Χριστόφορος Γραβαλίδης

  Για μια ακόμη φορά οι ΕΔΙΠ με διδακτορικό είναι απέξω από τα ΠΜΣ.

 • 10 Ιουνίου 2017, 14:39 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Πολλαπλά τά προβλήματα και αυτού τού άρθρου. Ορθή θα ήταν η απαγόρευση οποιασδήποτε χωριστής αμοιβής για διδασκαλία στό μεταπτυχιακό. (Πράγμα που θα περιόριζε ίσως και τήν τάση πολλαπλασιασμού για λόγους μη επιστημονικούς, τών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών). Οι αμοιβές τών καθηγητών δεν πρέπει να συσχετίζονται με τίς ώρες διδασκαλίας, και πρέπει μάλλον να καταργήσουμε και τίς ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις που τείνουν προς αυτόν τόν συσχετισμό. Αξιοπρεπής μισθός χρειάζεται μόνο, που να ακυρώνει τά επιχειρήματα τής συμπληρώσεως τών πενιχρών αποδοχών τών καθηγητών. Οι εδώ προτεινόμενοι όμως κανόνες είναι γραφειοκρατικοί και δύσκαμπτοι. Περαιτέρω δεν είναι δουλειά τού νόμου να ορίζει τί μπορεί να γίνεται με επισκέπτες καθηγητές. Τέλος, έχουμε και πάλι, ως συνήθως άλλωστε, καταστρατήγηση τής επιταγής τής αυτοδιοικήσεως.

 • 9 Ιουνίου 2017, 14:55 | ΚΚ

  Μπορεί ο κ. υπουργός ή οι κ.κ. υφυπουργοί να μας εξηγήσουν γιατί έχουν αυτή την συμπεριφορά απέναντι στους ΕΔΙΠ/ΕΕΠ; Έχουν κάτι προσωπικό με κάποιον από μας; Πως γίνεται αυτός ο κλάδος να πυροβολείται συστηματικά τον τελευταίο μήνα όχι μόνο με το αστείο μισθολόγιο, την απαξίωση του διδακτορικού και της προσφοράς μας στα τμήματα αλλά και με την πλήρη απαξίωση της εκπροσώπησής μας σε κάθε όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Πως γίνεται να απαγορεύετε κύριοι σε διδάσκοντες να έχουν λόγο για τα μαθήματα που διδάσκουν σε συλλογικά όργανα που ασχολούνται με τα μαθήματα αυτά!!!

 • 8 Ιουνίου 2017, 19:00 | Κωστής ΕΔΙΠ

  Στον τομέα που εργάζομαι, αν εφαρμοστούν αυτά που λέει το νομοσχέδιο, όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα τα κάνουν τα 4 μέλη ΔΕΠ, μαζί με τα μαθήματα του προπτυχιακού. Για τον μεταπτυχιακό κύκλο, μπορεί να βοηθήσουν οι 3-4 συνταξιούχοι (68-85 χρονών). Επίσης, διδάκτορες που δεν έχουν διοριστεί ακόμη πουθενά για να κάνουν μάθημα θμε την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν χρήματα για την αμοιβή τους. Αλλά προς Θεού! Δεν πρέπει με τίποτε να κάνουν μαθήματα οι ΕΔΙΠ με διδακτορικό!!! Κι αφού δε θα μείνει τίποτε να κάνουν (αφού δεν δέχονται οι άθλιοι να αναλάβουν χρέη γραμματείας) ας τους μειώσουμε και το μισθό για να μάθουν να μην είναι αργόσχολοι.

 • 8 Ιουνίου 2017, 15:37 | Ε.Ε.

  Προτείνεται η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί σε:
  «1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων.»

 • 8 Ιουνίου 2017, 13:56 | Αναστασία Δημητρίου

  Η ρύθμιση «Οι διδάσκοντες ΠΜΣ προέρχονται κατά 60 % τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ του οικείου τμήματος (και 80 % σε περίπτωση διατμηματικού)» δημιουργεί ζητήματα στη λειτουργία ΠΜΣ, αναστέλλει συνεργασίες μεταξύ τμημάτων του οικείου ΑΕΙ και μεταξύ τμημάτων διαφορετικών ΑΕΙ και περιορίζει της τη δυνατότητα διεύρυνσης των ακαδημαϊκών οριζόντων των μεταπτυχιακών φοιτητών . Επιπλέον μια τέτοια ρύθμιση δεν προσφέρει στην ποιότητα των Μεταπτυχιακών Σπουδών που είναι και το ζητούμενο.
  Τα ΠΜΣ εξ ορισμού παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους κλάδους των επιστημών που θεραπεύονται στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών. Επομένως είναι αδύνατη η συμμετοχή των περισσοτέρων από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου τμήματος, ειδικότερα σε τμήματα πολυσυλλεκτικά όπως αυτά των ανθρωπιστικών σπουδών και ειδικότερα των παιδαγωγικών σπουδών. Συνήθως στα τμήμα αυτά τα μέλη ΔΕΠ έχουν διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο και λιγότερο συχνά υπάρχουν περισσότεροι διδάσκοντες πέραν του ενός σε ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Σε ένα τμήμα που π.χ. αποτελείται από 18 μέλη ΔΕΠ (στα περισσότερα τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων ισχύει ο αριθμός αυτός), εάν υποθέσουμε ότι λειτουργεί ΠΜΣ με πρόγραμμα σπουδών που ανέρχεται σε 8 μαθήματα, εάν σε κάθε μάθημα οι διδάσκοντες είναι 3, άρα και το δυναμικό των διδασκόντων 24, με βάση το 60% θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 14 μέλη ΔΕΠ. Με δεδομένο ότι ειδικότερα στα τμήματα περιφερειακών ΑΕΙ ο αριθμός των διδασκόντων δεν ξεπερνά τους 18 τότε τουλάχιστον οι 14 εξ αυτών πρέπει να συμμετέχουν στο ΠΜΣ, Εάν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα Τμήμα λειτουργούν περισσότερα του ενός ΠΜΣ τότε τουλάχιστον 14 διδάσκοντες θα απασχολούνται στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τουλάχιστον 35 τρίωρα ανά εξάμηνο δηλαδή 105 ώρες διδασκαλίας και τούτο θα είναι εις βάρος του ερευνητικού τους έργου.
  Αναφορικά με την αποζημίωση των διδασκόντων, η προϋπόθεση να διδάσκει κανείς αμισθί προκειμένου να αμειφθεί δεν είναι απαραίτητη, θα μπορούσε να υπάρχει η ρύθμιση «οι αμοιβές από ΠΜΣ να μην υπερβαίνουν το 20 % του μηνιαίου μισθού.

 • 8 Ιουνίου 2017, 12:04 | Μακεδών Θωμάς

  Η μη ρητή αναφορά των μελών ΕΕΠ-ΕΔΙΠ ως διδασκόντων στα ΜΠΣ δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα στην κατανομή του διδακτικού έργο όπως αυτό προκύπτει από τις διδακτικές μονάδες-ECTS του κάθε μαθήματος και οι οποίες χρεώνονται στους αντίστοιχους διδάσκοντες. Με βάση τη σημερινή κατάσταση ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου ανατίθεται επίσημα σε μέλη ΕΕΠ-ΕΔΙΠ με διδακτορικό, καταγράφεται από τις ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ και φυσικά αξιολογείται ανάλογα. Το προσωπικό αυτό εάν ισχύσει η διάταξη δεν θα μπορεί τυπικά να συμμετέχει, αλλά επί της ουσίας δε θα έχει και κανένα κίνητρο να συμμετέχει στη διδασκαλία των ΜΠΣ, αφού αυτό δε θα αναγνωρίζεται. Το αποτέλεσμα θα είναι όλο αυτό το έργο να κατανεμηθεί αναγκαστικά στους καθηγητές-λέκτορες των Τμημάτων που ήδη έχουν βεβαρυμένο έργο τόσο στο μεταπτυχιακό όσο και στο προπτυχιακό πρόγραμμα. Θα προκύψει λοιπόν μια «εικονική» πραγματικότητα με τους καθηγητές-λέκτορες Τμημάτων που ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια έλλειψη σε διδακτικό προσωπικό να φαίνονται ότι διδάσκουν ταυτόχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν όλη μέρα για να βγαίνει το πρόγραμμμα (στα χαρτιά). Η συμμετοχή εξωτερικών μελών από άλλα ΑΕΙ είναι μη ρεαλιστική για τους ίδιους ακριβώς λόγους συν επιπλέον τα άθλια οικονομικά των Τμημάτων που καθιστούν τις μετακινήσεις προσωπικού απαγορευτικές. Επομένως οδηγούμαστε αναγκαστικά στην επιλογή «απόστρατων» διδασκόντων από τους αφυπηρετήσαντες και ομότιμους καθηγητές, δηλαδή ανθρώπων που δεν έχουν απολύτως κανένα κίνητρο συμμετοχής εκτός ίσως του οικονομικού. Έτσι θα προκύψουν διδάσκοντες που στην πλειοψηφία τους έχουν πάψει να ασχολούνται ενεργά με το γνωστικό τους αντικείμενο και χωρίς καμιά συνέπεια όσον αφορά την αξιολόγησή τους.
  Αυτό αποτελεί σαφή αναβάθμιση των ΜΠΣ και πόλο έλξης νέων επιστημόνων…

 • <>. Αυτό δεν λέγεται ανανέωση επιστημονικού προσωπικού και περιεχομένου σε περιόδους μη διορισμών- ανανέωσης ΔΕΠ ΑΕΙ, μόνο και μόνο για να κρατηθεί το κόστος χαμηλά. Να διδάσκουν και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ συνεργάτες, όχι μόνον εσωτερικοί.

 • Αν δεν θέλετε να δώσετε αυτόνομα Διδακτορικά στα ΤΕΙ δώστε τουλάχιστον ΠΜΣ με έρευνα (MSc by Research).

 • 7 Ιουνίου 2017, 21:15 | VM

  Στο άρθρο 1 αφήσατε έξω τα ΕΕΠ/ΕΔΙΠ με διδακτορικό. Δεν νομίζω ότι είναι κατώτεροι από τους ερευνητές των ερευνητικών κέντρων. Πρέπει να σταματήσετε επί τέλους να τους υποβιβάζετε.

 • 7 Ιουνίου 2017, 12:33 | Μακεδών Θωμάς

  1. Όπως προαναφέρθηκε σε πολλά σχόλια δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται ρητά ως διδάσκοντες σε ΠΜΣ αφυπηρετήσαντες καθηγητές ΑΕΙ, δηλαδή ανενεργοί διδακτικά και πιθανόν ερευνητικά και να παραλείπονται εν ενεργεία μέλη του διδακτικού προσωπικού (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ) που είναι αυξημένων προσόντων με διδακτορικά και δημοσιεύσεις και συμμετέχουν ούτως ή άλλως στο διδακτικό και ερευνητικό έργο των ΑΕΙ. Πώς μπορεί αυτό να παραλείπεται όταν οι περισσότερες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εκπονούνται σήμερα στη βάση ερευνητικών και επιστημονικών κατευθύνσεων του οικείου Τμήματος με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή μελών ΕΔΙΠ-ΕΕΠ.
  2. Δεν νοείται μέλη ΕΕΠ-ΕΔΙΠ στους οποίους έχει ανατεθεί σύμφωνα με το νόμο 4009 η αυτοδύναμη διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος σε κάποιο αντικείμενο που πιθανότατα υπάρχει έλλειψη αντίστοιχου καθηγητή, να αποκλείονται από το ίδιο αντικείμενο σε ΠΜΣ!

 • 7 Ιουνίου 2017, 11:37 | Nakos

  Δεν μπορεί να αποκλείονται από το σώμα των διδασκόντων στα ΠΜΣ, ΕΔΙΠ με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική έρευνα με πλήθος δημοσιεύεσεων και μεγάλη διδακτική εμεπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όταν σύμφωνα με το σχέδιο νόμου έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν πλήθος συναδέλφων μας, συμπεριλαμβανομένων -ορθά- και του διδακτικού προσωπικού του ν.407/80!!!
  Είναι μία σημαντική παράλειψη που χρήζη άμεσης παρέμβασης.

 • 7 Ιουνίου 2017, 10:14 | VM

  Συστηματικά παραλείπετε το προσωπικό ΕΕΠ/ΕΔΙΠ με διδακτορικό. Τι παραπάνω έχουν οι ερευνητές από ερευνητικά κέντρα? Δεν πρέπει να σταματήσετε πια να υποβιβάζετε το προσωπικό αυτό?

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:41 | Ε.Τ.

  Πως είναι δυνατόν στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών το Ε.ΔΙ.Π. να θεωρείται επαρκής και στα Π.Μ.Σ. να μην περιλαμβάνονται πουθενά?? Δεν θεωρούνται διδακτικό προσωπικό?

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:32 | Α.Μιχιώτης

  Των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αναφορικά με πρόσθετη αμειβόμενη διδασκαλία σε Π.Μ.Σ. δύνανται κατ΄ αντιστοιχία να κάνουν χρήση και τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π., με εφαρμογή αυτών, λόγω της ιδιαιτερότητας του θεσμικού πλαισίου του Ε.Α.Π., και σε διδασκαλία σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών.

 • 7 Ιουνίου 2017, 08:44 | MED

  Στους διδάσκοντες των ΠΜΣ να προστεθούν οι ΕΔΙΠ με διδακτορικό. Ήδη διδάσκουν εδώ και χρόνια θεωρία και εργαστήρια. Ειδικά για την διδασκαλία εργαστηριακών (και όχι μόνο) μαθημάτων των ΠΜΣ η παρουσία των ΕΔΙΠ γενικά κρίνεται απαραίτητη!

 • 7 Ιουνίου 2017, 01:27 | Μάκης

  «3. Προϋπόθεση για την αμοιβή καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος…αποτελεί η αμισθί διδασκαλία, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ.»

  Αν γίνει αυτό, τότε ποιό μέλος ΔΕΠ θα θελήσει να διδάξει σε ΠΜΣ; Η ωριαία αποζημίωση για διδασκαλία σε πολλά ΠΜΣ δεν είναι υψηλή. Αυτό που θα γίνει είναι ότι αυτά τα ΠΜΣ θα κλείσουν – τα μέλη ΔΕΠ ΔΕΝ θα δουλέψουν διπλάσιες ώρες ΠΕΡΑΝ του κανονικού τους φόρτου εργασίας για τα ίδια – λίγα – χρήματα. Πολλοί θα προτιμήσουν να κάνουν κάτι άλλο με το χρόνο τους. Εναλλακτικά, θα δημιουργηθεί «πίεση» για ακριβά μεταπτυχιακά ώστε να δικαιολογείται η υπερωριακή ουσιαστικά εργασία. Κάντε μια οικονομική ανάλυση.

  Είναι προτιμότερο να αφαιρεθεί η «απαίτηση» για «δωρεάν» μαθήματα στα ΠΜΣ (πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει αυτό, και οι ώρες διδασκαλίας για ένα μέλος ΔΕΠ στα Ελληνικά ΑΕΙ είναι ήδη από τις υψηλότερες στον κόσμο) και να μείνει το «πλαφόν» του 20%-30% όπως στην παράγραφο 4.

 • 7 Ιουνίου 2017, 00:42 | MED

  Εφόσον οι ΕΔΙΠ με PhD δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους διδάσκοντες των ΠΜΣ, λογικά από το επόμενο έτος θα σταματήσουν να διδάσκουν θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έτσι δεν είναι; Αυτά θα πραγματοποιούνται πλέον από τους ΔΕΠ και όχι μόνο.. Μπορείτε να μου εξηγήσετε με ποιο σκεπτικό αποκλείονται ικανοί και έμπειροι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού και πλούσιου ερευνητικού και διδακτικού έργου, όπως οι ΕΔΙΠ, από την διδασκαλία σε ΠΜΣ όπως κάνουν ήδη επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια;

 • 7 Ιουνίου 2017, 00:05 | ΟΚ

  Nα επιτρεπεται η διδασκαλία στα ΠΜΣ στους διδάκτορες ΕΕΠ. Να έχουν τη δυνατότητα αυτή αυτοδίκαια. Η κατηγορια ΕΕΠ έχουν εδώ και 27 χρόνια αυτοδυναμη διδασκαλια άρα οι ΕΕΠ με διδακτορικό θα πρεπει να μπορει να διδάσκουν και στα ΠΜΣ.

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:11 | ypepth 2617

  Άρθρο 29 του ν. 4009/2011
  «7. α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
  β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  γ. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

 • 6 Ιουνίου 2017, 18:44 | nikos EDIP

  «2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον οι υφιστάμενοι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές και οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή του άρθρου 19 του ν. 1404/83 (Α΄ 173) ή της παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) δεν επαρκούν»

  Κύριοι, το άρθρο 29 του νόμου 4009/11 ΔΕΝ έχει παράγραφο 7!!!

 • 6 Ιουνίου 2017, 16:28 | ΑΒ

  Πως είναι δυνατόν να απαγορεύεται η διδασκαλία στα ΠΜΣ στους διδάκτορες ΕΕΠ/ΕΔΙΠ; Με ποιο σκεπτικό; Δεν τους το χαρίζει κανείς. Να έχουν τη δυνατότητα αυτή μετά από απόφαση της συνέλευσης του τμήματος. Οι κατηγορίες αυτές έχουν ήδη τη δυνατότητα αυτοδύναμης ανάθεσης στα ΠΠΣ. Να γίνει η σχετική αλλαγή επομένως στην παράγραφο 1.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:46 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΚΕΘΕ

  Η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 36 ότι στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων, λειτουργεί ιδιαίτερα περιοριστικά έως και απαγορευτικά στην ουσιαστική συμμετοχή Ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ως Επισκεπτών Καθηγητών (άρθρο 35 ν. 4310/14) στο πρόγραμμα σπουδών του κάτι το οποίο είναι μη συμβατό με την γενικότερη φιλοσοφία του ενιαίου χώρου έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:44 | Charalampos

  Η κατηγορία διδακτικού προσωπικού ΕΔΙΠ δεν αναφέρεται στους διδάσκοντες των ΠΜΣ. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε οτιδήποτε αφορά ΠΜΣ, είτε εργαστήρια, μαθήματα ή επίβλεψη ΠΜΣ? Σε αυτήν την περίπτωση ΣΩΣΤΑ ΔΕΝ υπολογίζονται στο 80% του διδακτικού προσωπικού που προέρχεται από το Τμήμα. Ας προσφέρουν την σύγχρονη γνώση οι ομότιμοι και οι αφυπηρετήσαντες, κατά προτίμηση δωρεάν…

 • καθότι δεν γίνονται νέοι διορισμοί για τους αφυπηρετούντες καθηγητές, λόγω της κρίσης, ή γίνονται σε ελάχιστο βαθμό, ειναι λογικό να επιμηκυνθεί το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των μελων ΔΕΠ κατά 1-3 χρόνια. Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαικές χώρες δεν υπάρχει υποχρεωτική συνταξιοδότηση (παρά σε πολύ λίγες μόνον). Εχει αυξηθεί το προσδόκιμο της ηλικίας του ανθρώπου αισθητά τα τελευταία χρόνια, και πολλά μέλη ΔΕΜ μπορούν να πρσοφέρουν ικανό έργο για 1, 2, ή 3 ακόμα χρόνια.
  Θεωρείται απαραίτητο να γίνει μια τέτοια διόρθωση.
  Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για κάποια κατηγορία μελών ΔΕΠ για συνταξιοδότηση στα 67, δεν ειναι σωστό για κανένα να τιμωρούνται όλοι. Θα πρέπει να βρεθεί λύση εκεί που υπάρχει πρόβλημα σε ειδικές περιπτώσεις, και όχι να στερείται το Ιδρυμα υπηρεσιών ικανών ατόμων.

 • 6 Ιουνίου 2017, 08:49 | Παπει

  «Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών διδασκόντων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.»

  Δηλαδή, η αμοιβή του θα καθορίζεται από τον Υπουργό και θα πρέπει να γίνει και νόμος του Κράτους! Αν πιστεύουμε ότι με τέτοιες διατάξεις τα Πανεπιστήμια εδραιώνουν το αυτοδιοίκητο, τότε είμαστε χαμένοι…

 • 5 Ιουνίου 2017, 20:34 | Chytis E

  Δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο να μπει κάποιος σε παραπέρα διαλογισμό… όταν κανείς από τους συντάκτες του νομοσχεδίου δεν σκέφτηκε ότι οι μειώσει των αποδοχών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ αγγίζει το 35%.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Τουλάχιστον η σχετική παράγραφος ας διατυπωθεί ως εξής:
  «4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους όπως αυτές διαμορφώνονταν πριν την εφαρμογή των περικοπών του ν. 4093/2012. (από 1.8.2012).

 • 5 Ιουνίου 2017, 20:33 | Chytis E

  Δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο να μπει κάποιος σε παραπέρα διαλογισμό… όταν
  κανείς από τους συντάκτες του νομοσχεδίου δεν σκέφτηκε ότι οι μειώσει των αποδοχών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ αγγίζει το 35%.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Τουλάχιστον η σχετική παράγραφος ας διατυπωθεί ως εξής:
  «4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους όπως αυτές διαμορφώνονταν πριν την εφαρμογή των περικοπών του ν. 4093/2012. (από 1.8.2012).

 • 4 Ιουνίου 2017, 21:40 | ΛΧ

  Επιθυμία των περισσότερων διδασκόντων στα ΠΜΣ είναι να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο που θα απελευθερώσει τις δυνάμεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και θα τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να προσφέρουν στους φοιτητές τους ανώτερες σπουδές, υψηλού επιπέδου. Επιπρόσθετα, πολλοί από εμάς κατανοούμε πλήρως τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία και το ότι πράγματι κάποιοι φοιτητές που έχουν τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να σπουδάζουν δωρεάν για το καλό και της ίδιας της ελληνικής οικονομίας. Άτομα με κλίση στις επιστήμες γεννιούνται από οικογένειες όλων των τάξεων. Το ερώτημα είναι αν το εν λόγω νομοσχέδιο αναβαθμίζει τα ΠΜΣ και δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές, που το αξίζουν αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να σπουδάσουν.

  1. Από το άρθρο 36, παράγραφος 3φαίνεται ότι σκοπός τους εν λόγω νομοσχεδίου δεν είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές, που το αξίζουν αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να σπουδάσουν. Σκοπός του είναι να αναγκάσει τα μέλη ΔΕΠ να εργαστούν δωρεάν για να πληρώσουν εκείνοι με εργατοώρες την υποτιθέμενη παροχή του Υπουργείου Παιδείας. Από πότε το κράτος επιβάλει την απλήρωτη εργασία των ίδιων των λειτουργών του, για να καλύψει τα δικά του κενά;

  2. Το άρθρο 36, παράγραφος 4 ορίζει ότι η αμοιβή των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους. Όταν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν στα ΠΜΣ κερδίζοντας μέχρι το 100% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, οι καθηγητές και λέκτορες, που είναι η δουλειά τους να διδάσκουν, θα έχουν όριο το 20%, αφού κάνουν ένα μάθημα απλήρωτοι. Δεν φαίνεται λογικό και μοιάζει αντισυνταγματικό. Περισσότερο μοιάζει με τιμωρία προς εκείνους που στην ουσία ιδρύσανε τα ΠΣΜ και ανέδειξαν μερικά από αυτά μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως (https://goo.gl/D8nEUV).

  3. Τα πλαφόν που ορίζει το νομοσχέδιο, σε συνδυασμό με τη δωρεάν εργασία θα οδηγήσει τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ να σταματήσουν να εργάζονται στα ΠΜΣ. Βλέπετε πρέπει εκτός της διδασκαλίας να παράγουν και ερευνητικό έργο, βάσει του οποίου κρίνονται. Τα ΠΜΣ μέχρι σήμερα χρηματοδοτούσαν για τους περισσότερους από εμάς την έρευνά μας, παρότι έπρεπε να τους αφιερώσουμε αρκετές ώρες εβδομαδιαίως. Αν σταματήσουν να εργάζονται τα μέλη ΔΕΠ, σε ποια ΠΜΣ θα φοιτήσουν δωρεάν οι φοιτητές, όταν όπως λέει το άρθρο 36, παράγραφος 1, οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος και σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων;

  4. Επίσης, τα ΠΜΣ κάλυπταν τα κενά του κρατικού προϋπολογισμού και συνεισέφεραν οικονομικά στα ίδια τα πανεπιστήμια (π.χ. πετρέλαιο για θέρμανση, γραφική ύλη, Η/Υ, λογισμικά, βιβλία κλπ.). Μόνο ως αστείο μπορεί να ακούγεται το άρθρο 37, παράγραφος 1, β ότι τα ΠΜΣ θα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όταν στην ουσία γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Σε ποια πανεπιστήμια, επομένως, θα γίνουν τα υποτιθέμενα δωρεάν ΠΜΣ;

  5. Εκτός του ότι δεν θα έχουν καθηγητές, γραφική ύλη, και εξοπλισμό, αυτά τα ΠΜΣ φαίνεται ότι δεν θα έχουν και γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. Αν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης (άρθρο 37 παράγραφος 2), πώς θα πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι; Μέχρι σήμερα πληρώνονται από τα δίδακτρα των ΠΜΣ και όχι από τις φανταστικές πηγές που περιγράφονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

  Παρά τις καλές προθέσεις φαίνεται ότι τι Υπουργείο καταθέτει έναν νόμο για ΠΜΣ τα οποία δεν θα έχουν καθηγητές, διοικητικούς, τεχνικούς, εξοπλισμό κ.ά., αλλά υποτίθεται θα προσφέρονται δωρεάν. Ουσιαστικά το Υπουργείο κλείνει τα περισσότερα ελληνικά ΠΜΣ και ανοίγει τον δρόμο στα κολλέγια, τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Κύπρου. Οι άνθρωποι που είχαν μέχρι σήμερα τη δυνατότητα με ένα, στις περισσότερες περιπτώσεις, λογικό αντίτιμο να σπουδάσουν στην χώρα τους, σήμερα καλούνται, απλώς, να μην κάνουν μεταπτυχιακό ή να δώσουν πολλαπλάσια χρήματα σε κολλέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία οι περισσότεροι δεν έχουν. Όχι μόνο δεν θα υπάρχουν δωρεάν μεταπτυχιακά, αλλά θα κλείσουν και τα πολλά χαμηλού κόστους που υπάρχουν σήμερα.

 • 3 Ιουνίου 2017, 13:36 | ΚΛ

  Στο 1, να προστεθεί και το Εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ/ΕΔΙΠ) του Τμήματος με Διδακτορικό.